Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Měření tepla v bytech a moderní správa měřených dat

Měřicí systém v souladu se stávající legislativou s již zakomponovanými požadavky směrnice EU 2018/2002

Jakákoliv technická řešení měření spotřeby tepla v bytech musí vycházet z fyzikální podstaty. Pro racionální chování uživatelů musí být měřená data zásadně aktuální a snadno srozumitelná. To však znamená pro instalační firmu jít s kůží na trh, bez možnosti jakékoliv utajované činnosti.


1. Úvod

Evropská Směrnice o energetické účinnosti EU 2012/27 je novelizována směrnicí EU 2018/2002, která bude promítnuta do České legislativy. Ta bude ve svém návrhu obsahovat následující požadavky: Od 1. 1. 2020 by se již neměla instalovat zařízení pro měření spotřeby tepla jiná než s radiovým odečtem, od 1. 1. 2021 by se rozúčtování nákladů mělo provádět dvakrát ročně (na vyžádání čtvrtletně), od 1. 1. 2027 by se rozúčtování nákladů mělo provádět měsíčně (přičemž jednou ročně bude fakturační) a od 1. 1. 2028 by neměly být v provozu jiné měřiče než s radiovým odečtem.

Z výčtu možných připravovaných legislativních změn je zřejmé, že jakákoliv nová investice do oblasti měření a správy energií by měla mít legislativní a technický přesah a zaručovat tak do budoucna ekonomické zhodnocení investice – bez dalších finančních nákladů koncových uživatelů v bytech. Jedná se o správnou cestu, která klade důraz na zájmy koncových uživatelů energií prostřednictvím aktuálních přehledů měřených dat, a nejde tedy jen o zájmy firem, které provádějí rozúčtování, a to snadnými odečty.

Česká legislativa považuje vytápění budov prostřednictvím vyhlášky č. 194/2007 Sb za službu s cílem dosáhnout hodnoty vnitřních teplot daných touto vyhláškou. V obchodním vztahu se tedy nejedná o dodávku zboží (tepla), ale jedná se o službu. Úkol hodnotit kvalitu této služby, nejlépe plní metody přímého měření tepelného komfortu v budovách a bytech. Nezastupitelnou úlohu zde hraje denostupňová metoda měření tepla v bytech, neboli metoda měření tepelné pohody.

Podrobný popis denostupňové metody je uveden v dřívějším článku [1], [2]. Tedy jen ve stručnosti: Metoda spočívá v měření průměrné teploty bytu a v současném měření aktuální venkovní teploty. Z rozdílu těchto teplot se v centrální jednotce systému (mikropočitači) vypočítávají hodnoty nazvané denostupně. Postupným výpočtem denostupňů během topného období a jejich registrováním se získávají celkové hodnoty každého bytu. V bytě, který má nižší užívanou teplotu, se zaregistruje nižší počet denostupňů. Celkové náklady domu na vytápění se při rozúčtování rozdělí podle velikosti zaregistrovaných denostupňů, s respektováním aktuální vyhlášky. Metoda měření nevyžaduje žádné korekční koeficienty u čidel teploty ani u vlastního rozúčtování.

2. Historie, současnost

První projekty s denostupňovou metodou firma Lomex instalovala již v roce 1997. Jednalo se o drátové měřicí systémy s centrálními odečty a ke spokojenosti uživatelů pracují dodnes. V současné době instalujeme bezdrátové systémy rovněž s denostupňovou metodou měření spotřeby tepla, studené a teplé vody v jednotlivých bytech. Všechny tyto nově instalované systémy již splňují požadavky Evropských směrnic.

Pro seznámení se ze způsobem odečtů a správy dat z bytu uživatele, je na www.lomexlm.cz k dispozici reálný demonstrační projekt bezdrátového systému MV3 s denostupňovou metodou měření tepla, na který se lze kdykoliv přihlásit.

Postup:

Přejít na stránku www.lomexlm.cz

Vlevo uprostřed stránky je napsáno „Přihlášení“ a kolonky „Jméno“ a „Heslo“.

Do kolonky „Jméno“ se vypíše demo a rovněž do kolonky „Heslo“ se vypíše demo.

Následně se klikne na „Přihlásit se do systému“.

Zobrazí se obrázek bytové měřicí jednotky uživatele s displejem a se všemi měřenými a vyhodnocovanými údaji – obr.1. Zelená barva naměřených denostupňů značí hodnotu pod průměrem domu, červená barva nad průměrem. Je to aktuální unikátní parametr, který motivuje každého uživatele k úspornému chování a nemůže ho překvapit nereálná platba po rozúčtování. Naplňuje se tak záměr instalace měření a to nejen v spravedlivějším hodnocení služby vytápění, ale také v motivaci k racionálnějšímu chování uživatelů – tedy k celkovým úsporám na vytápění objektu. Tyto dva hlavní cíle sledují nařízení Evropských směrnic a česká legislativa.

Pro opuštění zobrazení bytové měřicí jednotky uživatele se klikne na „Odhlásit se“ (na liště zobrazení).

V reálném projektu má každý uživatel svoje specifické jméno a heslo, stejně tak správce pro odečty a kontrolu měření. Vše v souladu s GDPR.

Pokud uživatel nemá přístup k internetu, nebo nechce mít takový přístup k měřeným datům, může mít v bytě fyzicky instalovánu bytovou měřicí jednotku pro přímý odečet dat. Tento postup umožňuje vlastnost systému s možností oboustranné bezdrátové komunikace bytové měřicí jednotky s centrální jednotkou systému. Výhodou je, že odečty jsou pouze na dotaz a nevytváří se zbytečný radio smog jako u převážné většiny konkurenčních systémů měření.

obr.1 Zobrazení po přihlášení demo demo
obr.1 Zobrazení po přihlášení demo demo

Pověřeným správcům SVJ systém umožňuje mít přehled o naměřených údajích a aktuálních teplotách ve všech bytech. Tyto informace mohou sloužit k racionálnímu hospodaření při vytápění objektu. Pověření se uskutečňuje na základě Smlouvy o správě, se všemi náležitostmi důvěrného zacházení s daty. Je možné si například zpětně prohlédnout historii teplot a odběru vody v bytě v případě konfrontace uživatele s výsledky rozúčtování. Na www.lomexlm.cz pod kolonkami „Jméno“ a „Heslo“ lze kliknout na název „Prezentace“, kde je mimo jiné uveden příklad historie konkrétního bytu a také je zde uveden příklad rozúčtování nákladů za teplo, SV a TV.

3. Možná budoucnost

Výhodou koncepce měřicího systému MV3 s centrální jednotkou je, že naměřená data se přímo zpracovávají v systému a nemusí se ke zpravování odesílat jinam. Vše se tak odehrává v centrální jednotce. To vytváří do budoucna potenciál např. pro zavedení on-line rozúčtování nákladů mezi jednotlivé byty, a to přímo na objektu. Po propojení výpočetní jednotky s patními měřidly tak může vzniknout domovní rozdělovač nákladů jak s aktuálními daty, tak i s cenami jako u jiných zavedených služeb v obchodním styku. K tomu je však třeba znát aktuální cenu dodávané komodity do objektu. To je v současné době zřejmě nereálné, i když u jiných komodit, jako je benzin, nafta, nebo LPG, je to zcela běžné. Domnívám se, že z hlediska správy služby vytápění a dodávky vody do bytů by to mohlo být pro uživatele cílovým řešením.

4. Závěr

Pokud se firmy zabývají způsoby měření tepla v bytech s následnou správou souvisejících služeb a současně sledují technologické možnosti z oblasti výpočetní a komunikační techniky, nemusejí čekat na pokyny či povely z Evropské unie nebo české legislativy. Na realizovaných projektech měřicích systémů MV3, výše uvedené vlastnosti, vedoucí samospráv již dnes oceňují.

5. Literatura

  1. www.lomexlm.cz /vyšlo v tisku/ Quo vadis, aneb kam kráčíš měření spotřeby tepla, SV, TV v bytech – inteligentní měřicí systémy
  2. www.lomex.cz /vyšlo v tisku/ Denostupňová metoda-přednosti, nejistoty měření