Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové technologie a materiály při zřizování domovních plynovodů I.

Pro stavbu plynovodů se neustále vyvíjejí nové systémy, které mají řadu výhod, mezi které patří např. snadná montáž, zejména v hůře přístupných prostorech, časově úsporná instalace s minimálním počtem spojů, korozní odolnost, vytváření ohybů bez použití tvarovek nebo ucelený systém prvků pro danou technologii. Následující článek je zaměřen na systém ALPEX.

Použití vícevrstvých trubek ALPEX pro rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar

Nové technologie splňující požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, přinášející snadnou montáž s minimalizací počtu spojů se prosazují do standardů a stávají se materiály pro běžné využití v praxi. Tímto materiálem je i vícevrstvé potrubí ALPEX, které z důvodu omezené odolnosti proti vysokým teplotám je povinně vybaveno tzv. protipožárními armaturami, které v případě zvýšení teploty okolí o 100° ± 5° C bezpečně zabrání průtoku plynu do následného rozvodu ohroženého požárem. Ve svém důsledku tak bezpečně ochrání rozvod plynu, na kterém jsou instalovány prvky a zařízení která neodolávají vysokým teplotám, jako jsou např. pryžové připojovací hadice, spotřebiče plynu apod.

Základní přednosti vícevrstvých trubek ALPEX

 • absolutní těsnost proti úniku zemního plynu
 • odolnost proti korozi
 • rychlá a hospodárná instalace
 • odolnost proti příměsím v plynu, zejména proti odorantům
 • podélně svařovaná hliníková trubka jako jádro trubky
 • rozsáhlá instalace bez spojovacích tvarovek a tím snížené požadavky na větrání šachet, kanálů a dutých prostor
 • rychlá a úsporná montáž

Projektování, montáž a instalaci zařízení pro rozvod plynu z vícevrstvých trubek mohou provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali školení ČSTZ nebo dodavatele výrobků a vlastní osvědčení o absolvování školení podle obrázku 1.


Obr. 1 - Vzor osvědčení

Trubka ALPEX sestává z 5 vrstev. Skladba jednotlivých vrstev vyplývá z obrázku 2.


Obr. 2 - Schéma konstrukce vícevrstvé trubky ALPEX

Nosná hliníková vrstva je podélně svařovaná. Speciální styková vrstva váže na tuto trubku zesíťovaný polyetylén, čímž se dosahuje vysoké tvarové stability a zejména nízké teplotní roztažnosti, což je základní předpoklad vysoké životnosti a teplotní i tlakové odolnosti potrubí. Trubky jsou na povrchu opatřeny vrstvou PE-X žluté barvy. Rozměry a provozní parametry trubek ALPEX jsou uvedeny v Tabulce 1.


Tabulka 1 - Rozměry a provozní parametry trubek ALPEX

INSTALACE ROZVODU PLYNU SYSTÉMU ALPEX

Zásady instalace

Při instalaci je rozvod plynu navržen, dimenzován a proveden jako klasický rozvod plynu v kovových potrubích pomocí T-kusů nebo rozdělovačů podle Obrázku 3:


Obrázek 3 - Schéma rozvodu plynu systémem ALPEX

Legenda k obrázku:
1 - potrubí ALPEX
2 - hlavní uzávěr plynu
3 - uzávěr plynu před a za plynoměrem
4 - plynoměr
5 - protipožární armatura
6 - uzávěr plynu před spotřebičem
7 - plynový spotřebič
8 - T-kus nebo rozdělovač

Všechny prostory, do kterých volně vedený plynovod vstupuje nebo jimiž prochází, musí být vybaveny protipožární armaturou (armaturami) podle obrázku 4.

 1. protipožární armatury se musí instalovat na vstup plynovodu do chráněného prostoru
 2. v případě rozsáhlejších prostor, kde přímá vzdálenost v půdorysném průmětu nejvzdálenějšího bodu plynovodu od místa protipožární armatury podle bodu a) přesáhne 12 m, musí být instalována další protipožární armatura, která se umístí v polovině vzdálenosti měřené po linii potrubí od tohoto bodu podle zásad uvedených v Obrázku 5; vzdálenost mezi pojistkami nesmí být větší než 15 m měřeno po linii potrubí. Při stanovení místa instalace protipožární armatury se berou v úvahu pouze vodorovné úseky potrubí. V případě svislých částí rozvodu plynu platí požadavky podle bodu c),
 3. v případě svislých částí plynovodu delších než 2,5 m musí být protipožární armatura umístěna na této svislé části, a to v polovině její délky, nejméně však ve výšce 1,5 m nad úrovní podlahy (viz Obrázek 6).
 4. protipožární armatury se neinstalují v případech, kdy je potrubí proti působení vysokých teplot zajištěno jiným způsobem, např. tepelnou izolací, vedení pod omítkou (v nejmenší tloušťce krytí omítkou 10 mm),


Obrázek 4 - Schéma umístění protipožárních armatur


Obrázek 5 - Schéma umístění protipožárních armatur ve větších prostorech (půdorysné zobrazení)


Obrázek 6 - Schéma umístění protipožárních armatur u svislých rozvodů

 • Protipožární armatura se instaluje vždy v případě přechodu z kovové části rozvodu plynu, a to na jeho konci před místem připojení potrubí z vícevrstvých trubek. Instalace protipožárních armatur musí být zajištěna podle podmínek výrobce.
 • Spoj přívodního potrubí a požární armatury musí být chráněn proti přímému působení plamene (pod omítkou, za požárním krytem, ochráněn požárním tmelem apod.) Vnější část tělesa protipožární armatury nebo samostatné čidlo teploty musí být volné a nezakryté pro přístup tepla.
 • Protipožární armatura nesmí být zakrytována.
 • Místo umístění protipožární armatury musí být opatřeno štítkem podle Obrázku 7.
 • Prostor před protipožární armaturou musí zůstat volný do prostoru místnosti tak, aby v případě požáru v prostoru byl zajištěn volný přístup tepla pro spuštění bezpečnostní funkce protipožární armatury.


Obrázek 7 - Schéma výstražného štítku

Instalace nadprůtokových pojistek

Nadprůtokovou pojistkou se chrání části plynovodu, u kterých je zvýšené riziko mechanického poškození, (např. při činnostech a manipulaci materiálů pomocí mechanických prostředků). Instalují se v poloze stanovené výrobcem nebo jím pověřeným zástupcem:

 1. na začátku domovního plynovodu - zpravidla v místě prostoru hlavního uzávěru plynu a /nebo měřících zařízení
 2. při použití rozdělovače na každém výstupu z rozdělovače do větve plynovodu
 3. na začátku každé samostatné větve plynovodu ke spotřebičům
English Synopsis
New technologies and materials for setting up domestic gas supply I.

New systems with many advantages are constantly being developed for the construction of gas pipelines. They include, for example, easy installation, specially in inaccessible areas; time saving installation with a minimum number of connections, corrosion resistance, bends without fittings or a complete system of elements for a sepcific technology. The following article deals with the ALPEX system.

 
 
Reklama