Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetické štítky pro tepelná čerpadla od září 2015

Energetickými štítky jsou povinně vybavena TČ od 26. 9. 2015 do jmenovitého tepelného výkonu 70 kW a souběžně od tohoto data musí nové výrobky splňovat minimální hodnoty sezónní energetické účinnosti vytápění, které jsou závazné pro TČ do jmenovitého tepelného výkonu až 400 kW.

Rozlišována jsou TČ určená pro nízkoteplotní aplikace (výstupní teploty do +35 °C) a středně-teplotní (výstupní teploty do +55 °C) a účinnost bude ověřována pro průměrné klimatické podmínky platné pro celou EU (oproti ČR je uvažována nejnižší venkovní teplota pouze -10 °C a průměrná teplota v topné sezóně končící průměrnou venkovní teplotou +15 °C cca 5 °C).
Podrobnosti uvádí nařízení EK č. 811/2013 a č. 813/2013 a metodiky ověřování blíže upřesňují nové evropské normy (pro TČ s elektricky poháněnými kompresory jím je ČSN EN 14 825, pro tepelná čerpadla poháněná tepelnou energií bude zřejmě ještě vydána).

Nařízení současně upravují státní dohled nad dodržováním těchto požadavků a zavazují členské země, aby provedly kontrolní zkoušku na alespoň jednom namátkově vybraném modelu každého ze zdrojů tepla podléhajícího této legislativě a o jejím výsledku informovaly ostatní. Pokud se zjištěná sezónní účinnost bude lišit o více než 8 % od deklarované hodnoty, musí členské státy provést opětovnou kontrolu u dalších tří vybraných modelů a o výsledcích informovat do jednoho měsíce Evropskou komisi.

Obdobně pak budou upraveny požadavky na min. energetickou účinnost a její klasifikaci do energetických tříd u ohřívačů vody, a to včetně dedikovaných tepelných čerpadel (upravuje nařízení EK č. 812/2013 a č. 814/2013, metodiku ověřování konkretizuje ČSN EN 16147).

Tabulka 1: Energetické třídy sezónní energetické účinnosti vytápění pro tepelná čerpadla
Třída sezonní energetické
účinnosti vytápění
Sezonní energetická účinnost vytápění ηs v %
nízkoteplotnístředněteplotní
A+++ηs ≥ 175ηs ≥ 150
A++150 ≤ ηs < 175125 ≤ ηs < 150
A+123 ≤ ηs < 15098 ≤ ηs < 125
A115 ≤ ηs < 12390 ≤ ηs < 98
B107 ≤ ηs < 11582 ≤ ηs < 90
C100 ≤ ηs < 10775 ≤ ηs < 82
D61 ≤ ηs < 10036 ≤ ηs < 75
E59 ≤ ηs < 6134 ≤ ηs < 36
F55 ≤ ηs < 5930 ≤ ηs < 34
Gηs < 55ηs < 30

Stanovení sezónní účinnosti vytápění a jejích minimálních hodnot

Pro tepelná čerpadla je sezónní účinnost vytápění určována následujícími vztahy:

CC je faktor vyjadřující účinnost výroby a distribuce elektřiny, který má pro účel tohoto Nařízení hodnotu 2,5 (tj. účinnost 40 %) uvažovanou jednotně pro všechny členské země5.

SCOP je sezónní topný faktor, který se určí jako podíl celkové spotřeby elektřiny za topné období a množství vyrobeného tepla. Spotřeba elektřiny se určí jako součet spotřeb pro jednotlivé dílčí teplotní intervaly s krokem 1 °C s uvážením doby jejich trvání (podle přílohy Nařízení), dílčího tepelného výkonu pro vytápění a odpovídajících topných faktorů daného TČ při těchto podmínkách, se započítáním spotřeby případného přídavného zdroje (zpravidla elektrokotle) pro krytí potřeby v zimní špičce. Vedle spotřeby jednotky v aktivním režimu je třeba započíst i spotřebu režimu s vypnutým stavem termostatu, pohotovostním režimu, vypnutém stavu a režimu zahřívání skříně kompresoru (Nařízení v příloze definuje četnosti těchto stavů).

SPER je faktor spotřeby energie palivového TČ, který je podílem spotřeby energie za topnou sezónu a vyrobeného tepla. Spotřeba energie zahrnuje energii v palivu na úrovni spalného tepla a pomocnou elektrickou energii vynásobenou faktorem CC. Celkovou spotřebu energie je obdobně třeba rovněž stanovit výpočtem po jednotlivých teplotních intervalech.

ΣF(i) jsou korekce účinnosti zohledňující záporné příspěvky soupravy TČ a regulátoru teploty a případného solárního zařízení; pro TČ (bez solárního zařízení) je F(1) = 3 %, v případě TČ země/voda je dále třeba započíst F(2)= 5 % (na pohon cirkulačního čerpadla zemního kolektoru). Od 26. 9. 2015 musí být sezónní účinnost vytápění TČ nově uváděných na trh nejméně 100 % (resp. 115 % pro nízkoteplotní TČ6 ) a od 26. 9. 2017 nejméně 110 % (resp. 125 % pro nízkoteplotní TČ).

Použité odkazy:
5) Pro TČ instalovaná v ČR je tato hodnota relativně velmi příznivá, protože průměrná brutto elektrická účinnost systémových elektráren v zemi pracující v režimu monovýroby elektřiny činí cca 36 % (podíl na celkové výrobě více než 75 %) a elektrická účinnost elektráren současně vyrábějících užitečné teplo činí cca 46 % (po odečtu přínosů KVET). Za těchto podmínek by „národní“ hodnota Ƞ činila necelých 39 % a při zohlednění vlastní spotřeby elektřiny elektrárnami (v ČR se pohybuje v průměru na úrovni cca 7 %) a ztrát v přenosové a distribuční soustavě (rovněž v ČR v posledních letech na úrovni cca 7 % užitečné spotřeby elektřiny netto) pak hodnota CC pro ČR činila cca 3, tj. přibližně o 20 % více.

6) „Nízkoteplotním tepelným čerpadlem“ se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, který je konkrétně navržen pro nízkoteplotní aplikaci a který není schopen za referenčních návrhových podmínek pro průměrné klima při vstupní teplotě udávané suchým (vlhkým) teploměrem -7°C (-8°C) dodávat vodu k vytápění o výstupní teplotě 52°C. „Nízkoteplotní aplikací“ se rozumí aplikace, při které daný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě vnitřního výměníku tepla dosahující 35°C. „Středněteplotní aplikací“ se rozumí aplikace, při které daný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným ohřívačem s tepelným čerpadlem poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě vnitřního výměníku tepla dosahující 55 °C.

Ukázka podoby energetického štítku pro tepelná čerpadla


Ukázka podoby energetického štítku pro tepelná čerpadla (vlevo pro nízkoteplotní a středněteplotní aplikace, vpravo jen pro nízkoteplotní aplikace)
Vysvětlivky:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;
II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;
III. funkce vytápění pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci;
IV. třída sezonní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek prostředněteplotní a nízkoteplotní aplikaci, stanovená podle bodu 1 přílohy II nařízení;
V. jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, v kW, za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;
VI. teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny;
VII. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostoru (je-li známa) a ve vnějším prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Použité zkratky pro hodnocení účinnosti TČ:

  • COP – Topný faktor (z angl. Coefficient of Performance), poměr tepelné energie odváděné z kondenzátoru tepelného čerpadla v poměru k (elektrické či tepelné) energii pohánějící pracovní okruh tepelného čerpadla
  • SCOP – Sezónní topný faktor, průměrný topný faktor za delší časové období – typicky topnou sezónu. SCOP zpravidla zohledňuje i spotřebu energie v časech, kdy TČ není v aktivním provozu (např. stand-by).
  • SPF – Faktor sezónní účinnosti (z angl. Seasonal Performance Factor), faktor průměrné sezónní účinnosti tepelného čerpadla v aktivním režimu (u elektricky poháněných tepelných čerpadel označován jako SCOPnet, u tepelně poháněných tepelných čerpadel SPERnet). Pro věcnou správnost by SPF mělo být stanoveno v souladu s příslušnými normami (EN 14825:2012 případně
  • EN 12309).
  • SPER – Sezónní koeficient primární energie, využíván pro TČ poháněná tepelnou energií k vyjádření energické účinnosti výroby tepla za pomoci přivedené hnací (tepelné) energie

Aktualizováno 20.7.2022. Redakce TZB-info děkuje Bc. Lence Ježové, Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů, Státní fond životního prostředí ČR, za upozornění na původní prohození údajů v tabulce Energetické třídy sezónní energetické účinnosti vytápění pro tepelná čerpadla.

Podívejte se také do rubriky Tepelná čerpadla, kde najdete další informace.

 
Komentář recenzenta

Článek uvádí termíny a základní podmínky pro štítkování tepelných čerpadel, které jsou povinné od 26. září 2015. Energetické štítky pro tepelná čerpadla se řídí nařízením Evropské komise 811/2013 až 814/2013. V příspěvku je uvedena třída sezónní energetické účinnosti v závislosti na sezónní energetické účinnosti vytápění. V článku je také uvedena podoba energetického štítku. Poznámka k SPF: výpočet „Faktoru sezónní účinnosti“ uvádí norma 15316-4-2 a měl by být proveden v souladu s EN 14825 (která uvádí stanovení SCOP pro elektricky poháněná TČ) a 12309 (která stanovuje požadavky na absorpčních a adsorpčních klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva)

 
 
Reklama