Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny tepelné energie a jejich vývoj k roku 2016

Energetický regulační úřad zpracoval přehled skutečných cen tepelné energie v oblasti držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie k 31. 12. 2015 a předběžných na rok 2016. Doplnil jej historickými daty od roku 2006, takže obsahují posledních deset let. V článku je ponecháno číslování grafů a tabulek z originálního podkladu ERÚ v zhledem k návaznosti na další dva články.

Energetický regulační úřad zpracoval přehled cen tepelné energie k 1. lednu 2016 a doplnil jej historickými daty z let 2006 až 2015. Zpracované údaje byly čerpány z regulačních výkazů, které předložili držitelé licencí na výrobu a rozvod tepelné energie. Tyto údaje byly doplněny informacemi, které poskytli i držitelé licencí bez povinnosti zasílat regulační výkazy podle § 20 odst. 6 energetického zákona, s to na základě samostatné výzvy ERÚ ve zjednodušeném výkazu.

Vyhodnocení cen tepelné energie bylo vypracováno za všechny držitele licencí na výrobu anebo rozvod tepelné energie. Všechny ceny tepelné energie jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH (15 %). Tento článek vznikl redakčním zkrácením zprávy od ERÚ.

Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie

Výsledné průměrné ceny tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie jsou členěny podle paliva použitého při výrobě (viz tabulka č. 1). Ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele jsou nejnižší (většinou) v případě výroby tepelné energie z uhlí a biomasy.

* Jedná se především o jiné plyny, komunální a nebezpečné odpady a o jaderné palivo.
Tab. č. 1: Průměrné ceny tepelné energie vč. DPH v roce 2015 s rozlišením paliv na jednotlivých úrovních předání tepelné energie

Zastoupení paliv

Z následující tabulky č. 2 vyplývá, že k výrobě tepelné energie je z převážné části využíváno uhlí. Ostatní paliva, především plyn ze soustavy, jiné plyny a biomasa (dále jen „ostatní paliva“), se celkově podílejí na dodávkách tepelné energie asi z 1/3. Podíl uhlí výrazně převládá u velkých tepelných systémů. Naopak u malých systémů se zdroji do 10 MWt a u domovních kotelen je převažujícím palivem plyn ze soustavy.

Tab. č. 2: Množství dodané tepelné energie v roce 2015 s rozlišením použitého paliva na jednotlivých úrovních předání tepelné energie

Z množství tepelné energie uvedené v tabulce č. 2 je patrné, že největší objemy dodávek jsou realizovány na úrovni předání z primárních rozvodů tepelné energie.

Dodávky tepelné energie z domovních kotelen bylo možné vyhodnotit pouze v případech, kdy je dodavatel tepelné energie z těchto zdrojů současně držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Údaje v tabulkách č. 1 a č. 2 tedy nezahrnují údaje z domovních kotelen, které jsou provozovány pouze na základě koncese či přímo majitelem vytápěného objektu.

Ceny na jednotlivých úrovních předání

V následujících tabulkách č. 3 a č. 4 jsou uvedeny průměrné ceny tepelné energie na jednotlivých úrovních předání za období od roku 2006 až k 1. 1. 2016. Grafy č. 1 a č. 2 znázorňují vývoj těchto cen za uvedené období.

U průměrné ceny tepelné energie za všechny úrovně předání vyrobené z uhlí je ve většině případů vyrovnaný postupný nárůst, který celkově za sledované období činí 126,39 Kč/GJ (z 271,07 Kč/GJ na 397,46 Kč/GJ). V procentuálním vyjádření jde o nárůst o 46,6 % za deset let.

U průměrné ceny tepelné energie za všechny úrovně předání vyrobené z ostatních paliv je celkový nárůst za toto období 58,87 Kč/GJ (z 398,50 Kč/GJ na 457,37 Kč/GJ), tzn. za 10 let nárůst o 14,8 %.

Tab. č. 3: Vývoj průměrných cen tepelné energie vč. DPH vyrobené z uhlí na jednotlivých úrovních předání tepelné energie

Graf č. 1: Vývoj průměrných cen tepelné energie vč. DPH vyrobené z uhlí na jednotlivých úrovních předání tepelné energie

Tab. č. 4: Vývoj průměrných cen tepelné energie vč. DPH vyrobené z ostatních paliv na jednotlivých úrovních předání (převážně plynu)

Graf č. 2: Vývoj průměrných cen tepelné energie vč. DPH vyrobené z ostatních paliv na jednotlivých úrovních předání (převážně plynu)

Skutečná a předběžná cena

Dodavatel tepelné energie kalkuluje na začátku roku předběžnou cenu tepelné energie, která vychází z předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřeného zisku, předpokládaného množství tepelné energie a daně z přidané hodnoty. Po ukončení kalendářního roku sestavuje kalkulaci výsledné ceny tepelné energie, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému dodanému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. Z celkového vyhodnocení údajů vyplynulo, že se výsledné ceny tepelné energie za rok 2015 výrazně nelišily od předběžných cen tepelné energie stanovených k 1. 1. 2015.

English Synopsis
Thermal energy prices and their development to year 2016

ERU has compiled the inventory of actual prices of thermal energy for holders of licenses for the production and distribution of thermal energy on 31. 12. 2015 and prior to the year 2016. The office added it to historical data since 2006, so it contains last ten years.

 
 
Reklama