Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Tepelná čerpadla

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech upřednostní přírodní chladiva

Návrh nařízení o F-plynech obsahuje podmínky, které postupně vytlačí fluorovaná chladiva z tepelných čerpadel, klimatizací, chladičů aj. včetně servisu. Některé termíny jsou v článku. Návrh musí potvrdit zástupci států EU.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 517/2014, urychluje přechod k přírodním chladivům. V oblasti tepelných čerpadel jde o již nyní silný trend přechodu na chladivo R290, propan. Schůze Výboru stálých zástupců schválila konečné kompromisní znění za účelem dohody a v říjnu předsednictví zaslalo předsedovi Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, Veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) informační dopis spolu s navrženou úpravou směrnice.

Omezování chladiv na bázi F-plynů se z pohledu úniků chladiv do ovzduší, ke kterým dochází jen při při haváriích zařízení nebo netěsnostmi, může jevit z pohledu statisticky zjištěných údajů jako zbytečně přísné. Viz například článek „Analýza emisí chladiv v Německu – včetně roku 2022“. Nicméně na jednacím stole členských států EU návrh již leží a bude-li chválen, tak se jím bude muset odborná praxe řídit. O tom, že v některých případech realizace způsobí konstrukční problémy, není pochyb. Neboť použití chladiv bez F-plynů není vždy energeticky výhodnější, může vyžadovat mnohem vyšší pracovní tlaky a tedy konstrukční odolnost zařízení aj.

V květnu 2022 představila Evropská komise plán RePowerEU. Plán zahrnuje cíl zavést do roku 2027 10 milionů tepelných čerpadel s výstupem tepla nebo chladu prostřednictví vody a do roku 2030 zdvojnásobit míru nasazení tepelných čerpadel, což povede k celkovému dodatečnému nasazení 30 milionů nebo více tepelných čerpadel do roku 2030. Tento sektor se sice přesunuje k chladivům s nižším skleníkovým efektem GWP, ale rostoucí zavádění tepelných čerpadel, jak se předpokládá v REPowerEU, může mít dopad na použitelnost F-plynů v těchto zařízeních na trhu v EU a částečně bude záviset i na zavedení alternativních technologií na trh ještě před uplatněním navrhovaného zpřísněného režimu pro F-plyny.

Návrh nařízení neřeší jen druh používaného chladiva a restrikce na trhu, ale i procesy testování úniků chladiv u výrobců a následně u provozovatelů, otázky servisu, exportu a dovozů aj.

V článku jsou uvedena autorem vybraná některá ustanovení novely nařízení o F-plynech, která se nejsilněji dotýkají především tepelných čerpadel.

Zákazy pro uvádění na trh

Zákazy jsou koncipovány jako postupně se zpřísňující. V návrhu nařízení jsou uváděny výjimky, když konstrukce zařízení neumožňují použití chladiv s nízkým GWP bez dodatečných opatření na straně bezpečnosti, zpravidla při instalaci v interiéru budov, protože použitelná chladiva jsou například hořlavá, vyžadují extrémně vysoký tlak aj.

Stacionární monobloková tepelná čerpadla a klimatizace

Jedná se o zařízení, jejichž pracovní chladicí okruh sestavuje výrobce, v sestavené a otestované formě se dodávají na trh a výrobce proto může ručit za těsnost okruhů s chladivem.

Do 12 kW včetně

 • od 1. 1. 2027 zákaz uvádět na trh monobloková tepelná čerpadla a klimatizace, které obsahují F-plyny s potenciálem globálního oteplování GWP vyšším než 150. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkových plynů s GWP 150 nebo méně, a pak je pro GWP limit 750.
 • od 1. 1. 2032 zákaz uvádět na trh monobloková tepelná čerpadla a klimatizace, které obsahují F-plyny s potenciálem globálního oteplování GWP vyšším než 150 s výjimkou, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům.

Nad 12 kW do 50 kW

 • od 1. 1. 2027 zákaz uvádět na trh monobloková tepelná čerpadla a klimatizace, které obsahují F-plyny s potenciálem globálního oteplování (GWP) vyšším než 150. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkových plynů s GWP 150 nebo méně, a pak je pro GWP limit 750.
 • od 1. 1. 2030 zákaz uvádět na trh monobloková tepelná čerpadla a klimatizace, které obsahují F-plyny s potenciálem globálního oteplování (GWP) vyšším než 150. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkových plynů s GWP 150 nebo méně.
Obr. Ilustrativní příklad splitového řešení tepelného čerpadla vzduch-voda. Venkovní jednotka A tepelného čerpadla je s vnitřní jednotkou B propojena „černým“ potrubím, kterým cirkuluje pracovní látka, chladivo. Při monoblokovém provedení mezi venkovní a vnitřní jednotkou cirkuluje voda nebo nemrznoucí směs. (Grafika: Viessmann a autor článku)
Obr. Ilustrativní příklad splitového řešení tepelného čerpadla vzduch-voda. Venkovní jednotka A tepelného čerpadla je s vnitřní jednotkou B propojena „černým“ potrubím, kterým cirkuluje pracovní látka, chladivo. Při monoblokovém provedení mezi venkovní a vnitřní jednotkou cirkuluje voda nebo nemrznoucí směs. (Grafika: Viessmann a autor článku)

Splitové systémy

Jedná se o zařízení, jejichž pracovní chladicí okruh se sestavuje na místě instalace, zpravidla ze dvou částí. Typicky jsou venkovní a vnitřní jednotka dodávány zvlášť a při instalaci jsou propojeny potrubím s chladivem. Za těsnost pak ručí instalační firma. Základní rozlišení je dáno jmenovitým výkonem 12 kW a méně (do 12 kW včetně 12 kW) a GWP chladiva 750, respektive 150, a nejbližší termíny rozlišují i mezi druhy vzduch-voda a vzduch-vzduch.

 • od 1. 1. 2027 zákaz uvádět na trh splitové systémy vzduch-voda do 12 kW (včetně 12 kW), které obsahují F-plyny s efektem globálního oteplování GWP vyšším než 150. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům
 • od 1. 1. 2029 zákaz uvádět na trh splitové systémy vzduch-vzduch do 12 kW (včetně 12 kW), které obsahují F-plyny s efektem globálního oteplování GWP vyšším než 150. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům.
 • od 1. 1. 2035 zákaz uvádět na trh splitové systémy do 12 kW, které obsahují F-plyny s efektem globálního oteplování GWP. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům.
 • od 1. 1. 2029 zákaz uvádět na trh splitové systémy nad 12 kW, které obsahují F-plyny s efektem globálního oteplování GWP 750 a více. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům.
 • od 1. 1. 2033 zákaz uvádět na trh splitové systémy nad 12 kW, které obsahují F-plyny s efektem globálního oteplování GWP 150 a více. Výjimku tvoří situace, když bezpečnostní požadavky na místě instalace neumožňují použití alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům.

Chladicí systémy, chillery

Pro stacionární chladicí systémy (s výjimkami pro chillery) s F-plyny s GWP vyšším než 150 je navržen termín zákazu od 1. 1. 2030.

Servis a údržba

Od 1. ledna 2026 je navrženo zakázat používat v nařízení specifikované fluorované skleníkové plyny s GWP 2500 a více pro servis nebo údržbu klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Do 1. ledna 2032 se to nevztahuje na regenerované a recyklované fluorované plyny pro údržbu nebo servis stávajících klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Od 1. 1. 2032 je navržen zákaz servisu a údržby stacionárních chladicích systémů s F-plyny s GWP nad 750. Recyklované a znovu zpracované chladivo je z toho vyloučeno.

Kvalifikace

Nařízení reaguje i na otázky bezpečnosti související s vlastnostmi chladiv s nízkým GWP. Potvrzuje nutnost rozšíření kvalifikace pro práci s chladivy o znalosti bezpečné manipulace se zařízením obsahujícím hořlavé nebo toxické plyny nebo s provozem pod vysokým tlakem a opatřeními ke zlepšení nebo udržení energetické účinnosti zařízení během instalace nebo údržby. Certifikované fyzické osoby jsou povinny se nejméně jednou za sedm let zúčastnit obnovovacích kurzů nebo absolvovat proces hodnocení.

Návrh nařízení o F-plynech musí být schválen

Návrh nařízení zatím prošel trialogem, neformálním interinstitucionálním jednáním, jehož se účastní zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Bylo dosaženo předběžné dohody o legislativním návrhu přijatelném pro Parlament i Radu, spoluzákonodárce. Tato prozatímní dohoda musí být následně přijata každou z těchto institucí prostřednictvím formálních postupů. Rada Evropské unie je jedním z nejvyšších rozhodovacích orgánů Evropské unie a jejího jednání se účastní ministři z 27 členských států EU.

Kompromisní návrh přivítal například německý spolkový svaz tepelného průmyslu BDH, jehož členy jsou i přední a velcí němečtí výrobci tepelných čerpadel, klimatizací atp. Dohodnuté snižování množství F-plynů a postupné zavádění zákazů F-plynů podle názoru BDH představuje diferencovaný a realistický harmonogram. BDH vidí pozitivně i stanovené sledování účinků nových předpisů na cíle vytvářené pro tepelná čerpadla v rámci REPowerEU, protože monitorování zajišťuje soudržnost politického rámce. Aby bylo možné rychle zavést již započatý přechod na přírodní chladiva, BDH se domnívá, že by tepelná čerpadla měla být zvýhodněna, například zvýšenou podporou zařízení s přírodními chladivy.

Závěr

Z pohledu zákazníka dává návrh nařízení o F-plynem důležité signály, jak se bude vyvíjet nabídka na trhu. U nově pořizovaných zařízení s chladivy s GWP nad 750 by návrh, pokud bude schválen, již mohl začít vytvářet problém, pokud by se plánovaná životnost měla pohybovat okolo dvaceti a více let. Zásadní je skutečnost, zda bude dané chladivo zařazeno do procesu recyklace nebo regenerace. Příkladem může být cirkulární režim recyklace chladiv v programu Loop by Daikin, kam jsou již nyní zařazena chladiva jako je R410a, R134a a také R32. A tento program nemusí být jediný.

Principiálně je již dnes možné zvolit monoblokové tepelné čerpadlo s chladivem R290, tedy propanem, kterého se novela Nařízení o F-plynech týká prakticky jen v oblasti kvalifikace pro práci s chladivy. Je potěšující, že mezi výrobce tepelných čerpadel bez F-plynů patří česká firma ACOND, od letoška i Panasonic v Plzni a že taková tepelná čerpadla na českém trhu nabízí i mnozí vedoucí a renomovaní světoví výrobci.

V případě zájmu o podrobné informace k navrženým termínům zákazů a omezením lze doporučit věnovat pozornost návrhu nového nařízení o F-plynech, PŘÍLOZE IV, od strany 180.

Návrh nařízení se však netýká jen „chladicích strojů“. Ovlivňuje všechny oblasti použití F-plynů, tedy například i stavební pěnové tepelné izolace a výrobky vyráběné s využitím F-plynů, elektrické spínače, zasahuje i do oblasti medicíny aj.

Zdroje

 1. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014. Dostupné na webu.
 2. Kältemittel: BDH begrüßt Trilog-Einigung zum F-Gase-Ausstieg. TGA+E-Newsletter.
 3. Fluorinated gases and ozone-depleting substances: Council and Parliament reach agreement. Dostupné na webu.
 4. Společnost Daikin rozšiřuje program cirkulární ekonomiky Jednotky VRV s regenerovaným chladivem jsou nyní k dostání v celé Evropě. Dostupné na webu.
 5. Proč je u tepelného čerpadla důležité chladivo? Dostupné na webu.
 6. Panasonic v Plzni zahájil výrobu venkovních jednotek tepelných čerpadel s chladivem R290. Dostupné na webu.
 
 
Reklama