Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pořiďte si vlastní komín a šetřete náklady

Koncepce vytápění panelových objektů a sídlišť byla až na výjimky postavena na dodávce dálkového tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody z centrálních tepláren, případně blokových kotelen. Záložní komíny pro byty zde nebyly projektovány. O nevýhodách této koncepce se na vlastní kůži přesvědčili obyvatelé řady českých měst a sídlišť.

Obytné domy, stavěné tradičními technologiemi, měly téměř vždy jako svou součást komín. V těchto objektech sloužil k odvodu spalin od lokálních spotřebičů nebo centrálního zdroje pro celou budovu. V případě centrálního vytápění se často v každém bytě zřizoval i záložní komín pro překlenutí možných výpadků v dodávkách tepla.

Dnes na některých panelových objektech, postavených v místě, kde dodávka dálkového tepla nebyla k dispozici, komíny najdeme. Může se jednat o komín, který odvádí spaliny od kotle, kterým je vytápěný celý objekt - v tomto případě se jedná o komín většího průměru, vedený po fasádě objektu nebo o soustavu samostatných komínů, na které jsou napojeny například plynové kombinované kotle z jednotlivých bytů.

Komín musí odpovídat normám.

Komín je místem, které může přicházet do styku jak s vysokými teplotami, tak s vlhkostí. Proto nároky kladené na komínové systémy jsou přirozeně větší, než na jiné části stavby. Musejí být správným způsobem vyrobeny z vhodných materiálů. Požadavky na bezpečnost stavby jako celku zformulované do technických požadavků na výrobky pro stavebnictví stanovují normy EU i normy národní. Pokud nemá komín omezovat uživatele při volbě spotřebiče, je třeba zvolit univerzální komínový systém, který je schopen bezpečně odvést nad střechu spaliny od spotřebičů na různé druhy paliv. Na českém trhu existuje hodně "univerzálních" komínových systémů, ale pouze několik z nich má svoji univerzálnost prověřenou podle platných norem.

Jak se pozná správně certifikovaný výrobek?

Řádně certifikovaný výrobek má několik znaků. Je označen značkou CE přímo na výrobku nebo na štítku k němu připevněnému, certifikace musí být zapsána v průvodní dokumentaci, která musí obsahovat také další povinné údaje stanovené normou, například identifikační údaje o výrobci, údaje o vlastnostech výrobku, poslední dvojčíslí roku, v němž byl certifikován a v neposlední řadě číslo certifikátu. Tento dokument, který se nazývá "Prohlášení o shodě", je povinen zpracovat výrobce či dovozce a to v národním jazyce země, v níž je výrobek uváděn na trh. Pokud něco chybí, není certifikace platná.

 

"Požadavky na bezpečnost komínů podle evropských norem, které je stanoveno v Nařízení vlády č. 190/2002, nově definují zejména povinnosti výrobců při provádění a prokazování vlastní kontroly kvality výroby," řekl advokát Tomáš Těmín, který se specializuje na právo ochrany spotřebitele a právo odpovědnosti za výrobek.

Pokud spotřebitel uvidí na výrobku označení CE, znamená to, že

  1. výrobek splňuje požadavky vyjádřené:
    • harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,
    • evropskými technickými schváleními, nebo
    • určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení
  2. při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup

Problémem je nesprávná certifikace

Prohřeškem nesprávně označených výrobků, čili potenciálně nebezpečných, jsou často chybějící údaje v dokumentaci nebo to, že jsou součástky ověřené podle nesprávných norem. "Například betonová komínová tvárnice určená pro vícevrstvý komínový systém byla osvědčena podle normy, která je platná pro betonové výrobky obecně," vysvětlil František Jiřík, přední odborník na komínovou techniku Společenstva kominíků ČR, jeden z případů, který objevil na českém trhu. "Platí zde stejná zásada jako v právu - speciální předpis má přednost před předpisem obecným." Výsledkem může být kromě zmatku a neinformovanosti kupce i to, že takový výrobek nemusí být bezpečný. Nesmíme zapomínat také na to, že i ten nejkvalitnější výrobek potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu, což znamená pravidelné čištění.

Některé normy a jejich platnosti

Komíny obecně ČSN en 1443 a ČSN 73 4201
Komínové systémy s keramickou vložkou ČSN EN 13063 -1 a 2
Keramické komínové vložky ČSN EN 1457
Komínové tvárnice z lehkého betonu ČSN EN 12 446

Pozn. U norem platí, že speciální předpis je nadřazen předpisu obecnému. Proto nestačí, že výrobek splňuje obecnou normu, pokud existuje norma speciální. Výrobci se s normami musejí seznámit a přizpůsobit jim proces výroby i způsob zajištění a prokazování požadavků na kvalitu. V případě splnění všech podmínek pak výrobce opatří své výrobky značkou CE.

   

O tom, že kvalitní a certifikované komíny můžete mít i na svém panelovém domě, není jistě pochyb. Důležité je se spojit s odborníky, kteří posoudí možnosti pro Váš dům a navrhnou vhodné řešení. Ke stávajícím vícebytovým domům lze zvenku zrealizovat např. nerezový třísložkový komín Schiedel ICS. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli a vysoce jakostní izolace z bio vláken a odolává vysokým teplotám. Vnější plášť komínového systému ICS je z estetické vysoceleštěné nerezové oceli a slouží zároveň jako nosná statická část systému. Komponenty jsou spojovány pomocí hrdla a spon s dvojitou drážkou, což zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž.

Neplaťte za teplo více než musíte. S vlastním komínem budete mít pod kontrolou i své účty.


Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - 75 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové moduly ...