Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Meranie a rozpočítanie tepla 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU Bratislava Vás pozývajú na 18. konferenciu s medzinárodnou účasťou. 8. - 9. november 2018 Senec.

Ustanovenia Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla boli prvý krát aplikované vo vyúčtovaní nákladov za rok 2018. Konfrontovať prax s legislatívou bude niekoľko príspevkov a diskusné fórum.

Pozornosť budeme venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 18. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.

Prípravný výbor: Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava Eliana Kostolány, Techem, s.r.o., Bratislava Mgr. Jana Machková, Ista, s.r.o., Brtatislava Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s. Brno

Odborný garant: Ing. Michal Piterka Stavebné bytové družstvo Komárno

Program MaRT 2018 a Prihláška

PROGRAM
8. 11. 2018 štvrtok

 • Piterka Michal, SBD Komárno Zmeny v energetickej legislatíve v r. 2017 - 2018
 • Slobodník Dušan, ENBRA Slovakia s.r.o., Banská Bystrica, ENBRA EASY SMART koncept Smart Meteringu novej generácie
 • Martinkovičová Sylvia, Ista, s.r.o., Bratislava Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z. - poznatky z aplikačnej praxe a elektronická správa dát z pohľadu rozúčtovateľa
 • Bojkovský Jozef, Techem, s.r.o. Bratislava Dopad zmeny pomeru základnej a spotrebnej zložky na rozpočítanie tepla
II. Sekcia
 • Kebísek Gustáv, Nobius Metering, s.r.o., Nitra Automatické čítanie a analytické spracovanie dát z meračov tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom
 • Krutáková Janette, Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka, Bratislava Bezdrôtové komunikačné možnosti ultrazvukových meradiel ULTRAHEAT typ T550(UH50...)
 • Piterka Michal, SBD Komárno Nový zákon o metrológii 4. Buzaši Jozef, SBD Banská Bystrica Polohové koeficienty pri rozpočítavaní tepla na vykurovanie po zateplení
III. SEKCIA
 • Režo Róbert, V.I.Trade s.r.o., Nitra Trendy v meraní tepla
 • Mariaš Miroslav, MH SR Nová Európska legislatíva a teplárenstvo
 • Rondzík Pavel, Tomko Ladislav, Slovenská obchodná inšpekcia, KI Prešov Poznatky z kontrol vykonávaných inšpektormi SOI v energetickej oblasti. Vyúčtovanie tepla a teplej vody, zákon o tepelnej energetike
 • Széplaky Dávid, MH SR Najčastejšie riešené podnety zasielané na MH k vyhláške 240/2016 Z. z.
16.00 - 18.00 h DISKUSNÉ FÓRUM
19.30 h VEČERA A SPOLOČENSKÝ VEČER

9. 11. 2018 piatok

V. SEKCIA
 • Kmeťková Bartošová Jana, Petráš Dušan, Stavebná fakulta STU Bratislava Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu
 • Holyszewski Petr, ENBRA, a. s. Brno Optimální návrh měřidla tepla v soustavách vytápění a chlazení
 • Samek David, ISTA CZ Nové oblasti úspor energií v bytových domoch
 • Jánošková Taťjana, Stavebná fakulta STU Bratislava Zhodnotenie úspor energie a platieb konečných spotrebiteľov po modernizácii systému prípravy teplej vody
 • Gerboc Matej, Vyregulovanie SK, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš Zaujímavosti a špecifiká preregulovania vykurovacích sústav
VI. SEKCIA
 • Šmelík Juraj, Thermo Eco Engineering, s.r.o., Bratislava Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav výškových budov
 • Gerboc Matej, Vyregulovanie SK, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš Špecifiká merania teploty teplej vody na povrchoch potrubí
 • Kurčová Mária, Stavebná fakulta STU Bratislava Možnosti úspor tepla v bytovom dome riadením prevádzky vykurovacej sústavy
 • Juhošová Dominika, Peráčková Jana, Stavebná fakulta STU Bratislava Efektívnosť využívania odpadového tepla z vnútorných kanalizačných systémov na predohrev teplej vody
12.50 - 13.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Program MaRT 2018 a Prihláška


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...