Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V roce 2019 byly koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nejnižší za posledních 11 let

Podpůrné programy na ukončení provozu zastaralých zdrojů tepla s vysokými emisemi přinášejí ovoce. Snížené znečištění ovzduší z pohledu vytápění nemá na svědomí jen zvyšující se průměrná teplota vzduchu.

Česká republika mělo v roce 2019 nejlepší ovzduší za posledních 11 let. Poklesu koncentrací znečisťujících látek pomohly vedle dobrých rozptylových podmínek pozitivní dopady výměny nejstarších domácích kotlů na pevná paliva, postupující obnova vozového parku a také snižování emisí z energetických a průmyslových zdrojů. Data vycházejí z dokumentu Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu za rok 2019, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav.

Nejnovější data o znečištění ovzduší zahrnující i část letošního roku ukazují, že naše dotační programy zacílené na výměnu zastaralých domácích kotlů fungují. Proto v nich chceme pokračovat i nadále. Úplně nově jsme se rozhodli, že z prostředků Operačního programu Životní prostředí pošleme krajům ještě dalších 600 milionů korun na projekty v zásobnících, takže lidé budou moci dotace okamžitě čerpat a kotle rychle měnit. Tyto peníze budou k výplatě na začátku příštího roku, bez čekání na nové zdroje financí. Dalších devět miliard totiž plánujeme nabídnout od roku 2021 na ekologické zdroje vytápění z nových finančních nástrojů Evropské unie, které bude Komise schvalovat v příštím roce. Díky nim budeme moci vyměnit dalších až 100 000 neekologických kotlů ve všech obcích a městech. Tím pomůžeme dlouhodobému zlepšení kvality ovzduší a zároveň domácnostem ušetřit peníze a také splnit zákonnou povinnost odstavit staré kotle 1. a 2. emisní třídy od září 2022, která je v zákoně již od roku 2012,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec.

V porovnání s předchozím rokem pokleslo také procento území, kde byl překročen imisní limit alespoň pro jednu znečišťující látku (bez zahrnutí přízemního ozonu) z 12,7 % v roce 2018 na 8,4 % v roce 2019. Došlo také k poklesu podílu obyvatel vystavených nadlimitní zátěži. V roce 2019 bylo nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší vystaveno 27,5 % obyvatel, zatímco v roce 2018 to bylo 36,3 % obyvatel.

Hlavní znečišťující látky, u kterých byly překročeny imisních limity, jsou benzo[a]pyren a suspendované částice PM10 a PM2,5. Jejich nejvýznamnějším zdrojem jsou domácí kotle. Do poklesu znečištění se pozitivně promítá obměna zdrojů vytápění v domácnostech, na kterou Ministerstvo životního prostředí přispívá od roku 2015 prostřednictvím programu kotlíkových dotací.

Podobně pozitivně vypadá i dosavadní měření za první tři čtvrtiny roku 2020. Ve srovnání s průměrem za posledních pět let byly v celé České republice koncentrace nižší v průměru u částic prachu o 24 % (PM10), 30 % (PM2,5). Kvalitě ovzduší opět pomáhá další snižování emisí, jak z průmyslu, tak z domácností, podílí se i příznivé rozptylové podmínky a částečně i nouzový stav, zejména pokud jde o znečištění z oblasti dopravy.

Pozn. redaktora:
S vyjádřením pana ministra ohledně benzo[a]pyrenu lze částečně polemizovat. Jeho zdrojem jsou ve velké míře domácnosti vytápějící zastaralými kotli, uvádí se, že až z 98 %. Nicméně významný podíl na celkové koncentraci benzo[a]pyrenu v ovzduší České republiky má jeho přeshraniční transport z Polska. Zde se setkává více faktorů, a to, že domácnosti spalující hnědé uhlí se nacházejí především v oblastech, kde je hnědé uhlí dosud spalováno i v teplárnách, jde o oblasti se silnou vazbou na energeticky náročný průmysl a geograficky jde o území, kterým je do České republiky nejvíce hnán vítr z jižních oblastí Polska s masivní výrobou energie z uhlí.

I kdyby české domácnosti snížily svou produkci benzo[a]pyrenu na nulu, neznamená to, že české ovzduší se této škodliviny zbaví. Bližší informace jsou v článku Pohledem znalce: Zlepší omezení spalování pevných paliv v Praze kvalitu ovzduší? Lze je též najít ve výzkumných pracech VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, zpracovaných do článku Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů – doplnění informací. Bohužel odborné argumenty a komplexní posouzení situace nejsou pro ty, kteří připravují zprávy pro veřejnost buďto dost zajímavé, nebo k rozhovoru pozvaní experti o nich nic neví, jak se ukázalo například i dne 22. listopadu 2020 ve večerních zprávách televize NOVA.

 
 
Reklama