Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co znamená ErP pro topenářskou techniku?

Rok 2015 přinese zásadní změny v prodeji zdrojů tepla pro vytápění budov a ohřev vody. Nařízení se dotýká plynových, olejových a elektrických kotlů, tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, ohřívačů a zásobníků teplé vody a nepřímo též regulátorů teploty a solárních zařízení.

Koncem září nabudou na účinnosti hned čtyři nová Nařízení komise (EU) pro výrobky spojené se spotřebou energie (anglicky Energy related Products, dále jen ErP). Vytápění a příprava teplé vody v domácnostech spotřebovávají asi 34% veškeré energie v EU. Rozhodnutí zařadit zařízení z tohoto oboru do kategorie ErP a podpořit tím, aby tato byla přátelštější k našemu životnímu prostředí je proto logickým krokem k dosažení cílů 20-20-20 – strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20%, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20% a snížení emise skleníkových plynů o 20% z úrovně roku 1990. Opatření, která k tomuto cíli mají vést, jsou v zásadě dvě, energetické štítky a ekodesign.

Energetické štítky znají spotřebitelé již z prodeje bílé techniky.

Pračky nebo třeba chladničky jsou označovány štítky již od roku 2001. Štítek má za úkol jednoduchým způsobem informovat koncového zákazníka o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožnit snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, což výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů.

V oblasti vytápění a přípravy teplé vody se budou štítky opatřovat:

  • plynové, olejové a elektrické kotle, tepelná čerpadla a ohřívače vody se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW včetně, kogenerační jednotky s maximální elektrickou kapacitou nižší než 50 kW a zásobníky teplé vody s objemem do 500 l včetně.

Štítky budou muset být nalepeny na výrobky vystavené v prodejnách a energetickou třídu bude nutno uvádět v reklamách, prospektech a cenových nabídkách určených koncovým zákazníkům.

ErP mění pohled na účinnost.

Účinnost kotle jak ji známe, tedy poměr mezi teplem odváděným teplonosnou kapalinou a teplem dodaným palivem, označuje jako užitečnou účinnost, ale pro energetické štítky je definována hodnota tzv. sezónní energetické účinnosti. Ta do výpočtu zavádí vlivy reálného provozu, vliv regulace a spotřebu elektrické energie při provozu. Plynové kondenzační kotle se tak již nebudou moci chlubit účinností přesahující 100%. Reálná hodnota sezonní energetické účinnosti bude maximálně 93%.

Ecodesign definuje minimální požadavky na účinnost a pro zdroje tepla pro vytápění je zakotven v Nařízení č. 813, pro ohřívače vody a zásobníky pak v Nařízení č. 814. Nařízení také stanovují maximální povolené hladiny akustického výkonu pro jednotlivá zařízení a dále limity emisí NOx, které ale vstoupí v platnost až v roce 2018. Nařízení platí pro zařízení se jmenovitým tepelným výkonem 400 kW a menším a pro zásobníky teplé vody s objemem do 2000 l.

Výrobky, které nesplní požadavek minimální účinnosti, nebude možné nadále uvádět na trh EU. Uvedením na trh se rozumí fyzické předání výrobku výrobcem nebo jeho dovozcem osobě, která výrobek dále distribuuje nebo koncovému uživateli. To znamená, že výrobky naskladněné u velkoobchodů, maloprodejců či montážních firem bude možné i po 26. 9. 2015 prodat, ale výrobci nebo dovozci již tyto výrobky dodávat nesmí.

Oběhová čerpadla od r. 2013, resp. 2015

Na závěr je dobré připomenout, že kromě výše uvedených nařízení, které nabudou účinnosti v září, ovlivní již v srpnu topenářský sortiment Nařízení komise (ES) č. 641/2009. Toto nařízení stanovuje minimální hodnotu indexu energetické účinnosti pro oběhová čerpadla a od roku 2013 platí pro čerpadla instalovaná samostatně. V srpnu 2015 začne platit druhá část nařízení, která se vztahuje na čerpadla vestavěná ve výrobcích a ovlivní tak všechna čerpadla vestavěná do kotlů.

 
 
Reklama