Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyústění komína – Přehledný výtah z ČSN 73 4201

Komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. V článku jsou shrnuty podmínky pro navrhování vyústění komínů jak šikmých, tak plochých střech.

Komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.

Norma uvádí výšku vyústění komína:

 • na šikmé střeše
 • na ploché střeše
 • na ploché střeše ve vztahu k okolním budovám.

1. Vyústění nad šikmou střechou

Šikmá střecha se uvažuje při sklonu, střešní roviny od vodorovné plochy, větším než 20°.

1.1 Komíny s přirozeným tahem

Obr. 1 Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou: A – vzdálenost vyústění od hřebene do 2 m, B – vzdálenost vyústění od hřebene nad 2 m
Obr. 1 Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou
A – vzdálenost vyústění od hřebene do 2 m, B – vzdálenost vyústění od hřebene nad 2 m

U komínů s přirozeným tahem je vyústění:

 • nad hřebenem střechy ve výšce 0,65 m při menší vodorovné vzdálenosti od hřebene střechy než 2,0 m (obr. 1A)
 • ve výšce 0,65 m nad šikmou rovinou, vedenou hřebenem střechy, se sklonem o 10° od vodorovné roviny, při větší vodorovné vzdálenosti komína od hřebene střechy než 2,0 m (obr. 1B)
 

1.2 Komíny přetlakové a komíny s umělým tahem

Obr. 2 Vyústění přetlakového komína a komína s umělým tahem nad šikmou střechou
Obr. 2 Vyústění přetlakového komína a komína s umělým tahem nad šikmou střechou

Vyústění nad rovinou střechu v oblasti s normálním výskytem sněhu musí být výška vyústění nad rovinou střechy větší než 0,5 m pro:

 • přetlakové komíny, v případě, je-li v ústí komína doložen přetlak spalin výpočtem
 • komíny s umělým tahem (podtlakové), které mají ventilátor namontován v komínovém ústí.

V oblastech s výskytem většího množství sněhu musí být výška vyústění nad rovinou šikmé střechy upravena podle místních podmínek, nejčastěji zvýšená.

 

2. Vyústění nad plochou střechou

Obr. 3 Výška vyústění komína nad plochou střechou
Obr. 3 Výška vyústění komína nad plochou střechou

Plochá střechy se uvažuje v případě, je-li sklon střechy od vodorovné roviny menší než 20°. Vyústění komína s přirozeným tahem je větší než 1 m od:

 • blízké atiky nad plochou střechy (obr. 3A)
 • ploché střechy (obr. 3B).
 

Výška vyústění přetlakového a vysokopřetlakového komína a komína s umělým tahem (s ventilátorem v ústí komína) může být snížena až na výšku 0,5 m nad plochou střechy v oblastech s normálními sněhovými podmínkami. V oblastech s výskytem sněhu musí být výška upravena podle místních podmínek.

3. Vyústění nad nástavbou na ploché střeše a vzhledem k sousední budově

Při nástavbě na ploché střeše se uvažuje vyústění 1 m nad šikmou rovinou, vytvořenou úhlem 10° od střešní atiky nástavby. Zásada je platná pro komíny s vodorovnou vzdáleností do 15 m od blízké stěny nástavby.

3.1 Výška vyústění vzhledem k sousední budově

Obr. 4 Výška vyústění komína nad nástavbou na ploché střeše
Obr. 4 Výška vyústění komína nad nástavbou na ploché střeše

Výška vyústění komína vzhledem k budově v sousedství se řídí zásadou, že:

 • při větší vodorovné vzdálenosti budovy od ústí komína než 15 m se s ovlivněním komínového ústí od budovy nepočítá
 • při menší vodorovné vzdálenosti budovy než 15 m od ústí komína je ústí komína výše než 1 m nad rovinou větrného úhlu (10° od vodorovné).

3.2 Vliv sousední budovy na ústí komína

Obr. 5 Nepříznivý účinek větru na ústí komína, způsobený přilehlou vyšší budovou
Obr. 5 Nepříznivý účinek větru na ústí komína, způsobený přilehlou vyšší budovou
1 – komín, 2 – přilehlá budova, α – úhel šířky budovy z ústí komína, β – převýšení budovy nad ústím komína

Má-li přilehlá budova nebo přírodní překážka (skála):

 • menší vodorovnou vzdálenost L mezi ústím komína a budovou než je 15 m
 • větší šířku než je vodorovný úhel α = 30° spuštění z komínového ústí na stěnu budovy nebo
 • přesahuje-li plochu nad průnikem šikmé přímky vedené z ústí komína pod úhlem β = 10°,

započítá se u komínů s přirozeným tahem tlaková ztráta z účinku větru hodnotou 25 Pa.

 

4. Vzdálenost ústí komína od střešních oken

Obr. 6 Výška vyústění komína od střešních oken a vikýřů
Obr. 6 Výška vyústění komína od střešních oken a vikýřů

Vzdálenost ústí komína od okenních vikýřů musí být od rámu okna:

 • ve svislém směru méně než 1 m
 • ve vodorovném směru méně než 1,5 m.

Tato zásada platí v případě, je-li okno vzdáleno ve vodorovném směru od komína méně než 1,5 m.

U střešních oken nesmí být umístěn komín uvnitř části střešní plochy vymezené přímkami vzdálenými od okenního rámu:

 • 1 m do stran
 • 2 m pod oknem
 • 1 m nad oknem.

Výška ústí komína nad střešní plochou, kde je střešní okno, je shodná se zásadami platnými pro vyústění na šikmé střeše.

5. Výška vyústění kouřovodů s funkcí komína

Obr. 7 Vyústění kouřovodů s funkcí komína s přirozeným tahem od spotřebičů s přerušovačem tahu
Obr. 7 Vyústění kouřovodů s funkcí komína s přirozeným tahem od spotřebičů s přerušovačem tahu
A – nad plochou střechou, B – nad hřebenem šikmé střechy

Pro kouřovody s funkcí komína od plynových spotřebičů s atmosférickým hořákem s přerušovačem tahu je výška vyústění naznačena na obr. 7.

Výška vyústění nad střechou je shodná se zásadami pro vyústění komínů od plynových spotřebičů:

 • 1 m nad plochou střechou (obr. 7A)
 • 0,65 m nad hřebenem šikmé střechy (obr. 7B)

Důležité je zajištění ochrany ústí komína před atmosférickým deštěm, které se nejčastěji řeší krycí protidešťovou deskou.

 

6. Společné vyústění komína a větracího průduchu

Při společném vedení komínového a větracího průduchu ve společném tělese musí být vyústěním zabráněno v pronikání spalin do větracího nebo vzduchového průduchu.

Většinou se navrhuje vyústění:

 • komínového průduchu – ve svislém směru v ose proudění spalin
 • větracího průduchu – do boku s oboustranným prouděním ve vodorovném směru a vždy pod ústím komínového průduchu.

Při nižším vyústění komína od ploché střechy než jak je požadováno výše, je povoleno použít nástavec nad komínovou hlavu pro zvýšení komínového ústí.

Tento požadavek vychází z toho, že teplejší lehčí spaliny z ústí komína proudí vzhůru nad větracím průduchem.

Pro zabránění pronikání spalin zpětným prouděním kolem hlavy komína se osazuje někdy nad vzduchovým vyústěním kolem hlavy komína ochranná manžeta.

Nejmenší vzdálenost spodní hrany otvoru vzduchového nebo větracího průduchu nebo ústí zadního větrání od roviny střechy je 500 mm.

7. Vyústění přetlakového komína a kouřovodu s funkcí komína

Obr. 8 Vyústění kouřovodů s funkcí komína od přetlakových spotřebičů
Obr. 8 Vyústění kouřovodů s funkcí komína od přetlakových spotřebičů

Vyústění komína a kouřovodu s funkcí komína pro kotle TURBO do výkonu 30 kW, při přetlaku v komínovém ústí je 0,4 m nad rovinou šikmé nebo ploché střechy.

English Synopsis
Chimney outlet - Clear summary of CSN 73 4201

Chimneys should be so high above the immediate surroundings, so as not to affect the environment or not to affect the area by polluted flue gases. During the operation it should be excluded interference of surrounding objects on the function of chimney. The article summarizes the conditions for the design of the chimney outlet on sloped and flat roofs.

 
 
Reklama