Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Analýza emisí chladiv v Německu – včetně roku 2022

V článku Analýza emisí chladiv v Německu byl popsán vývoj emisí chladiv v Německu do roku 2021. Zde jsou zahrnuty navazující údaje za rok 2022.

V tomto přehledu emisí jsou zahrnuty údaje z registru registru VDKF-LEC k datu uzávěrky hodnoceni 28. 3. 2023, tedy za období let 2018 až 2022. Data byla analyzována z celkové doby provozu systémů od jejich uvedení do provozu až po řádné vyřazení z provozu a zlikvidování. Data do registru VDKF-LEC dobrovolně zadávají odborné firmy a provozovatelé, kterých bylo více než 1100. Údaje zahrnují všechna doplněná množství chladiv evidovaných odbornou firmou a zjištěna byla během prováděných servisních a údržbářských pracích nebo během zákonem předepsaných zkoušek těsnosti. Do registru VDKF-LEC sice nejsou zapojeny všechny odborné firmy ani provozovatelé působící v Německu, nicméně poskytuje statisticky velmi významné údaje. Údaje za období 2017 až 2021 jsou v článku s odkazem uvedeným níže.

Přečtěte si také Analýza emisí chladiv v Německu do roku 2021 Přečíst článek

Kumulativní emise chladiv

Chladivo R410A se zahrnutím údajů z roku 2022 zůstalo v pětiletém období 2018–2022 na prvním místě z hlediska kumulativního množství emisí (úniky, havárie atd). Nicméně celkové množství emisí vzhledem k předchozímu hodnocení 2017–2021 pokleslo o 37 %. Na druhém místě se opět udrželo chladivo R407c.

Porovnáme-li průměrná množství emisí s těmi z předchozího hodnocení, lze pozorovat jejich celkový pokles. Pozitivně je třeba zmínit, že nejvyšší průměr sice má chladivo R410A, nicméně vzhledem k celkovému množství použitého chladiva má jednu z nejnižších netěsností 0,67 %.

Pozitivní vývoj je vidět i u chladiva R407F, které se používá jako náhradní chladivo pro stávající systémy s chladivem R22. Průměrné celkové množství náplně je pouze 26,40 t a tedy mezi uvažovanými chladivy je v nižším rozsahu. Jeho průměrná míra emisí je 3,62 %, což z něj činí druhou nejvyšší hodnotu ze všech chladiv. Ovšem ve srovnání s předchozím rokem se toto číslo snížilo o 35 % a pokračuje vyřazování zařízení s R22 z provozu.

Graf 1: Průměrné roční emise chladiv v % v letech 2017 až 2022 (Německo, zdroj VDKF)
Graf 1: Průměrné roční emise chladiv v % v letech 2017 až 2022 (Německo, zdroj VDKF)

Průměrné emise (úniky včetně havárií) dosáhly v roce 2022 hodnoty 1,12 %, v roce 2017 byly trojnásobně vyšší. Vývoj průměrných ročních emisí všech chladiv v období 2017–2022 je uveden v grafu 1.

Tabulka 1: Průměrné míry úniků chladiv z chladicích a klimatizačních systémů podle typu aplikace/použití (zaokrouhlené hodnoty). Pro porovnání trendu vývoje za období let 2017–2021 a 2018–2022. (Německo, zdroj VDKF)
AplikaceCelkové množství chladiv [t]Průměrné celkové množství doplněného chladiva [t]Průměrná velikost netěsností [%]
2017–20212018–20222017–20212018–20222017–20212018–2022
Splity231,4256,82,001,600,890,65
Komerční chlazení862,9803,226,9022,303,152,80
Průmyslové chlazení543,2587,811,3010,702,081,83
Centrální klimatizace318,9335,73,703,501,151,06
VRF (VRV) klimatizace172,5190,92,101,301,340,68
Speciální systémy91,098,52,302,202,512,22

Na pozitivní trend v průměrných mírách úniků chladiv z chladicích a klimatizačních systémů podle typu aplikace/použití poukazují i údaje v tabulce 1.

Úniky chladiv v ekvivalentu CO2

Z hlediska ochrany životného prostředí však není rozhodující jen množství emisí z uniklých chladiv, ale také přepočet množství emisí se zohledněním jejich příspěvku ke skleníkovému efektu prostřednictví konkrétních koeficientů GWP100, který se uvádí v ekvivalentní hodnotě v tunách oxidu uhličitého CO2, viz tabulka 2.

Tabulka 2: Roční zatížení životního prostředí v tunách ekvivalentu CO2 způsobené úniky chladiv z chladicích a klimatizačních systémů (zaokrouhlené průměrné hodnoty za roky 2018–2022), stav k 28. březnu 2023 (Německo, zdroj VDKF)
ChladivoPrůměrné celkové množství doplněného chladiva 2018–2022 [t]Hodnota koeficientu GWPVliv na globální oteplování v tunách ekvivalentu CO2Poměrný podíl zátěže životního prostředí [%]
R120,006310900690,08
R134a7,138714301020811,32
R220,509718109231,02
R320,0315675210,02
R404A10,901239224275447,42
R407C7,894117441376715,27
R407F0,9524182517381,93
R410A3,6235208375668,39
R422D1,0328272928183,13
R449A4,6063139764357,14
R452A0,427621409151,01
R507A0,7199398528693,18
R513A0,1323631830,09
Celkem37,98100,00

Závěr

V budoucnosti lze očekávat postupné další omezování využití některých chladiv, a to s ohledem možnosti je nahradit jinými s nižším potenciálem tvorby skleníkového efektu, tedy s nižším koeficientem GWP100. Potvrzuje se, že vývoj vede ke snížení zatížení životního prostředí, a to i přes rostoucí počty zařízení s chladivy a množství chladiv v nich.

V oblasti běžných klimatizací a tepelných čerpadel lze očekávat další růst využití chladiva R32 s GWP100 rovným 675.

Poměrně razantně se v oblasti tepelných čerpadel vzduch-voda v kompaktním venkovním provedení dere do popředí chladivo R290 (propan), které má GWP100 rovný jen 3 a navíc umožňuje energeticky efektivně pracovat s vyššími provozními teplotami. K rozšíření určitě pomáhá i příznivá cena tohoto chladiva, která se pohybovala okolo 50 euro/kg (rok 2021). Podíl těchto zařízení, respektive podíl chladiva R290 mezi ostatními je však zatím malý.

K rozvoji dochází i u zařízení s chladivem R744, což je oxid uhličitý s koeficientem GWP100 rovným 1. Cenově bylo toto chladivo téměř nejlevnější, okolo 21 euro/kg (rok 2021). Bohužel vyžaduje konstrukci odolnou násobně vyšším tlakům než ostatní chladiva. Konstrukčně výhodnější chladivo R717, amoniak, s cenou dokonce jen cca 20 euro/kg (rok 2021), je vzhledem k jeho toxicitě vyhrazeno pro větší průmyslová zařízení a pro domácnosti vhodné není.

Poznámka: Některé údaje jsou oproti originálu zaokrouhleny, a proto ne vždy musí souhlasit součty jednotlivých údajů s celkem. V případě hlubšího zájmu lze doporučit číst originály uvedené ve zdrojích.

Zdroje

  1. CHLAZENÍ 2/2023, Odborný časopis pro techniku chlazení a aplikace
  2. VDKF, Information Nr. 7-8 Juli-August 2022, str. 10–12. Dostupné zde:
    https://www.vdkf.de/download/vdkf-verbandszeitung-juli-august-2022/
  3. VDKF, Information Nr. 7-8 Juli-August 2023, str. 4–5. Dostupné zde:
    https://www.vdkf.de/download/vdkf-information-juli-august-2023/
 
 
Reklama