Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vývoj vytápění za rok 2016 podle MPO


© Fotolia.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 26. února, v rámci aktualizované Zprávy o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2016, statisticky zajímavé údaje u vytápění.

Celá zpráva je dostupná na stránkách MPO v záložce Energetika – Strategické a koncepční dokumenty.

Venkovní teploty jsou významným faktorem ovlivňujícím dodávky tepla nebo chladu. Vývoj počasí v České republice přibližují tabulky č. 1 a 2. Teploty vzduchu za léta 2010 až 2016 jsou v nich porovnány s dlouhodobým normálem let 1981 - 2010, který se rovná 7,9 °C, resp. 4,9 °C. Tabulky č. 3 a 4 vývoje denostupňů jsou připraveny v národní metodice (D 21/13) a v metodice Eurostatu (D 18/15), která umožňuje mezinárodní srovnání.

Poslední tři léta byla teplotně nad dlouhodobým normálem jako celek i v rámci topné sezony. Rok 2016 však z nich byl nejchladnější.

Tabulka č. 1: Porovnání teplot v ČR s dlouhodobým normálem

2010201120122013201420152016
teplota vzduchu [°C]7,28,58,37,99,49,48,7
dlouhodobý normál 1981-2010 [°C]7,97,97,97,97,97,97,9
odchylka od normálu [°C]-0,70,60,401,51,50,8

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad

Tabulka č. 2: Porovnání teplot v převažující topné sezóně (leden-květen; září-prosinec) v ČR s dlouhodobým normálem

2010201120122013201420152016
teplota vzduchu [°C]3,75,75,24,76,96,15,7
dlouhodobý normál 1981-2010 [°C]4,94,94,94,94,94,94,9
odchylka od normálu [°C]-1,20,80,3-0,22,11,30,8

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad

Tabulka č. 3: Vývoj denostupňů v národní a mezinárodní metodice

2010201120122013201420152016
D 21/13 v [dd°C] 4 567 3 970 4 208 4 310 3 611 3 892 4 052
D 18/15 v [dd°C] 3 832 3 234 3 399 3 512 2 918 3 090 3 247

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad, EUROSTAT

Tabulka č. 4: Vývoj průměru denostupňů dle období let 1990-2016

Průměr 1990-1999Průměr 2000-2009Průměr 2010-2016Průměr 1990-2016
D 21/13 4 246 4 074 4 087 4 141
D 18/15 3 545 3 355 3 319 3 416

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad, EUROSTAT

Celkové vyrobené teplo se v současné době statisticky nebilancuje. V metodice Eurostatu se tomuto parametru nejvíce blíží ukazatel „Konečná spotřeba energie k vytápění a chlazení (H&C denominator)“ sestavovaný pro potřeby výpočtu podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) v sektoru vytápění a chlazení. Tento ukazatel je složen z konečné spotřeby prodaného tepla a konečné spotřeby ostatních paliv (prakticky využívaných pro výrobu tepla pro individuální vytápění, dále tepla procesního a technologického). Není zde uvažována spotřeba elektřiny na vytápění, která by tento ukazatel dále částečně navýšila. Bohužel je tento ukazatel ve své absolutní hodnotě velmi zatížen použitou metodikou výpočtu energetické bilance, proto jeho dekompozice a interpretace je obtížná.

Podíl tepla prodaného činí necelých 20 %; konečná spotřeba ostatních paliv v průmyslu 30 % a spotřeba ostatních paliv v domácnostech, službách a ostatních sektorech přes 50 %.

Tabulka č. 6: Podíl OZE na konečné spotřebě energie k vytápění a chlazení

20102011 20122013201420152016
Podíl OZE na konečné spotřebě energie k vytápění a chlazení14%15%16%18%19%20%20%

Podíl OZE na konečné spotřebě energie k vytápění a chlazení se postupně navyšuje a to ze 14 % v roce 2010 na 20 % v roce 2016. Hlavní část tvoří spotřeba palivového dřeva v domácnostech (viz. publikace Obnovitelné zdroje energie v roce 2016).

Graf č. 1: Vývoj prodeje tepla dle zdrojů mezi lety 2010 – 2016


Z hlediska dodávek tepelné energie do jednotlivých sektorů zaujímají dominantní místo dodávky do domácností (50 %) a sektoru služeb (21 %). Dodávky do průmyslu tvoří 29 % a jsou dány především oddělením „závodních“ energetik od samotné výrobní firmy. Většina tepla vyrobeného v průmyslu je tak vykazována jako teplo neprodané a tedy jako konečná spotřeba paliv (viz výše). V sektoru služeb i domácností došlo meziročně k mírnému navýšení dodávek (shodně o 4 %), oproti roku 2010 je však celkový pokles o 15 %. Z výše uvedených meteorologických dat však vyplývá, že právě rok 2010 byl výrazně chladnější. Počet domácností zásobovaných dodávkovým teplem je cca 1,6 mil., což je 40 % všech domácností a 70 % bytů v bytových domech.

Infrastruktura dálkového vytápění a chlazení

Stávající stav infrastruktury dálkového vytápění zahrnuje přes 2 000 licencovaných provozoven tepla. Celková délka tepelných sítí spadajících pod licenci pro rozvod tepla činí 7,5 tis. km. Tyto hodnoty reprezentují 673 firem s licencí na výrobu tepelné energie a 658 firem s licencí na rozvod tepelné energie s 2 350 lokalitami rozvodu.

Mimo to má 574 firem koncesi na „výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“. Celkově tak ve výrobě a rozvodu tepelné energie podniká více jak 1 100 subjektů.

Účinné soustavy zásobování teplem

Dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, §2, písm. v) je účinná soustava zásobování tepelnou energií taková soustava, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností.

Energetický regulační úřad (ERÚ) provedl vyhodnocení soustav zásobování teplem a zveřejnil přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona. Tento přehled je přílohou Zprávy. V současné době je zde evidováno 207 těchto účinných soustav.

Tabulka č. 7: Konečná spotřeba energie v sektoru domácností podle druhu konečného užití (pouze vytápění, chlazení, ohřev vody a vaření) TJ

RokCelkem
domácnosti
VytápěníChlazeníOhřev vodyVaření
Elektřina201628 4649 03118210 6328 618
201526 6767 42018010 5378 539
Nakupované teplo201644 25329 718014 5350
201542 54526 439016 1060
Zemní plyn201683 47154 689019 2579 525
201574 91947 627018 2489 043
Uhlí a uhelné produkty201638 46537 32901 10531
201539 16437 82301 30141
Topné oleje20161 8811 50000381
20151 8811 31200569
Biomasa a ostatní OZE201674 58871 07603 073440
201573 62270 66402 595363
Celkem2016271 122203 34318248 60318 994
2015258 807191 28518048 78718 555

Zdroj: ČSU; přepočet MPO (paliva uvedena v korektní výhřevnosti)

Ze stavební statistiky je patrné, že v novostavbách klesá podíl bytů, které jsou primárně vytápěny zemním plynem, nicméně ještě v roce 2016 byl tento podíl nejvyšší a to 36 %. Současně roste podíl elektrického vytápění a vytápění pomocí tepelných čerpadel. Tento trend je jednoznačně vidět na prodeji tepelných čerpadel, který stabilně roste, v posledních letech dynamicky. Překvapivě stále nízký je podíl tuhých paliv na hlavním vytápění novostaveb, zde se nenaplňují předpoklady o dynamickém rozvoji instalací kotlů na pelety.