Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systému ALPEX-GAS se na trhu daří, co to znamená?

Bezpečnost provozu je u ALPEX-GAS pro vnitřní plynovody prioritou. Jak se systému ALPEX-GAS daří, jeho výhody lákají? Základní principy pro systém vnitřního plynovodu z kompozitu.

Historii a základní faktografii o systému ALPEX-GAS jsme se věnovali například v článku ALPEX-GAS: 10 let praxe moderního systému instalace plynovodů a Systém ALPEX-GAS a jeho využití v praxi

TZB-info: Trvalo 3 roky, než se podařilo certifikovat systém ALPEX GAS. Hlavním argumentem proti vedení plynu v kompozitním potrubí byla před 10 lety bezpečnost. Vznikla za dobu využití ALPEX GAS havárie, u které by se dal za její příčinu, případně za zhoršení důsledků havarie rozvodu plynu, označit zvolený materiál? Případně máte takovou zkušenost ze světa?

Mohu se vyjadřovat pouze k situaci v Čechách a na Slovensku, kde by se nás problematika kvality systému ALPEX-GAS a kvalita instalací přímo dotýkala. I přes tento fakt nám ale není znám žádný problém nebo havárie ani ve světě. Za 10 let, které uplynuly od legislativního uznání systému ALPEX-GAS, neregistrujeme žádnou reklamaci spojenou s materiálovou kvalitou, a to i přes značný objem prodaného potrubí ALPEX-GAS a press fitinků IVAR.PRESS-GAS. Potvrzuje se pouze to, co jsme od počátku předpokládali, že se uvedený systém na trhu prosadí a zařadí mezi rozvody plynovodů jako jeden z nejbezpečnějších. Proto je pozitivně vnímán i institucemi, jako jsou plynárenské společnosti nebo hasiči.

TZB-info: Je jasné, že u každého nového materiálu velmi důležité zaškolení montážních firem. Stavebnictví v ČR obecně trpí přílivem pracovníků ze zahraničí s různou úrovní znalostí a kvalifikace. Limituje to nějak používání systému ALPEX-GAS?

Ano limituje. Je nutné si připomenout, že se jedná o rozvod hořlavého a za učitých podmínek i výbušného plynu, který může mít v případě neodborné instalace velmi negativní vliv nejenom na majetek, ale především na zdraví a život člověka. Z těchto důvodů nikdy nesmí být podceňována odbornost realizační firmy. Práce na plynovodu z vícevrstvých kompozitních trubek ALPEX-GAS může dle stanoviska TI ČR realizovat pouze odborná firma vlastnící odpovídající platné oprávnění a osvědčení v rozsahu platnosti (F) Domovní plynovody - druh materiálu ocel. A k tomu musí absolvovat odborné zaškolení u výrobce ALPEX-GAS, nebo jeho zástupce, na jehož základě získá „Osvědčení” s dobou platnosti 10 let.

TZB-info: Vždy jste zdůrazňovali význam systému jako celku pro bezpečnost provozu. Nicméně jak se systému ALPEX-GAS čím dále více daří, jeho výhody lákají. Objevily se na trhu i nějaké snahy o náhradu certifikovaného řešení, některých jeho prvků nebo vítězí zdravý rozum a respekt k riziku plynoucímu z případného chytračení?

Systém ALPEX-GAS byl certifikován jako systémový celek a jako takový splňuje všechny požadavky týkající se bezpečnosti, provozní spolehlivosti a životnosti, pochopitelně za podmínky splnění všech legislativní požadavků i na instalaci. Samozřejmě jsme zaznamenali snahy určitých skupin dodavatelů využít našich mnohaletých zkušeností, jako je např. kopírování technických dat a obrázků z PTN 704 05 pro potřebu svých podkladů. A to bez našeho souhlasu, jako dodavatele. Tyto snahy o zneužití našich technických podkladů jsou pro nás nepřijatelné a po dohodě byly vyřešeny. Obdobně tomu bylo i u produktů, kde vzhledem ke slabé míře zaskladnění konkurenčních značek, byly používány naše výrobky ke kompletaci s výrobky druhých stran, což je postup rovněž zcela nepřijatelný a bez záruky. Žádná seriózní odborná firma by neměla přistoupit ke kombinaci dvou nebo i tří systémů dohromady. To je ale věc i revizních techniků, aby u takto realizovaných plynovodů neumožnili jejich uvedení do provozu, neboť tím "dávají hlavu na špalek", pokud by se něco stalo. Kvalitní poradenský servis, úroveň odborných školení a plná skladová dostupnost u systému ALPEX-GAS, to jsou další aspekty, které jsou ze strany odborných firem velmi pozitivně hodnoceny.

TZB-info: Co je nejčastější motivací montážních firem, které přicházejí na školení?

Motivace jsou různé, a pokud vycházím z rozhovů na školeních, tak na prvním místě je zájem seznámit se a udržet si kontakt s pokrokem v technologiích, které jsou v našem případě schopny nabídnou kvalitní, bezpečný, instalačně čistý a rychlý systém rozvodu plynů. Vzhledem k faktu, že již brzo bude končit platnost prvních osvědčeních, které byly vydány v letech 2009 a 2010, předpokládáme v roce 2020 velký zájem o jejich aktualizaci, nárůst zájmů o odborná školení a připravujeme podmínky pro uspokojení poptávky.

TZB-info: Na závěr malá rekapitulace: Co pokládáte z technického hlediska za největší přednost při realizaci vnitřního plynovodu ze systému ALPEX-GAS?

Dle mého názoru jsou to jednoznačně variabilita vnitřních instalací. Pro skryté vedení plynovodu umožňuje využít staveních konstrukcí podlah, stěn, stropů aj. Pro takto vedené plynovody, které nenarušují estetickou čistotu interiéru, jsou v nabídce společnosti IVAR CS i speciální kompletační prvky, jako jsou podomítkové plynové rozdělovače a podomítkové kulové uzávěry.

Co uvést do projektu?Projektová dokumentace by měla specifikovat rozměr potrubí, délku potrubí, trasu potrubí, počet a typ lisovacích fitinků, uzavírací prvky, místo instalace a typ zabezpečovacích prvků (protipožární armatury, nadprůtokové pojistky) apod.
Specifikace do smlouvy o montáži - materiál, odkaz na předpis, požadavek na školení?Ve smlouvě by mohl být požadavek na datum vydaného osvědčení pro ověření jeho platnosti, odkaz na splnění všech požadavků pro instalaci vyplývající z PTN 704 05 ve znění pozdějších předpisů, případně odkaz na školení výrobce https://www.ivarcs.cz/skoleni/
Požadavky na provoz: provedení skutečného stavu, revize, kontroly?Podniková technická norma PTN 704 05 stanoví požadavky pro navrhování, projektování, stavbu, montáž a instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodů z vícevrstvých trubek ALPEX-GAS s přetlakem zemního plynu, bioplynu a propanu v plynné fázi do 5,0 bar od hlavního uzávěru plynu odběrného plynového zařízení až po místo připojení koncových zařízení pro spotřebu plynu spalováním.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...