Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - II

Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008. Pokračování prvního dílu obsahuje výklad připojování spotřebičů, kontroly, čištění a údržby spalinových cest a další.

9 Připojování spotřebičů

Spotřebič na plynná paliva, který je určen pouze k vytápění jedné místnosti, se považuje za spotřebič lokální (výkon lokálního spotřebiče obvykle není větší než 7 kW).

Spotřebiče se připojují přednostně kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy do volného ovzduší.

Podmínky pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší jsou uvedeny v kapitole 10.

Před napojením spotřebiče se musí zjistit, zda klasifikace komína nebo komínové vložky odpovídá parametrům nebo požadavkům připojovaného spotřebiče. Do spalinové cesty, která nemá potřebné parametry pro připojovaný spotřebič, se nesmí spotřebič napojit a nesmí být uveden do provozu.

Do prostoru s otevřeným spotřebičem musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí být ovlivněn podtlakovým ventilátorem větracího zařízení nebo jiným způsobem (krby, digestoře, spotřebiče s podtlakovými ventilátory apod.). Není-li zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování ve spotřebiči paliv, přestává být spalinová cesta funkční a spaliny se vrací do prostoru se spotřebičem paliv.

Samostatné komíny

Do samostatného komína se připojuje pouze jeden spotřebič na plynná paliva samostatným kouřovodem.

Pro lokální spotřebiče, ústřední zdroje tepla (plynové kotle) a technologické spotřebiče (např. varné kotle) připojované do komínů s přirozeným tahem platí, že nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 4 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty podle kapitoly 5, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující.

Lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle připojované do přetlakových komínů mohou mít účinnou výšku komína nižší než 4 m.

Ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na plynná paliva s přetlakovým hořákem v nových objektech a při modernizaci staveb se musí připojovat vždy samostatným kouřovodem do samostatného komína, nestanoví-li výrobce kotlů jinak.

Společné komíny pro jedno podlaží

Je-li nutno připojit více lokálních spotřebičů na plynná paliva samostatnými kouřovody nebo společným kouřovodem do společného komína, mohou to být nejvýše 2 lokální spotřebiče z jednoho podlaží.

Ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (otevřené spotřebiče) mohou být připojeny společným kouřovodem do společného komína. Zpravidla to mohou být nejvýše 4 spotřebiče. Výpočet spalinové cesty se provede při provozním stavu všech připojených spotřebičů i při provozu pouze jednoho spotřebiče s nejmenším uvažovaným jmenovitým výkonem. Při provozu jednoho spotřebiče s nejmenším výkonem musí být splněna podmínka, že střední rychlost při proudění spalin v komínovém průduchu bude větší než 0,5 m.s-1.

Pro lokální spotřebiče, ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče připojované do komínů s přirozeným tahem platí, že nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 4 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačují. Lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle mohou mít účinnou výšku komína nižší.

Při modernizaci stávajících stavebních objektů lze v technicky neřešitelných a odůvodněných případech připojit z jednoho podlaží do společného komína dva ústřední zdroje tepla nebo technologické spotřebiče s přetlakovým hořákem na plynná paliva při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného spotřebiče bude střední rychlost při proudění spalin v komínovém průduchu větší než 0,5 m s-1 a že budou splněny všechny výpočtové podmínky. Toto řešení musí odpovídat technické dokumentaci výrobce spotřebiče.

Společné komíny s přirozeným komínovým tahem pro více podlaží

Do společného komína pro více podlaží se mohou připojit otevřené plynové spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu do jmenovitého výkonu nejvýše 25 kW. Spotřebiče musí mít pojistku proti zpětnému toku spalin.

Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než je dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.

Účinná výška komína nejvýše připojeného spotřebiče musí být větší než 4 m.

Za přerušovačem tahu spotřebiče musí být kouřovod veden svisle v délce nejméně 0,8 m. Vodorovná vzdálenost spalinového hrdla spotřebiče od sopouchu nesmí být větší než 1,0 m.

V kouřovodu každého spotřebiče má být instalována elektronická spalinová klapka vázaná na chod spotřebiče paliv (pokud je spotřebič mimo provoz, musí být klapka uzavřená).

Příklad instalace plynových spotřebičů v provedení B ve více podlažích nad sebou je uveden na obrázku 12.


Obrázek 12 Příklad společného komína s přirozeným tahem pro odvod spalin
spotřebičů na plynná paliva v provedení B

Legenda: 1 Ústí komínového průduchu; 2 Kontrolní otvor v půdním prostoru; 3 Kouřovod; 4 Elektronická spalinová klapka; 5 Komínový plášť; 6 Komínový průduch; 7 Přerušovač tahu; 8 Spotřebič v provedení B; 9 Kontrolní otvor nad půdicí; 10 Kondenzátní jímka; 11 Půdice komínového průduchu

Do společného komína s přirozeným tahem, sloužícího pro více podlaží, se mohou připojit uzavřené plynové spotřebiče do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW.

Do společného komína může být připojeno nejvýše 10 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 4 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.


Obrázek 13 Příklad společného komína s přirozeným tahem a paralelním uspořádáním
společného vzduchového průduchu pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva v provedení C

Legenda: 1 Odvod spalin v ústí průduchu; 2 Uzavřený spotřebič v provedení C; 3 Společný vzduchový průduch; 4 Kouřovod se soustředným přívodem vzduchu; 5 Komínový průduch; 6 Otvor pro tlakové vyrovnání; 7 Kontrolní otvor; 8 Přívod vzduchu do vzduchového průduchu

Komínový průduch společného komína musí být vyveden výše, než je vývod přívodu vzduchu, který bývá obvykle situován do strany. Nasávání vzduchu nesmí být ovlivněno výstupem spalin z komínového průduchu. Pro výšku vzduchového průduchu nad střechou platí 6.7.1.10.

Společné přetlakové komíny pro více podlaží

Do společného přetlakového komína pro více podlaží se mohou připojit uzavřené spotřebiče na plynné palivo do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW.

Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.


Obrázek 14 Příklad společného přetlakového komína pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva
v provedení C, se soustředným uspořádáním odvodu spalin a přívodu vzduchu pro

Legenda: 1 Odvod spalin ústím komína; 2 Přívod vzduchu; 3 Vzduchové potrubí kouřovodu; 4 Kouřovod; 5 Uzavřený spotřebič v provedení C; 6 Sopouch; 7 Kouřovod se soustředným přívodem vzduchu; 8 Komínový průduch; 9 Vzduchový průduch; 10 Otvor pro tlakové vyrovnání; 11 Kontrolní otvor; 12 Kondenzátní jímka; 13 Kondenzátní potrubí; 14 Nádobka na kondenzát

10 Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech, a to

 • při stavebních úpravách budov nebo
 • u průmyslových staveb

při dodržení normových hodnot emisních limitů.

Mohou to být pouze spotřebiče na plynná paliva v provedení C a spotřebiče v provedení B, u kterých je konstrukcí zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa jeho instalace.

Spotřebiče do jmenovitého výkonu 7 kW

Při odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší musí být dodržena vzájemná vzdálenost mezi vyústěními nejméně:

 • 2,0 m ve vodorovném směru
 • 2,5 m ve svislém směru

Spodní hrana vyústění nad úrovní okolního terénu musí být ve výši nejméně 0,3 m.

Vyústění je možné provést pod spodním okrajem (parapetem) otevíratelné části okna v nejmenší svislé vzdálenosti 0,3 m.

Do podzemních podlaží lze instalovat spotřebič za předpokladu, že přívod vzduchu a odvod spalin je zaústěn do svislé šachty o rozměrech nejméně 0,5 m x 1,0 m, která ústí do volného prostoru. Je-li šachta zakryta mříží, musí její volný průřez mít velikost nejméně 70 % průřezu šachty. Spodní hrana vyústění musí být nejméně 0,3 m nad dnem šachty a nesmí být hlouběji než 4 m od horního okraje šachty. Do šachty nesmí být zaústěno otevíratelné okno nebo jiný větrací otvor.

Spotřebiče se jmenovitým výkonem od 7 kW do 30 kW

Spodní hrana vyústění u samostatně stojících budov s jedním uživatelem (rodinný dům) musí být ve výši nejméně 2 m nad okolním terénem.

Za samostatně stojící budovu s jedním uživatelem se považuje budova, která má minimální vodorovnou vzdálenost od sousedních objektů podle obrázku 15.


Obrázek 15 Nejmenší vzdálenosti protilehlých nebo přilehlých bytových a rodinných domů od vývodu spalin podle výšky objektů

Legenda: a) 5 m od objektů pouze s 1 NP; b) 10 m od objektů s 1 NP nad vyústěním; c) 15 m od objektů se 2 NP nad vyústěním; d) 25 m od objektů s více než 2 NP nad vyústěním

Spodní hrana vyústění u objektů v hromadné zástavbě musí být nejméně 4 m nad okolním terénem.

Nejmenší vzdálenost od sousedních budov se nestanovuje v případech, kdy je vyústění situováno výše, než jsou horní hrany otvorů oken, dveří, větracích mřížek apod., včetně střešních oken a vikýřů apod. protilehlé nebo přilehlé budovy, viz obrázek 16.


Obrázek 16 Vyústění nad střechou protilehlého objektu, nejmenší vzdálenost se nestanovuje

Vývod spalin musí být vždy za venkovní stěnou (vnější plochou obvodové stěny). Prodlužování vývodu může být provedeno pouze se souhlasem výrobce spotřebiče. Vyústění nesmí být pod balkonem nebo pod přesahující střechou v menší vzdálenosti než 1 m.

Od vyústění nesmí být na fasádě použit hořlavý materiál do vzdálenosti 0,5 m ve vodorovném směru a pod vyústěním, 1 m od protilehlých ploch z hořlavých hmot a nad vyústěním ve svislém směru 1,50 m podle ČSN 06 1008 - viz obrázek 17.


Obrázek 17 Vzdálenost vyústění od hořlavých materiálů

Při odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší musí být dodrženy imisní limity oxidů dusíku a oxidu uhelnatého u oken obytných a pobytových místností, v blízkosti vývodu spalin nebo na přilehlé a protilehlé fasádě. Nejmenší vzdálenosti protilehlých nebo přilehlých bytových a rodinných domů od vývodu spalin jsou uvedeny na obrázku 18.


Obrázek 18 Nejmenší vzdálenosti protilehlých nebo přilehlých bytových a rodinných domů od vývodu spalin podle výšky objektů

Legenda: a) vzdálenost od objektů pouze s 1 NP; b) vzdálenost od objektů s 1 NP nad vyústěním; c) vzdálenost od objektů se 2 NP nad vyústěním; d) vzdálenost od objektů s více než 2 NP nad vyústěním

Nejmenší vzdálenost od sousedních budov se neposuzuje v případech, kdy je vyústění situováno výše, než jsou horní hrany otvorů oken, dveří, větracích mřížek apod., včetně střešních oken a vikýřů apod. protilehlé nebo přilehlé budovy - obrázek 19.


Obrázek 19 Příklad vyústění, kdy se nestanovuje vzdálenost od protilehlé nebo přilehlé budovy

Samostatné vyústění na fasádě je obklopeno ochranným pásmem (vlečkou), kterou tvoří svisle odsazený půlkruh pod vývodem spalin a rozšiřující se na obě strany pod úhlem 25° - viz obrázek 20. Velikosti poloměru půlkruhu (r), svislého odsazení (H1) a výšky vlečky (H) podle jmenovitého výkonu spotřebiče jsou uvedeny v tabulce 1.


Obrázek 20 Ochranné pásmo (vlečka) samostatného vyústění na fasádě pro spotřebiče 8 kW a 14 kW pro třídu NOx 3

Jmenovitý výkon spotřebiče Q (kW) Parametr
Poloměr r (m) Výška vlečky H (m) Výška spadu spalin H1 (m) Úhel α
8 0,4 3,0 0,4 25°
9 0,5 3,5 0,5 25°
10 0,6 4,0 0,6 25°
11 0,7 4,5 0,7 25°
12 0,8 5,0 0,8 25°
13 0,9 5,5 0,9 25°
14 1,0 6,0 1,0 25°
15 1,0 6,2 1,0 25°
16 1,1 6,4 1,1 25°
17 1,1 6,6 1,1 25°
18 1,2 6,8 1,1 25°
19 1,2 7,0 1,2 25°
20 1,3 7,2 1,2 25°
21 1,3 7,4 1,2 25°
22 1,4 7,6 1,3 25°
23 1,4 7,8 1,3 25°
24 1,5 8,0 1,3 25°
25 1,5 8,2 1,4 25°
26 1,6 8,4 1,4 25°
27 1,6 8,6 1,4 25°
28 1,7 8,8 1,5 25°
29 1,7 9,0 1,5 25°
30 1,7 9,2 1,5 25°

Tabulka 1 Velikost ochranného pásma (vlečky) v závislosti na jmenovitém výkonu spotřebiče

Pásma uvedená na obrázku 20 platí pro spotřebiče třídy NOx 3 podle tabulky 2. Pro třídu NOx 2 se hodnoty uvedené v metrech zvětší o 10 %, pro třídu NOx 1 se hodnoty zvýší o 22 %. Naopak pro třídu NOx 4 se hodnoty sníží o 10 % a pro třídu NOx 5 se sníží o 16 %.

Třída NOx Mezní přípustná koncentrace NOx (mg/kWh)
1 260
2 200
3 150
4 100
5 70

Tabulka 2 Třídy oxidů dusíku (NOx)

Při vývodu většího počtu spotřebičů na fasádě nesmí docházet k průniku pásem.

Spotřebiče se jmenovitým výkonem od 7 kW do 100 kW u průmyslových staveb (např. staveb určených pro výrobu, skladování a zemědělství)

Vyústění vývodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší musí být nejméně 3 m nad okolním terénem. Nad vyústěním nesmí být situovány žádné otvory do objektu (okna, dveře, větrací otvory apod.).

U průmyslových staveb musí být vzdálenost sousedních budov nebo protilehlé budovy s otvory, které se nacházejí výše než vyústění, v nejmenší vzdálenosti podle diagramu na obrázku 21.


Obrázek 21 Diagram vzájemné vzdálenosti budov u průmyslových objektů podle výkonu spotřebiče

Legenda: A Sousední nebo protilehlá budova je stejně vysoká nebo nižší; B Sousední nebo protilehlá budova je vyšší

Pokud je vyústění vývodu spalin výše než okna nebo jiné otvory do sousední nebo protilehlé budovy, vzájemná vzdálenost budov se nestanovuje.

11 Kontrola spalinové cesty

Dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem. Identifikační štítek se instaluje na spalinovou cestu po rekonstrukci komínů komínovou vložkou i po výměně komínové vložky.

Text a grafika musí být vyznačeny trvalým, nesmazatelným způsobem, např. v podobě vyryté kovové destičky, vylisované nebo potištěné plastové destičky. Štítek musí být umístěn na viditelném místě a musí obsahovat varovnou informaci o tom, že nesmí být zakryt nebo odstraněn. Vhodnými místy pro upevnění jsou konstrukce u otvorů pro kontrolu a čištění, na plášti komína u spotřebiče paliv, u sopouchu komína apod.

Revize spalinové cesty se provádí:

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv; za výměnu spotřebiče se nepovažuje výměna spotřebiče stejného výrobce a stejného typového označení,
 4. po komínovém požáru,
 5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Při revizi se kontroluje řada skutečností, jako např. úplnost technické dokumentace a soulad spalinové cesty s touto dokumentací a provozuschopnost spalinové cesty.

O výsledku revize spalinové cesty sepíše odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů, revizní technik spalinových cest nebo specialista bezpečnosti práce - revizní technik komínových systémů) revizní zprávu spalinové cesty, jejíž nedílnou přílohou je technická zpráva - viz obrázek 22. Doporučuje se technickou zprávu doplnit výpočtem, pokud nebyl výpočet součástí projektové dokumentace. Revizní zpráva se předá stavebníkovi nebo jím pověřené osobě.

 

Obrázek 22 Vzor a obsah revizní zprávy a její technické přílohy

12 Kontrola, čištění a údržba spalinových cest

Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle příslušných předpisů, kterými jsou:

 • nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
 • TPK 01 -01 Kontrola spalinových cest,
 • TPK 03-01 Čištění spalinových cest,
 • TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Podle výše uvedeného nařízení vlády se v případě odvodu spalin od plynových spotřebičů provádí:

 • kontrola a čištění spalinové cesty - 1x ročně,
 • čištění spotřebiče - ve lhůtách podle návodu výrobce.

Komentář k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. jsme přinesli v prvním letošním čísle našeho časopisu (IS ČSTZ 1/2010).

Nezbytnou, bohužel však nedoceněnou podmínkou pro bezpečnost provozu spalinových cest a tím i uživatelů a dalších osob pohybujících se v objektu je spolehlivý přehled o používaných a nepoužívaných komínových průduších a o spotřebičích k nim připojených. Příklad pasportizace komínových průduchů je uveden na obrázku 23.


Obrázek 23 Příklad pasportizace komínových průduchů


Posudek ke Komentaci
Nové ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody - navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Předkládaná norma je podle svého pojetí a obsahu dokonalou pomůckou pro projektanta a revizního technika.

Velmi stručně a vyčerpávajícím způsobem uvádí bohaté názvosloví, které v oblasti komínů a kouřovodů je. Vysvětluje podrobně i konstrukci jednotlivých druhů komínů a jejich prvků.

Vysvětluje a doporučuje řešení komínů a odvodů spalin od spotřebičů různých výkonů. Pro navrhování uvádí řadu údajů, jako jsou na příklad výška komína nad střechou, vyústění odvodu spalin na fasádu objektu a další. Jako pomůcku pro projektanta vidím i řadu důležitých údajů, které jsou přehledně sestaveny do tabulek. Velmi cenné jsou údaje o jednotlivých druzích komínů a dále pak i údaje, které nám říkají, že spalování paliv je ještě závislé na dostatečném přívodu vzduchu pro spalování. Hodnoty přívodů vzduchu jsou v normě uvedené.

Samostatnou kapitolu věnuje norma pravidelným prohlídkám komínů a jejich revizím. Tato kapitola je velmi cenná a to nejen pro zajištění správného provozu zařízení pro odvod spalin, ale i pro vlastní bezpečnost.

Jsou zde uvedeny rovněž vzory revizních správ a odpovídajících protokolů.

Závěrem mohu konstatovat, že předkládaná norma bude mít velmi pozitivní ohlas u odborné veřejnosti a jistě dojde k širokému uplatnění a sledování u majitelů a provozovatelů různých objektů.

12.12.2010.
Doc. Ing. Karel Papež, CSc

English Synopsis
New ČSN 73 4201 - Part 2

On November 1st, 2010 the new CSN 73 4201 “Chimneys and flues. Design, implementation and connection of fuel appliances” came into force replacing the standard with the same title and number from January 2008.

 
 
Reklama