Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Měření spalin a dalších parametrů při revizi a servisu plynových zařízení

Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z prostoru instalace a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým. A to i otrav se smrtelnými následky, kterých je v České republice na desítky případů ročně.

TPG 704 01

Jedním z hlavních předpisů, který stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách a při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, je norma TPG 704 01.

Jednou ze změn v tomto technickém pravidle je povinnost provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin. Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách se přepočítávají na tzv. hodnotu CO neředěné s ohledem na součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Na základě této hodnoty se stanoví návrh termínu provedení servisu spotřebiče podle níže uvedeného diagramu.

Termín servisu v závislosti na měření koncentrace CO ve spalinách
Termín servisu v závislosti na měření koncentrace CO ve spalinách

V případě koncentrace vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu!

Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost–spotřebič“, případně „přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány.

Praktické provedení 4Pa testu
Praktické provedení 4Pa testu

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:

  1. ventilátory,
  2. větracími zařízeními,
  3. spotřebiči s ventilátorem,
  4. centrálním vysavačem,
  5. tahem komína jiných spotřebičů,
  6. jinými zařízeními.

Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést tlakovým zařízením např. sondou pro nízké tlaky s režimem měření 4Pa. Ověření provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

Nejvhodnějším přístrojem pro měření podle normy TPG 704 01 je analyzátor spalin s platnou kalibrací.

Efektivní analýza spalin s přístrojem testo 320: několika „kliknutími“ k diagnostice topení.


Testo 320 je multifunkční přístroj pro profesionální analýzu spalin.

Nabízí četná, jasně strukturovaná menu měření. Velký výběr sond, které umožňují další měření, rozšiřují variabilitu tohoto přístroje. Standardizované průběhy měření a barevný displej s vysokým rozlišením, který znázorňuje výsledky měření graficky, zjednodušují jeho obsluhu. V paměti přístroje lze uložit až 500 naměřených hodnot, management dat přebírá software „easyheat“.

Přístroj testo 320 je vybaven pro přímé měření dvěma senzory pro O2 a CO. Připojitelná odběrová sonda zajišťuje odběr vzorku plynu z kouřovodu a pomocí ní je měřena většina hlavních parametrů. Ve špičce odběrové sondy je umístěn senzor pro měření teploty spalin a jako samostatné měření je možné jí použít i pro určení komínového tahu. Pokud se odběrová sonda umístí do prostoru instalace, snadno změří hodnotu CO v okolí. Teplota okolního vzduchu je měřena přes integrované teplotní čidlo na přístroji. Z uvedených parametrů se automaticky dopočítávají všechny rozhodující měřené veličiny, jako přebytek vzduchu lambda, hodnota CO neředěné, CO2, účinnost a komínová ztráta. Sondy, které jsou v nabídce uvedeny jako příslušenství umožňují mnoho dalších měření. Například s pomocí sondy jemného tlaku a kapilárních hadic je možné ověřit nepřípustný podtlak a změřit tzv. 4Pa test. Dále lze nízkotlakou sondou měřit komínový tah nebo hodnoty tlaku paralelně s měřením spalin. Uživatel tak má v jednom přístroji všechny důležité hodnoty pro seřízení otopného zařízení. Pro měření O2, CO, teploty a tlaku má testo 320 certifikát TÜV podle EN 50379, část 1-3.

Výměna sond funguje u testo 320 obzvlášť efektivně. Sondy jsou propojeny rychlospojkou, všechny cesty plynu jsou připojeny k přístroji pomocí jedné rukojeti. Trubice sondy se při výměně jednoduše nasadí na rukojeť a zajistí. Různé délky a průměry sond zaručují vysokou flexibilitu pro všechny aplikace.

Přehledně strukturovaná menu měření a standardizované průběhy měření, které jsou v přístroji uloženy specificky podle zemí, usnadňují práci s tímto analyzátorem. Díky barevnému displeji s vysokým rozlišením je analýza otopného zařízení ještě komfortnější. Jemné zobrazení průběhů měření tvoří základ pro grafickou analýzu spalin.

Dalšími výhodami vysoce kvalitního přístroje je dlouhá životnost akumulátoru až 8 hodin a také jeho profesionální design, který zdůrazňuje kompetentnost řemeslníka. Přístroj testo 320 je při manipulaci robustní a ergonomický. Z důvodu automatického nulování senzorů je přístroj po zapnutí schopen provozu během 30 sekund.

Analyzátor spalin testo 320 nabízí jednoduché a efektivní vyhodnocení a zpracování výsledků měření. Přístroj má integrovanou paměť pro až 500 protokolů měření. Komunikace s externími zařízeními jako je tiskárna, PDA, notebook nebo počítač probíhá přes rozhraní Bluetooth, USB a infračervené rozhraní a je řízena softwarem easyheat. Ten kromě toho v notebooku nebo počítači přebíhá správu údajů o zákaznících a naměřených hodnotách. Pro tisk naměřených hodnot přímo na místě měření je k dispozici tiskárna Bluetooth nebo infračervená tiskárna.

Profesionální analyzátor spalin testo 330 LL s životnosti senzorů až 6 let


Testo 330 LL je multifunkční analyzátor, který kromě vlastností analyzátoru testo 320 nabízí navíc ještě možnost periodického záznamu do paměti, měření NOx, měření tahu zároveň se spalinami a větší výběr připojitelných sond a příslušenství.

Analyzátor spalin testo 330 LL předkládá na grafickém barevném displeji samovysvětlující grafické průběhy měřených dat a také jednoduché symboly a jednoznačně utvářené zprávy, což analýzu spalin výrazně usnadňuje. Grafické znázornění naměřených dat uživatele bezpečně a rychle provází v rámci analýzy otopného zařízení různými měřeními. Interpretace číselných hodnot, která byla doposud nutná, je výrazně usnadněna, např. symbolem palce směřujícího nahoru, v případě, že je otopné zařízení nastaveno správně.

Rozšíření menu měření, jako např. Měření tuhých paliv a Zkouška těsnosti, umožňuje rozsáhlou analýzu otopného zařízení.

Díky přímému připojení soupravy pro zkoušku těsnosti k přístroji testo 330 LL mohou proběhnout všechny důležité zkoušky na plynovém potrubí. Není zapotřebí samostatný měřicí přístroj, v přístroji testo 330 LL je zkouška těsnosti integrována.

Série analyzátoru spalin testo 330 LL je osazena speciálními senzory Longlife. Díky prodloužené životnosti senzorů, která je u senzoru O2 a CO až 6 let, se mimořádně snižují následné náklady, jelikož odpadá častá výměna senzorů. Záruka na tento typ senzorů je pak 4 roky.

Ve verzi testo 330-2 LL lze navíc díky druhé pumpě ředit vzorek plynu a tím rozšířit měřicí rozsah CO až na 30 000 ppm. Dále je možné zkontrolovat i těsnost přístroje. Navíc se tento model dá volitelně integrovat do měřicího kufru jemných prachových částic a využít ho jako „řídicí jednotku“. Díky těmto vlastnostem nabízí přístroj testo 330-2 LL komplexní měření všech důležitých parametrů zařízení na plyn ale i na olej a tuhá paliva.

Přehledné zobrazení měřených hodnot

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...