Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Tepelná čerpadla

Nadstandardní značky kvality tepelných čerpadel

Jak garantovat spokojenost zákazníka se zakoupeným tepelným čerpadlem? Nad rámec certifikátů, které jsou kvůli ochraně zákazníků v EU povinné, jsou zde značky EHPA QL a KEYMARK.

Tepelná čerpadla uváděná na český trh musí splnit řadu povinných legislativních požadavků, a to nejen technických standardů, jako například energetické efektivity. Splnění požadavků dokazuje značka CE u výrobců působících v rámci EU. U výrobků z jiných států musí výrobce prokázat shodu s požadavky EU testem u zkušebny, autorizované osoby oprávněné k potřebným testům. Vedle těchto povinných testů se někteří výrobci pro poskytnutí zvýšené jistoty zájemcům o tepelná čerpadla zapojují i do dobrovolných testů, které jdou nad rámec legislativních povinností. Tyto nadstandardní záruky u tepelných čerpadel garantují značky EHPA QL a KEYMARK.

EHPA QL


EHPA Quality Label je značka, která ukazuje koncovému spotřebiteli kvalitní jednotku tepelného čerpadla nebo modelovou řadu na trhu. Aby tepelná čerpadla získala toto označení, musí projít testy podle mezinárodní normy EN14511 a EN16147. Tyto testy provádějí akreditovaná zkušební centra EN17025.

Značka kvality EHPA QL pro tepelná čerpadla vznikla na základě aktivit národních sdružení tepelných čerpadel Německa, Rakouska a Švýcarska s cílem vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality produktů a služeb pro tepelná čerpadla (původní označení D-A-CH podle mezinárodních kódů uvedených států). Myšlenka byla dále rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel a působnost zemí se rozšiřovala. Vývoj byl podchycen i přechodem ze značky kvality D-A-CH na značkou EHPA QL (EHPA Quality Label). Kromě zakládajících zemí byl certifikát kvality EHPA poměrně rychle zaveden i ve Švédsku (2007), Finsku (2008), Belgii, Francii (2010) a Nizozemsku (2012) a postupně se přidaly i další. Od roku 2013 byla značka rozšířena i na tepelná čerpadla vzduch-vzduch.

Označení lze udělit standardizovaným tepelným čerpadlům s elektrickým pohonem pro vytápění prostor, s nebo bez možnosti přípravy teplé, s výkonem až 400 kW ze vzduchových, geotermálních nebo vodních zdrojů tepla. Aby bylo možné získat označení, musí příslušné tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu tepelného čerpadla EHPA a distributor musí poskytovat definovanou úroveň služeb.

Nejdůležitější požadavky pro získání značky:

 1. Shoda všech hlavních součástí mezi standardní jednotkou a zkušební jednotkou a mezi standardní jednotkou a seznamem součástí.
 2. Minimální hodnoty SCOP pro tepelná čerpadla pro prostorové vytápění uvedené níže, testované v laboratořích akreditovaných podle ISO 17025 k provádění testu tepelného čerpadla podle norem potřebných pro každou použitou metodu:
  • solanka (nízkotuhnoucí kapalina) – voda 4.10
  • voda – voda 4.10
  • vzduch – voda 3,50
  • přímý zisk tepla ze země – voda 4.10
  • odpadní vzduch – voda 3,50
  • vzduch – vzduch 3,40
  • tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody: minimální referenční teplota teplé vody 52 °C, minimální požadavek na COP není stanoven.
 3. Prohlášení o hladině akustického výkonu podle EN 12102
 4. Existence prodejních a distribučních, projekčních, servisních a provozních dokumentů v místním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno.
 5. Existence fungující sítě zákaznických služeb v prodejní oblasti, která umožňuje 24hodinovou reakční dobu na stížnosti spotřebitelů.
 6. Dvouletá plná záruka, která obsahuje prohlášení o tom, že zásoby náhradních dílů tepelného čerpadla budou k dispozici po dobu nejméně deseti let.

Testy mohou provádět jen registrovaná testovací centra akreditovaná podle EN 17025 pro tepelná čerpadla a musí být schopna testovat podle jedné nebo všech následujících norem:

 • EN 14511 části 1–4, a/nebo
 • EN  5879 část 1, a/nebo
 • EN 16147 a/nebo
 • EN 12102
 • EN 14825

Všechna testovací centra musí dodržovat předpisy EHPA pro testy tepelných čerpadel v jejich nejnovější verzi. Mezi registrovanými testovacími centry je i český Strojírenský zkušební ústav Brno. K datu 10. 3. 2022 zahrnovala databáze 6608 tepelných čerpadel, nebo jejich řad, které se mohly prokázat značkou EHPA-QL.

KEYMARK


KEYMARK je dobrovolná evropská značka kvality pro produkty a služby, která prokazuje shodu s evropskými standardy. Je ve vlastnictví evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC a je vydáván oprávněnými certifikačními orgány. Jde o certifikační značku (certifikace ISO typ 5) zavedenou i pro všechna tepelná čerpadla, kombinovaná tepelná čerpadla a ohřívače teplé vody (podle Ekodesignu, nařízení EU 813/2013 a 814/2013).

Značka je založena na nezávislých testech třetích stran a prokazuje shodu s požadavky na produkt stanovenými v pravidlech schématu tepelného čerpadla KEYMARK a s požadavky na účinnost stanovenými Ecodesign Lot 1 a Lot 2.

Schéma značky KEYMARK je ve vlastnictví Evropské komise pro normalizaci (CEN). Certifikáty jsou udělovány nezávislými certifikačními orgány výrobkům splňujícím všechny požadavky schématu.

Tepelné čerpadlo CEN KEYMARK je úplný certifikát podporující kvalitu tepelných čerpadel na evropském trhu. Bylo vyvinuto průmyslem tepelných čerpadel v roce 2015, ale je ve vlastnictví CEN. Program je otevřen všem certifikačním orgánům v Evropě.

Hlavní vlastnosti a výhody:

 • Jediný certifikát otevřený všem zájemcům
 • Měření třetích stran pomocí testovacích bodů z Ecodesignu (nařízení EU 206/2012, 813/20133 a 814/2013)
 • Řízení výroby (FPC) a kontrola řízení jakosti
 • Transparentní a silné k vytvoření důvěry na trhu
 • Vzájemně přijato všemi zúčastněnými certifikačními orgány
 • Žádné minimální požadavky (nepřímo, kvůli ekodesignu, minimální požadavky budou platit pro ηs, hluk)

Výhody pro výrobce a poskytovatele služeb:

 • Nižší náklady na testování, kontrolu a certifikaci
 • Snazší přístup na evropský trh
 • Zvýšená spotřebitelská důvěra
 • Certifikovaná kvalita produktu
 • Zvýšené možnosti prodeje
 • Vylepšená image společnosti

Značka KEYMARK zejména pro spotřebitele představuje skutečnou přidanou hodnotu zaručující testovaný a certifikovaný soulad s harmonizovanými evropskými standardy kvality potvrzený nezávislou třetí stranou. KEYMARK také doplňuje označení CE v případě těch produktů, u kterých je to zákonný požadavek, a slouží tak ke zvýšení důvěry spotřebitelů v celé Evropě.

 
 
Reklama