Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápíte kotlem? Přinášíme přehled povinných revizí, díky kterému se vyhnete pokutám

Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly. Ty se netýkají pouze majitelů elektrokotlů, které jsou konstrukčně jednodušší a neprobíhá v nich žádné spalování. Co vše je třeba udělat, abyste zbytečně neriskovali pokutu nebo bezpečnost, se dozvíte v tomto přehledu.

Kotle na pevná paliva

Foto © Fotolia.com
Foto © Fotolia.com

Nejnovější změna zákona se týká kategorie kotlů na pevná paliva. Podle zákona o ochraně ovzduší musí do konce roku 2016 projít všechny kotle na pevná paliva revizní kontrolou. Tato povinnost se týká všech typů kotlů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí úřady pokutou až 50.000 korun. Dále platí povinnost provádět tuto kontrolu pravidelně každé dva roky. Kontrolu musí provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle. Protože se revize nově vztahují i na starší typy kotlů, které jim dříve nepodléhaly, museli výrobci zajistit dodatečné proškolení techniků. “I když jsme kotle na pevná paliva přestali vyrábět a dále se zaměřujeme na čistější zdroje vytápění, proškolili jsme techniky i na tento typ kotlů. Zájemci naleznou kontakty na našich webových stránkách nebo jim je sdělíme telefonicky,” uvedl například Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti Thermona, českého výrobce kotlů.

Plynové kotle

Pokud jde o kotle na zemní plyn, má jejich majitel jedinou zákonnou povinnost: provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Toto nařízení se však vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání občanů, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Výrobci kotlů nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. I tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik. “Každoroční údržba a servis kotle významně snižuje jeho spotřebu a také je předpokladem k dlouhé životnosti zařízení. U nových kotlů je její provedení navíc podmínkou k záruce, která je například u Thermony prodloužená na 36 měsíců,” vysvětlil Kubíček.

Komíny a spalinové cesty

Kromě samotných kotlů mají jejich majitelé povinnost nechat odborně zkontrolovat také komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné domy) je povinnost provádět čištění spalinové cesty 3krát ročně nebo 2krát v případě sezónního provozu. Čištění lze provádět svépomocí, ale vždy platí povinnost provést 1krát za rok kontrolu spalinových cest, kterou může provádět pouze odborník.

U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění spalinových cest, tedy “komínků” vedoucích ze zařízení. Tyto úkony provádí rovněž kominík, nikoliv servisní technik - topenář.

Protokoly o servisu si uschovejte

Kotle na plyn a pevná paliva jsou zařízení, vyžadující pravidelnou odbornou kontrolu. Každá návštěva servisního technika nebo kominíka by měla být doložitelná protokolem o provedených úkonech. V případně nedodržení předepsaných povinností riskuje majitel nemovitosti pokutu od úřadů, případně také ztrátu kompenzace pojišťovny v případě vzniku pojistné události. V neposlední řadě je provoz neseřízeného kotle neekonomický ve výjimečných případech může vést i k ohrožení bezpečnosti a zdraví.

Zařízení/Úkon Kotel na pevná paliva Kotel na plyn
Povinná revizní kontrola Do konce roku 2016 a následně každé 2 roky 1x za 3 roky (pouze právnické osoby)
Servisní kontrola 1x ročně (doporučeno) 1x ročně (doporučeno)
Čištění spalinové cesty 3x ročně (2x u sezónního provozu) 1x ročně
Kontrola spalinové cesty 1x ročně 1x ročně

Článek popisuje přehled stávajících i nových povinností, se kterými musejí počítat majitelé nebo provozovatelé teplovodních kotlů.

Ing. Vladimír Stupavský z redakce TZB-info.cz k tématu dodává.

1) Nová povinnost pro kontroly kotlů na pevná paliva

Nová povinnost, vycházející ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nemůže být v žádném případě zaměňována s revizní kontrolou. Více jsme o kontrolách kotlů psali na TZB-info ve článku"Jak vybrat správného kontrolora". Výše uvedená pokuta do výše 50 tisíc korun se týká jen podnikajících fyzických nebo právnických osob. Reálně však může pro běžného majitele kotle na pevná paliva, který je fyzickou nepodnikající osobou, přijít sankce za opakované neplnění podmínek pouze v rozmezí 0 - 20 tisíc korun. Krajské úřady i MŽP v médiích deklarovaly, že sankční řešení je až krajní reakcí na opakované porušování zákona.

Výňatek ze sdělení MŽP, Odboru ochrany ovzduší:
"Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (...) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (...)."

Kontrola kotle zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1 500 Kč a záleží především na dojezdové vzdálenosti kontrolora. Při kontrole se zkoumá kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly mají kontroloři povinnost poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového a hospodárného provozu.

V praxi se často "nová" kontrola kotlů podle zákona o ochraně ovzduší řeší současně s běžným servisem kotle tak, aby pro majitele kotlů na pevná paliva nevznikaly zbytečné vícenáklady.

2) Možnost čištění spalinové cesty svépomocí

Toto řešení přímo nabízí legislativa a je v praxi velice často využíváno. Znamená to tedy, že čistit komín si můžeme sami, pouze 1x ročně musíme pozvat odborného technika, který provede revizi spalinové cesty. Tato povinnost je shodná pro kotle na pevná paliva i na plyn. Více jsme na TZB-info.cz o revizích, čištění a kontrolách komínů psali ve článku "Revize komínů, nebo jen kontrola?"

 
 
Reklama