Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: ETL-Ekotherm a.s. slavila 30 let od založení

Rozhovor se Zdeňkem Lovicarem o 30 letech existence firmy ETL-Ekotherm a.s. zahrnuje informace o rozdělovačích pro vytápění a chlazení, o software k jejich návrhu, o investorem neodsouhlasených záměnách výrobků, současném stavu trhu a výhledech na rok 2021.


Významnou část spotřeby energií svého areálu v Sivicích pokrývá ETL-Ekotherm z fotovoltaického systému a také s využitím tepelného čerpadla

ETL-Ekotherm a.s. patří těm, které byly jako české výrobní firmy zaměřené na obor vytápění založeny počátkem devadesátých let, které se převážně orientují na český trh, zůstaly české ze 100 %, a kterým se daří ve svém spektru činností konkurovat firmám mezinárodním s násobně silnějším finančním i lidským kapitálem. V roce 2020 tato firma slavila 30. výročí své činnosti, a proto jsme v redakci TZB-info uvítali možnost hovořit s předsedou představenstva této společnosti, panem Zdeňkem Lovicarem a zeptat se, jak vidí současnou hospodářskou situaci, co je hlavní předností firmy, co brzdí rozvoj atp.

Josef Hodboď, TZB-info:
V roce 1990, když se Váš otec zaregistroval jako podnikatel, Vám bylo 22 let. Dnes jeho úlohu nesete Vy. A nabízí se otázka, zda je na blízku někdo, kdo by v této tradici pokračoval?

Obr. Současný předseda představenstva společnosti ETL-Ekotherm a.s., Zdeněk Lovicar, je po svém otci druhou generací ve vedení firmy
Obr. Současný předseda představenstva společnosti ETL-Ekotherm a.s., Zdeněk Lovicar, je po svém otci druhou generací ve vedení firmy

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Jsem moc rád, že mohu odpovědět ano. Shodou okolností, po 30 letech od doby, kdy otec získal své první identifikační číslo jako podnikající osoba, se do činnosti firmy zapojil syn. Nicméně si nemyslete, že by se hned pohyboval v rámci vedení firmy. Naopak. Začíná ve skladě. Na první pohled jde jen o manuální práci při přemísťování výrobků. Jenže jak by potvrdil každý, kdo je odpovědný za logistiku výrobní firmy, tak optimální organizace skladu šetří náklady, pomáhá zkrátit dobu mezi výrobou a cestou výrobku k zákazníkům. A pokud je těch výrobků více druhů, velmi rychle se mění jejich podíl na výrobě, nelze pro každý druh výrobků vyhradit jedno konkrétní místo. A přitom je důležitá i osobní komunikace s dopravci, jak si oni představují ideální výdej výrobků ze skladu. Takže syn začíná, obrazně řečeno odspoda, ale právě i tím bude mít možnost detailně poznat procesy, které jsou alfou i omegou úspěšnosti naší firmy. Nejsme však ryze rodinná firma. Výrobním ředitelem závodu v Sivicích je dlouholetý společník pan Miroslav Benda, bez jehož účasti by byl celý výrobní proces jen těžko představitelný.

Josef Hodboď, TZB-info:
Jak byste charakterizoval změnu tržní soutěže za uplynulých 30 let?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Naše firma svou velikostí patří spíše k těm středním až menším. Ještě tak před deseti, patnácti lety jsme se na trhu střetávali s více podobně zaměřenými českými firmami. „České“ soupeření je však v podstatě minulostí. Nyní soutěžíme s konkurenčními nabídkami v převážné většině případů od velkých mezinárodních dodavatelů. Z toho vyplývá i naše orientace na prostor především českého a slovenského trhu, ve kterém můžeme být úspěšní.

Obr. Montážní čas a prostor na stavbě šetří kombinovaný rozdělovač dodaný včetně tepelné izolace.
Obr. Montážní čas a prostor na stavbě šetří kombinovaný rozdělovač dodaný včetně tepelné izolace.

Josef Hodboď, TZB-info:
Nejstarší článek na TZB-info týkající se ETL-Ekotherm, který jsem našel, je z 5. června 2001, kde píše Váš otec o tom, že jste výrobci tepelných čerpadel. Velmi se mi líbí jejich označení ETT, což je zkratka ze slov Ekologická Transformace Tepla, a které by bylo plně aktuální i dnes. Jak se změnil Váš výrobní sortiment?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Vždy se snažíme být progresivní, protože jinak bychom nevydrželi tržní tlak. Uvědomte si, že na přelomu tisíciletí bylo širší uplatnění tepelných čerpadel v České republice na počátku. Zařízení z dovozu byla z našeho pohledu tehdy neadekvátně drahá. Navíc jejich dodavatelé byli především obchodníci, bez znalosti problematiky zapojení nízkoteplotního zdroje tepla do celkové technologie. Proto jsme byli úspěšní především u větších výkonů, vyšších desítek až stovek kW tepelného výkonu. Konkurenční výhodou zde byla právě znalost specifik a projektování těchto zdrojů.
Zapojili jsme se aktivně i do počátků využití fotovoltaických panelů. Námi vyráběné zařízení sloužící k natáčení sestav panelů směrem ke Slunci bylo v době investičně drahých panelů zásadní ke zvýšení jejich roční výnosnosti. Našlo uplatnění v řadě států jižní Evropy. Jen pro doplnění, u naší výrobní základny v Sivicích, máme takový fotovoltaický systém v provozu bez zásadních poruch od roku 2008.
V současné době se výrobně soustředíme především na expanzní automaty, kompaktní předávací stanice tepla, hydraulické vyrovnávače tlaku a rozdělovače pro otopné i chladicí soustavy. V poslední době věnujeme zvýšenou pozornost zejména kompletně vystrojeným sestavám rozdělovačů se sběračem RS KOMBI.

Obr. Mnoho i výkonově malých plynových kotelen stojí před modernizací a osazením kondenzačních kotlů. „I pro ně máme v ETL-Ekotherm vhodné řešení“, řekl Zdeněk Lovicar.
Obr. Mnoho i výkonově malých plynových kotelen stojí před modernizací a osazením kondenzačních kotlů. „I pro ně máme v ETL-Ekotherm vhodné řešení“, řekl Zdeněk Lovicar.

Josef Hodboď, TZB-info:
Při pohledu na rozdělovač může nezasvěceného napadnout, proč ho kupovat, proč ho složitě, pokud je větší, transportovat z výroby na místo instalace. Proč si ho nevyrobit na stavbě?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Odpovědět na tuto otázku nelze jednou větou. Spolupůsobí zde široký komplex potřeb a chování investorů, projektantů, odborných velkoobchodů a instalačních firem.
Například je stále závažnější fakt, že v oblasti vytápění i chlazení ubývá počet řemeslníků, kteří umí dokonale svařovat ocelová potrubí a konstrukce. Tento fakt omezuje možnosti instalační firmy udržet svůj obrat a jsou firmy, které by z tohoto důvodu musely omezit svou činnost. Takže si mohou koupit kvalitně zhotovený svařenec, za který výrobce po všech stránkách ručí, a zakázku mohou realizovat.
Mám samozřejmě na mysli klasické trubkové rozdělovače/sběrače. Výroba sdružených rozdělovačů, jako je RS KOMBI, je v místě instalace prakticky nemožná.
Nebo se podívejme třeba na oblast kotelen ve školách. Na jejich modernizaci je čas po dobu dvou měsíců. Pokud firma uspěje ve více výběrových řízeních, stává se pro ni hlavním problém čas. Ten ovlivňuje nejistá doba výroby rozdělovače, možnost zhotovení chybného svaru, který si vyžádá opravu, a další nejistoty plynoucí z toho, zda rozvážková služba přiveze včas všechny komponenty, zda byly správně navrženy a objednány, zda zkušený svářeč neonemocní atd. Čas plyne, roste nervozita, zvyšuje se riziko chyb. Nesplnění termínu uvedení zdroje tepla do provozu znamená jak pokutu, tak pokažení dobré pověsti. I proto jsme začali nabízet i plně vystrojené rozdělovače. Tedy včetně armatur, čerpadel atp., podle potřeb instalační firmy.

Josef Hodboď, TZB-info:
Dovedu si představit kompletně vystrojený, unifikovaný rozdělovač například ke kotli do jednoduchého rodinného domu. Ale do větší kotelny nebo zdroje chladu? Několik otopných okruhů, příprava teplé vody, okruh pro otopné registry ve vzduchotechnice, různé průtoky, teploty, to vyžaduje přesnou specifikaci. Jak tuto úlohu řešíte?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Podpoře návrhu rozdělovače, jeho konstrukční specifikaci, specifikaci požadovaných armatur, čerpadel aj., jsme věnovali a stále věnujeme velké úsilí. Je to jediná možná cesta, jak vyloučit chyby na straně objednávky a pak výroby. Specifikací armatur vždy respektujeme projektovou dokumentaci. Pouze pokud nám zadavatel dá „volnou ruku“, navrhneme potřebnou technologii sami.
Pro návrh sdružených a klasických trubkových rozdělovačů jsme vytvořili ETL Designer, návrhový on-line konfigurátor, který je dostupný na našem webu. Mohu konstatovat, protože máme přehled o jeho využití, že s jeho pomocí již byly navrženy tisíce sdružených rozdělovačů RS KOMBI i rozdělovačů klasických trubkových. Z povinných registrací uživatelů do ETL Designer víme, že jej využívají projektanti, rozpočtáři, pracovníci nabídkových oddělení a k našemu potěšení také studenti odborných fakult. Z použití ETL Designeru vyplývá přesné zadání specifikace rozdělovače, aby nedošlo k nedorozumění v komunikaci. U nás pracují zkušení lidé, kteří dokážou odhalit některé chyby v objednávkách, ale nemohou znát vše. ETL Designer je tak nejen pomocník, ale i velmi důležitá součást závazné komunikace.

Obr. Příklad výstupu z ETL-Designeru
Obr. Příklad výstupu z ETL-Designeru

Josef Hodboď, TZB-info:
Spolupracují výstupy z ETL Designeru s projekčním software?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Toto je také důležitá funkce. Výstupem z ETL Designeru může být schematický výkres nebo 2D výkres ve formátu DXF a dále i textový výstup se základní technickou specifikací ve formě excelovské tabulky formátu XLS. To jsou dnes běžně používané formáty, se kterými umí zainteresovaní lidé dobře pracovat.
Jako současnou velkou výzvu vidíme projektování ve 3D prostoru a komplexní formát pro BIM. V současnosti se tvoří nová generace odborníků, kteří přicházejí do praxe připraveni na takovou práci. Oni nepovažují za vrchol klasické projekční „cadovské“ prostředí. Jde o generační změnu svým dopadem na naši technickou praxi obdobnou k přechodu od kreslení výkresů tuší na pauzovací papír na rýsovacím stole k využití síly výpočetní techniky. I tehdy projektanti se zažitou praxí upozorňovali na počáteční nedostatky práce na počítačích, omezenost software, malé zkušenosti těch, kteří neprošli několikaletou praxí u rýsovacího stolu. A dnes se tato situace v podstatě začíná opakovat, pouze na vyšší úrovni návrhových a výpočetních pomůcek. Takže se musíme i my připravit na rok 2022, ve kterém má být zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Aktuálně již nabízíme ke stažení výkresovou dokumentaci standardizovaných výrobků ve formátech RFA, resp. RVT.

Josef Hodboď, TZB-info:
Omezení osobního i profesního života, které všechno lidstvo na planetě Zemi podstupuje v zájmu zvládnutí nepříznivé epidemiologické situace, se musí zákonitě promítnout i do oblasti pozemního stavebnictví, oblasti technických zařízení budov, oboru vytápění a chlazení budov. Dotýká se Vás to také?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
S naším sortimentem výrobků jsme velmi těsně spojeni s optimismem nebo pesimismem investorů. Bohužel, současné signály pro rok 2021 nejsou úplně příznivé. Například sféra obcí, měst, jako významná část portfolia investorů, má ohroženou velkou část svých příjmů. Stejně tak se dá očekávat omezení dočasně zbytných investic ve státním sektoru, tedy školy, nemocnice, admin. budovy. Zákonitě proto již přišlo preventivní pozastavení připravovaných projektů modernizací tepelného hospodářství. Nejen u administrativy z části vynucený přechod na home office odhalil možnosti v úspoře nákladů snížením kancelářské plochy, potřeby administrativních budov. I zde je cítit ochlazení aktivit investorů. Sféra hotelnictví, penzionů atp. již zásadně omezila své požadavky z hlediska modernizací energetického hospodářství a pro příští rok je odepsaná.

Obr. „S nutností snižovat spotřebu primární neobnovitelné energie souvisí mimo jiné využití odpadního tepla pro vytápění. I zde se mohou uplatnit naše výrobky,“ upozornil Zdeněk Lovicar.
Obr. „S nutností snižovat spotřebu primární neobnovitelné energie souvisí mimo jiné využití odpadního tepla pro vytápění. I zde se mohou uplatnit naše výrobky,“ upozornil Zdeněk Lovicar.
Obr. Vystrojené rozdělovače mohou být vybaveny jak variantami armatur, čerpadel, podle doporučení ETL-Ekotherm, tak podle zadání zákazníka“
Obr. Vystrojené rozdělovače mohou být vybaveny jak variantami armatur, čerpadel, podle doporučení ETL-Ekotherm, tak podle zadání zákazníka“

Josef Hodboď, TZB-info:
Je fakt, že v současnosti lze sice získat podporu z některých dotačních programů, otevírá se například i finančně štědrý Modernizační program zaměřený na energetické úspory a snižování emisí CO2. Ale k jejich využití musí zůstat v obecních kasách dost financí na spoluúčast. Abyste udrželi chod společnosti, budete propouštět?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Propouštění je až to poslední opatření a nepředpokládám je. Jako člen vedení firmy nemohu anonymně vyhlásit, že propustíme třeba XYZ lidí, jak to oznamují nadnárodní firmy. Vždyť se s našimi zaměstnanci osobně znám. Když se dařilo, tak jsme zvyšovali benefity. Vážíme si toho, že nás podrželi, třeba když to nerovnoměrný vývoj poptávky vyžadoval. Teď je na nás, abychom jim to v přijatelné formě vrátili. I oni vědí, že jsme na jedné společné lodi. Takže šetříme, hledáme úspory. Z tohoto důvodu jsme, jak věřím, jen dočasně pozastavili modernizaci výrobního areálu v Sivicích u Brna. Pozorně také sledujeme, zda současná doba nevytváří nějaké nové příležitosti i pro nás, o kterých jsme dosud nevěděli.

Josef Hodboď, TZB-info:
Co by vám pomohlo?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Rozhodnutím vlády se český stát nyní zadlužuje o stovky miliard korun, které mají pomoci udržet chod českého hospodářství a překlenout současnou nepříznivou dobu. Nechceme jít cestou natažené ruky. Nejvíce by nám pomohlo, pokud by stát zvýšil důraz kladený na technický dozor investora. Je až neuvěřitelné, jak se mnozí investoři nechají klamat třeba záměnou předepsaného rozdělovače, který zaplatí, za rozdělovač s nekvalitními svary, sníženou tlakovou i tvarovou odolností, i z tenčího materiálu. Takže slibovaná životnost se v realitě výrazně zkrátí. Přitom každý ví, že abych mohl dát záruku, tak musím výrobek vyrobit tak, aby skutečně vydržel. My vytvoříme standard pro požadovanou životnost kotelny, předávací stanice, na tento standard se odvolá projektant, takto to projde výběrovým řízením, schválí to investor a ve výsledku je použit výrobek s vlastnostmi o několik stupňů nižší, protože je levnější. Zvítězí obchodník se slovy, vždyť to stačí, vždyť to bude schované pod izolací. A pokud to prorezne, tak to už bude řešit někdo jiný. Po odstranění takového postupu voláme, to by nám pomohlo. Nejsme sami, v prohlášeních všech odborných spolků, asociací působících v oboru, lze podobné názory najít.

Obr. „Dodali jsme již i několik desítek prostorově velmi úsporných kombinovaných rozdělovačů, ve kterých je dělicí příčka mezi výstupy a zpátečkami tepelně izolována,“ doplnil Zdeněk Lovicar. „Řešíme potřebu využít i zdroje energií s velkým teplotním přiblížením, například 6/12 °C u chladu, se kterými úzce souvisí nejen provozní úspory, ale i ostře sledované snížení uhlíkové stopy. Navíc takto dokonalý výrobek si na stavbě již nikdo nevyrobí.“
Obr. „Dodali jsme již i několik desítek prostorově velmi úsporných kombinovaných rozdělovačů, ve kterých je dělicí příčka mezi výstupy a zpátečkami tepelně izolována,“ doplnil Zdeněk Lovicar. „Řešíme potřebu využít i zdroje energií s velkým teplotním přiblížením, například 6/12 °C u chladu, se kterými úzce souvisí nejen provozní úspory, ale i ostře sledované snížení uhlíkové stopy. Navíc takto dokonalý výrobek si na stavbě již nikdo nevyrobí.“

Josef Hodboď, TZB-info:
Nemohou si za zmíněné okrádání mnozí investoři sami? Proč si nezajistí důsledný odborný dozor?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Toto nedokážu, a možná ani nechci konkrétně komentovat. S podobným postupem jsme se však setkali nejen ve sféře veřejných financí, ale ku podivu i ve sféře soukromé.

Josef Hodboď, TZB-info:
V tom máte bohužel pravdu. Pokud se podívám do některých diskuzí na TZB-info týkajících se rodinných domů, tak i v nich lze objevit potřebu hledání nápravy vzniklé záměnou výrobků bez ohledu na jejich technické parametry. Jak se s tím poprat?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Cestou snižování technických parametrů umožňující snížení ceny nepůjdeme. Takže nám zbývá jen cesta zvyšování přidané hodnoty. V našem případě je to i zkracování dodacích lhůt a technická pomoc.
Na základě analýzy desítek tisíců prodaných výrobků jsme si vytipovali jejich konstrukční části, které se nejčastěji opakují a ty si vyrábíme na sklad. Typicky jde o rozdělovače, které jsou sezónním výrobkem. Poptávka se během roku výrazně mění a mění se také meziročně. Naším způsobem výroby proto můžeme mnohem pružněji reagovat na požadavky odborných velkoobchodů, s nižšími požadavky na financování skladu. Mimochodem, náš přechod na prodej přes odborné velkoobchody nebyl z počátku některými našimi zákazníky přijímán příznivě. Dnes jde o osvědčený a běžný způsob, při kterém si instalační firma nechá dovést na stavbu současně i potrubí a další potřebné komponenty.
Technickou pomocí myslím především již zmíněný ETL Designer pro rychlou, jasnou a zaručenou konfiguraci rozdělovače. Ať již jde o rozdělovač s využitím pro vytápění nebo pro chlad, trubkový rozdělený do dvou skupin, tedy zvlášť výstupy a zvlášť zpátečky, nebo rozdělovač kombinovaný, který je prostorově úspornější.

Josef Hodboď, TZB-info:
Jste vzhledem k vývoji situace spíše optimista, nebo pesimista?

Zdeněk Lovicar, ETL-Ekotherm:
Za uplynulých 30 let naší existence jsme se museli vypořádat s řadou nepříznivých situací. Jak s výrazným poklesem po roce 2008, tak i s náhlými změnami poptávky, které souvisely s orientací zákazníků na jiný druh výrobků, než který tvořil náš základní sortiment. Vemte si, jak rychle například téměř vymizela pára z topenářského řemesla. Věřím, že v sobě nejen já, ale i můj syn, kolegové a kolegyně ve vedení firmy a všichni naši zaměstnanci najdeme dost sil a invence k tomu, abychom po čase mohli oslavit podobné výročí, jako letos. Věřím, že nám k tomu pomůžou i korektní vztahy s našimi obchodními partnery.

Josef Hodboď, TZB-info:
Děkuji Vám za rozhovor a přeji, aby se Vaše očekávání naplnila.

 
 
Reklama