Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připojení lokálních spotřebičů na pevná paliva průchodem obvodovou stěnou

Náklady na vytápění lze radikálně snížit využitím lokálních spotřebičů na pevná paliva, jako jsou krbová kamna. Ale co když není k dispozici komín? Rozhodně to neřešte jen trubkou prostrčenou skrz stěnu. Vhodná, a hlavně bezpečná řešení existují.

Proč lokální spotřebiče na pevná paliva?

S lokálními spotřebiči na pevná paliva, především dřevo, dnes počítáme nejen jako s jednou z variant snížení nákladů, ale rovněž jako se spolehlivými záložními zdroji nebo s jejich využitím v období mimo hlavní sezónu, kdy tak není nutno provozovat primární otopnou soustavu. Realizace této myšlenky však často naráží na skutečnost, že lokální spotřebič nelze napojit na již existující komín.

Obr. 1 Příklad lehkého vícevrstvého kovového komínu
Obr. 1 Příklad lehkého vícevrstvého kovového komínu

Dodatečná stavba komína je řešením. Toto je téma, které se skloňuje v různých souvislostech. Ať už se jedná o developerský projekt, kdy komín byl buďto zcela ignorován nebo prezentován jako nadbytečný nadstandard, nebo se jedná o rekonstrukci staršího objektu, kdy se změnou dispozice a užívání je vhodné vybudovat nový komín. Motivace bývá jasná: snížit závislost na dodávce plynu nebo elektřiny, snaha vyhnout se extrémům v kolísání jejich cen, může to být i uživatelský komfort bydlení spojený se zvýšeným tokem tepla prostřednictvím sálání a v neposlední řadě náklady na vytápění. Pokud nejsou limitem peníze, lze zajistit i poměrně vysoký komfort v obsluze kamen při využití automatizovaného řešení s využitím dřevních pelet.

Při řešení dodatečné instalace komínu se nejčastěji volí způsob, který by co nejméně narušil stávající objekt a provoz v něm. Logickým řešením bývá stavba nového komínu vně stávajícího objektu, na jeho fasádě. To lze provést v zásadě dvěma technologiemi: „klasickou“ stavbou vícesložkového komínového tělesa s keramickou vložkou nebo použitím lehkého vícevrstvého kovového komínu, viz obr. 1. Právě druhý uvedený způsob bývá dnes nejčastější: Lehký komín nepotřebuje základ, jeho montáž nevyžaduje mokré procesy a celková realizace, v případě kvalitní připravenosti, je záležitostí jen několika hodin.

S připraveností objektu pro montáž venkovního komínu souvisí řešení průchodu kouřovodu obvodovou stěnou od spotřebiče z interiéru do sopouchu komína. Na správné řešení tohoto problému se zaměříme.

Požadavky na provedení kouřovodu procházejícího obvodovou stěnou

Pro zohlednění základních požadavků vyjděme nejprve z národní technické normy ČSN 73 4201, ed. 2 – 2016, Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, v platném znění.

Obr. 2
Obr. 2

Kouřovod je nedílnou součástí spalinové cesty, spojuje spalinové hrdlo spotřebiče s komínovým sopouchem, tedy průduchem v komíně odvádějícím spaliny nahoru.

Celá spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. To platí v plné míře i pro kouřovod. Podmínka kontroly a čištění může být zabezpečena například (částečnou) demontovatelností kouřovodu. Pokud není trvale a jednoduše demontovatelný, musí být v kouřovodu zřízeny lehce přístupné kontrolní a čistící otvory.

Teplotní a tlaková třída kouřovodu musí odpovídat parametrům komína. V případě připojení lokálního spotřebiče to bude zřejmě teplotní třída T400 (teplota spalin do 400 °C) a tlaková třída N1 nebo N2 (provoz v podtlaku – s přirozeným tahem). Tyto údaje zjistíme z dokumentace výrobce kouřovodu, nejlépe z Prohlášení o vlastnostech výrobku.

Při průchodu kouřovodu stěnou musí být v důsledku teplotní roztažnosti materiálu zároveň zajištěna jeho volná dilatace, a to v obou směrech, podélném i příčném a to tak, aby nedošlo buďto k porušení těsnosti vlastního kouřovodu, porušení napojení v sopouchu komína nebo i extrémně ke škodám na obvodové stěně objektu.

Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých materiálů

Obr. 3 Příklad řešení podle ČSN 06 1008, zde s použitím konkrétních výrobků společnosti Promat
 1. stěna
 2. kouřovod
 3. krycí deska (nehořlavá, nekovová – PROMATECT®-H)
 4. růžice
 5. ochranná trubka
 6. izolační výplň I. (nehořlavá – PROMAGLAF®-HTI)
 7. izolační výplň II. (nehořlavá – PROMAGLAF®-HTI)
 

Obr. 3 Příklad řešení podle ČSN 06 1008, zde s použitím konkrétních výrobků společnosti Promat

Samostatnou a mnohdy podceňovanou kapitolou je určení bezpečné vzdálenosti kouřovodu od hořlavých materiálů v případě prostupu lehkou obvodovou stěnou na bázi dřeva. Přitom právě tyto lehké konstrukce, ve kterých lze snadno zhotovit prostup, jsou z hlediska požární bezpečnosti nejrizikovější.

Jako vzorové řešení se mnohdy prezentuje provedení prostupu podle schématu v příloze k ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení, 1997.

Z hlediska logiky skladby je toto schéma v pořádku. Co však může být zavádějící, jsou výškové kóty – odstupové vzdálenosti hořlavých materiálů od povrchu kouřovodu. Pro komíny a kouřovody platí, že bezpečná vzdálenost je taková, kdy na povrchu hořlavého materiálu nepřekročí teplota hodnotu Tmax = 85 °C. A to při dlouhodobém zatížení zkušební teplotou. (Poznámka: Pro teplotní třídu T400 je zkušební teplota 500 °C!).

 

Při zkoumání bezpečné vzdálenosti do hry ovšem vstupuje i druhý (a zásadní) faktor, kterým je tloušťka prostupu (v tomto případě obvodové stěny); se zvětšující se tloušťkou stěny roste i nutná bezpečná vzdálenost hmin , viz obr. 4.

Obr. 4 Příklady průchodu kouřovodu různých tlouštěk stěn a minimálních vzdáleností
Obr. 4 Příklady průchodu kouřovodu různých tlouštěk stěn a minimálních vzdáleností
Obr. 5 Příklad rozložení teplot v okolí kouřovodu při jeho těsném průchodu stěnou
Obr. 5 Příklad rozložení teplot v okolí kouřovodu při jeho těsném průchodu stěnou
 

Na rozdíl od kouřovodu ve volném prostoru, kde můžeme předpokládat relativně konstantní teplotu v jeho okolí, vzniká v těsném průchodu kouřovodu stěnou neustálený, měnící se teplotní stav, kdy při dlouhodobém přenosu tepla dochází ke zvyšování teploty okolních materiálů v čase. Deklarace bezpečné vzdálenosti hořlavých materiálů hmin musí být proto vždy vztažena ke konkrétní (maximální) tloušťce stěny, pro kterou platí. Bez takového údaje je informace nekompletní, nelze z ní, chceme-li mít opravdu spolehlivé a požárně bezpečné provedení prostupu, vycházet.

Systémová řešení

Přední výrobci komínových systémů na potřebu vedení kouřovodu stěnou reagují a potřebným příslušenstvím pro zabudování komínů do stavby se zabývají. Při vývoji prvků využívají výsledky exaktních termických testů ve zkušebnách. Není tedy obtížné vyhledat hotové a bezpečné řešení pro konkrétní případ. Zásady možných konstrukčních provedení si ukážeme na několika schématech.

Připojení kouřovodu do komína, nehořlavá stěna

Na obrázku 6 je na sopouch komínu (1) připojen kouřovod (2), který prochází obvodovou stěnou. V obvodové stěně byl předem vytvořen prostup pomocí pevné nehořlavé průchodky (4). Tou může být kovová nebo keramická trubka o takovém průměru, který umožní vložení nehořlavé vláknité izolace (5) okolo kouřovodu a zároveň montáž, kontrolu a případnou demontáž napojovacího dílu (3). Napojovací díl je osazen vždy vně keramického hrdla sopouchu. Na vnější straně je průchod zakončen rozetou (6).

Pro připojení kouřovodu do keramického komína jsou k dispozici také napojovací díly v provedení „skrz zeď“. Princip stejný, jen kouřovod ve vlastním prostupu je již součástí napojovacího dílu. Ten může být proveden jako tzv. přestavitelný – s regulací délky, viz obr. 7.

Obr. 6 Příklad připojení kouřovodu do komína z keramických vložek, nehořlavá stěna
Obr. 6 Příklad připojení kouřovodu do komína z keramických vložek, nehořlavá stěna
Obr. 7 Kouřovod s přestavitelnou délkou podle tloušťky stěny
Obr. 7 Kouřovod s přestavitelnou délkou podle tloušťky stěny

Připojení kouřovodu do komína, ve stěně hořlavé materiály

Obr. 8 Příklad připojení kouřovodu do komína na fasádě. Ve stěně jsou hořlavé materiály. Vlevo jednoplášťový kouřovod, vpravo kouřovod dvouplášťový
Obr. 8 Příklad připojení kouřovodu do komína na fasádě. Ve stěně jsou hořlavé materiály. Vlevo jednoplášťový kouřovod, vpravo kouřovod dvouplášťový

Příklad demonstruje dva možné způsoby: V prvním případě je do sopouchu fasádního komína připojen jednoplášťový kouřovod, v případě druhém potom kouřovod dvouplášťový (tedy stejné materiálové skladby jako komín,) jednoplášťový kouřovod potom pokračuje pouze v interiéru.

Oba způsoby jsou možné, z pohledu kontroly a údržby je komfortnějším řešením ten druhý případ. Pro průchod hořlavou stěnou je použit systémový prvek Ignis s definovanými parametry, a to včetně deklarace těsnosti pro použití v pasivních domech.

 

Kompletní detail systémového prostupu kouřovodu do fasádního komína

Uvedený příklad, viz obr. 9, detailně popisuje skladbu systémového prvku zabudovaného do dřevostavby. Systémový prostup má jednoznačně definované rozměry v závislosti na teplotní třídě a tloušťce obvodové stěny. Je zde navíc vidět i způsob připojení parozábrany a zajištění celkové těsnosti pro použití v těsných domech.

Obr. 9 Detail systémového prostupu
Obr. 9 Detail systémového prostupu
 

Závěr

Nezapomeňte, že váš dům není relativně levná stavební maringotka. Případný požár ho může zcela zničit. A pokud by kouřovod ztratil těsnost, mohlo by dojít k nebezpečnému průniku spalin do interiéru. Ostatně i pro spalinové cesty a jejich prostupy stěnami v maringotkách platí adekvátní doporučení.

Zdroje

 1. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, 2016.
 2. Pozor na komín při zateplování podkroví! J. Vrba, TZB-info, 2023. Dostupné zde:
  vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/25028-pozor-na-komin-pri-zateplovani-podkrovi
 3. Dimenzování vzduchospalinových cest pro krbová kamna a krbové vložky na pevná paliva. J. Vrba, TZB-info, 2022. Dostupné zde:
  vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/23851-dimenzovani-vzduchospalinovych-cest-pro-krbova-kamna-a-krbove-vlozky-na-pevna-paliva
 4. Otvory do komína – přehledný výtah z ČSN 73 4201. J. Vrba, TZB-info, 2022. Dostupné zde:
  vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7963-otvory-do-komina-prehledny-vytah-z-csn-73-4201
 5. V článku jsou použity obrázky fy Promat, s.r.o., Schiedel, s.r.o.
 
 
Reklama