Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetické štítky pro tepelná čerpadla od září 2015

Energetickými štítky budou muset být vybavena TČ od 26. 9. 2015 do jmenovitého tepelného výkonu 70 kW a souběžně od tohoto data budou muset nové výrobky splňovat minimální hodnoty sezónní energetické účinnosti vytápění, které budou závazné pro TČ do jmenovitého tepelného výkonu až 400 kW.

O dva roky později budou přitom tyto hodnoty dále zpřísněny. Rozlišovány budou přitom TČ určená pro nízkoteplotní aplikace (výstupní teploty do +35 °C) a středně-teplotní (výstupní teploty do +55 °C) a účinnost bude ověřována pro průměrné klimatické podmínky platné pro celou EU (oproti ČR je uvažována nejnižší venkovní teplota pouze -10 °C a průměrná teplota v topné sezóně končící průměrnou venkovní teplotou +15 °C cca 5 °C).
Podrobnosti uvádí nařízení EK č. 811/2013 a č. 813/2013 a metodiky ověřování blíže upřesňují nové evropské normy (pro TČ s elektricky poháněnými kompresory jím je ČSN EN 14 825, pro tepelná čerpadla poháněná tepelnou energií bude zřejmě ještě vydána).

Nařízení současně upravují státní dohled nad dodržováním těchto požadavků a zavazují členské země, aby provedly kontrolní zkoušku na alespoň jednom namátkově vybraném modelu každého ze zdrojů tepla podléhajícího této legislativě a o jejím výsledku informovaly ostatní. Pokud se zjištěná sezónní účinnost bude lišit o více než 8 % od deklarované hodnoty, musí členské státy provést opětovnou kontrolu u dalších tří vybraných modelů a o výsledcích informovat do jednoho měsíce Evropskou komisi.

Obdobně pak budou upraveny požadavky na min. energetickou účinnost a její klasifikaci do energetických tříd u ohřívačů vody, a to včetně dedikovaných tepelných čerpadel (upravuje nařízení EK č. 812/2013 a č. 814/2013, metodiku ověřování konkretizuje ČSN EN 16147).

Tabulka 1: Energetické třídy sezónní energetické účinnosti vytápění pro tepelná čerpadla
Třída sezonní energetické
účinnosti vytápění
Sezonní energetická účinnost vytápění ηs v %
nízkoteplotnístředněteplotní
A+++ηs ≥ 150ηs ≥ 175
A++125 ≤ ηs < 150150 ≤ ηs < 175
A+98 ≤ ηs < 125123 ≤ ηs < 150
A90 ≤ ηs < 98115 ≤ ηs < 123
B82 ≤ ηs < 90107 ≤ ηs < 115
C75 ≤ ηs < 82100 ≤ ηs < 107
D36 ≤ ηs < 7561 ≤ ηs < 100
E34 ≤ ηs < 3659 ≤ ηs < 61
F30 ≤ ηs < 3455 ≤ ηs < 59
Gηs < 30ηs < 55

Stanovení sezónní účinnosti vytápění a jejích minimálních hodnot

Pro tepelná čerpadla bude sezónní účinnost vytápění určována následujícími vztahy:

CC je faktor vyjadřující účinnost výroby a distribuce elektřiny, který má pro účel tohoto Nařízení hodnotu 2,5 (tj. účinnost 40 %) uvažovanou jednotně pro všechny členské země5.

SCOP je sezónní topný faktor, který se určí jako podíl celkové spotřeby elektřiny za topné období a množství vyrobeného tepla. Spotřeba elektřiny se určí jako součet spotřeb pro jednotlivé dílčí teplotní intervaly s krokem 1°C s uvážením jejich trvání (podle přílohy Nařízení), dílčího tepelného výkonu pro vytápění a odpovídajících topných faktorů daného TČ při těchto podmínkách, se započítáním spotřeby případného přídavného zdroje (zpravidla elektrokotle) pro krytí potřeby v zimní špičce. Vedle spotřeby jednotky v aktivním režimu je třeba započíst i spotřebu režimu s vypnutým stavem termostatu, pohotovostním režimu, vypnutém stavu a režimu zahřívání skříně kompresoru (Nařízení v příloze definuje četnosti těchto stavů).

SPER je faktor spotřeby energie palivového TČ, který je podílem spotřeby energie za topnou sezónu a vyrobeného tepla. Spotřeba energie zahrnuje energii v palivu na úrovni spalného tepla a pomocnou elektrickou energii vynásobenou faktorem CC. Celkovou spotřebu energie je obdobně třeba rovněž stanovit výpočtem po jednotlivých teplotních intervalech.

ΣF(i) jsou korekce účinnosti zohledňující záporné příspěvky soupravy TČ a regulátoru teploty a případného solárního zařízení; pro TČ (bez solárního zařízení) je F(1) = 3 %, v případě TČ země/voda je dále třeba započíst F(2)= 5 % (na pohon cirkulačního čerpadla zemního kolektoru). Od 26. 9. 2015 musí být sezónní účinnost vytápění TČ nově uváděných na trh nejméně 100 % (resp. 115 % pro nízkoteplotní TČ6 ) a od 26. 9. 2017 nejméně 110 % (resp. 125 % pro nízkoteplotní TČ).

Použité odkazy:
5) Pro TČ instalovaná v ČR je tato hodnota relativně velmi příznivá, protože průměrná brutto elektrická účinnost systémových elektráren v zemi pracující v režimu monovýroby elektřiny činí cca 36 % (podíl na celkové výrobě více než 75 %) a elektrická účinnost elektráren současně vyrábějících užitečné teplo činí cca 46 % (po odečtu přínosů KVET). Za těchto podmínek by „národní“ hodnota Ƞ činila necelých 39 % a při zohlednění vlastní spotřeby elektřiny elektrárnami (v ČR se pohybuje v průměru na úrovni cca 7 %) a ztrát v přenosové a distribuční soustavě (rovněž v ČR v posledních letech na úrovni cca 7 % užitečné spotřeby elektřiny netto) pak hodnota CC pro ČR činila cca 3, tj. přibližně o 20 % více.

6) „Nízkoteplotním tepelným čerpadlem“ se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, který je konkrétně navržen pro nízkoteplotní aplikaci a který není schopen za referenčních návrhových podmínek pro průměrné klima při vstupní teplotě udávané suchým (vlhkým) teploměrem -7°C (-8°C) dodávat vodu k vytápění o výstupní teplotě 52°C. „Nízkoteplotní aplikací“ se rozumí aplikace, při které daný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě vnitřního výměníku tepla dosahující 35°C. „Středněteplotní aplikací“ se rozumí aplikace, při které daný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným ohřívačem s tepelným čerpadlem poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě vnitřního výměníku tepla dosahující 55 °C.

Ukázka podoby energetického štítku pro tepelná čerpadla


Ukázka podoby energetického štítku pro tepelná čerpadla (vlevo pro nízkoteplotní a středněteplotní aplikace, vpravo jen pro nízkoteplotní aplikace)
Vysvětlivky:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;
II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;
III. funkce vytápění pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci;
IV. třída sezonní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek prostředněteplotní a nízkoteplotní aplikaci, stanovená podle bodu 1 přílohy II nařízení;
V. jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, v kW, za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;
VI. teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny;
VII. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostoru (je-li známa) a ve vnějším prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Použité zkratky pro hodnocení účinnosti TČ:

  • COP – Topný faktor (z angl. Coefficient of Performance), poměr tepelné energie odváděné z kondenzátoru tepelného čerpadla v poměru k (elektrické či tepelné) energii pohánějící pracovní okruh tepelného čerpadla
  • SCOP – Sezónní topný faktor, průměrný topný faktor za delší časové období – typicky topnou sezónu. SCOP zpravidla zohledňuje i spotřebu energie v časech, kdy TČ není v aktivním provozu (např. stand-by).
  • SPF – Faktor sezónní účinnosti (z angl. Seasonal Performance Factor), faktor průměrné sezónní účinnosti tepelného čerpadla v aktivním režimu (u elektricky poháněných tepelných čerpadel označován jako SCOPnet, u tepelně poháněných tepelných čerpadel SPERnet). Pro věcnou správnost by SPF mělo být stanoveno v souladu s příslušnými normami (EN 14825:2012 případně
  • EN 12309).
  • SPER – Sezónní koeficient primární energie, využíván pro TČ poháněná tepelnou energií k vyjádření energické účinnosti výroby tepla za pomoci přivedené hnací (tepelné) energie

Podívejte se také do rubriky Tepelná čerpadla, kde najdete další informace.

 
Komentář recenzenta

Článek uvádí termíny a základní podmínky pro štítkování tepelných čerpadel, které bude povinné od 26. září 2015. Energetické štítky pro tepelná čerpadla se řídí nařízením Evropské komise 811/2013 až 814/2013. V příspěvku je uvedena třída sezónní energetické účinnosti v závislosti na sezónní energetické účinnosti vytápění. V článku je také uvedena podoba energetického štítku. Poznámka k SPF: výpočet „Faktoru sezónní účinnosti“ uvádí norma 15316-4-2 a měl by být proveden v souladu s EN 14825 (která uvádí stanovení SCOP pro elektricky poháněná TČ) a 12309 (která stanovuje požadavky na absorpčních a adsorpčních klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva)

 
 
Reklama