Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva

V souvislosti se znepokojivým nárůstem počtu případů otrav spalinami požádal CTI ČR na základě návrhu ČSTZ zástupce subjektů působících v oblasti spalinových cest o společné jednání ve věci způsobu aplikace předpisů pro kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů.

Na odvody spalin od plynových spotřebičů se nevztahuje povinnost kontrol podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

České sdružení pro technická zařízení (ČSTZ) upozorňuje již od roku 2011 státní orgány na skutečnost, že uvedené nařízení vlády, které stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, neplatí pro odvody spalin od plynových spotřebičů, neboť u nich není – na rozdíl od spotřebičů na pevná a kapalná paliva – riziko požáru. To je zřejmé z technických předpisů, které nevyžadují u odvodů spalin od plynových spotřebičů použití materiálů s odolností proti vyhoření sazí (odvody spalin bývají zhotoveny i z plastů).

ČSTZ zároveň vyslovilo obavy, že tyto kontroly zaměřené na prevenci neexistujícího požárního rizika a neřešící riziko u plynových spotřebičů v provedení „B“ existující a závažné – otravy oxidem uhelnatým – vyvolají v uživatelích falešný dojem, že objednáním kontroly učinili vše pro svoji bezpečnost. O tom, že se jednalo u řady uživatelů o falešný dojem, svědčí skutečnost, že u nich byla před osudným okamžikem provedena, či opakovaně prováděna kontrola spalinové cesty.

Neklesající trend v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým, podle médií dosahující v letošním roce už 300 obětí, naše obavy, bohužel, potvrzuje.

S ohledem na skutečnost, že státní orgány odmítají i přes tento vysoký počet obětí (řádově 100× vyšší na stejný počet obyvatel než ve Velké Británii) uvedené nařízení vlády i přes naše opakovaně zasílané argumenty změnit, rozhodli jsme se ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů České republiky vydat k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva společné stanovisko. Ke spolupráci jsme vyzvali i Společenstvo kominíků České republiky, které reagovalo odmítnutím, tj. stejně jako v případě předchozích výzev k věcné diskusi a nalezení řešení vedoucího k obrácení trendu v počtu otrav oxidem uhelnatým.

Závěry uvedené ve společném stanovisku vycházejí z Vyjádření Vysokého učení technického v Brně ze dne 10. 2. 2013.

Závěry

z jednání, které proběhlo 2. prosince 2014 v brněnském sídle Cechu topenářů a instalatérů ČR a podepsali jej prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR pan Bohuslav Hamrozi a předseda Českého sdružení pro technická zařízení pan Jan Salavec.

 1. Odborná stanoviska k právním předpisům musí respektovat následující ustanovení občanského zákoníku:

  § 2 (2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

 2. V souladu se závěrem 1 respektovat při aplikaci nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, důsledně § 1, v němž je spalinová cesta definována jako „kouřovod a komín“, a uvedené kontroly realizovat pouze v případech, kdy jsou splněny následující dvě podmínky:
  1. potrubí odvodu spalin je zaústěno do komínového průduchu
  2. u materiálu spalinové cesty je požadována odolnost proti vyhoření sazí (třída odolnosti G podle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky). Odolnost proti vyhoření sazí je požadována u spotřebičů od tepelných spotřebičů produkujících při spalování paliva saze, například od tepelných spotřebičů na pevná paliva (viz A.7 ČSN EN 15287-1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv).
  Příklady zaústění odvodu spalin do komínového průduchu jsou uvedeny v následujícím schématu:

  Legenda: 1 – komínový průduch, 2 – kouřovod, 3 – potrubí přívodu vzduchu, 4 – venkovní prostředí, 5 – potrubí odvodu spalin, 6 – šachta, zrušený komínový průduch
  Legenda: 1 – komínový průduch, 2 – kouřovod, 3 – potrubí přívodu vzduchu, 4 – venkovní prostředí, 5 – potrubí odvodu spalin, 6 – šachta, zrušený komínový průduch
   
 3. Zásadně odmítnout Oznámení č. 115/14 vydané ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2014 ve věci vymezení pojmu spalinová cesta pro aplikaci právních předpisů. Jedná se o naprosto nepřijatelný pokus o úpravu právních předpisů mimo řádný legislativní proces, který je v naprostém rozporu s občanským zákoníkem (viz závěr 1).

 4. Vydané nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nezajišťuje potřebnou prevenci před otravami spalinami u plynových spotřebičů kategorie „B“, neboť neobsahuje soubor potřebných požadavků k odstranění základních příčin otrav spalinami, kterými jsou:
  1. spotřebič, na němž není zajišťován servis podle požadavků výrobce.
  2. nedostatečný přívod vzduchu pro spalování ke spotřebiči
  Požadavky nařízení vlády na kontrolu spalinových cest naopak vyvolávají u občanů mylný dojem, že kontrolou spalinové cesty jsou provedena potřebná opatření pro bezpečný provoz, včetně vyloučení otrav oxidem uhelnatým. To potvrzuje nepříznivý trend v počtu otrav oxidem uhelnatým v České republice a počty smrtelných otrav ve Velké Británii.
  Podle britského zákona a pravidel správné praxe musí být každý plynový spotřebič zkontrolován 1× ročně registrovaným technikem plynových zařízení a podrobován pravidelnému servisu ve lhůtách stanovených návodem výrobce; pokud není lhůta stanovena, doporučuje se servis provádět jedenkrát ročně, pokud registrovaný technik plynových zařízení nedoporučí lhůty jiné. Při servisu se provádí mj. i kontrola, případně údržba odvodu spalin. A výsledek: okolo 14 obětí otravy oxidem uhelnatým v zemi s asi 60 miliony obyvatel. To by odpovídalo asi 2 smrtelným otravám v České republice. A skutečnost v České republice: okolo 300 smrtelných otrav, tj. na stejný počet obyvatel asi 150násobně více než ve Velké Británii. Tento obrovský nepoměr v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým v zemi s povinnými kontrolami odborníkem v oblasti plynových zařízení a povinným servisem plynových spotřebičů na jedné straně a v zemi s legislativně vynucovanými protipožárními kontrolami odvodů spalin od plynových spotřebičů ukazuje zcela jednoznačně, která země zvolila účinnější prevenci.

 5. Kontrolám spalinových cest z hlediska požární bezpečnosti podle § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nepodléhají:
  1. Spotřebiče v provedení „C“, jako jsou např. podokenní topidla
  2. Spotřebiče v provedení „C“ s vyústěním spalin do fasády nebo nad střechu objektu
  3. Spotřebiče v provedení „C“, u nichž je potrubí odvodu spalin vedeno podle pasportizace komínů zrušeným komínovým průduchem
  4. Všechny plynové spotřebiče v provedení „B“ a „C“, které mají podle dokumentace výrobce potrubí odvodu spalin provedeno podle ČSN EN 1443 bez odolnosti proti vyhoření sazí

A jaký je závěr z celého článku?

Jedinou účinnou prevencí otrav oxidem uhelnatým u plynových spotřebičů je jejich servis ve lhůtách podle návodu výrobce.

Společné stanovisko ke stažení

 
Komentář recenzenta Ing. Miroslav Burišin

Cílem nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je požární bezpečnost. Přesto však toto nařízení vlády vyžaduje jednoroční požární kontroly i u odvodů spalin od plynových kotlů, průtokových ohřívačů vody a topidel, tedy tam, kde je riziko požáru vyloučeno.

Výsledkem je narůstající počet smrtelných otrav oxidem uhelnatým – odhadem až 300 ročně – a několikanásobně vyšší počet osob s trvalými zdravotními následky. Ve Velké Británii, kde není vyžadována prevence proti neexistujícímu riziku požáru v odvodu spalin, ale prevence proti riziku otravy oxidem uhelnatým, je počet smrtelných otrav asi 100násobně nižší (14 v 60miliónové zemi).

Donutí někdo státní úředníky přiznat chybu a informovat veřejnost o účinné prevenci před otravami oxidem uhelnatým?

English Synopsis
The chimneys and flues for combustion products from the gas appliances are not subject to checks under the Government Decree no. 91/2010 Coll., on conditions of fire safety during the operation of chimneys, flues and fuel appliances

The aim of the Government Decree no. 91/2010 Coll., on conditions of fire safety during the operation of chimneys, flues and fuel appliances, is fire safety. However, the decree requires yearly fire checks even in the chimneys and flues from gas boilers, water heaters and heaters, i.e. where there a risk of fire is excluded.

The result is a growing number of fatal carbon monoxide poisoning – estimated up to 300 a year – and several times higher number of people with lasting health consequences. In the UK, where there it is not required to prevent a non-existent risk of fire in the chimneys and flues, but prevention against the risk of carbon monoxide poisoning, the number of fatal poisoning is about 100 times less (14 in the country with 60 million inhabitants).

Will be someone able to force civil servants to admit error and inform the public about effective prevention of carbon monoxide poisoning?