Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Informace pro autorizované osoby či držitele osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb.

Informace pro autorizované osoby či držitele osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve vztahu k požadavkům § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, ve věci zkoušek pro ty uchazeče, kterým končí pětiletá platnost osvědčení.

Dovolujeme si Vás informovat jako autorizované osoby či držitele osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále „zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“), ve vztahu k požadavkům § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), ve věci zkoušek pro ty uchazeče, kterým končí pětiletá platnost osvědčení.

Jedná se o následující profesní kvalifikace:

  • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M),
  • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H),
  • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M),
  • Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H),
  • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H),
  • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H),
  • Topenář-montér kotlů na biomasu (36-149-H).

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pod který patří i profesní kvalifikace využívané pro potřeby zákona, v § 18 Průběh zkoušky uvádí:

(6) Je-li uchazečem osoba, která předložením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit.

Dále vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v § 6 Výše úhrady za provedení zkoušky uvádí:

(1) Výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosažení konkrétní profesní kvalifikace je rovna součtu paušální náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, popřípadě členů zkušební komise, spojených s materiálním, prostorovým, technickým, informačním, personálním a administrativním zabezpečením provedení zkoušky a přiměřené odměny pro autorizovanou osobu, popřípadě členy zkušební komise.

(2) V případech stanovených v § 18 odst. 6 zákona se výše úhrady za provedení zkoušky krátí podle uznaných odborných způsobilostí.

Proto zájemci o zkoušku by novým přezkušováním, pokud se nezměnil standard či některá z jeho kompetencí, už procházet neměli a mělo by jim být vydáno nové osvědčení (zároveň jim ale ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání platí i to předešlé, nicméně pouze mimo činnosti vymezené zákonem č. 406/2000 Sb.). Pokud uchazeč již úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace, kterou si musí obnovit, prokázal kompetence (mimo těch, které byly revidovány), které jsou předmětem ověřování. Pak tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Cena zkoušky by měla být úměrná nákladům, které vynaložil zkoušející (organizace zkoušky, pronájem místnosti, tisk osvědčení, přítomnost autorizovaných zástupců).

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky na kartě příslušné profesní kvalifikace uveřejněné na www.narodnikvalifikace.cz

Více na https://www.mpo.cz/cz/prumysl/autorizace-profesnich-kvalifikaci/
Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama