Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201

Následující článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování spalinových cest, kouřovodů, připojení spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva na samostatné komíny.

1. Obecné požadavky na spalinovou cestu

Spalinová cesta musí zajistit odvod spalin:

 • v bezpečném režimu,
 • za všech provozních režimů připojených spotřebičů,
 • při proměnném vlivu venkovního prostředí,
 • nad střechu budovy,
 • s rozptylem do ovzduší, aby nenastalo hromadění spalin a nebyly překročeny přípustné koncentrace,
 • při zachování podmínek požární bezpečnosti,
 • aniž by byla snižována účinnost spotřebičů,
 • s regulačními prvky pro zajištění požadovaného průtoku spalin,
 • s požadovanou povrchovou teplotou v ústí průduchu:
  • nad rosným bodem spalin u komínů suchých,
  • nad teplotou spalin +5 °C u komínů mokrých,
 • s tepelnou izolací stěny komínového průduchu u komínů s přirozeným tahem,
 • bez požadavku na tepelnou izolaci stěny průduchu u mokrých komínů přetlakových,
 • se zajištěním tepelné roztažnosti komínového průduchu a jeho trvalé těsnosti,
 • se zajištěním čistitelnosti, kontrolovatelnosti a přístupnosti k místům kontroly a čištění po celé trase,
 • s označením spalinové cesty identifikačním štítkem.

2. Zásady návrhu kouřovodu

2.1 Obecné zásady návrhu

Kouřovod pro komín s přirozeným tahem:

 • má být krátký se stoupáním k sopouchu nejméně 5 % (3°),
 • má mít rozvinutou délku kratší než je čtvrtina účinné výšky komína.

Kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:

 • pro mokrý provoz musí mít kouřovod sklon pro odtékání kondenzátu (doporučeno 5%),
 • kouřovod nesmí mít náhlé změny velikosti tvaru průřezu,
 • kouřovod nesmí mít kouty, kde by se hromadily spaliny,
 • kouřovod nesmí v sopouchu zasahovat do komínového průduchu a zmenšovat jeho průřez,
 • kouřovod má úhel změny směru tupý (max. 90°),
 • samostatný kouřovod delší než 2 m se tepelně izoluje,
 • doporučuje se tepelně izolovat i kratší kouřovod než 2 m, pokud:
  • teplotně ohřívá svým povrchem místnost,
  • se nepříznivě snižuje teplota spalin v sopouchu,
 • společný kouřovod se izoluje vždy,
 • kouřovod musí zajišťovat těsnost a stabilitu,
 • kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný,
 • pro pevná a kapalná paliva musí mít kouřovod čistící otvory,
 • pro plynná paliva musí mít kouřovod kontrolní otvory,
 • nerozebíratelný kouřovod musí mít čistící a kontrolní otvory rozmístěné po celé délce v místech změny směru nebo ve vzdálenosti max. 6 m,
 • kouřovod se může čistit a kontrolovat také demontáží kouřovodu podle pokynů výrobce,
 • při prostupu stěnou požárního úseku nebo obvodovou stěnou musí být zajištěna dilatace kouřovodu a vzdálenost od hořlavých materiálů.

2.2 Samostatný kouřovod

Samostatný kouřovod odvádí spaliny od jednoho spotřebiče a navrhuje se podle následujících zásad:

 • je zpravidla kruhového průřezu z plechových trub,
 • může být také z pružné kovové hadice a pak:
  • nesmí mít rozvinutou délku větší než 1,5 m,
  • musí být zajištěn proti samovolnému vysunutí ze spalinového hrdla spotřebiče a ze sopouchu,
  • nesmí být zabudován v prostoru bez možné kontroly,
 • od spotřebičů na plynná paliva má za spalinovým hrdlem svislé vedení délky minimálně 0,4 m,
 • nesmí mít průřez větší než je průřez komínového průduchu,
 • nesmí se směrem k sopouchu zužovat,
 • je-li nutné zmenšit průřez kouřovodu, pak k tomu dochází za spalinovým hrdlem,
 • kouřovod zděný nebo ve zdivu musí mít hladký povrch průduchu (vyspárovaný nebo omítnutý, s ochranným pouzdrem apod.), chráněný proti pronikání vlhkosti nebo pronikání vody.

2.3 Společný kouřovod

Společný kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:

 • průřez se má plynule zvětšovat tak, jak to odpovídá protékajícímu množství spalin nebo
 • se navrhuje kouřovod s konstantním průřezem pro celkové množství spalin
 • napojení samostatných kouřovodů od spotřebičů v provedení B na společný kouřovod je šikmé (od spotřebičů v provedení C se to doporučuje).

2.4 Kouřovod s funkcí komína

Kouřovod s funkcí komína odvádí spaliny od plynového spotřebiče přímo od spalinového hrdla nad střechu.

Kouřovod s funkcí komína:

 • se navrhuje pouze od spotřebiče se svislou osou spalinového hrdla,
 • nemá být odkloněný od svislé osy,
 • výjimečně je povolen jeden odklon od svislé osy a v tomto místě je osazen kontrolní, resp. vymetací otvor,
 • má na ústí osazenu krycí desku (kromě komínů pro tlakovou třídu H1 a H2),
 • pro odvod spalin přirozeným tahem je:
  • vícevrstvý,
  • se suchým provozem,
  • kratší než 5 m výšky,
 • pro přetlakové spotřebiče je výška limitovaná tlakem a teplotou spalin,
 • dovoluje připojit také krb s uzavíratelným ohništěm na pevná paliva:
  • kouřovod je vícevrstvý,
  • s možností výběru popela,
  • s výškou do 8 m,
  • s kontrolovatelným a čistitelným otvorem.

3. Zásady připojení spotřebičů na samostatné komíny

3.1 Spotřebiče na pevná paliva

Spotřebiče na pevná paliva se připojují podle následujících zásad:

 • spotřebič na pevná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW se považuje za spotřebič lokální,
 • ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
 • je-li nutno připojit do jediného komínového průduchu více lokálních spotřebičů na pevná paliva, mohou to být nejvýše dva spotřebiče, připojené samostatnými kouřovody,
 • před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem pro celkový počet připojovaných spotřebičů i pro provoz jednoho spotřebiče paliv, nejmenšího jmenovitého výkonu.
 • nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 5 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující pro připojovaný spotřebič,
 • otevřený spotřebič na pevná paliva (např. otevřený krb), musí být připojen samostatným kouřovodem na samostatný komínový průduch,
 • stejná podmínka platí také pro uzavíratelný krb, který může být připojen do svislého kouřovodu s funkcí komína,
 • spotřebič na pevná paliva, se zvláštním způsobem spalování (např. stáložárný spotřebič) se připojuje na spalinovou cestu, kterou musí podrobněji určit výrobce spotřebiče paliv.

3.1.1 Ústřední a technologické zdroje na pevná paliva

K obecným zásadám pro připojení ústředního a technologického zdroje patří:

 • v nových objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína
 • při modernizaci stávajících stavebních objektů, lze v technicky neřešitelných případech připojit ke společnému komínovému průduchu více ústředních zdrojů tepla nebo technologických spotřebičů při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného kotle bude rychlost při proudění spalin v průduchu komína větší než 0,5 m/s a že budou splněny všechny výpočtové podmínky
 • technologický spotřebič, který je určen pro používání i v letních měsících (např. pro ohřev vody), má být i u stávajících objektů připojen vždy samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína.

3.1.2 Regulace tahu komína od ústředního a technologického zdroje

Přirozený komínový tah průduchu, ke kterému je připojen ústřední zdroj tepla nebo technologický spotřebič, má být mechanicky regulovatelný vhodným zařízením ve spalinovém hrdle spotřebiče paliv nebo v kouřovodu, např. spalinovou klapkou. Přirozený tah komína lze regulovat také regulátorem (omezovačem) tahu.

Zařízení k mechanické regulaci přirozeného komínového tahu ústředního zdroje tepla nebo technologického spotřebiče musí umožňovat:

 • při umístění ve zvláštní místnosti (např. v kotelně, dílně apod.), která se nachází mimo obytné prostory, průchod spalin i v uzavřené poloze klapky v rozsahu nejméně 10 % průřezu kouřovodu,
 • v obytných místnostech, i v uzavřené poloze klapky, průtok spalin v rozsahu nejméně 25 % průřezu kouřovodu.

Tyto průchody pro průtok spalin musí být v horní polovině průřezu kouřovodu a nelze je členit na více jednotlivých otvorů

3.2 Spotřebiče na kapalná paliva
3.2.1 Základní ustanovení

Připojení spotřebiče na kapalná paliva se řídí následujícími zásadami:

 • spotřebič na kapalná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW, se považuje za lokální spotřebič,
 • lokální spotřebič na kapalná paliva má být připojen samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína,
 • je-li nutné připojit více lokálních spotřebičů na kapalná paliva samostatnými kouřovody mohou to být nejvýše dva spotřebiče paliv,
 • pro spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • ve zvláštních případech je možno připojit spotřebič k průduchu komína i s menší účinnou výškou než 4 m, prokáže-li se výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující,
 • před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem pro celkový počet připojovaných spotřebičů (nejvýše 2 spotřebiče), provozovaných na jmenovitý výkon, a i pro provoz jednoho spotřebiče paliv o nejmenším jmenovitém výkonu,
 • ve stávajících objektech mohou být připojeny dva uzavíratelné lokální spotřebiče na kapalná paliva samostatnými kouřovody do společného komína ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky, jsou-li k tomu vytvořeny odpovídající podmínky,
 • otevřený spotřebič na kapalná paliva a spotřebič vybavený hořáky podle ČSN 07 5852 musí být vždy připojen na samostatný komínový průduch samostatným kouřovodem.

3.2.2 Ústřední a technologické zdroje na kapalná paliva

Pro ústřední a technologické zdroje na kapalné palivo platí zásady:

 • v nových i modernizovaných objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na kapalná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína,
 • pro ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit tyto spotřebiče paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující,
 • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2 , mohou mít účinnou výšku komína nižší.

3.3 Spotřebiče na plynná paliva - společné zásady
3.3.1 Základní ustanovení

Připojení se řídí podle následujících zásad:

 • nejmenší účinná výška komína pro spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu je 4 m,
 • pro spotřebiče s přetlakovým hořákem nebo s přetlakovým ventilátorem za spotřebičem, popř. s nuceným odtahem spalin, může být účinná výška komína nižší,
 • spotřebiče na plynná paliva umístěné v nejvyšším podlaží objektu (např. ve střešních kotelnách) se mohou připojit na svislý kouřovod s funkcí komína.

3.3.2 Lokální spotřebiče na plynná paliva

Spotřebič na plynná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 50 kW, se považuje za lokální spotřebič.

Pro připojení spotřebičů platí tyto zásady:

 • ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
 • je-li nutno připojit více lokálních spotřebičů na plynná paliva samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva spotřebiče,
 • pro spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačují,
 • lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2 mohou mít účinnou výšku komína nižší,
 • ve stávajících objektech mohou být připojeny dva otevřené lokální spotřebiče na plynná paliva samostatnými kouřovody do společného komína ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky, jsou-li pro to vytvořeny příslušné podmínky.

  Pokud nemají tyto spotřebiče spalinové klapky, doporučuje se namontovat spalinové klapky do kouřovodů obou spotřebičů. Obdobně lze připojit i dva uzavřené, lokální spotřebiče. V tomto případě se spalinové klapky nevyžadují se souhlasem příslušného revizního technika komínů.

3.3.3 Ústřední a technologické zdroje na plynná paliva

Pro ústřední a technologické zdroje na plynná paliva platí tyto zásady:

 • v nových objektech a při modernizaci staveb se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na plynná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína,
 • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (otevřené spotřebiče) mohou být připojeny společným kouřovodem do společného komínového průduchu. Mohou to být nejvýše čtyři spotřebiče,
 • výpočet spalinové cesty se provede při provozním stavu všech připojených spotřebičů i při provozu pouze jednoho spotřebiče, s nejmenším uvažovaným jmenovitým výkonem. Při provozu nejmenšího kotle musí být splněna podmínka, že rychlost při proudění spalin v průduchu komína bude větší než 0,5 m/s. Současně musí být splněny všechny ostatní výpočtové podmínky,
 • do společného komínového průduchu lze napojit i větší počet kotlů ústředního zdroje tepla (kotelny s kaskádovitým uspořádáním kotlů) nebo pro technologické účely, jsou-li pro tento způsob odvodu spalin stanoveny výrobcem kotlů podrobné technologické postupy a jsou splněny všechny výpočtové podmínky,
 • pro ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
 • v jednotlivých případech je možno připojit tyto spotřebiče paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující,
 • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2, mohou mít účinnou výšku komína nižší.

3.3.4 Regulace tahu - spalinové klapky

Pokud má ústřední zdroj nebo technologický spotřebič na plynná paliva zařízení pro regulaci tahu, kterým lze zmenšit průtočný průřez pod 25% průřezu kouřového hrdla spotřebiče paliv nebo kouřovodu, má být toto zařízení vázáno na zařízení uzavírající přívod paliva tak, aby dalším zmenšováním volného průřezu byl současně úměrně přivírán přívod paliva a naopak. Toto ustanovení neplatí pro spalinové klapky.

English Synopsis
Flue gas path design principles - a clear summary of CSN 73 4201 - Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances

The following article is an excerpt of information from the Czech standard CSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances about flue gas path designing, connecting flue pipes designing and heatings appliances installation.

 
 
Reklama