Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak je to s důvěryhodností parametrů tepelných zařízení

Poslední roky stoupá tlak na zpřísňování limitních hodnot parametrů u řady výrobků, které mají dopad na okolní prostředí, výrobní účinnost a spotřebu vstupních materiálů a energií. Zvlášť důsledně se začaly sledovat parametry a funkce v případě tepelných zařízení a jejich soulad s legislativními předpisy.

To v obecné rovině souvisí s celosvětovým přechodem na čistší a úspornější energetiku a je v mnoha případech svázáno s podpůrnými nástroji pro tuto „malou průmyslovou revoluci“, tedy s dotacemi a dotačními pravidly.

Odborná veřejnost a i zde na stránkách TZB-info mnohokrát popisovali různé typy ověřování shod výrobků, certifikací a zkoušek. Důležité je také otázka, kdo tyto činnosti může vykonávat, v jakém stupni a jakou má konkrétní výsledek váhu. Do hry vstupují rozličné marketingové zájmy a různorodá pravidla a zvyklosti napříč jednotlivými státy.

Ten „pravý“ ekodesign

Pouze před několika měsíci se v médiích řešila kauza několika typů domácích i zahraničních výrobků, které deklarovaly, že splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů na základě dokumentů vystavených zahraničními subjekty. Výsledky parametrů byly vzhledem k technologické úrovni výrobků zpochybněny a u některých případů i znovu prověřeny. A z tohoto stavu vyplynula důležitá otázka ptát se po původu, kvalitě a renomé různých typů zkušeben v různých částech Evropy, u kterých výrobci a distributoři tepelné techniky prověřují a ověřují parametry výrobků.

Situace v České republice

Značku kvality SZÚ najdete např. na kotlích ATMOS
Značku kvality SZÚ najdete např. na kotlích ATMOS

Pro řadu zákazníků a firem začalo být v poslední době důležité ověření, jakým způsobem se daný výrobek dostal na trh a zda jsou prezentované parametry, které většinou rozhodnou o prodejním úspěchu daného výrobku, důvěryhodné.

V České republice je nejvýraznějším posuzovatelem shod parametrů výrobků s technickými směrnicemi Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) v Brně. SZÚ je akreditovaná zkušební, inspekční a certifikační organizace. Certifikuje mimo jiné širokou škálu tepelných a energetických zařízení. Ta zahrnují tepelná čerpadla, klimatizační zařízení, solární kolektory, kotle a kamna na různé typy paliv a podobně. A to, že dané tepelné zařízení prošlo právě touto organizací, lze deklarovat použitím značky SZÚ.

Strojírenský zkušební ústav má vlastní značku kvality

Pokud má firma od SZÚ certifikovaný, posouzený či vyzkoušený výrobek, pak může za stanovených podmínek na svých výrobcích a v dokumentaci používat jednu ze značek SZÚ. Umístěním této značky na výrobek výrobce deklaruje, že splňuje všechna kritéria příslušného technického předpisu a že uváděné parametry byly ověřeny třetí nezávislou stranou.

SZÚ pro tyto případy nabízí tři typy značek:


1) CERTIFIKOVÁNO

Tato značka znamená, že SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku se zaměřením na jeho bezpečnost. Podkladem pro přiznání práva k používání značky je certifikát vystavený v SZÚ.


2) SHODA S NORMOU

V případě vydání této značky SZÚ provedl nejen přezkoušení typu výrobku, ale současně byly ověřeny všechny relevantní požadavky normy nebo technického předpisu. Podkladem pro přiznání práva k používání značky je protokol o hodnocení požadavků normy nebo certifikát vystavený SZÚ.


3) OVĚŘENO

Při této variantě SZÚ pouze provedl přezkoušení typu výrobku s tím, že podkladem pro přiznání práva k používání značky je protokol vystavený v SZÚ. Součástí značky je specifikace ověřených parametrů.

Uvedené značky jsou vlastnictvím SZÚ, která držiteli při splnění podmínek pouze přiznává právo k používání. Držitel značky se musí řídit několika základními pravidly, např. značka je nepřenosná na další osoby, do grafické podoby značky nesmí být žádným způsobem zasahováno, doba platnosti je shodná s platností dokumentů SZÚ nebo nejvýše 3 roky, a může být ze strany SZÚ prodloužena. Držitel je také obeznámen s tím, že u něj mohou proběhnout namátkové kontroly správného užívání značky. Platnost a rozsah značky kvality může kdokoliv ověřit dotazem vzneseným na SZÚ.

 
 
Reklama