Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak ušetřit za čtyři měsíce čtvrt milionu

Společnost Spar se ve snaze o snižování provozních nákladů rozhodla navázat užší spolupráci na poli energetického managementu s firmou Domat Control System. U čtyř vybraných marketů byly počítány poměrové ukazatele, tedy roční spotřeby energií na jednotku plochy, které poměrně úzce kopírovaly vnitřní teploty v prodejně. Energetický management probíhal v období od června do prosince 2013 ve hypermarketech Spar v Liberci a České Lípě.

Všichni známe supermarkety a hypermarkety Spar. V České republice jich najdeme necelou padesátku, další desítky jsou provozovány v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku i v dalších zemích. Od roku 2004 jsou všechny nové hypermarkety i supermarkety ve všech čtyřech jmenovaných státech vybavovány řídicím systémem Domat a napojeny na centrální řídicí stanice. Technologie je již deset let standardizovaná, což usnadňuje srovnávání hospodárnosti provozu.

Ve snaze o snižování provozních nákladů se investor rozhodl navázat s firmou Domat Control System užší spolupráci i na poli energetického managementu. U čtyř vybraných marketů byly počítány poměrové ukazatele, tedy roční spotřeby energií na jednotku plochy, které poměrně úzce kopírovaly vnitřní teploty v prodejně. Energetický management probíhal v období od června do prosince 2013 ve hypermarketech v Liberci a České Lípě.

Energetický audit

Jako první nastoupil nezávislý energetický auditor. Vypracoval pro oba vybrané objekty podrobný energetický audit, budovy byly klasifikovány v energetické třídě D. V závěru zprávy auditor navrhl tři varianty pro realizaci úsporných opatření, každá z nich měla jiné požadavky na investice a jinou dobu návratnosti. Investor vybral variantu první, která v podstatě znamenala pouze řádné zaregulování systému – s prakticky nulovými investičními náklady. Akce byla spuštěna se začátkem topné sezóny na podzim roku 2013, kdy správa řídicích systémů přešla pod dispečera firmy Domat. Na celý proces průběžně dohlížel auditor. Technik firmy Domat pak každodenně přes Internet kontroloval provozní parametry a měnil je podle doporučení auditora.

Vyhodnocení auditu


Po čtyřech měsících, v lednu 2014, byla akce vyhodnocena. Dosažené celková úspory na vytápění za období září až prosinec 2013 byla skvělých 32,5 % z referenčních nákladů, což odpovídá částce 281 500 Kč. Návratnost vynaložených nákladů byla neuvěřitelných 52 dní. Odhad průměrné úspory při plošné aplikaci na ostatní objekty pouze v části vytápění se bude pohybovat v rozmezí od 17 do 25 %.

Investor se okamžitě rozhodl aplikovat testovaný postup na další markety, a to včetně chladicí sezóny, kde úspora nákladů by měla být ještě vyšší.

Tuto službu je možné poskytovat i na objektech, kde je instalován řídicí systém jiné značky než Domat. Její součástí je totiž integrace řídicího systému do portálu ContPort, který měřená data vyhodnocuje. V ideálním případě je objekt vybaven komunikativními měřiči tepla a elektroměry, nicméně pro analýzu stačí i ruční odečty nebo dokonce jen faktury za energie. Klíčovým úkolem pro úspěšnou ekonomickou návratnost projektu je minimalizovat jeho náklady – proto se jako velmi atraktivní jeví právě varianta bez obměny technologií, jen s expertní prací se stávajícím řídicím systémem.

Více informací o službách a produktech společnosti Domat Control System najdete na stránkách www.domat.cz


How to save ten thousand euro in four months

We all know the Spar supermarkets and hypermarkets. There is about 50 of them in the Czech Republic, now rebranded as Albert by Ahold, another dozens are operated in Hungary, Slovenia, Croatia, as well as in other countries. Since 2004, all new markets in the four countries named above are equipped by Domat control system and connected to central SCADA stations. The technology has been standardized since ten years, which makes benchmarking easier.

Having strived to cut operational costs, investors decided to establish closer cooperation with Domat Control System also in the field of energy management. Selected reference values, such as yerly energy consumptions per area unit, were calculated at four selected markets. These values strongly correlated to room temperatures at the sales area. The energy management was executed from June to December, 2013, at hypermarkets in Liberec and Česká Lípa.

The first person to enter the scene was an independent energy auditor. He compiled detailed energy reports for both selected buildings, of which both were classified as energy class D. In the end of the report, he proposed three variants of energy saving measures. Each of them had different requirements for investitions, and different investment recovery time. The investor chose the first variant which actually meant only proper postcommissioning of the building control system, with virtually zero investment costs. The project started with the start of the heating season in 2013, when the management of the control system was taken over by a Domat engineer. The whole project was supervised by the auditor. The Domat technician then checked the operational parameters over Internet on a daily basis and set them according to the recommendations of the auditor.

After four months, in January 2014, the project was analysed. Total savings achieved in the time span of September to December 2013 was excellent 32.5 % of the reference costs, which corresponds to the amount of CZK 281,500 (or more than € 10,000). The investment recovery time was incredible 52 days. Estimation of average saving for application at other objects only for heating is 17 to 25 %. Investor decided to use the tested method at other markets immediately, including cooling season, where the savings should be even higher.

This service may be provided also for buildings where different control system than Domat is installed. Part of the service is integration of the control system into the ContPort portal which evaluates the measured data. Ideally, the building is equipped with communicative heat meters and electrical energy meters, however, for the analysis are manual readings or even energy invoices quite sufficient. The key task for a successfull investment recovery time of the project is to minimize its costs – and therefore the expert work with an existing control system, without refurbishing of the technologies, appears to be very attractive.


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.