Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201

Datum: 5.9.2011  |  Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.  |  Recenzent: Kamil Svoboda, Brilon

Následující článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování spalinových cest, kouřovodů, připojení spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva na samostatné komíny.

1. Obecné požadavky na spalinovou cestu

Spalinová cesta musí zajistit odvod spalin:

 • v bezpečném režimu,
 • za všech provozních režimů připojených spotřebičů,
 • při proměnném vlivu venkovního prostředí,
 • nad střechu budovy,
 • s rozptylem do ovzduší, aby nenastalo hromadění spalin a nebyly překročeny přípustné koncentrace,
 • při zachování podmínek požární bezpečnosti,
 • aniž by byla snižována účinnost spotřebičů,
 • s regulačními prvky pro zajištění požadovaného průtoku spalin,
 • s požadovanou povrchovou teplotou v ústí průduchu:
  • nad rosným bodem spalin u komínů suchých,
  • nad teplotou spalin +5 °C u komínů mokrých,
 • s tepelnou izolací stěny komínového průduchu u komínů s přirozeným tahem,
 • bez požadavku na tepelnou izolaci stěny průduchu u mokrých komínů přetlakových,
 • se zajištěním tepelné roztažnosti komínového průduchu a jeho trvalé těsnosti,
 • se zajištěním čistitelnosti, kontrolovatelnosti a přístupnosti k místům kontroly a čištění po celé trase,
 • s označením spalinové cesty identifikačním štítkem.

2. Zásady návrhu kouřovodu

2.1 Obecné zásady návrhu

Kouřovod pro komín s přirozeným tahem:

 • má být krátký se stoupáním k sopouchu nejméně 5 % (3°),
 • má mít rozvinutou délku kratší než je čtvrtina účinné výšky komína.

Kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:

 • pro mokrý provoz musí mít kouřovod sklon pro odtékání kondenzátu (doporučeno 5%),
 • kouřovod nesmí mít náhlé změny velikosti tvaru průřezu,
 • kouřovod nesmí mít kouty, kde by se hromadily spaliny,
 • kouřovod nesmí v sopouchu zasahovat do komínového průduchu a zmenšovat jeho průřez,
 • kouřovod má úhel změny směru tupý (max. 90°),
 • samostatný kouřovod delší než 2 m se tepelně izoluje,
 • doporučuje se tepelně izolovat i kratší kouřovod než 2 m, pokud:
  • teplotně ohřívá svým povrchem místnost,
  • se nepříznivě snižuje teplota spalin v sopouchu,
 • společný kouřovod se izoluje vždy,
 • kouřovod musí zajišťovat těsnost a stabilitu,
 • kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný,
 • pro pevná a kapalná paliva musí mít kouřovod čistící otvory,
 • pro plynná paliva musí mít kouřovod kontrolní otvory,
 • nerozebíratelný kouřovod musí mít čistící a kontrolní otvory rozmístěné po celé délce v místech změny směru nebo ve vzdálenosti max. 6 m,
 • kouřovod se může čistit a kontrolovat také demontáží kouřovodu podle pokynů výrobce,
 • při prostupu stěnou požárního úseku nebo obvodovou stěnou musí být zajištěna dilatace kouřovodu a vzdálenost od hořlavých materiálů.
2.2 Samostatný kouřovod

Samostatný kouřovod odvádí spaliny od jednoho spotřebiče a navrhuje se podle následujících zásad:

 • je zpravidla kruhového průřezu z plechových trub,
 • může být také z pružné kovové hadice a pak:
  • nesmí mít rozvinutou délku větší než 1,5 m,
  • musí být zajištěn proti samovolnému vysunutí ze spalinového hrdla spotřebiče a ze sopouchu,
  • nesmí být zabudován v prostoru bez možné kontroly,
 • od spotřebičů na plynná paliva má za spalinovým hrdlem svislé vedení délky minimálně 0,4 m,
 • nesmí mít průřez větší než je průřez komínového průduchu,
 • nesmí se směrem k sopouchu zužovat,
 • je-li nutné zmenšit průřez kouřovodu, pak k tomu dochází za spalinovým hrdlem,
 • kouřovod zděný nebo ve zdivu musí mít hladký povrch průduchu (vyspárovaný nebo omítnutý, s ochranným pouzdrem apod.), chráněný proti pronikání vlhkosti nebo pronikání vody.
2.3 Společný kouřovod

Společný kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:

 • průřez se má plynule zvětšovat tak, jak to odpovídá protékajícímu množství spalin nebo
 • se navrhuje kouřovod s konstantním průřezem pro celkové množství spalin
 • napojení samostatných kouřovodů od spotřebičů v provedení B na společný kouřovod je šikmé (od spotřebičů v provedení C se to doporučuje).
2.4 Kouřovod s funkcí komína

Kouřovod s funkcí komína odvádí spaliny od plynového spotřebiče přímo od spalinového hrdla nad střechu.

Kouřovod s funkcí komína:

 • se navrhuje pouze od spotřebiče se svislou osou spalinového hrdla,
 • nemá být odkloněný od svislé osy,
 • výjimečně je povolen jeden odklon od svislé osy a v tomto místě je osazen kontrolní, resp. vymetací otvor,
 • má na ústí osazenu krycí desku (kromě komínů pro tlakovou třídu H1 a H2),
 • pro odvod spalin přirozeným tahem je:
  • vícevrstvý,
  • se suchým provozem,
  • kratší než 5 m výšky,
 • pro přetlakové spotřebiče je výška limitovaná tlakem a teplotou spalin,
 • dovoluje připojit také krb s uzavíratelným ohništěm na pevná paliva:
  • kouřovod je vícevrstvý,
  • s možností výběru popela,
  • s výškou do 8 m,
  • s kontrolovatelným a čistitelným otvorem.

3. Zásady připojení spotřebičů na samostatné komíny

3.1 Spotřebiče na pevná paliva

Spotřebiče na pevná paliva se připojují podle následujících zásad:

 • spotřebič na pevná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW se považuje za spotřebič lokální,
 • ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
 • je-li nutno připojit do jediného komínového průduchu více lokálních spotřebičů na pevná paliva, mohou to být nejvýše dva spotřebiče, připojené samostatnými kouřovody,
 • před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem pro celkový počet připojovaných spotřebičů i pro provoz jednoho spotřebiče paliv, nejmenšího jmenovitého výkonu.
 • nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 5 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující pro připojovaný spotřebič,
 • otevřený spotřebič na pevná paliva (např. otevřený krb), musí být připojen samostatným kouřovodem na samostatný komínový průduch,
 • stejná podmínka platí také pro uzavíratelný krb, který může být připojen do svislého kouřovodu s funkcí komína,
 • spotřebič na pevná paliva, se zvláštním způsobem spalování (např. stáložárný spotřebič) se připojuje na spalinovou cestu, kterou musí podrobněji určit výrobce spotřebiče paliv.
3.1.1 Ústřední a technologické zdroje na pevná paliva

K obecným zásadám pro připojení ústředního a technologického zdroje patří:

 • v nových objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína
 • při modernizaci stávajících stavebních objektů, lze v technicky neřešitelných případech připojit ke společnému komínovému průduchu více ústředních zdrojů tepla nebo technologických spotřebičů při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného kotle bude rychlost při proudění spalin v průduchu komína větší než 0,5 m/s a že budou splněny všechny výpočtové podmínky
 • technologický spotřebič, který je určen pro používání i v letních měsících (např. pro ohřev vody), má být i u stávajících objektů připojen vždy samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína.
3.1.2 Regulace tahu komína od ústředního a technologického zdroje

Přirozený komínový tah průduchu, ke kterému je připojen ústřední zdroj tepla nebo technologický spotřebič, má být mechanicky regulovatelný vhodným zařízením ve spalinovém hrdle spotřebiče paliv nebo v kouřovodu, např. spalinovou klapkou. Přirozený tah komína lze regulovat také regulátorem (omezovačem) tahu.

Zařízení k mechanické regulaci přirozeného komínového tahu ústředního zdroje tepla nebo technologického spotřebiče musí umožňovat:

 • při umístění ve zvláštní místnosti (např. v kotelně, dílně apod.), která se nachází mimo obytné prostory, průchod spalin i v uzavřené poloze klapky v rozsahu nejméně 10 % průřezu kouřovodu,
 • v obytných místnostech, i v uzavřené poloze klapky, průtok spalin v rozsahu nejméně 25 % průřezu kouřovodu.

Tyto průchody pro průtok spalin musí být v horní polovině průřezu kouřovodu a nelze je členit na více jednotlivých otvorů

3.2 Spotřebiče na kapalná paliva
3.2.1 Základní ustanovení

Připojení spotřebiče na kapalná paliva se řídí následujícími zásadami:

 • spotřebič na kapalná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW, se považuje za lokální spotřebič,
 • lokální spotřebič na kapalná paliva má být připojen samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína,
 • je-li nutné připojit více lokálních spotřebičů na kapalná paliva samostatnými kouřovody mohou to být nejvýše dva spotřebiče paliv,
 • pro spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • ve zvláštních případech je možno připojit spotřebič k průduchu komína i s menší účinnou výškou než 4 m, prokáže-li se výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující,
 • před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem pro celkový počet připojovaných spotřebičů (nejvýše 2 spotřebiče), provozovaných na jmenovitý výkon, a i pro provoz jednoho spotřebiče paliv o nejmenším jmenovitém výkonu,
 • ve stávajících objektech mohou být připojeny dva uzavíratelné lokální spotřebiče na kapalná paliva samostatnými kouřovody do společného komína ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky, jsou-li k tomu vytvořeny odpovídající podmínky,
 • otevřený spotřebič na kapalná paliva a spotřebič vybavený hořáky podle ČSN 07 5852 musí být vždy připojen na samostatný komínový průduch samostatným kouřovodem.
3.2.2 Ústřední a technologické zdroje na kapalná paliva

Pro ústřední a technologické zdroje na kapalné palivo platí zásady:

 • v nových i modernizovaných objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na kapalná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína,
 • pro ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit tyto spotřebiče paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující,
 • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2 , mohou mít účinnou výšku komína nižší.
3.3 Spotřebiče na plynná paliva - společné zásady
3.3.1 Základní ustanovení

Připojení se řídí podle následujících zásad:

 • nejmenší účinná výška komína pro spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu je 4 m,
 • pro spotřebiče s přetlakovým hořákem nebo s přetlakovým ventilátorem za spotřebičem, popř. s nuceným odtahem spalin, může být účinná výška komína nižší,
 • spotřebiče na plynná paliva umístěné v nejvyšším podlaží objektu (např. ve střešních kotelnách) se mohou připojit na svislý kouřovod s funkcí komína.
3.3.2 Lokální spotřebiče na plynná paliva

Spotřebič na plynná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 50 kW, se považuje za lokální spotřebič.

Pro připojení spotřebičů platí tyto zásady:

 • ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
 • je-li nutno připojit více lokálních spotřebičů na plynná paliva samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva spotřebiče,
 • pro spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačují,
 • lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2 mohou mít účinnou výšku komína nižší,
 • ve stávajících objektech mohou být připojeny dva otevřené lokální spotřebiče na plynná paliva samostatnými kouřovody do společného komína ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky, jsou-li pro to vytvořeny příslušné podmínky.

  Pokud nemají tyto spotřebiče spalinové klapky, doporučuje se namontovat spalinové klapky do kouřovodů obou spotřebičů. Obdobně lze připojit i dva uzavřené, lokální spotřebiče. V tomto případě se spalinové klapky nevyžadují se souhlasem příslušného revizního technika komínů.
3.3.3 Ústřední a technologické zdroje na plynná paliva

Pro ústřední a technologické zdroje na plynná paliva platí tyto zásady:

 • v nových objektech a při modernizaci staveb se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na plynná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína,
 • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (otevřené spotřebiče) mohou být připojeny společným kouřovodem do společného komínového průduchu. Mohou to být nejvýše čtyři spotřebiče,
 • výpočet spalinové cesty se provede při provozním stavu všech připojených spotřebičů i při provozu pouze jednoho spotřebiče, s nejmenším uvažovaným jmenovitým výkonem. Při provozu nejmenšího kotle musí být splněna podmínka, že rychlost při proudění spalin v průduchu komína bude větší než 0,5 m/s. Současně musí být splněny všechny ostatní výpočtové podmínky,
 • do společného komínového průduchu lze napojit i větší počet kotlů ústředního zdroje tepla (kotelny s kaskádovitým uspořádáním kotlů) nebo pro technologické účely, jsou-li pro tento způsob odvodu spalin stanoveny výrobcem kotlů podrobné technologické postupy a jsou splněny všechny výpočtové podmínky,
 • pro ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit tyto spotřebiče paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující,
 • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2, mohou mít účinnou výšku komína nižší.
3.3.4 Regulace tahu - spalinové klapky

Pokud má ústřední zdroj nebo technologický spotřebič na plynná paliva zařízení pro regulaci tahu, kterým lze zmenšit průtočný průřez pod 25% průřezu kouřového hrdla spotřebiče paliv nebo kouřovodu, má být toto zařízení vázáno na zařízení uzavírající přívod paliva tak, aby dalším zmenšováním volného průřezu byl současně úměrně přivírán přívod paliva a naopak. Toto ustanovení neplatí pro spalinové klapky.

 
English Synopsis
Flue gas path design principles - a clear summary of CSN 73 4201 - Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances

The following article is an excerpt of information from the Czech standard CSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances about flue gas path designing, connecting flue pipes designing and heatings appliances installation.

 

Hodnotit:  

Datum: 5.9.2011
Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.   všechny články autora
Recenzent: Kamil Svoboda, BrilonSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 12.06.2015 06:49)


Projekty 2017

Partneři - Vytápění

logo FV PLAST
logo THERMONA
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo DANFOSS
logo FENIX
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPísecká nemocnice staví nový pavilon za více než 100 mil. KčI při smogu můžeme dýchat čistý vzduchLední mědvěd v proluce na Vítězném náměstí nebude? Praha 6 chystá dohodu s investorem