Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej kotlů o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2008

Prodej kotlů na trhu ČR se neustále vyvíjí v závislosti na aktuálních potřebách zákazníků, cenách vstupů a technickém pokroku v této oblasti. Je zajímavé sledovat, jak se preference zákazníků mění v průběhu několika málo let.

Na základě dat poskytnutých Asociací podniků topenářské techniky (APTT) přinášíme přehled o prodeji zdrojů o výkonu do 50 kW na území ČR v roce 2008 a dále srovnání vývoje prodejů za poslední čtyři roky v závislosti na použitém palivu a druhu kotle. APTT provádí průzkum, jehož výstupem jsou uvedená data, začátkem každého roku a do výsledků jsou zahrnuty informace o prodeji od 25 výrobců působících na místním trhu (A B X, AGROMECHANIKA, ATMOS, ATOMA, BENEKOVterm, BOSH TERMOTECHNIKA, DESTILA, EKOEFEKT, G-TEAM, HAAS+SOHN Rukov, HAMONT, JAKOS, KOMEXTHERM, KVART-CZ, MORA-TOP, OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV, OPOP, ORAKO, PONAST, ROJEK, ROMOTOP, THERMONA, VAILLANT GROUP CZECH, VERNER, ŽDB GROUP).

1. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2008 podle druhu kotle

Druhy kotlů Prodej (ks)
ocelové na tuhá paliva 14 848
litinové na tuhá paliva 17 122
automatické na pevná paliva 1 532
speciální na dřevo 7 583
automatické na biomasu 1 094
krby na dřevo 20 067
ocelové stacionární na plyn 2 093
litinové stacionární na plyn 4 751
plynové závěsné 24 777
ocelové a litinové na olej a plyn s tlakovými hořáky 38
lokální topidla na plyn 829
elektrokotle 13 973
Celkem 108 707

Tabulka č.1: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2008 podle druhu kotle


Graf č.1: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2008 podle druhu kotle

2. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2008 podle druhu paliva

Druh paliva Prodej (ks)
tuhá paliva 33 502
dřevo/biomasa 28 744
zemní plyn 32 488
elektřina 13 973
Celkem 108 707

Tabulka č.2: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2008 podle druhu paliva


Graf č.2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2008 podle druhu paliva


Graf č.3: Vývoj prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2008 podle druhu paliva

3. Kotle na tuhá paliva

Druh kotle 2005 2006 2007 2008
ocelové na tuhá paliva 17 872 21 415 14 776 14 848
litinové na tuhá paliva 17 096 21 109 16 432 17 122
automatické na pevná paliva 1 298 1 532    
Celkem 34 968 42 524 32 506 33 502

Tabulka č.3: Přehled prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2008


Graf č.4: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2008

4. Kotle na dřevo a biomasu

Druh kotle 2005 2006 2007 2008
speciální na dřevo 4 796 6 349 6 675 7 583
automatické na biomasu 652 809 1 094  
krby na dřevo 16 643 14 946 14 100 20 067
Celkem 21 439 21 947 21 584 28 744

Tabulka č.4: Přehled prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2008


Graf č.6: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na dřevo a biomasuv ČR v roce 2008

5. Kotle na zemní plyn a LTO

Druh kotle 2005 2006 2007 2008
ocelové stacionární na plyn 2 206 3 028 2 239 2 093
z toho kondenzační 930 1 064 1 022 929
litinové stacionární na plyn 5 443 4 793 5 275 4 751
z toho kondenzační 13 32 39 50
plynové závěsné 32 534 32 854 29 996 24 777
z toho kondenzační 1 253 1 749 3 139 4 212
ocel.a lit.na olej a plyn s tlak.hořáky 55 83 52 38
lokální topidla na plyn 5 489 1 150 1 521 829
Celkem 45 727 41 908 39 083 32 488

Tabulka č.5: Přehled prodeje kotlů plynových a na LTO v ČR v letech 2005 až 2008


Graf č.8: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2008

6. Kotle na elektřinu

Druh kotle 2005 2006 2007 2008
elektrokotle 10 207 11 896 12 939 13 973
Celkem 10 207 11 896 12 939 13 973

Tabulka č.6: Přehled prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2008

7. Závěr

Z výše uvedených dat a grafů je patrné, že prodeje zdrojů do výkonu 50 kW se v posledních čtyřech letech v ČR zásadně nemění co do celkového počtu prodaných zdrojů. Dochází však k postupné změně procentuálního zastoupení jednotlivých druhů kotlů na celkových prodejích. Zatímco prodej elektrokotlů má ve sledovaném období mírně vzrůstající trend, podíl prodeje zdrojů pracujících na bázi plynu a LTO ve stejném období výrazně klesl. Zdrojová data však ukazují, že pokles se netýká kondenzačních kotlů, jejichž podíl na trhu naopak vzrůstá. Za pozornost rovněž stojí třetinový meziroční nárůst prodeje kotlů na dřevo a biomasu a naproti tomu jistá stagnace v segmentu zdrojů na tuhá paliva v období mezi roky 2007 a 2008. Při porovnání absolutních prodejů v roce 2008 jsou na nejvyšší příčce stále plynové závěsné kotle, přestože právě jejich prodeje zaznamenaly největší meziroční pokles. Významné postavení na trhu zaujímají ještě krby na dřevo, litinové kotle na tuhá paliva, ocelové kotle na tuhá paliva a elektrokotle. Každý z uvedených druhů zaujímá více jak 10% podíl z celku.

 
 
Reklama