Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Technická školení na zdvojené kotle ELCO Thision a Trigon jsou standardem k jejich prosazení na českém trhu

Často se zájemci o nové plynové kotle mohou divit, proč od jejich prvního představení veřejnosti na prestižních veletrzích uběhne určitý čas, než se objeví v prvních projektech a začnou je běžně nabízet odborné instalační firmy.

Zásadním důvodem je nutnost již od počátku vyloučit případné chyby, které by se při malých znalostech konkrétních vlastností a předností nových kotlů mohly dostat již do úvodní fáze, tedy fáze návrhu kotelny a další chyby, které by mohly vzniknout při instalaci a uvádění do provozu.

Pro nás v případě nových zdvojených plynových kotlů ELCO je zásadní i to, aby projektanti, rozpočtáři a instalační firmy dokázali plně využít všechny vlastnosti těchto zdvojených kotlů,“ říká Lukáš Lagron, který má u dovozce těchto kotlů společnosti Brilon a.s. na starosti jejich technickou podporu. „Tyto zdvojené kotle se na první pohled mohou zdát mírně dražší při srovnání s jednoduššími kotli. Jenže cenu kotelny nedělá jen cena kotle, ale i cena všeho nutného příslušenství a cena práce. Již jen při započtením ceny příslušenství se cenové poměry změní. K tomu se musí připočíst cena práce zkušených odborníků na které je spolehnutí, kterých není dost, když je nejvíce zakázek a pak také rychlost realizace kotelny. Proto se kotle ELCO staly standardní součástí našich školení na plynové kotle hned poté, co obchodní vedení firmy rozhodlo, že je na český trh budeme dodávat.
redakce TZB-info:
Jak vaše školení probíhají?

Lukáš Lagron:
S nástupem covidové pandemie jsme zcela přepracovali školicí systém. Nebylo možné pořádat školení s větším počtem účastníků, takže jsme přešli někdy až na zcela individuální formu. A ta nyní vykrystalizovala do podoby malých skupin. Abychom mohli uspokojit všechny zájemce, školíme jednou týdně. S mnoha účastníky, našimi obchodní partnery se osobně známe, takže dokážeme posoudit jejich odbornou úroveň. Účastníci oceňují, že skupinky pro školení sestavujeme tak, aby účastníci měli přibližně stejnou úroveň znalostí, zkušeností. Začátečníky nemá cenu zatěžovat detailními informacemi o nastavení speciálních režimů regulace, zatímco zkušenější je vyžadují. Každé školení je v podstatě laděno individuálně tak, aby informací pro účastníky nebylo příliš, ale aby rozšířily předchozí znalosti a účastníci si je dokázali zapamatovat a z druhé strany, aby neztráceli čas poslechem toho, co už znají. Poskytované informací upravujeme i podle zaměření účastníků. Například pro specialisty na generační výměny kotlů v bytech s přednostním zaměřením na kotle Intergas, nebo nyní nově i ty, kteří budují kotelny s výkony do cca 200 kW, ve kterých je velmi výhodné použít zdvojené kotle ELCO.

redakce TZB-info:
Je složité získávat servisní techniky na nově zaváděné kotle ELCO?

Lukáš Lagron:
V systému školení, který jsme zavedli, mi to tak složité nepřipadá. Stále jde jen o plynové kondenzační kotle. Takže v zásadě jde o hořák s ventilátorem, plynovou armaturu, spalovací komoru, přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, napojení otopné soustavy a regulaci. Přičemž s některými prvky použitými v konstrukci kotlů ELCO se servisní technici běžně setkávají i u jiných kotlů, i jiných výrobců. Nenásilnou formou zařazení velmi krátké informace o přednostech těchto kotlů do každého školení postupně narostl zájem o těchto kotlích vědět více a následně i zájem je instalovat. V podstatě každý, kdo se zabývá námi dodávanými kotli GEMINOX, si nyní rozšířil záběr i o kotle ELCO. Takže servisními techniky již dnes pokrýváme celou Českou republiku.


redakce TZB-info:
Nebojíte se toho, že všichni servisní technici, vzhledem k náběhu kotlů ELCO do prodeje, nemohou mít dost zkušeností a že nezpůsobí nějaký problém?

Lukáš Lagron:
Jsme si vědomi tohoto rizika. Proto máme pro kotle ELCO dokonale zaškoleného servisního garančního technika přímo jako zaměstnance firmy Brilon a.s. V praxi může, ale i nemusí provádět všechny potřebné úkony. Zpravidla dohlíží na činnost místně příslušného servisního technika, nebo technika instalační firmy, která zakázku získala a svou přítomností ručí za to, že vše, co souvisí s uvedením kotle do provozu bylo správně provedeno. Samozřejmě že s růstem znalostí a zkušeností servisních techniků, našich partnerů, nebude tento náš technik zapotřebí u každého zprovozňovaného kotle.

redakce TZB-info:
Čeho se podle vás servisní technici u nových kotlů ELCO nejvíce obávají?

Lukáš Lagron:
Může to znít legračně, ale jedním z velkých strašáků obecně je neznalost, jak sundat kryt kotle, aby byl získán přístup ke kontrolním a nastavovaným prvkům. Je to první činnost, kterou servisní technik u zákazníka musí udělat a zpravidla ji vždy dělá pod dohledem zákazníka. Při zdlouhavé manipulaci s krytem, objevování systému, jak jej uvolnit, se v očích zákazníka již na počátku objeví strach a nedůvěra ve správné seřízení kotle. A tato nedůvěra může přetrvat i přes kvalitně provedené nastavení provozních parametrů kotle. U kotlů ELCO je sejmutí krytu velmi jednoduché, ale přesto, není nad to si manipulaci s krytem vlastnoručně vyzkoušet. Třeba u nás během školení.

redakce TZB-info:
Nebudí obavy skutečnost, že zdvojený kotel ELCO v podstatě není k rozeznání od běžného kotle, protože má jen jeden přívod spalovacího vzduchu, jeden vývod spalin, jedno napojení na otopnou soustavu?

Lukáš Lagron:
U servisních techniků nikoliv. Typickým dotazem od instalačních firem a projektantů navrhujících a instalujících kotelny je, zda kotel plní požadavky kladené na zajištění výkonové rezervy, tedy činnost minimálně na 50 % jmenovitého výkonu, pokud by se něco porouchalo. Tím, že pod pláštěm kotle jsou dvě spalovací komory, každá má samostatný hořák, plynovou armaturu včetně své regulace, je splněn požadavek výkonové rezervy, protože každá z komor je schopná běžet samostatně a plní tak požadavky norem. Samozřejmě, pokud by došlo k poruše například v okruhu otopné vody, tak se odstaví celý kotel, ale stejně tak by se z provozu odstavila kaskáda dvou samostatných kotlů. Podobně i při havárii komínového systému. Je pravda, že vysvětlení funkce zálohy věnujeme velkou pozornost, neboť je důležitou součástí technických předností zdvojených kotlů ELCO ve srovnání s klasickou kaskádou dvou kotlů.

redakce TZB-info:
Zdvojené kotle ELCO nabízíte jak v závěsném, tak stacionárním provedení. Má to smysl?

Lukáš Lagron:
V zásadě jde o to, že závěsné provedení se od stacionárního liší jen směrováním přívodu plynu a otopné vody. U závěsného směřují dolů, u stacionárního dozadu. Závěsné provedení je vybaveno vzadu ocelovou konzolí pro zavěšení, stacionární pak dole kolečky pro snadné sjetí z palety vybavené k tomu jednoduchým můstkem a pro manipulaci po podlaze do zvoleného místa. U kotlů s hmotností okolo 70 kg a více nepředpokládáme velký zájem o závěsné provedení. Podobně se však chová většina zájemců o kotle ELCO na světových trzích.


redakce TZB-info:
Co dále pokládáte u kotlů ELCO za důležité, pokud pomineme zdvojení?

Lukáš Lagron:
Je toho více, ale podívejme se pro příklad na spalovací komoru, na konstrukci výměníku tepla mezi spalinami a otopnou vodou. Na první pohled musí technika upoutat to, že trubky výměníku jsou hladké, bez žebrování, a tedy snadno čistitelné, pokud by to bylo třeba. Potřebná intenzita přestupu tepla byla zajištěna návrhem rozložení trubek s využitím špičkového software podobného tomu, který optimalizuje proudění vzduchu při konstrukci letadel. Trubky výměníku vytváří v proudících spalinách několik zón, především zónu rychle snižující teplotu spalin tak, aby se omezila tvorba emisí NOx, dále aby došlo k dokonalému vyhoření zemního plynu a následně aby byl při dané teplotě otopné vody dosažen co nejvyšší stupeň kondenzace. Konstrukce se označuje HEX3 a je celosvětově patentově chráněna.

redakce TZB-info:
Je zřejmé, že detailně probrat vše, co v souvislosti se zdvojenými kotli ELCO školíte, by zabralo mnohem více času. A to jsme se zatím nevěnovali ani regulaci, možnosti zapojení více otopných okruhů a třeba ani sestavám zdvojených kotlů do kaskády. Tak si něco necháme do příště. Děkujeme za rozhovor.


 
 
Reklama