Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zvýšit účinnost vytápění v domácnosti

Jak uspořit energii a tím i peníze ve vytápění? Možností je celá řada a odvíjí se od toho, na jakou část systému vytápění se zaměříme.

1) Úspory na zdroji tepla – účinnost, čištění, palivo a přikládání

Teplo nejčastěji získáváme:

 • spalováním paliv: kamna, krby, teplovodní kotle. Uhlí v této oblasti postupně končí. Z pevných paliv je perspektivní především palivové dřevo a dřevní pelety. Ve formě plynu se spaluje zemní plyn nebo propan, či směs propan-butan. Okrajově se využívají kapalná paliva – topná nafta aneb extralehký topný olej.
 • elektřina – přímá přeměna na teplo: přímotopy, sálavé panely, teplovodní kotle
 • elektřina – nepřímá přeměna na teplo: tepelná čerpadla získávající teplo z přírodního prostředí
 • slunce – přímá přeměna a na teplo: tepelné solární soustavy neboli solární kolektory
 • slunce – přeměna slunečního záření na elektřinu (fotovoltaické elektrárny) a následně na teplo (přímo nebo nepřímo)
 • centrální zásobování teplem (CZT) z teplárny nebo blokové kotelny

Na straně výroby tepla musíme sledovat energetickou účinnost kamen, krbů, kotlů, tepelných čerpadel, stupeň využití solárních soustav, pokud si je provozujeme sami a teplo neodebíráme z CZT. V případě paliv to znamená udržovat vnitřní povrchy spalovacích komor a kudy prochází spaliny čisté.

Přečtěte si také Příprava plynového kotle na topnou sezónu s vizuální kontrolou výměníku Přečíst článek

Pravidelné čištění je základ úspor. U pevných paliv si velkou část těchto prací můžeme provést sami. U plynu je nutné si pozvat technika s kvalifikací na plynová zařízení a zaškoleného na náš kotel. Komín musí v předepsaných termínech prohlédnout kominík.

Není-li zdroj tepla vybaven elektronickým systémem řízení, tak se musíme naučit optimálně přikládat palivo a nastavovat přívod spalovacího vzduchu. Elektronický systém musí kontrolovat a nastavit odborník a doporučuje se to nechat provádět nejlépe jednou ročně. A toto platí i pro tepelná čerpadla a solární soustavy.

2) Úspory na dopravě tepla – odborné seřízení a mírné útlumy

Teplo nejčastěji do vytápěných prostorů dopravujeme:

 • přímo sáláním z vytápěných ploch
 • přímo prostřednictvím proudění ohřívaného vzduchu
 • nepřímo prostřednictvím proudění ohřívané vody a přestupu tepla z ní do prostoru jednou z výše uvedených přímých forem

Je-li teplo dodáváno ze soustav zásobování tepelnou energií (SZTE, CZT), pak o úsporách v jednotlivých bytech rozhoduje nastavení předávací stanice tepla okrskové, domovní, případně i bytové a hydraulické vyvážení otopných soustav. Tak, aby z důvodu nedostatečného průtoku otopné vody některou částí soustavy nemusela být zbytečně zvyšována teplota otopné vody a s ní i nežádoucí ztráty tepla.

Přečtěte si také Jaká voda stojí za řadou poruch soustav vytápění a chlazení? Přečíst článek

Pro spotřebu tepla v bytech je zásadní i správné nastavení základní křivky ekvitermní regulace na předávacích stanicích tepla, které omezuje teplotu otopné vody na nezbytné minimum a s tím souvisí i omezení přetápění. Pro cenu nakupovaného tepla je zásadní minimalizace sjednaného rezervovaného příkonu tepla domem. Lze ji dosáhnout optimalizovaným řízením předávacích stanic a pak shodou všech nájemníků, majitelů jednotek, na maximální teplotě vytápění v bytech, např. do 22 °C.

Pro maximální úsporu je potřeba vyloučit výrazné denní nebo noční útlumy vytápění, jejichž vliv na případné úspory je v tomto případě menší než snížení průměrné ceny odebraného tepla.

3) Úspory na radiátorech a otopných plochách – nezakrývání, čistota a odvzdušnění

Nepřímou cestou dopravované teplo do prostoru přechází z:

 • otopných těles (radiátory, konvektory, podstropní panely)
 • vytápěných stavebních konstrukcí (podlahové, stěnové nebo stropní vytápění)
 • teplovzdušných zařízení (klimatizace s funkcí vytápění, některé konvektory, fan-coily, některé větrací jednotky)

Pokud je teplo do místností předáváno sáláním, účinnost ovlivňuje čistota sálajícího povrchu, a tu můžeme zajistit pravidelným utíráním prachu. Účinnost předávání tepla vzduchem závisí na účinnosti ventilátorů. Ta je dána výrobcem a my ji neovlivníme. Musíme však sledovat zanášení filtrů a včas je měnit, neboť zanesené zvyšují spotřebu energie ventilátory.

Otopné plochy by také neměly být zakryté závěsy nebo nábytkem, snižuje se tím schopnost radiátorů nebo konvektorů předávat teplo do místnosti. Populární reflexní fólie za radiátory nedávejte!

U teplovodních soustav záleží především na účinnosti oběhových čerpadel. V rodinných domech lze výměnou starých oběhových čerpadel za nová plnící kritéria ekodesignu snížit jejich příkon z cca až 100 Watt pod 10 Watt. A to představuje orientačně při 250 dnech provozu po 24 hodinách denně roční úsporu 600 kWh. Oběhová čerpadla jsou i v tepelných solárních soustavách. O to větší úsporu přinese modernizace čerpadla v bytovém domě.

A samozřejmě, aby radiátory mohla proudit otopná voda, nesmí být plné vzduchu. Pokud se topí a radiátory přesto nehřejí, je na místě provést odvzdušnění.

4) Úspory pomocí režimových opatření

Pokud máme vše na straně výroby tepla a jeho dopravy optimálně vyřešeno, pak se musíme zabývat režimem vytápění. Tedy kdy, kde a na jakou teplotu vytápíme.

V ložnici postačuje cca 18 °C, ne však méně jak cca 16 °C, v obývacích prostorech 21 °C, na chodbách stačí až nezámrzná teplota okolo 5 °C. Tato radikální snížení teplot si mohou vyžádat potřebu přenastavení průtokových parametrů otopné soustavy, které laicky udělat nelze – je nutné pozvat topenáře.

Snížení požadovaných teplot v místnostech a s ním spojené snížení potřebné teploty otopné vody přiváděné do otopných těles, podlahového vytápění nebo teploty vzduchu nesoucího teplo má příznivý úsporný vliv na provoz plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel.

U kotlů urychluje nástup kondenzace vodních par ve spalinách ze zemního plynu a tím se zvětšuje kondenzací získané teplo využitelné pro vytápění. Energetickou efektivitu tepelných čerpadel určuje zejména rozdíl teplot mezi přírodním zdrojem tepla, to je nejčastěji venkovní vzduch nebo země a otopnou soustavou. Snížením potřebné teploty v otopné soustavě se rozdíl teplot zmenší a tepelné čerpadlo sníží svou spotřebu zpravidla elektrické energie.

5) Úspory pomocí zateplení a výměny oken

Pokud už se teplo do domácnosti dodá, je dobré, pokud ho ven uniká co nejméně. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

Přečtěte si také Jak správně větrat v zimě i v létě a neplýtvat energií Přečíst článek na ESTAV.cz

Pozor! Po správně provedeném zateplení nebo výměně oken se sníží potřeba tepla na vytápění. Pro dosažení úspory je nutné znovu zaregulovat otopnou soustavu, aby dům nespotřebovával zbytečně moc tepla.

 
 
Reklama