Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ALPEX-GAS: 10 let praxe moderního systému instalace plynovodů

1. 10. 2019 je to 10 let, co se po dlouhém úsilí při překonávaní legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací podařilo společnosti IVAR CS v úzkém spojení s ČSTZ dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby se v České republice podařilo prosadit nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS.

To, co bylo v té době v ČR považováno za nové řešení rozvodů plynu, bylo už v mnoha zemích Evropské unie více jak 15 let běžnou praxí. Navzdory různým překážkám ukázal systém ALPEX-GAS v plné síle své přednosti a kvalitu, stal se nejenom životaschopným, ale především stále častěji využívaným alternativním řešením ke stávajícím tradičním systémům rozvodu plynu v budovách.

V průběhu 10 let se nám podařilo s certifikovaným a legislativně uznaným systémem ALPEX-GAS seznámit formou odborných školení více jak 3 000 osob z řad revizních techniků, odborných realizačních firem, projektantů a dalších. Skutečný počet osob, které projevily o uvedený systém zájem je výrazně vyšší, neboť mnoho se jich účastnilo základních školení se statutem informativní, která probíhala na úrovni regionálních spolupracujících obchodních partnerů. Počet zájemců překonal naše očekávání. Ukázalo se rovněž, že řada realizačních firem a revizních techniků nejde takzvaně s dobou, a s dostatečnou péčí nebo zájmem nevěnují pozornost novinkám a změnám v nových předpisech v oboru. Často pak setrvávají na původních a již překonaných řešeních rozvodů i použitých materiálů.


Jen pro připomenutí, výchozím legislativním podkladem pro certifikaci tohoto systému byla vládní vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. Normativním dokumentem, který specifikuje požadavky pro kvalitní a bezpečné instalace rozvodu plynu vícevrstvými trubkami ALPEX-GAS jsou TPG 704 03 a na ně navazující podrobně rozpracovaná Podniková Technická Norma PTN 704 05 ve své aktuální verzi. Tato norma zahrnuje i požadavky souvisejících norem a předpisů a tvoří tak komplexní podklad pro kvalifikovanou montáž, navrhování i provozování systému ALPEX-GAS pro plynovody s přetlakem zemního plynu, bioplynu a propanu v plynné fázi do 5,0 bar od hlavního uzávěru odběrného plynového zařízení až po místo připojení koncových zařízení pro spotřebu plynu spalováním. Rozhodně je ale nutné si připomenout, že systém ALPEX-GAS byl certifikován jako systém, a pouze jako takový musí být používán s garancí bezpečnosti, provozní spolehlivosti, kvality a životnosti.

Jednotlivé prvky systému jsou:

  • vícevrstvé trubky IVAR.ALPEX-GAS
  • plynotěsné chráničky IVAR.KOT-GAS
  • lisovací fitinky IVAR.PRESS-GAS
  • bezpečnostní prvky IVAR.TASK, IVAR.GST-L
  • plynové podomítkové rozdělovače řady IVAR.K2 a kulové uzávěry FUTURGAS

Nedílnou součástí je kromě znalostí všech patřičných norem a předpisů i platné oprávnění rozsahu F pro domovní plynovody typ materiálu ocel a vlastnictví osvědčení o absolvovaném odborném školení výrobce, které zájemci získávají s dobou platnosti na 10 let. A není to jen vysoká odborná úroveň školení, vysoká technická úroveň systému ALPEX-GAS, ale i profesionální obchodní servis, kdy je celý systém v dostatečném objemu naskladněn a jeho využívání je podpořeno možností zapůjčení lisovacího zařízení a lisovacích čelistí s konturou B zdarma. Kvalitní lisovací zařízení a pomůcky pro montáž jsou další nezbytnou podmínkou pro kvalitní instalaci a z toho plynoucí bezproblémové a bezpečné využívání celého systému. Z těchto důvodů je lisovací zařízení po každém zapůjčení k instalaci servisním oddělením společnosti IVAR CS kontrolováno, čištěno a pravidelně servisováno.

Certifikované realizační firmy oceňují především rychlost a doposud nepoznanou variabilitu instalací bez neopodstatněných omezení a překážek, jako je možnost vnějšího vedení plynu v zemi od HUP skrze obvodovou zeď bez nutnosti přechodu na ocelové potrubí. U vnitřního vedení plynovodu je to pak vedení v konstrukci podlah v trase nejkratší k místu připojení koncového zařízení pro spotřebu plynu spalováním, instalace v konstrukci zdí bez potřeby ocelového krytí a další možnosti. Využitím ohebnosti a tvarové stálosti vícevrstvých trubek ALPEX-GAS se významným způsobem eliminuje i množství spojů na trase plynovodu a snižují se náklady na instalaci.

Za ideálního stavu s připojením jednoho koncového zařízení pro spotřebu plynu spalováním, lze konstatovat, že celou trasu plynovodu lze realizovat pouze s dvěma spoji, a to s jedním lisovaným spojem pro připojení trubky ALPEX-GAS v HUP na plynoměr a druhým lisovaným spojem uvnitř objektu a připojením na koncovou fitinku, plynovou nástěnku IVAT.PTM 5760-GAS. Důležitým faktorem pro realizační firmu při rozhodování bývá i okamžitá dostupnost systémových komponentů systému ALPEX-GAS v obchodní síti a podrobná propracovanost jejich použití v realizační praxi daná PTN 704 05. V posledním období je významně oceňována především vyšší produktivita práce, její čistota, flexibilita i nižší pořizovací náklady.


Na druhou stranu nás znepokojuje, že na rostoucí zájem o instalace plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS a snahu využít dosaženou odbornou úroveň systému ALPEX-GAS, začínají reagovat někteří prodejci a dovozci ve snaze uplatnit na českém trhu „podobný“ produkt za každou cenu, ale bez uceleného systémového řešení problematiky domovních rozvodů plynu, a především bez patřičných legislativních podkladů, jako je například již zmíněná PTN 704 05. Co se obchodních zájmů týká, nemůže to již nikoho v konkurenčním prostředí tržního hospodářství ČR překvapit. Naši společnost však udivuje, že podobné signály máme i od některých odborných autorit v oboru plynových zařízení, že tyto obchodní snahy nejsou plnohodnotně podpořeny splněním ani základních atributů pro bezpečnou montáž a provoz takového domovního plynovodu. V praxi pak dochází k situacím, kdy zmínění dovozci a jejich prodejci nejsou schopni garantovat ani tu nejzákladnější dodávku produktů a realizační firmy jsou nuceny k nepřípustné kombinaci dvou systémů, ve většině případů se systémem ALPEX-GAS, což je nejenom pro nás, ale i pro legislativu zcela nepřijatelná situace. Mezi odbornou veřejností je ovšem většina těch, co používají zdravý rozum a uvědomují si rizika z takovéhoto postupu plynoucí.

Specifické dotazy nad rámec PTN 704 05 plynoucí z realizací systému ALPEX-GAS, s kterými se na nás, jako dodavatele systému obrací realizační firmy nebo projektanti, jsou zodpovědně a individuálně řešeny. V případě potřeby pak mohou být konzultovány s odbornou autoritou, tedy ČSTZ. Vždy se akceptuje především požadavek na maximální bezpečnost navrženého řešení, neboť ten je prioritní, a je zároveň předpokladem životaschopnosti všech nových systémů v konkurenčním prostředí.

Z pohledu investorů je oceňována technologie montáže, která upřednostňuje nebývale vysoké bezpečnostní standardy v používání nerozebíratelných lisovacích fitinků typu IVAR.PRESS-GAS nebo využití bezpečnostně – kontrolní funkce plynotěsné chráničky IVAR.KOT-GAS, která jednoduchým způsobem umožňuje kontinuální přehled o aktuálním stavu domovního plynovodu. Velmi pozitivně je vnímána možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích, zejména podlahách a stěnách, což přispívá k estetické čistotě interiérů. Instalace bezpečnostních prvků rozvodu plynu např. protipožárních armatur FIREBAG® pod typovým označením IVAR.TASK, je-li to vzhledem k montážní situaci potřebné, je vnímáno jako nadstandardní opatření k ochraně zdraví osob a majetku.


Snahou společnosti IVAR CS je každoročně nabídnout trhu novinky v oblasti instalací, a to nejenom v oblasti rozvodů plynu. V posledním období jsou to především plynové armatury s integrovanou tlakovou zátkou, která umožňuje bezúnikovou technologií měření provozního přetlaku v rozvodu plynu a zkoušku těsnosti systému dle ČSN EN 1775:2008. Integrovanou tlakovou zátkou je umožněna rychlá instalace měřicího nástavce, připojení měřicího zařízení a významným způsobem je zjednodušen a zkrácen čas pro kontrolu těsnosti a měření provozního přetlaku v plynovodu.

Plynoinstalace v systému ALPEX-GAS v moderních domech pro současnost i budoucnost, splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků v oblasti designu. Pro splnění těchto cílů jsou v nabídce inovativní plynové podomítkové rozdělovače a kulové uzávěry řady IVAR.K2, ideálně využitelné u skrytého (podomítkového) vedení domovního plynovodu. Použitelné jsou pro teploty od -20 °C do +60 °C, tlak 5 bar s teplotní odolností +650 °C po dobu 30 min, čímž splňují požadavky normy ČSN EN 1775:2008. Bezúnikovou technologii integrované tlakové zátky využívají i nové řady kulových uzávěrů IVAR.G24IVAR.G2S určené k instalaci v místě připojení plynovodu na plynoměrné zařízení. K demontáži tlakové zátky, montáži tlakového nástavce a připojení měřicího přístroje není třeba odborné způsobilosti k montáži a opravám dle vyhlášky 21/1979 Sb. v platném znění, neboť uvedená operace není spojena s únikem plynu.


Společnosti IVAR CS, jako výhradnímu zastoupení německého výrobce společnosti FRÄNKISCHE, pro Českou a Slovenskou republiku se potvrzuje, že se systém rozvodu plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS nejenom prosadil, ale každoročně získává stále větší podíl na trhu v oblasti domovních plynoinstalací. Uplynulých úspěšných 10 let potvrdilo, že pokrok a vývoj v oblasti instalací nelze zastavit a nové technologie se budou muset přijímat i v budoucnosti, to ovšem za předpokladu, že se bude jednat o produkty renomovaných výrobců, splňující všechny legislativní požadavky platné v místě a zemi instalace. V případě zájmu o uvedený systém nás kontaktujte na e-mailové adrese info@ivarcs.cz.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...