Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Topení kusovým dřevem je nejlevnější, ale ... (?)

Topení kusovým dřevem patří u nás k nejlevnějším zdrojům energie pro vytápění především rodinných domů. Nové spotřební daně a nižší sazba DPH měly toto vytápění ještě více zvýhodnit. Jeho cena ale stále roste. Jaký trend lze očekávat? Podle čeho volit optimální zdroj energie pro vytápění rodinného domu?

Ekologická daňová reforma (EDR), resp. nové spotřební daně uvalené lidově řečeno na všechny špinavé zdroje energie měla v letošním roce a v letech následujících výrazně zvýhodnit veškerou biomasu. Respektive lépe řečeno znevýhodnit - zdražit ostatní zdroje energie v závislosti na objemu vypouštěných škodlivin do ovzduší při jejich spalování. Především pevná fosilní paliva a elektřinu (vyráběnou u nás převážně z uhlí). Pomyslné nůžky mezi vytápění dřevem na jedné straně a uhlím či komfortním spíše čistým vytápěním na straně druhé (plyn, centrální zdroje tepla apod.), se tak měly více rozevřít. Jaká je však situace dnes?

Trend zvyšující se ceny biomasy

Zdražování energie je již dlouhodobě světovým fenoménem. Ceny jednotlivých komodit jsou silně provázány a růst ceny jedné z nich znamená posun u všech energetických komodit. "Řízená" podpora obnovitelných zdrojů je již téměř v celé Evropě. Především nastartování garantovaných výkupních cen při výrobě elektřiny začíná hrát na trhu obrovskou roli. Nástup a rozběhnutí projektů na spalování biomasy (Třebíč, Trhové Sviny) a především její spoluspalování s uhlím v elektrárnách ČEZ po ní vyvolal obrovskou poptávku. Podpora státu při výstavbě, budování výtopen na biomasu a zavádění CZT je v posledním desetiletí také velmi vydatná. V ČR bylo za posledních 10 let uvedeno do provozu téměř 40 výtopen na biomasu. Další desítky projektů k využívání biomasy jsou připravovány a čekají na tučné dotační peníze z Evropských fondů. Zvyšující se poptávka po biomase tak bude její cenu zvedat i přesto, že je od minulého roku zařazena do nižší sazby DPH a spotřební daně na ní budou nadále nulové.

Přes rostoucí ceny biomasy však tento sektor zatím velmi sporadicky oslovuje pěstování rychle rostoucích dřevin u zemědělců. Dotace na výsadbu takovéto plantáže byly MZe pozastaveny ke konci roku 2007. Prý proto, že žádostí bylo velice málo. Soustředění zemědělců se ale upíná v posledních letech na jiný fenomén - tzv. MEŘO (MEtylestery Řepkového Oleje), resp. celosvětová podpora jeho a jiných rostlinných olejů vhodných k přimíchávání do nafty. Neúměrná podpora bionafty a zásah do tržních mechanizmů však způsobil závažné neočekávané problémy s pěstováním a dostupností základních potravin především v třetím světe.

V následujících letech lze tak spíše očekávat vyšší nárůst cen všech druhů biomasy než např. plynu, který je též ve škatulce čistých, šetrných zdrojů energie. A je i otázkou, zda zvyšující se spotřební daně na uhlí jej dokáží natolik zdražit, aby se nevyplatilo tímto palivem nadále v domácnostech, rodinných domech vytápět. Tak jak si to představuje Ministerstvo životního prostředí. Vytápění rodinného domu hnědým uhlím se oproti biomase stále vyplatí, neboť je stále provozně stejně drahé i po proběhlé I. etapě EDR. Investice do kotle na biomasu je ovšem dvojnásobná.

Omezení investičních podpor pro domácnosti

Právě argumentace nutnosti přechodu z pevných fosilních paliv na vytápění obnovitelnými zdroji, tedy i biomasou stála za rozsáhlými změnami (škrty), které Ministerstvo životního prostředí udělalo v tzv. Státním programu na podporu úspor energie a využívání OZE. Ministerstvo ŽP v čele s Martinem Bursíkem vydalo nové znění Státního programu. Nový program některé z programů podpor zavádění nových technologií využívajících obnovitelné zdroje zcela ruší a ostatní zásadně omezuje a zeštíhluje pouze na přechod z vytápění pevnými fosilními palivy. Více informací naleznete v článku "Bursík výrazně omezil podpory vytápění rodinných domů pomocí obnovitelných zdrojů". MŽP má zřejmě představu, že dotační podpora státu vyřeší přechod půl milionu domácnosti, kteří dnes uhlím vytápí na vytápění obnovitelnými či jinými šetrnými zdroji energie.

"Cílem je, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My jim nabízíme pomocnou ruku - finanční podporu investice," vysvětloval ministr životního prostředí Martin Bursík.

(Pozn. redakce: dle informací za SFŽP nepřesáhl počet žádostí o podporu ani v posledních letech, kdy žádostí přibývalo, 2000 ks/rok. Vždy také platilo, že každému žadateli, který splnil daná pravidla, bylo vyhověno).

Za celou změnou politiky podpory státu však stojí zřejmě jiný problém - zeštíhlení Státního programu a omezení počtu žadatelů a tedy celkového objemu poskytovaných podpor. Pro biomasu a kotle na biomasu (dřevo, pelety, štěpku) to oproti programu, kde podpora investic na kotle na biomasu byla již od r. 1998 až do r. 2007 ve výši 50% bez omezení výše dotace a od r. 2003 pak omezení shora max. 50 tis. Kč/instalaci (nikoliv tedy nová Bursíkova pomocná ruka - právě naopak).


Na kotel na biomasu pro vytápění RD lze získat max. 50% a max. 50 tis. Kč

pouze v případě, že:

 • přecházíte z vytápění pevnými fosilními palivy (NOVÉ)
 • v místě není rozvod plynofikace, či jiný CZT - pro realizace uvedené do provozu po 05/2008 (NOVÉ)
 • se nejedná o novostavbu (NOVĚ)

Více informací o podporách na kotle na biomasu naleznete ZDE.


Vytápění kusovým dřevem

Při rozhodování o přechodu na vytápění tímto dnes stále nejlevnějším zdrojem energie (?) je třeba se zamyslet nad několika body.

1) Předně je nutné si uvědomit, že jde o zdroj nekomfortní. O vytápění kusovým dřevem se totiž musíme starat.

Nevýhody nekomfortního zdroje:

 • pravidelná sezónní příprava dřeva, případně nákup dřeva již připraveného (prodraží se)
 • skladovací prostory pro dostatečnou zásobu - nutnost spalování vyschlého dřeva (min 2, lépe 3 roky , ideálně chráněné před deštěm a zemní vlhkostí)
 • v topné sezónně každodenní zátop, pravidelné přikládání (dle typu kotle a zásobníku paliva) a vynášení popela (min. 1 x týdně)
 • pravidelné čištění kotle - výrobci doporučují 1xměsíčně - dle provozu
 • pravidelné čištění komínového tělese - ideálně 1xročně, ale zpravidla postačí i delší rozpětí.

Vysychání dřeva:

Stáří dřeva Obsah vody Výhřevnost
čerstvě kácené v lese 50 - 60 % 7,1 MJ/kg
přes léto skladované 25 - 35 % 12,2 MJ/kg
několik let skladované 15 - 25 % 14,4 MJ/kg

2) Dostupnost paliva a jeho cena. Nutností je provést průzkum okolí, jeho dostupnost a místní cena (dle lokality je rozdílná), za kterou jsem ho skutečně schopen nakupovat. Důležitou roli hrají svozové vzdálenosti, u tzv. dřeva "zadarmo" je to mnohdy jediný přímo vydaný náklad.

Zásady pro případ nákupu dřeva:

 • jaké dřevo a za jakou cenu jej nakupuji - ceny jsou většinou stanoveny dle druhu (buk, smrk, bříza), sortiment nebývá míchán
 • ověření jeho kvality - kdy bylo dřevo káceno a jak bylo uskladněno - napoví jakou bude mít cca vlhkost (pro max. účinnosti je vyžadována vlhkost 15, max 20%)
 • jak je dřevo připraveno - v jakých rozměrech (30/50/100cm), prostorový metr (PRM), sypaný prostorový metr (SPRM) - rozhoduje o jeho ceně
 • propočíst dovozní vzdálenost a cenu potřebného objemu na dovoz dřeva na sezonu

Orientační ceny je možné běžně dohledat na internetu. Na trhu je již řada společností, která se specializuje na přípravu a rozvoz dřeva. Řada společností má jíž běžně dostupné, aktualizované webové stránky. Poptávku dřeva můžete též zdarma udělat přes specializovaný web společnosti Energy Consulting, o.s. na adrese www.topenidrevem.cz.

www.drevodokrbu.cz, http://drevonatopeni.cz, www.rioni.cz, www.enixus.cz, www.dokamen.cz


Průměrné orientační ceny jednotlivých komodit biomasy a kusového dřeva byly též aktualizovány na stránkách našeho portálu

DŘEVO MĚKKÉ (smrk, borovice) 1,7 Kč/kg od 650 - 1200 Kč/PRM
TVRDÉ (buk, dub, jasan) 2,1 Kč/kg od 1 000 Kč/PRM
DŘEVĚNÉ BRIKETY 4,0 Kč/kg  
DŘEVĚNÉ PELETY 4,3 Kč/kg  
ŠTĚPKA 2,0 Kč/kg  
ROSTLINNĚ PELETY 2,8 Kč/kg  
OBILÍ (starší-horší kvalita) 3,2 Kč/kg  

ceny platné po 1.4.2008

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva


Následující graf znázorňuje porovnání nákladů na vytápění běžného rodinného domu o celkové spotřebě energie v objemu 100 GJ/rok.

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Zplyňovací kotel s akumulací a solární soustava, nebo teplovodní krb

Optimálním řešením vytápění a podstatné snížení provozních nákladů s sebou přinášejí moderní technologie. Teplovodní vytápění se zapojením zplyňovacích kotlů v kombinaci objemnější(ch) akumulační(ch) nádrže(í), případně zapojených současně se solární soustavou snižuje náklady vytápění domu na minimum. V případě důvěry těmto zdrojům a zmiňovaných možností je současně vhodné dimenzovat solární soustavu tak, aby plně pokryla potřebu teplé vody objektu. Minimální plocha kolektorového pole odvisí od potřeby TV, úplné minimum bude okolo 8m2. Pravdou je, že investiční náklady takovéto soustavy jsou oproti plynovým kotelnám řádově 2-3 x vyšší. V místě, kde pak plynofikace dostupná není je konkurencí pouze téměř 2 x dražší tepelné čerpadlo nebo zdroj uhelný. Elektřina vzhledem k jejím provozním nákladům z nabídek pomalu mizí.

Kotle na kusové dřevo se vyrábí téměř výhradně jako zplyňovací, tj. spaluje se v nich dřevoplyn, který se ze dřeva uvolní v násypce kotle. Díky tomu je účinnost spalování vysoká a emise jsou nízké. Palivem je polenové dříví, které lze částečně míchat s pilinami a jiným drobným dřevním odpadem. Vhodná je volba větších kotlů pro přikládání poleny o rozměrech až 50 cm. Ty mají zpravidla vyšší výkon. Z konstrukčních důvodů se vyrábí kotle s výkonem od 18 kW. To je pro dobře izolovaný dům zbytečně moc. Ale i neizolovaný dům potřebuje plný výkon kotle jen několik desítek hodin v roce. Aby se kotel nemusel zbytečně "škrtit", přichází opět do hry akumulační nádrží. Kotel pak pracuje určitou dobu na plný výkon a teplo se akumuluje pro pozdější spotřebu v akumulační nádrži. Po nabití se kotel přepne do tzv. teplé rezervy, kdy palivo zvolna prohořívá a kotel má přitom nepatrný výkon s minimální spotřebou paliva.

Růst zájmu o dřevo v posledních letech vedl také k rozšíření nabídek o různé typy kamen, krbů a krbových vložek. Vysokou účinnost zajišťují především dvouplášťové teplovzdušné typy z možností rozvodu teplého vzduchu i do dalších místností. Teplovodní krb s přechodem k akumulační nádrži a opět společná solární soustava je taktéž vysoce účinným řešením. Ve vztahu k tepelným ztrátám a omezeného provozu krbu pak připadá v úvahu další bivalentní zdroj.

Závěr:

Lze konstatovat, že vytápění kusovým dřevem, které si provozovatel není schopen zajistit v celém rozsahu či částečně tzv. "zadarmo" nasazením v lese - nejlépe vlastním, není z pohledu nákladů na vytápění a další výše uvedené nekomfortnosti tohoto zdroje tím skutečně nejlevnějším provozním řešením. Samozřejmě pakliže nejste zrovna patriot, který vyznává výhody tohoto přírodního zdroje energie:

 • obnovitelný - přírodní zdroj energie
 • čistý zdroje energie z hlediska neutrality emisí CO2
 • bez daňové zátěže - žádné spotřební daně, snížená sazba DPH (9%)
 • popel ze spalování je déle použitelný jako hnojivo
 
 
Reklama