Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Perspektiva vzdělávání oboru mechanik plynových zařízení na Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy

Obor plynárenství zaznamenává v souvislosti s řadou opatření přijatých na úrovni EU vzestupný trend. Z tohoto důvodu je příprava středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných odborníků, včetně celoživotního vzdělávání, vysoce aktuální.

V České republice připravují absolventy v oboru plynárenství dvě střední školy. Jednou je SOU Plynárenské v Pardubicích a druhou je Střední škola stavebních řemesel v Brně – Bosonohách.

Právě v této škole jsme v součinnosti se zřizovatelem, KÚ JMK k tomuto vytvořili nezbytné materiálně technické předpoklady četně personálních a obojí se snažíme neustále rozšiřovat a zdokonalovat.

V oblasti získávání žáků ze základních škol pro plynárenské obory jsme učinili řadu opatření v oblasti spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů. Svědčí o tom letošní počty přijatých žáků do prvního ročníku, kterých je oproti loňskému roku třikrát více. Důvod tohoto navýšení přikládá Mgr. Knapil Miloslav, zástupce ředitele školy zavedením stipendií a podpůrných benefitů ze strany zaměstnavatelů, (Inoogy, Agrikomp, JMK,). Jako vážný problém se jeví nízký zájem o maturitní studium při zaměstnání. V této souvislosti je také třeba poukázat na problematické podmínky financování nástavbového studiu u žáků, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci při zaměstnání formou dálkového studia.

V zájmu nastolit návrhy na řešení uvedeného problému a ještě více zvýšit zájem žáků devátých tříd základních škol o studium oboru plynárenství, SŠSŘ Brno-Bosonohy dlouhodobě připravovala jednání na úrovni představitelů KÚ JMK jako zřizovatele, zástupců vysokých škol, zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory a zástupce Regionálního pracoviště Svazu průmyslu a dopravy.


Dne 10. 9. 2019 se ve Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy toto jednání uskutečnilo.

Ing. Josef Hypr ředitel SŠSŘ B-B připomněl, že v roce 1997, bylo SOU Plynárenské sloučeno se SŠSŘ Brno-Bosonohy. V současné době tato škola vzdělává žáky oboru vzdělání mechanik plynových zařízení ve tříletém učebním oboru, nástavbovém studiu a jednoletém zkráceném studiu zakončeném výučním listem.

Před 20ti lety proběhla plynofikace a v ČR je momentálně 2 300 000 domácností užívající plyn a tito potřebují odborníky v oblasti plynárenství, kteří jim zajistí bezpečný chod a servis. Akcí na podporu plynárenského řemesla je hodně, ale stále nenesou požadované výsledky. Je třeba tyto akce lépe koordinovat a také problém řešit na celonárodní úrovni, řekl Ing. Pavel KÁČER, ředitel společnosti GridServices, s.r.o., který nedávno vyzval veřejnost k propagaci na podporu plynárenské profese, která by vyzdvihla, popularizovala a seznámila s tímto oborem širokou veřejnost. Navrhl, abychom se společně zapojili do spolupráce s asociacemi pro zlepšení podmínek a lepší koordinaci spolupráce mezi zaměstnavateli a vzdělavateli. Informoval o velkém potenciálu u koncových klientů, kteří trpí např. nedostatkem revizních techniků. Je velmi nutná pozitivní medializace plynařské profese.

Podporu při realizaci kampaně včetně partnerů přislíbil i Ing. Tomáš Psota MBA, ředitel KHK Jižní Moravy, který ještě navrhl přiložit dokument o kampani, pokud je možné, k ročnímu vyúčtování plynu, které se posílá klientům.

JUDr. Jana Pejchalová, vedoucí odboru školství KÚ JMK upozornila na tlaky pro zavedení duálního systému ze strany zaměstnavatelů. Vzápětí dodala, že pokud to dokážeme vyřešit v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů, tak tlaky nebudou.

Problém nedostatku kvalifikovaných odborníků není jen u plynárenských oborů. V současné době ubývá klempířů, pokrývačů, tesařů, zedníků a kominíků. Přitom SŠSŘ Brno-Bosonohy investovala z ESF především do mater. techn. vybavení pro žáky za posledních 15 let více jak 200 000 000 mil. Kč. Škola je nadstandardně vybavena, říká Ing. Josef Hypr, ředitel SŠSŘ B-B.

Všichni přítomní se shodli, že je nutné následné setkání, kde by se měly problémy definovat přesněji a současně navrhovat i možné způsoby řešení.

Tato problematika oboru vzdělání mechanik plynových zařízení se týká i jiných oborů vzdělání v oblasti stavebnictví. SŠSŘ Brno-Bosonohy chce tato setkání v budoucnu realizovat i s jinými firmami, které mají podobné problémy a pociťují nedostatek kvalitních pracovních sil na pracovním trhu.

Toto jednání je startem do další práce a konkrétnější spolupráce toho co souvisí v oblasti vzdělávání v odvětví plynárenství.

Celé toto setkání bylo prvotní a mělo nastínit problematiku, kterou by se měli zabývat nejen zaměstnavatelé, zřizovatel, ale i vzdělavatelé.