Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Skutečné snížení spotřeby energie v existujících budovách

V současné době nemáme dostatek údajů o skutečné energetické spotřebě systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Evropský projekt iSERV má za cíl vytvořit podrobnou databázi s údaji o spotřebě energie evropských systémů HVAC a jejich komponentů. Na základě porovnání dat budou určeny možnosti úspor energie, které budou volně k dispozici.

Evropská unie se zavázala ke snížení spotřeby energie v budovách. Jelikož vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) představuje přibližně 11 % z celkové spotřeby elektřiny v Evropě (podle údajů Společného výzkumného střediska EU), tyto systémy jsou důležitou součástí závazku EU.

V tomto článku se zabýváme energetickou účinností systémů HVAC; pochopení reálného provozu komerčních budov je totiž prvním krokem na cestě ke snižování spotřeby energie. Abychom pochopili, zlepšili a správně regulovali spotřebu energie v komerčních budovách, je důležitá řádná kvantifikace stávající energetické účinnosti komponentů HVAC v provozu. A zde přichází projekt iSERV. iSERV je financován programem EU Intelligent Energy Europe a zajišťuje nepřetržité sledování a porovnávání systémů HVAC. Účastníci tak mají mít možnost propojit energetickou spotřebu na úrovni komponent HVAC s jejich využitím.

Projekt iSERV pro nepřetržité sledování a porovnávání systémů HVAC

Dr. Ian Knight, docent na Cardiff University a koordinátor projektu iSERV je zapojen do výzkumu v oblasti energetické náročnosti budov a stavebních prvků více než 20 let, a to zejména v oblasti snižování emisí uhlíku z provozu budov. Dr. Knight má titul BSc(Hons) v oboru inženýrství paliv a energie a PhD v oboru fyzika.

Dr. Ian Knight
Dr. Ian Knight

Dr. Ian Knight se účastnil předchozích projektů EU, které naznačovaly možnost ušetřit až 60 % v jednotlivých systémech HVAC díky podrobným údajům o spotřebě energie. Projekt iSERV (zkratka „iSERV“ byla odvozena od „i“ pro inspekci a „SERV“ pro služby, jak jsou systémy HVAC nazývány) byl vytvořen a financován z programu EU Intelligent Energy Europe za účelem kvantifikace stávající energetické účinnosti komponent a systémů HVAC dosažené v praxi. Zjištěný potenciál úspor energie (Energy Conservation Opportunities, ECOs) pak bude volně k dispozici uživatelům. Cílem je přispět ke snížení celkové spotřeby elektrické energie EU přibližně o 2 %.

Dr. Ian Knight: „Neexistuje dostatek údajů o skutečné energetické spotřebě systémových komponent HVAC. iSERV má za cíl vytvořit velkou databázi údajů o spotřebě energie evropských systémů HVAC a jejich komponentů s podrobnějším než hodinovým časovým krokem.“

Dr. Knighte, jaké výhody bude iSERV poskytovat účastníkům a dalším zainteresovaným osobám?

IK: iSERV řeší problém zlepšení energetické účinnosti systémů HVAC provozovaných v budovách v EU. Vyvinuli jsme nejpřímější proces zadávání budov do databáze iSERVcmb z tabulkového procesoru, přičemž tato databáze má propojit na jednom místě veškeré informace o komponentech systémů HVAC.

Účastníci musí pouze zadat požadované údaje včetně:

  • údajů o spotřebě komponentů, čidel a měřičů systémů HVAC
  • informací o podlahové ploše a prováděných činnostech
  • průběžných hodinových údajů týkajících se chladicích jednotek, které byly zaznamenány během celého roku.
Příklad souhrnné zprávy iSERV o HVAC
Příklad souhrnné zprávy iSERV o HVAC

Údaje shromážděné v rámci projektu iSERV budou použity k odvození počátečních srovnávacích rozsahů spotřeby energie komponentů HVAC použitých konkrétními koncovými uživateli, na konkrétních místech a v konkrétní době. To umožní stanovení srovnávacích údajů a lepší porozumění jednotlivým systémům HVAC. V současné době je prováděn nábor vlastníků a provozovatelů systémů HVAC, jakož i výrobců těchto systémů a jejich komponent.

Budou účastníci schopni lépe porozumět svým systémům?

IK:Ano, s rostoucím množstvím údajů začnou zprávy pro jednotlivé uživatele uvádět i srovnání s jinými kompatibilními systémy. To umožní na základě zpětné vazby určit potenciál úspor jednotlivých systémů.

A jaké jsou dlouhodobé přínosy pro účastníky?

IK: Pochopení a efektivnější řízení spotřeby energie HVAC. Pochopení příčin změn spotřeby energie systémů HVAC v obdobných systémech poskytne např. níže uvedené výhody:

  • větší důvěru v investice do zlepšení energetické účinnosti systémů s nízkou účinností
  • lepší výběr náhradních dílů
  • finanční výhody z cílených investic do energetické účinnosti, které je také snadnější odůvodnit
  • • větší úspory, než kterých je možné dosáhnout pouhou kontrolou.

Legislativa

IK: V tuto chvíli v EU nemáme dostatek informací, na jejichž základě lze přijmout politická rozhodnutí a vytvořit budoucí právní předpisy týkající se zvýšení energetické účinnosti v systémech HVAC. Projekt tak má za cíl přispět k navrácení kontroly nad zajištěním energetických úspor subjektům v odvětví tak, aby nebylo důležité, jakým způsobem bylo stanovených cílů dosaženo. Cílové hodnoty budou prokázány prostřednictvím monitoringu. To může vést k zavádění inovativních technik a přístupů a uznání, že všechny subjekty mohou hrát určitou roli při snižování energetické náročnosti a při vývoji směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie od roku 2019.

Všechny zainteresované subjekty, které se chtějí podílet na projektu iSERV, mohou navštívit webovou stránku na http://www.iservcmb.info/.
 
Komentář recenzenta doc. Ing.Michal Kabrhel, Ph.D.

Článek formou rozhovoru představuje evropský projekt iSERV financovaný mezinárodní energetickou agenturou IEE. Cílem projektu je na základě podrobných údajů výrobců a provozovatelů systémů vytápění, větrání a klimatizace vytvořit srovnávací databázi, která umožní určit potenciál úspor energie konkrétního systému.

English Synopsis
Real reduction in energy consumption in existing buildings

The European Union is committed to reducing energy consumption in the built environment. Since the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) represents approximately 11% of the total electricity consumption in Europe, these systems are an important part of the commitment of the EU. In this article, we discuss two specific aspects of HVAC energy efficiency, both are based on that understanding how the commercial buildings work in real life is the first step towards reducing energy consumption.