Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla NIBE – dimenzování a nástroje pro návrh schémat zapojení, novinky v sortimentu

NIBE je dodavatelem tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda, ventilačních tepelných čerpadel a řešení pro pasivní rekuperaci a mechanické větrání.

Pomůcky pro projekty na webu NIBE

Pomůcky jsou dostupné v tzv. partnerské sekci pro zaregistrování. Uvolnění vstupu k pomůckám je provedeno běžně do 24 hodin. Dále stručný přehled pomůcek.

 1. projekční podklady zahrnují potřebné technické údaje, odstupy pro hluk, kóty pro prostorové řešení aj.
 2. produktové informace výrobků, které nejsou přímo v sortimentu NIBE
 3. Software NIBE Dim pro volbu TČ ke konkrétním budovám podle jejich parametrů. Základem jsou prostorová teplota, tepelné spády, zadávají se známé potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, nebo se určují na základě znalosti spotřeby energie rámcově přes spotřebu energie, paliva a účinnost stávajícího zdroje.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

Výsledkem je návrh optimální varianty z hlediska výkonu, u TČ typu země - vody i orientační hloubka vrtu. Výpočet vrtu lze zpřesnit při znalosti vlastností hornin v místě vrtu. Stanoveno je energetické pokrytí, bivalence, je-li zapotřebí aj.

Program generuje energetický štítek pro celou sestavu, což je povinností instalační firmy již od roku 2015, včetně tzv. informačního listu.

Výstup lze tisknout, je v něm řada údajů, může obsahovat i předpokládanou ekonomiku investice a provozu a do takto kompletního materiálu pro provozovatele lze integrovat i energetický štítek.

 1. Formou sešitů jsou řešeny vybrané příklady zapojení s rozpisem materiálu jak od NIBE, tak nutných k zakoupení od jiných dodavatelů.
 2. Interaktivní schémata v PDF pro základní informaci i ve formátu pro CAD. I PDF verze umožňuje práci s hladinami a může být podkladem pro stavební řízení. CAD verze umožňuje detailní práci, snižuje práci při zadávání základních údajů, a především respektuje možnosti použité regulace.
 3. Výkresy DWG v měřítcích 1:1, výkresy schémat, ve formátu pro AutoCAD 2000 s možností použití i na starších software. Nově přidány i knihovny v 3D pro BIM v programu REVIT pro výrobky od roku 2014.
 4. Výkresy stavební přípravy elektro, typy jističů, rozložení a volby kabelů tak, aby vše bylo připraveno před instalací.Porovnání nákladů a investic

V příkladu byly porovnány systémy TČ se zemním kolektorem, TČ vzduch - voda a ventilační TČ (bere teplo i z odpadního vzduchu v objektu). Pro 3 typy domů, včetně přípravy TV pro 4 osoby. Dva postavené podle standardů let 1985 (výpočtová ztráta 10 kW) a 1992 (6,7 kW) s teplotním spádem otopné soustavy 55/45 °C a třetí charakteru NZEB (4,7 kW) s nízkoteplotní otopnou soustavou.

V nejstarším domě s nejvyšší ztrátou se nejvýhodněji jeví TČ země - voda, pak TČ vzduch - voda a pak ventilační TČ. U středního domu se rozdíly provozních nákladů snižují, a u domu s nejnižší potřebou tepla jsou náklady všech tří variant prakticky totožné.

V oblasti pořizovacích nákladů je nejnákladnější typ země - voda, i když nižší potřeba tepla snižuje náklad na vrt. Pokud se však do investičních nákladů zahrnou i náklady a jednotku nuceného větrání, pak se jako nejvýhodnější u moderních domů s nízkou potřebou tepla jeví varianta ventilačního TČ, neboť již zahrnuje větší část nákladů spojených s větrací jednotkou se zpětným získáváním tepla. Pro ventilační TČ je rozumné počítat s max. výkonem kolem 6 kW.

Novinky roku 2017

 1. Monoblokové TČ vzduch - voda typu 2120 v sortimentu od září 2016. V řadě od 8 do 20 kW s řízeným výkonem kompresoru a přepínatelné do režimu chlazení. I při -25 °C venkovní teploty zaručuje maximální výstupní teplotu 63 °C, pokles výkonu s klesající teplotou je v podkladech a dokumentuje lepší parametry než obdobná zařízení jiných výrobců.

  V režimu chlazení je provozovatelné od +15 do +43 ° teploty venkovního vzduchu s minimální teplotou chladicí vody 7 °C a max. teplotou vratné vody 30 °C. S nejvyšší možnou účinností při použití s velkoplošnými systémy chlazení stropem.

  Hlukové parametry jsou uvedeny i při maximálním výkonu TČ, což je zásadní kritická hodnota, a ukazují na nižší akustický výkon v řádu i o 8 dB oproti konkurenci. Přitom z pohledu údajů o hluku na energetickém štítku nejsou rozdíly tak velké, neboť jde o údaje při sníženém výkonu, řádově 40 %.
 2. Do řady kompaktních zařízení F2040 od léta přibude varianta 6 kW, pro menší objekty, s náplní chladiva 1,5 kg bez povoinnosti kontrol úniku chladiva.
 3. Rovněž během léta bude do sortimentu zařazena jednotka pro splitová TČ, podobně reagující na potřeby úspornějších objektů s výkonem 6 kW a rovněž 1,5 kg chladiva.
 4. Od jara jsou nabízeny konstrukčně pozměněné jednotky pro splitová řešení HK 200 S, v oblasti přenosu energie z chladiva na vodu, s přípravou teplé vody, včetně elektrokotele, ventilů, oběhových čerpadel, expanzní nádoba, možný je i samostatný chladicí okruh aj. Jde o nejlevnější řešení NIBE.
 5. Nový hydrobox pro splity představuje sestavu kombinující výměník se splitovým čerpadlem a je připojitelný na libovolné vnitřní jednotky pro monobloky. Pro splitovou kaskádu až 8 jednotek.
 6. Od podzimu přibyde F2400 vzduch - voda pro větší aplikace 45,5 kW A2/W35, i pro chlazení od teploty venkovního vzduchu +10 °C. Řazení až do 8 kusů v kaskádě.
 7. Konstrukčně zajímavé řešení pro objekty s různými požadavky na výkon má i nové TČ země- voda s výkonem 28 kW. Jde o dvoukompresorové provedení, přičemž jeden okruh pracuje jen v režimu on-off s výkonem 12 kW a druhý má výkon regulovaný 4 až 16 kW. Příkladem použití budova s malým ohřívačem vody, nebo malý dům s velkým požadavkem na teplo, typicky pro bazén.Prezentace možností regulátorů TČ pro ovládání napojených soustav

Regulátor TČ zajišťuje nejen řízení chodu TČ, ale nabízí i možnosti řídit mnoha dalších aplikací. Všechna TČ mají regulátor se stejným displej. Řízení je děleno na čtyři funkční oblasti, a to vytápění případně chlazení, přípravu teplé vody, oblast s vazbou na celý systém a informační oblast.

Nastavovat lze nejrůznější parametry. Samozřejmostí je ekvitermní regulace, časové programy, prostorové čidlo pro zohlednění vnitřní teploty, řízení doplňkového zdroj tepla, například kotle na plyn, pevná paliva, přípravu teplé vody.

Možná je vzdálená správa přes internet, on-line, prodleva cca 1 až 4 minuty pro provedení aktualizace. Grafická podoba co nejvíce shodná s displejem regulátoru.

Příslušenství rozšiřuje možnosti regulátoru, a je nabízeno buď v sadách, lze i poskládat ze samostatných modulů podle konkrétní aplikace.

Možné je řízení až 8 směšovacích okruhů, časování cirkulace teplé vody, elektricky řízený směšovací ventil pro teplotu teplé vody. Nezávislé řízení až 4 externích zdrojů tepla, jejich priority - přednost může dostat kterýkoliv i krbová vložka, reléové výstupy s různými typy provozu on-off i binárně aj. Řídit lze i plynový kotel s komunikací open-therm.

Dva nezávislé bazénové okruhy, včetně blokace nezávislým signálem.

Řízení pro 2trubkové nebo 4trubkové řešení pro vytápění a chlazení.

Schopnost řídit parametry větracích jednotek NIBE s výkony 500 m3/h nebo 250 m3/h se zpětným získáváním tepla.

V nabídce jsou řešení umožňující zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu propojitelné s primárními okruhy TČ, a i tyto systémy jsou řízeny regulátorem TČ.

Regulátor je připraven na řízení v smart-grid systémech podle okamžité ceny a nabídky elektřiny, jednoduše přes SMS zprávy, ale je i pro připojení k nadřazenému systému.

Je možné jednoduché přepínání mezi různými předvolenými režimy přes reléové vstupy řízené jinými aplikacemi.

Komunikace přes internet umožňuje řízení s ohledem na meteorologická data, kalendář s údaji o dovolených atp.

Důležitou informací pro uživatele je možnost načítat vyrobenou a spotřebovanou energii podle vytápění, chlazení, teplé vody aj.

 
 
Reklama