Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Modernizací plynových kotelen ke snížení nákladů za teplo a uhlíkové stopy

Modernizace plynových zdrojů tepla je významná příležitost, jak plnit závazky České republiky nejen v oblasti snížení uhlíkové stopy, ale i v oblasti snížení energetické náročnosti, a to vše s velmi pozitivním finančním efektem pro provozovatele.

V České republice jsou stovky tisíců bytů v rodinných a bytových domech, které jsou vytápěny plynovým kotlem nebo domovní, objektovou, okrskovou aj. plynovou kotelnou. Ve statistickém přehledu ENERGO 2015 zpracovaném ČSÚ se uvádí, že 37,9 % domácností disponuje plynovým kotlem. Konkrétně se uvádí, že zemním plynem bylo vytápěno 995 tisíc bytů v rodinných domech, 563 tisíc v bytových domech, celkem 1 558 tisíc bytů. Podle MPO bylo za rok 2018 v domácnostech spotřebováno 78 663 TJ energie v zemním plynu, z toho 51 038 TJ na vytápění, 18 432 TJ na přípravu teplé vody a 9 193 TJ na vaření. A k domácnostem je nutné připočíst až stovky tisíců dalších plynových kotelen v nebytové sféře.

Výměna plynových kotlů v objektu Dopravní hřiště a garáže Jablonec nad Nisou. Kotle Interagas HRE, spalinová cesta Brilon
Výměna plynových kotlů v objektu Dopravní hřiště a garáže Jablonec nad Nisou. Kotle Interagas HRE, spalinová cesta Brilon
Výměna plynových kotlů v objektu Dopravní hřiště a garáže Jablonec nad Nisou. Kotle Interagas HRE, spalinová cesta Brilon

Výměna plynových kotlů v objektu Dopravní hřiště a garáže Jablonec nad Nisou
Kotle Interagas HRE, spalinová cesta Brilon - realizace firmou TEP Jablonec, spol. s r.o.

Příkladem „malé kapičky, ze kterých se skládá hustý déšť úspor“, je výměna zastaralého závěsného atmosférického plynového kotle, který vzduch ke spalování nasává z interiéru bytu a je provozně závislý na existenci netěsných oken, dveří. Instaluje se kotel nový, kondenzační, s elektronickým řízením spalovacího procesu, s bezpečným přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostoru meziprostorem v komíně, do kterého se vloží spalinová trubka s menším průměrem. Tuto zásadní generační inovaci lze, například s kondenzačním kotlem Intergas a komínovým systémem renoFLEX v bytových a rodinných domech při dobré organizaci práce zvládnout během jednoho dne.

Jaké parametry by měl zájemce o výměnu kotle v bytě sledovat? Samozřejmě že na prvním místě je cena za kotel včetně jeho instalace. Ze spektra všech tržních nabídek si lze vybrat od nejlevnějších až po nejdražší. Význam kritéria pořizovací ceny však není dobré posuzovat osamoceně. Je třeba zvážit složitost konstrukce kotle a jeho náchylnost k případným poruchám a ceny náhradních dílů, snadnost provádění každoroční kontroly, možnost dokonalého vyčištění výměníku, byť s optimalizovaným procesem spalování zemního plynu by tato potřeba měla být minimální, odolnost přípravy teplé vody kotlem vůči vodnímu kameni z tvrdé vody případně snadnost odstranění kamene a zda teplotní parametry přípravy teplé vody omezují množení bakterií legionel, rozměry kotle, provozní hluk z kotle, schopnost regulovat chod kotle i na dálku přes internet, garanci rychlého servisního zásahu při poruše atd.

Plní výše uvedená kritéria například výše zmíněný závěsný kotel Intergas? Je rozměrově malý, extrémně provozně tichý. Variantu kotle jen pro vytápění lze doplnit trojcestným ventilem a zásobníkem pro přípravu teplé vody. Varianta s průtokovou přípravou teplé vody nepotřebuje přepínací trojcestný ventil. Přitékající studená pitná voda se ohřívá průchodem samostatnou měděnou trubkou. Ta je při výrobě zalisována do masivního hliníkového těla spalovací komory kotle v pozici směrem od hořících spalin až za měděnou trubkou, ve které se ohřívá otopná voda. Absence trojcestného ventilu snížila četnost poruch a proces případného odstranění vodního kamene z okruhu přípravy teplé vody nemůže být konstrukčně jednodušší. Pokud by bylo třeba vyčistit spalinovou komoru, servisní technik odmontuje čelní desku a zákazník může proces čištění důkladně kontrolovat na rozdíl od jiných konstrukcí kotlů. Vše lze samozřejmě porovnat s kotli jiných konstrukcí a rozhodnout se po svém.

Přechod na kondenzační provoz kotle prakticky vždy vyžaduje vyvložkování komína. Například komínový systém renoFLEX byl pro tento účel vyvinut. Jeho základem je vlnovcová, ohebná trubka z odolného plastu, která se shora zasunuje do komínového průduchu. S průměrem 80 mm se vejde do všech běžně provozovaných komínů s atmosférickými kotli, tedy kotli s přirozeným odtahem spalin. V případě výměny nekondenzačního turbokotle, pro který byl komín při jeho instalaci vyvložkován, je nutné posoudit stav a vlastnosti stávající spalinové vložky a většinou ji nahradit rovněž pomocí renoFLEX. Samozřejmě existují i jiné systémy.

Při generačních výměnách plynových kotlů v bytech za kondenzační je třeba řešit problém likvidace kondenzátu ze spalin. Kondenzát vznikající v odvodu spalin komínem se systémem renoFLEX může samospádem stékat do kotle Intergas. Z něj společně s kondenzátem vzniklým v kotli se odvádí do kanalizace. Ideální je možnost napojení přes sifon na blízké odpadní potrubí z toalety, koupelny, kuchyně. Pokud není odpad blízko, lze instalovat rozměrově velmi malé, automaticky pracující přečerpávací čerpadélko, ze kterého se kondenzát tenkou hadičkou přivede do nejbližšího vhodného místa, i ležícího výše.

Kritérium nejnižší pořizovací ceny lze splnit vyhledáním na internetu. Je však nutné si uvědomit, že v e-shopech nabízené ceny kotlů neobsahují náklady na instalaci a že záruku za kotel nenese instalační firma, ale e-shop, u kterého byl kotel zakoupen. A bohužel ani nemusí být jisté, zda e-shopem nabízený kotel byl výrobcem určen k distribuci v České republice. Záruka může být rozdělena i na kominickou firmu, která vložkovala komín. V případě problému bude každý z podílníků na záruce hledat chybu nejdříve u těch druhých. Nehledě na problém se zajištěním servisu, který instalační a servisní firmy zpravidla méně ochotně provádí u kotlů, jejichž nákup nezajistily nebo na takový servis neposkytnou „věrnostní“ slevu.

Plynová kotelna Sadová, Jablonec nad Nisou
Plynová kotelna Sadová, Jablonec nad Nisou

Plynová kotelna Sadová, Jablonec nad Nisou
Odpojení objektu od CZT, vybudování dvou plynových kotelen o výkonu 150 kW. Realizace od projektové dokumentace, přes stavební povolení, realizaci a kolaudaci. Použitá technologie BRILON a.s., kotle Geminox, ohřívače vody AE, regulace Siemens s dálkovým dohledem, čerpadla WILO, odkouření BRILON.
realizace firmou TEP Jablonec, spol. s r.o.

I méně jak 600 Kč/GJ

S podobnými kritérii lze uvažovat i v případě technické místnosti se dvěma kotli do 50 kW nebo s větším výkonem u plynové kotelny. Plynové kondenzační kotle, pokud jsou pro ně vytvořeny provozní podmínky co nejblíže optimálním, jsou provozně o cca 10 až 30 % úspornější než kotle nekondenzační. Proto není správný postup požadovat jen výměnu starého kotle či kotlů. Takto zjednodušeným postupem se provozovatel kotelny připraví na dlouhou dobu o významné úspory plateb za zemní plyn. Je nutné se zamyslet nad stávajícím napojením otopné soustavy, přípravy teplé vody, otopných registrů vzduchotechniky aj. Nedochází ke směšování zpáteček otopné vody s různou teplotou? Pokud se zpátečky vhodně rozdělí podle teplot a přivedou zvlášť do vhodně řešeného kondenzačního kotle, například kotle VARMAX, zvýší se stupeň kondenzace spalin v kotli a s tím se sníží provozní náklady. Rozdělení zpáteček je spojeno jen s minimálními instalačními náklady. A to platí jak při modernizaci stávající plynové kotelny, tak při pořizování nové, například při odpojení od CZT. Aktuálně se nabízí velká šance takto řešit problém se zásobováním teplem uhlenými teplárnami. Praxe již mnohokrát potvrdila, že plynová kotelna i se špičkovými plynovými kondenzačními kotli a dálkovým monitoringem dokáže vyrábět teplo za cenu i pod 600 Kč/GJ se zahrnutím všech souvisících služeb, servisu, kontrol, revizí atp.

Předaná nová kotelna investorovi – Bytové družstvo Hálkova 3, Liberec. Použitá technologie: nerezové stacionární kotle Ygnis, dodavatel firma Brilon Praha. Výhodou kotlů jsou dvě zpátečky (jedna na vytápění, druhá na ohřev TV), které zajistí zvýšení roční účinnosti a úsporu plynu minimálně 8 % (v porovnání se závěsnými kondenzačními kotli). Regulace Siemens s dálkovým dohledem přes webserver. Oběhová čerpadla WILO.
Předaná nová kotelna investorovi – Bytové družstvo Hálkova 3, Liberec. Použitá technologie: nerezové stacionární kotle Ygnis, dodavatel firma Brilon Praha. Výhodou kotlů jsou dvě zpátečky (jedna na vytápění, druhá na ohřev TV), které zajistí zvýšení roční účinnosti a úsporu plynu minimálně 8 % (v porovnání se závěsnými kondenzačními kotli). Regulace Siemens s dálkovým dohledem přes webserver. Oběhová čerpadla WILO.

Předaná nová kotelna investorovi – Bytové družstvo Hálkova 3, Liberec
Použitá technologie: nerezové stacionární kotle Ygnis, dodavatel firma Brilon Praha. Výhodou kotlů jsou dvě zpátečky (jedna na vytápění, druhá na ohřev TV), které zajistí zvýšení roční účinnosti a úsporu plynu minimálně 8 % (v porovnání se závěsnými kondenzačními kotli). Regulace Siemens s dálkovým dohledem přes webserver. Oběhová čerpadla WILO.
realizace firmou TEP Jablonec, spol. s r.o.

Nenechat si uzamknout některé úspory

Racionální revitalizace bytových budov má být založena na důkladné analýze, která odhalí veškerý možný potenciál ke snížení spotřeby energií. Následně má být zpracován postup prací, který zajistí využití všech možností. Tak, aby nedošlo k efektu uzamknutí. Ten hrozí, jak dokládá Ing. Katarína Korytárová, PhD., Prognostický ústav, Slovenská akadémia vied (Možnosti a riziká pri implementácii energetickej efektívnosti vo verejných budovách), pokud se z potenciálu úspor vyzobou jen pověstné třešničky na dortu a zbývající opatření, pokud by byla prováděna dodatečně, se dostanou mimo rámec ekonomické návratnosti. A to může být v případě modernizace plynových kotelen například nevyužití úsporného efektu dvou zpáteček.

Literatura

  • ČSÚ: Energo 2015
  • MPO – Aleš Bufka, Jana Blechová Tourková, Miloslav Modlík, Jana Veverková: Plynové kotle, Výsledky statistického zjišťování v letech 2017–2019
  • Ing. Katarína Korytárová, PhD., Prognostický ústav, Slovenská akadémia vied: Možnosti a riziká pri implementácii energetickej efektívnosti vo verejných budovách

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...