Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Legislativa

následující text předchozí text

Projektování a provoz tepelných čerpadel se řídí platnými zákony a normami pro Českou republiku. V současné době dochází k přebírání norem z Evropské unie. Jsou již jasně stanoveny hodnotící faktory, a sice topný faktor COP (Coefficient of performance), na zkušebně změřený průměrný roční topný faktor SCOP (Seasonal coefficient of performance) a v reálném provozu naměřený sezónní topný faktor SPF (Seasonal performance factor). V České republice je pro tepelná čerpadla zaveden tarif, který umožnuje využít 22 hodin nízkého tarifu.


ilustrační foto © the_builder - Fotolia.com

Seznam norem

  • ČSN EN 14511 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru.
  • ČSN EN 15316-4-2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla
  • ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.

Články k tématu
Tepelná čerpadla v Zelené úsporám
Energetické štítky pro tepelná čerpadla od září 2015
Účinnost tepelných čerpadel na lokální a globální úrovni
Ekonomické souvislosti zvyšování účinnosti tepelných čerpadel
Nařízení ES o fluorovaných skleníkových plynech
Přehled platných norem pro energetické výpočty oborů vytápění a tepelně technického hodnocení budov
Jsou tepelná čerpadla obnovitelným zdrojem energie?
Prohlídky a revize tlakových nádob u chladicích zařízení
Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel
Certifikace instalatérů malých OZE je v rozporu s požadavky evropské směrnice
Úvod do štítkování a ekodesignu tepelných čerpadel
Instalace bez kvalifikace je zakázána, většina topenářů ji přitom stále nemá

Tarify pro TČ

Pro domácnosti i pro podnikatele (odběratele kategorie D a kategorie C) platí dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Pro instalace uvedené do provozu do 31. března 2005 platí tarif D55d a C55d, ve vytápěném objektu musí být řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 platí tarif D56d a C56d. Pro tyto sazby platí, že tepelný výkon čerpadla musí krýt minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.

COP, SCOP, SPF

Nejdůležitějším parametrem soustav s tímto zdrojem tepla je sezónní topný faktor SPF. U soustav s tepelným čerpadlem není nejpodstatnějším ukazatelem, jak je často prezentováno, topný faktor TF, v anglickém originále COP, ale právě sezonní topný faktor SPF. Topný faktor COP je poměr topného výkonu k efektivnímu příkonu jednotky, zatímco sezonní topný faktor je podíl vyrobeného tepla ke spotřebě elektrické energie za celý rok. Sezonní topný faktor proto v sobě zahrnuje proměnlivost pracovních podmínek TČ a určuje, kolik skutečně zaplatíme za vyrobené teplo.

Topný faktor COP udávaný dle normy ČSN EN 14511 platí pro zadané hodnoty, například A2/W35 vstupní teplotu vzduchu 2 °C a výstupní teplotu vody 35 °C. Nově se zavádí na zkušebně změřený průměrný roční topný faktor SCOP (Seasonal coefficient of performance).

Články k tématu
Jak je to vlastně s topným faktorem (I)
Jak je to vlastně s topným faktorem (II)
Jak je to vlastně s topným faktorem (III)
Vrty do horninového masivu - zdroj energie pro tepelná čerpadla (IV)
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro vytápění a kombinovaných tepelných čerpadel
Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP
Štítkování a ekodesign tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody
Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER
Bojlery a tepelná čerpadla od 26. září nově s energetickými štítky

Požadavky na vrty

Všeobecně platí, že při posuzování a povolování vrtů pro tepelná čerpadla jsou odlišné požadavky jednotlivých stavebních úřadů. Vrty pro využívání energetického potenciálu podzemní vody a horninového prostředí, jsou zpravidla o průměru 120 – 140 mm, do kterých je vloženo uzavřené potrubí. Hloubka zemních vrtů se pohybuje od 80 do 180 m. Většinou je potřeba projektová dokumentace, hydrogeologické posouzení, vyjádření správce povodí, vyjádření souhlasu životního prostředí, ohlášení na báňský úřad a v některých případech stavební povolení a územní souhlas. Nejsnazší cestou je v tomto případě zjistit si požadavky konkrétního stavebního úřadu.

Články k tématu
Vrty pro tepelná čerpadla mají svá pravidla i úskalí
Pravidla pro projekci a provádění vrtů pro tepelná čerpadla země - voda
Důsledek marketingu pro tepelná čerpadla země voda – zhoršování vlastností tepelných vrtů
Návrh plochy podpovrchového výměníku pro tepelné čerpadlo
Návrh zemní sondy pro tepelné čerpadlo

následující text předchozí text