Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla a kontroly těsnosti od 1. ledna 2017

Blížící se datum 1. 1. 2017 vede různá masová média k varování před povinností kontrol u tepelných čerpadel. Tyto zprávy zpravidla neobsahují všechny okolnosti, za jakých povinnost kontrol vzniká. Tyto zprávy působí poplašně a vzbuzují většinou zcela neoprávněné obavy, zejména u domácností.

Základní otázky, na které si část veřejnosti v současnosti nedokáže uspokojivě odpovědět, jsou tyto:

 • Budou si muset domácnosti a podnikatelé provozující tepelná čerpadla nechat provádět od ledna 2017 kontroly těsnosti?
 • Koho se týká povinnost vést Evidenční knihu k tepelnému čerpadlu?
 • Kdo se má obávat finančního postihu ze strany správních orgánů při nesplnění legislativních povinností?

Poskytnout odpovědi na tyto otázky je cílem tohoto článku. Celkově lze konstatovat, že povinná kontrola těsnosti tepelných čerpadel se zařízení pro běžné rodinné domy netýká nebo jen zcela výjimečně. Potřebné informace lze nalézt v článku a poskytne je také výrobce tepelného čerpadla nebo instalatér, který ho montuje.

Úvod

Pro pracovní látky v tepelných čerpadlech a chladicích strojích se vžil obecný název chladiva. V minulosti se používala chladiva, která více či méně poškozovala ozónovou vrstvu chránící povrch Země před nadměrně vysokou intenzitou části slunečního záření, která ohrožuje život. Používání těchto chladiv je dnes již zakázáno. V současnosti používaná chladiva ještě více či méně přispívají k zesílení skleníkového efektu, a tedy ke globálnímu oteplování. Proto je použití takových chladiv omezováno na základě nařízení EU.*

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady 517/2014 a Nařízení 842/2006]. Nařízení 517/2014 nahrazuje Nařízení 842/2006, jehož některé pasáže zůstávají po omezenou dobu v platnosti.


Grafika: alpha innotec

Jak se vyjadřuje vliv chladiva na přírodní prostředí?

Ukazatel pro hodnocení poškozování ozónové vrstvy - ODP (ozone depletion potencial)

Ozónová vrstva chrání živé organismy na zemi proti účinkům ultrafialového slunečního záření. ODP je relativní číslo udávající potenciál konkrétního chladiva k poškozování ozónové vrstvy vzhledem k referenčnímu chladivu, kterým bylo zvoleno chladivo R11. Chladivo R11 má tedy ODP = 1. Použití chladiv, která mají ODP vyšší než nula, je regulováno, jsou to tzv. regulované látky.

Ukazatel pro hodnocení vlivu chladiva na globální oteplování - GWP (global warming potencial)

Skleníkový efekt je schopnost zachytit teplo v atmosféře nebo odrazit teplo zpět k zemskému povrchu (radiační vlastnosti). Tato schopnost se hodnotí a jejím číselným vyjádřením je tzv. GWP (global warming potencial). Velikost GWP je dána jak radiačními vlastnostmi plynu, tak dobou, za kterou se v atmosféře rozpadne. Referenčním plynem byl zvolen oxid uhličitý CO2, který má tedy GWP = 1. Má-li například jiný plyn GWP = 1430, znamená to, že jedna jeho molekula vypuštěná do atmosféry má stejný efekt, jako 1430 vypuštěných molekul CO2. Podobně jako u chladiv s ODP větším než nula, je regulováno i použití chladiv s GWP větším než nula.

Druhy chladiv

Freony

Veřejnosti jsou zřejmě nejznámější freony, které mají druhové označení CFC nebo HCFC. Tato chladiva se hojně používala v druhé polovině 20. století. Obsahují chlór a silně poškozují ozonovou vrstvu atmosféry (mají ODP vyšší než nula). V současné době mohou být zařízení s freony již jen používána. Pokud by zařízení vyžadovalo servis týkající se okruhu s chladivem, nesmí již být opraveno, ale musí být odborně likvidováno. Příkladem tohoto typu chladiv jsou R11, R12, R13, R113, R114, R500, R502, R503, R22, R123, R124, R142b, R401, R402, R403, R408, R409 a další.

F-plyny

Chladiva s označením F-plyny neobsahují chlór a nepoškozují ozonovou vrstvu. Mají tedy ODP = 0. Přispívají však ke globálnímu oteplování. Většina F-plynů má GWP v řádu tisíců jednotek.

Typy F-plynů

Částečně fluorované uhlovodíky HFC jsou skupinou látek obsahujících uhlík, vodík a fluor. Jsou bez barvy a zápachu, chemicky jen málo reaktivní. Jsou to umělé látky, které v přírodě nevznikají.

Příklad chladiv, které jsou F-plyny typu HFC:

Označení chladivaODPGWP
R-134a01430
R-23014800
R-320675
R404A03922
R407A02107
R407B02804
R407C01774
R410A02088
R417A02346
R422D02729
R427A02138
R437A01805
R50703985
R508A013214
R508B013396

Hydrofluro-Olefiny HFO

Toto jsou nová chladiva vyrobená na bázi nenasycených uhlovodíků alkenů (dříve olefiny) s jednou dvojitou vazbou mezi atomy uhlíku v molekule. Mají ODP = 0 a některé se vyznačují velmi nízkým GWP. Nejznámější je R1234yf, který potenciálně představuje náhradu chladiv typu HFC.

Příklad chladiva, které je F-plynem typu HFO:

Označení chladivaODPGWP
R1234yf04

Přírodní chladiva

Tato chladiva jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se objevují v přírodních biochemických procesech. Jsou nejvíce ohleduplná k našemu životnímu prostředí, neboť nepoškozují ozonovou vrstvu a nepřispívají ke globálnímu oteplování – nebo jen zanedbatelně. Tato chladiva se používala zejména v padesátých letech minulého století, než byly na trh uvedeny výrobně i provozně výhodnější freony. Nyní se použití přírodních chladiv rozšiřuje.

NázevOznačení chladivaODPGWPhořlavostjedovatost
čpavek NH3R 71700B2 - vyšší jedovatost
oxid uhličitý CO2R74401
PropanR29003A3 - velmi hořlavá
IsobutanR600a03A3 - velmi hořlavá
EtanR17003A3 - velmi hořlavá

Nevýhodou přírodních chladiv, až na oxid uhličitý, je hořlavost nebo jedovatost, popřípadě obojí.

V současnosti používaná chladiva typu HFC mají žádnou nebo malou hořlavost, a proto jsme se ve větším měřítku v běžné praxi u těchto chladiv hořlavostí příliš nezabývali. Doménou použití hořlavých chladiv byl především průmysl, velká zařízení. Protože se výběr chladiv nyní mění, budou se měnit i požadavky na bezpečnost práce.

Příklad zdroje tepla s tepelným čerpadlem
Obr. Příklad zdroje tepla s tepelným čerpadlem (uprostřed) typu země – voda, který obsahuje akumulační nádobu (vlevo) pro vyrovnávání provozu tepelného čerpadla s napojenou expanzní nádobou (červená) a tepelným čerpadlem nepřímo vytápěný zásobník pro přípravu teplé vody (vpravo).

Kontroly těsnosti

Po stručném uvedení do problematiky, jak chladiva poškozují životní prostředí, jak se intenzita poškozování životního prostředí měří a hodnotí a uvedení přehledu chladiv se dostáváme k povinnostem, které jsou s provozem zařízení obsahujících chladiva, tedy i tepelných čerpadel, spojeny.

Je nutné zdůraznit, že povinnosti platí jak pro nepodnikající osoby, typicky domácnosti, tak i podnikající, typicky OSVČ a právnické osoby, bytová družstva, SVJ. Rozsah povinností závisí na množství chladiva a jeho druhu. Kontroly těsnosti mohou provádět pouze certifikované osoby. Ten, komu povinnost kontroly těsností vzniká, je povinen nechat kontrolu provést.

Případná povinnost kontroly těsnosti se týká mimo jiné stacionárních chladicích a nebo klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Omezování úniků chladiva

Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry je zakázáno. Provozovatelé zařízení musí přijmout veškerá provozně a ekonomicky proveditelná opatření pro prevenci neúmyslného úniku. Zjistí-li provozovatel únik skleníkových plynů, je jeho povinností bez zbytečného prodlení zařízení opravit a po opravě provést revizi certifikovanou osobou do jednoho měsíce.

Podnik provádějící instalaci, servis, údržbu, opravy a vyřazování z provozu zařízení s fluorovanými uhlovodíky musí být certifikován pro práci s chladivy. Pracovníci podniku musí provést preventivní opatření k zamezení úniku chladiva.

Co se mění?

Do 31. prosince 2016

platí povinnost z Nařízení č. 842/2006, které stanoví, že se kontroly těsnosti nemusí provádět u zařízení obsahujících méně než 3 kg fluorovaných chladiv. Jedná se o zařízení, u kterých je nutné před uvedením do provozu provést pospojování částí chladicího okruhu včetně jeho napuštění chladivem. Toto se týká zejména tepelných čerpadel typu split. Pokud k uvedení do provozu tepelného čerpadla typu split, tedy s venkovní a vnitřní jednotkou spojenou potrubím s chladivem, bylo použito méně fluorovaného chladiva než 3 kg, pak povinnost kontrol těsnosti nevznikala.

Pro hermeticky uzavřená zařízení s obsahem fluorovaných chladiv byla dána hranice do 6 kg chladiva. Tato zařízení jsou chladivem napouštěna u výrobce a při jejich instalaci se do okruhu s chladivem nezasahuje. Tuto hranici splňují většinou kompaktní tepelná čerpadla.

Od 1.1.2017

se podle Nařízení č. 517/2014 mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ze současného limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP.

Od roku 2017 již nebude platit jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.

Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

Srovnání současně platných limitů a limitů platných od 1.1.2017

Do 31. 12. 2016Od 1.1.2017
3kg5 tun CO2-eq
30kg50 tun CO2-eq
300kg500 tun CO2-eq

Ekvivalentní hmotnost

Ekvivalentní hmotnost náplně chladiva se zjistí podle vztahu:

ekvivalentní hmotnost CO2-eq [kg] = hmotnost chladiva [kg] x GWP [-]

Příklad 1.

Tepelné čerpadlo obsahuje 2,5 kg chladiva R134a, které má GWP = 1430. Bude muset provozovatel tohoto tepelného čerpadla zajištovat prostřednictvím certifikované osoby kontroly těsnosti?

Rešení:

Určíme ekvivalentní hmotnost chladiva

2,5 kg x 1430 GWP [-] = 3 575 kg CO2-eq

Protože tepelné čerpadlo obsahuje ekvivalentní hmotnost jen 3 575 kg CO2-eq, jeho provozovateli po 1.1.2017 nevzniká povinnost pravidelně provádět kontroly těsnosti.

Příklad 2.

Tepelné čerpadlo obsahuje 2,5 kg chladiva R404a, které má GWP = 3922. Bude muset provozovatel tohoto tepelného čerpadla zajištovat prostřednictvím certifikované osoby kontroly těsnosti?

Řešení:

Určíme ekvivalentní hmotnost chladiva

2,5 kg x 3922 GWP [-] = 9805 kg CO2-eq

Pokud se jedná o tepelné čerpadlo hermeticky uzavřené, často nazývané monoblokové, tak vzhledem k tomu, že obsahuje ekvivalentní hmotnost 9805 kg CO2-eq, tedy menší, než je limit 10000 kg, jeho provozovateli po 1. 1. 2017 nevzniká povinnost pravidelně provádět kontroly těsnosti.

Pokud by se však jednalo o tepelné čerpadlo ve splitovém provedení, pak bude jeho provozovatel po 1.1.2017 mít povinnost kontrolu těsnosti zajišťovat.

Četnost kontrol zařízení

Četnosti kontrol jsou předepsány podle obsahu náplně a instalace systému detekce chladiva. V následující tabulce jsou uvedeny požadované četnosti.

Obsah chladiva
[tun ekvivalentu CO2]
Systém automatické detekce úniku chladivaČetnost kontrol [měsíce]
0 až <5žádná
5 až <50Není12
5 až <50Je24
50 až <500Není6
50 až <500Je12

Následující tabulka ukazuje hranice limitů po přechodu na ekvivalentní hmotnosti od 1. 1. 2017 a hodnoty GWP pro nejčastěji používaná chladiva v tepelných čerpadlech

ChladivoGWP
[-]
5 tun ekv. CO2
[kg]
10 tun ekv. CO2
[kg]
50 tun ekv. CO2
[kg]
R-410A20882,394,7823,9
R-407C17742,825,6428,2
R134a14303,50735,0
R-326757,4114,8274,1

Například pro malé tepelné čerpadlo s chladivem R410a je horní limit pro zařízení bez zavedení povinnosti kontrol těsnosti 2,39 kg u typu split a u kompaktního zařízení do 4,78 kg.

Evidenční kniha zařízení

Vzor titulní strany evidenční knihy zařízení, kterou budou muset někteří provozovatelé vést
Vzor titulní strany evidenční knihy zařízení, kterou budou muset někteří provozovatelé vést

Provozovatelé, kterým povinnost provádět kontroly těsnosti od 1. 1. 2017 vznikne, je budou muset provést jednou za 12 měsíců. To znamená, že první kontrolu musí provést nejpozději do 31. 12. 2017. Zatím je tedy času relativně dost. Dopředu je však nutné upozornit na to, že kapacity certifikovaných osob jsou omezené a koncem roku 2017 se vše stihnout nedá. Podle Nařízení č. 517/2014 se datum provedení kontroly, její výsledek a další skutečnosti zapisují do Evidenční knihy zařízení.

Příklad 3.

Majitel rodinného domku má tepelné čerpadlo EcoPart 408 o výkonu 8 kW s 1,9 kg chladiva R407C. U tohoto chladiva a kompaktního zařízení je limit 5,64 kg chladiva (10 tun CO2-ek). Pro uživatele se nic nezmění. Kontroly neprovádí a ani mu nová povinnost nevznikla. Evidenční knihu tepelného čerpadla dosud vést nemusel a ani po 1.1.2017 tuto povinnost mít nebude.

Příklad 4.

Majitel opravny provozuje tepelné čerpadlo IRVD048 s oddělenou venkovní a vnitřní jednotkou (split) o výkonu 14 kW s 2,5 kg chladiva R410A. U tohoto chladiva je limit 2,39 kg chladiva (5 tun CO2-eq).

Dosud neměl povinnost kontroly provádět. Od 1. 1. 2017 však bude muset provádět kontrolu těsnosti jednou za 12 měsíců. První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2017.

Provozovatel musí vést o tomto tepelném čerpadle „Evidenční knihu zařízení“, která obsahuje“

 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Datum, kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou.

Záznam v „Evidenční knize zařízení“ obsahuje:

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

Na zařízení musí být umístěn typový štítek, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace, tedy:

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly
 • Datum uvedení do provozu.

Provozovatel zařízení s povinností kontrol je povinen uchovat záznam o kontrole v místě provozu zařízení po dobu 5 let od jeho provedení, aby jej mohl dokumentovat při eventuální kontrole ze strany kontrolního orgánu. Tato povinnost by mu odpadla, pokud by byla příslušným orgánem České republiky zřízena databáze kontrol.


Vyjádření některých dodavatelů tepelných čerpadel a klimatizací k povinnosti kontrol těsnosti

 • Kterých typů TČ z vašeho sortimentu (i těch dříve dodaných) se povinnost kontroly těsnosti bude týkat?
 • Spolupracujete s nějakými techniky oprávněnými kontroly provádět, případně kde doporučujete je hledat?

AC Heating, Ing. Lubomír Kuchynka:

Naše tepelná čerpadla AC Heating Convert AW obsahují chladivo R410A. Zařízení Convert AW6, Convert AW9, Convert AW 12, Convert AW 14, Convert AW16, Convert AW14-3P, Convert AW 16-3P, Convert AW19-3P se základní délkou propojovacího vedení obsahují méně než 2,39 kg chladiva R410A, tudíž se na ně nevztahuje povinnost provádět revizi. Tepelná čerpadla Convert AW22 a Convert AW28 spadají do kategorie zařízení, kde je nutné provádět revizi.

Naše společnost má několik certifikovaných revizních techniků, kteří revize provádí. V případě potřeby spolupracujeme s externími partnery – servisními firmami, které máme po celé České republice.

ENBRA a.s., produktový manažer pro tepelná čerpadla Ing. Ivo Zabloudil:

Seznam tepelných čerpadel ENBRA, na které se kontroly těsnosti vztahují, je uveden například v relevantním článku online na stránkách www.enbra.cz (pozn.: jedná se o větší bibloky, chladivo R410).

Seznam certifikovaných pracovníků pak naleznete v databázi ministerstva online na http://mzp.cz/dco. Zákazníkům doporučuji volit výhradně osoby z databáze, aby se vyloučilo riziko případné pokuty.

BRILON a.s., Lukáš Lagron:

Povinnost kontrol těsnosti se týká pouze typů Alfea Excellia S11,S14 a S16. Návody k obsluze Alfea již obsahují evidenční knihu zařízení (platí pro veškeré typy všech výrobních čísel). Při pravidelné roční kontrole servisní technik tuto knihu podepisuje jako součást prohlídky tepelného čerpadla.

Seznam autorizovaných servisních techniků, kteří provádějí revize (nebo revize zajišťují), naleznete na: www.alfea.cz.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o. , Ing. Václav Helebrant - vedoucí technického oddělení:

Naše tepelná čerpadla vzduch - voda pracují s chladivem R407C. Povinné kontrole od 1.1.2017 podléhá jen malá část. Jsou to tepelná čerpadla splitová, tzn. s děleným chladícím okruhem, a pak tepelná čerpadla přibližně nad 15 kW výkonu Tepelná čerpadla Stiebel Eltron země - voda s chladivem R410A kontrole nepodléhají s výjimkou řady WPF G s výkony 20 - 66 kW.

Součástí základní dodávky tepelných čerpadel Stiebel Eltron je jejich uvedení do provozu zdarma naším servisem. A stejní pracovní mají i oprávnění k ročním prohlídkám a periodickým kontrolám těsnosti.
Pokud potřebuje zákazník periodickou kontrolu těsnosti, může se obrátit na dispečink servisu, tj. na naši zelenou linku.

AHI CARRIER CZ, Ing. Ivan Škop - servisní a technická podpora

Firma Carrier dodává dvě základní řady tepelných čerpadel – splitové a kompaktní jednotky. Nosná řada ve splitovém / děleném provedení 38AW / 80AW ve výkonu až do 12 kW (nejběžnější aplikace pro rodinné domy) má maximální náplň 2,1 kg chladiva R410A, což je CO2 ekvivalent 4,4 a tudíž se na ně povinost revize nevztahuje.

V technických podkladech našich tepelných čerpadel jsou vždy uváděny jak hodnoty náplně chladiva a jeho typ včetně CO2 ekvivalentu. Co se týče typu chladiva, tak tepelná čerpadla Carrier používají již 20 roků chladivo R410A s ochranou známkou Puron.

PZP HEATING a.s., Lucie Kábrtová:

Naše nejprodávanější modely pro rodinné domy AWX-ECONOMIC a AWX-DYNAMIC 08 přísnější limity splňují. Povinnost revizí se bude týkat zejména modelové řady AW-SPLIT, AWX-ARCTIC a tepelných čerpadel země voda TERRASTAR od výkonu 30 kW.

Majitelé tepelných čerpadel PZP se mohou obrátit na naše servisní oddělení. Kontakt naleznete na našich stránkách www.tepelna-cerpadla-pzp.cz.

REGULUS, spol. s r.o., David Červenka - vedoucí oddělení Servis a reklamace

Všechna tepelná čerpadla, aktuálně dodávaná firmou REGULUS, jsou hermeticky uzavřené kompaktní jednotky. Naše výkonově nejsilnější tepelné čerpadlo EcoAir 420 obsahuje ekvivalent 6,2 tuny CO2. Lze tedy konstatovat, že povinné kontroly těsnosti se netýkají žádného z tepelných čerpadel, které máme aktuálně v sortimentu. Všechna naše tepelná čerpadla využívají chladiva R407C. V technickém listu každého tepelného čerpadla naleznete vždy množství chladiva, jeho typ a ekvivalent CO2.

Povinné kontroly budou týkat pouze našich zákazníků, kteří používají tepelná čerpadla dodaná před rokem 2007 (typ EA125 a typová řada TC13 až TC47). Naši zákazníci, kteří vlastní taková zařízení, se mohou obrátit na naše servisní oddělení.

IVAR CS spol. s r.o., Ing. Jan Jokeš - technický manažer

Kontrola těsnosti se bude týkat našich následujících tepelných čerpadel - IVAR.HP Atec 16, 18; IVAR.HP Atria Optimum 6-12; IVAR.HP AH CS 1-08, 1-12 až 1-31; IVAR.HP Mega L, XL; IVAR.HP OH Duo všechny modely; IVAR.HP OP všechny modely IVAR.HP eHPoca 12-24.

Naše firma má svoje dva techniky pracující v oddělení servisu, kteří toto oprávnění mají a také disponujeme databází techniků oprávněných k těmto úkonům, kteří jsou proškoleni na naše TČ.

Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizace), Radek Vanduch - hlavní technik

Do 31.12.2016 je povinností dělat pravidelné roční prohlídky a vést revizní knihu u tepelných čerpadel obsahujících F-plyny v množství nad 3 kg. Výjimkou jsou tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem (jsou naplněna chladivem již u výrobce), která mají na štítku označení „Hermeticaly sealed system“. U těchto tepelných čerpadel je hranice pro povinné prohlídky posunuta na 6 kg chladiva. Pokud je tepelné čerpadlo složeno z více nezávislých (nepropojených) chladicích okruhů, je rozhodující množství chladiva v každém okruhu.
Povinnost provádění kontrol těsnosti chladicího okruhu je daná nařízením Evropského Parlamentu a Evropské komise již od roku 2009. V oblasti průmyslového chlazení se jedná o běžně známou skutečnost, ale v oblasti tepelných čerpadel pro rodinné domy a menší objekty není tato povinnost příliš známá.
Výrobci se v posledních letech snaží množství chladiva v tepelných čerpadlech snižovat. Jedním z důvodů je právě snaha vyhnout se povinnosti prohlídek a snížit tak vedlejší náklady na provoz tepelného čerpadla. Dobře je to vidět například u tepelných čerpadel země/voda o výkonu 40 kW. Některé typy takových tepelných čerpadel obsahují 10 kg chladiva a jiné typy konstruované již s požadavkem na snížení množství chladiva si vystačí s 5,9 kg, nebo jsou rozděleny do dvou kompresorových okruhů s 2,5 + 2,5 kg chladiva.

Od 1. 1. 2017 budou platit nové podmínky pro kontroly těsnosti chladicích okruhů. Limity se odvíjejí od takzvaného potenciálu globálního oteplování (GWP). Tepelná čerpadla Panasonic používají chladivo R410, u kterého je limit 2,39 kg a vysokoteplotní chladivo R407c s limitem 2,82 kg.

Revizní kontroly může provádět oprávněný technik, který má potřebné doklady k této činnosti. Převážná část našich instalačních firem má tato oprávnění.

 
 
Reklama