Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotlíková dotace – otázky a odpovědi

Vyměňte Váš starý kotel na pevná paliva za nový kondenzační kotel Thermona a využijte při tom dotaci až 120 000 Kč na nový ekologický kotel ve Vaší domácnosti. Nejčastější otázky a přehledně a srozumitelně zpracované odpovědi najdete v následujícím článku.

Čeho se podpora týká?

Kotlíková dotace je určena na finanční podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, který je hlavním zdrojem vytápění. Můžete ji použít na výměnu za podporovaný kondenzační kotel a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Dotaci je možné zároveň využít na instalaci solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, které se instalují společně s novým, podporovaným kondenzačním kotlem.

Lze využít dotaci na výměnu jakéhokoliv kotle na pevná paliva?

Ne. Nelze podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Dotaci rovněž nelze poskytnout na výměnu zdroje tepla, kde byl v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP).

Co musí splňovat plynový kondenzační kotel, který bude předmětem dotace?

Energetický  štítek kotle THERM
Energetický štítek kotle THERM

Kondenzační plynové kotle musí plnit veškeré parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Kotel musí být rovněž zaregistrován v seznamu výrobků a technologií (SVT), který je veden v rámci státního fondu životního prostředí ČR. SVT je k dispozici zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Které kondenzační kotle Thermona tyto požadavky splňují?

Všechny v současnosti vyráběné kondenzační kotle Thermona používané pro vytápění a ohřev TV v rodinných domech splňují podmínky pro udělení dotace. Tabulka s přehledem jednotlivých typů je níže.

Přehled registrovaných kotlů Thermona
TypVyužitíJmenovitý tepelný výkon

[kW]
Sezónní energetická
účinnost vytápění ηS
[%]
Kód SVT – NZÚDatum registrace
THERM 14 KD.Apro vytápění1590SVT234916. 12. 2015
THERM 14 KDZ.Apro vytápění1590SVT235316. 12. 2015
THERM 14 KDZ5.Akombinovaný1590SVT235416. 12. 2015
THERM 17 KD.Apro vytápění1790SVT2025716. 12. 2015
THERM 28 KD.Apro vytápění2891SVT2025816. 12. 2015
THERM 17 KDZ.Apro vytápění1790SVT2025916. 12. 2015
THERM 28 KDZ.Apro vytápění2891SVT2026016. 12. 2015
THERM 28 KDC.Akombinovaný2891SVT2026116. 12. 2015
THERM 17 KDZ5.Akombinovaný1790SVT2026216. 12. 2015
THERM 28 KDZ5.Akombinovaný2891SVT2026316. 12. 2015
THERM 17 KDZ10.Akombinovaný1790SVT2026416. 12. 2015
THERM 28 KDZ10.Akombinovaný2891SVT2026516. 12. 2015
THERM 45 KD.Akombinovaný4591SVT2026616. 12. 2015

Jsou nějaké další podmínky pro udělení dotace?

Ano, další podmínkou pro udělení dotace je, že rodinný dům, ve kterém se realizuje výměna kotle na pevná paliva, musí být zařazen minimálně v klasifikační třídě energetické náročnosti budovy „C“.

Co když můj dům tuto podmínku nesplňuje nebo nevlastním energetický štítek?

Pokud rodinný dům nesplňuje podmínky energetické náročnosti budovy třídy „C“ nebo není zpracován energetický štítek budovy (nebo není přiložen k žádosti o dotaci), musí zájemce provést alespoň jedno tzv. mikroenergetické opatření.

Seznam mikroenergetických opatření
Číslo opatřeníTyp opatření
1Zateplení střechy nebo půdních prostor
2Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3Dílčí zateplen dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
6Dílčí výměna oken
7Výměna vstupních a balkonových dveří
8Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Co když můj dům i přes provedení mikroenergetického opatření nesplní podmínky zařazení do energetické třídy „C“?

Nevadí, stačí, když bude provedeno některé z mikroenergetických opatření. V žádosti se pouze uvede, jaké mikroenergetické opatření provedete. Zároveň musí energetický specialista potvrdit, že dojde ke snížení energetické náročnosti rodinného domu. Seznam specialistů je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo-enex.cz/experti/

Na jak vysokou dotaci mohu dosáhnout?

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, jejíž maximální hranice je při výměně kotle na pevná paliva za plynový kondenzační kotel ve výši 75 % způsobilých výdajů. V případě, že je výměna realizována v tzv. prioritní obci, bude výše podpory navýšena o 5 %, tj. na 80 %. Seznam prioritních obcí je k dispozici zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 000 Kč. Náklady na mikroenergetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč (z maximálně možných 150 000 Kč).

Co jsou to způsobilé výdaje?

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.

Dále pak:

  1. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
  2. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
  3. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
  4. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti mikroenergetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

Kde požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. Kontaktní údaje a adresy www stránek na vaše úřady najdete zde: Kontakty na kraje

co potřebuji k podání žádosti Kotlíková dotace sfžp

Co potřebuji k podání žádosti?

Žádost o poskytnutí dotace – v papírové podobě. K dispozici na krajských úřadech.

Nepovinné přílohy:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2

Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek dle bodu II/2

Povinné přílohy:

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Kdo mi váš kotel namontuje?

Kterákoliv montážní firma, která se zabývá montáží plynových kotlů Thermona. Seznam partnerů je k dispozici na stránkách společnosti Thermona v části Servis.

Výřez z interaktivní mapy servisních partnerů Thermona
Výřez z interaktivní mapy servisních partnerů Thermona
THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.

Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...