Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh znění vyhlášky o energetických specialistech

Dne 21. listopadu 2019 byl zveřejněn návrh nového znění vyhlášky o energetických specialistech. Vybíráme informace z návrhu znění a z důvodové zprávy.


© Fotolia.com

Průběžné vzdělávání

Dle stávající právní úpravy má energetický specialista povinnost jednou za tři roky absolvovat tzv. průběžné vzdělávání, které spočívá v účasti na dvoudenním semináři, který je zakončen testem. Organizací seminářů jsou pověřeny organizace (vysoké školy), které si podaly žádost a splnily zákonem stanovené podmínky pro jmenování (§ 10a odst. 5 zákona o hospodaření energií). Podmínkou pro konstatování úspěšného absolvování, které zároveň znamená možnost energetického specialisty pokračovat v provádění činností dle uděleného oprávnění energetického specialisty, je jak účast na semináři, tak úspěšné absolvování závěrečného testu.

Dle novely zákona o hospodaření energií již nebude principem průběžného vzdělávání jeden seminář za tři roky a nutnost úspěšného absolvování testu, ale zajištění soustavného vzdělávání, které si energetický specialista zvolí podle svého profesního zaměření. Energetický specialista bude mít nově povinnost se zúčastnit v tříletém období vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání tak, aby v tomto období dosáhl vyhláškou stanoveného počtu 18 kreditů.

Organizací vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání již nebudou pověřeny vysoké školy, ale budou organizovány subjekty, které naplní vyhláškou stanovená kritéria pro zařazení vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání. Na základě zaměření a odbornosti vzdělávací akce, její délky a finanční náročnosti, bude schválené vzdělávací akci přidělen minimální počet kreditů. Vzdělávací akce předkládané k zařazení do průběžného vzdělávání budou posuzovány Odbornou komisí pro výběr vzdělávacích akcí, která následně přidělí vzdělávacím akcím kredity.

Organizace zkoušky

Současná praxe ukázala, že stávající znění vyhlášky není dostatečné pro pružnější organizaci odborné zkoušky. Pro zlepšení efektivity odborné zkoušky je potřebné:

  • omezit možnost složení odborné zkoušky pro více typů oprávnění v jednom dni. Nově bude moci žadatel o vydání oprávnění energetického specialisty skládat zkoušku jen v jedné z oblastní výkonu činnosti energetického specialisty, a to z důvodu větší náročnosti zkoušky,
  • přesněji definovat průběh a obsah odborné zkoušky, jejíž složení je jednou z podmínek pro udělení oprávnění energetického specialisty. Žadatelům, kteří se nedostavili k odborné zkoušce v den jejího konání, nehrozil žádný postih, což vedlo k tomu, že z max. množství přihlášených žadatelů se ve skutečnosti dostavila zhruba polovina. Tato praxe byla velmi neefektivní pro nakládání s časem u členů zkušební komise, dalších žadatelů a prodlužuje to dobu čekání pro absolvování odborné zkoušky. Nově bude muset žadatel omluvit svou neúčast, nebo bude hodnocen, že u zkoušky neuspěl a žádost o vydání oprávnění bude zamítnuta. Tím bude zjednodušena i administrace odborné zkoušky,
  • dochází k úpravě tematických zkušebních okruhů, aby lépe vystihovaly smysl odborné zkoušky. Dochází k upřesnění požadovaných znalostí, které jsou zkouškou prověřovány. Stejně tak dochází k úpravám některých příloh – formulářů.

Nezbytnost změny

Nezbytnost změny, mimo jiné, vyplývá ze změny zákonné úpravy ustanovení týkajících se výkonu činnosti energetických specialistů. Tyto změny vyplynuly z aplikační praxe s cílem:

  • narovnání podmínek pro udělování oprávnění energetických specialistů pro fyzické a právnické osoby a jejich odpovědnosti za vydání nekvalitních a neúplných dokumentů,
  • dosažení vyšší kvality činnosti energetických specialistů a zajištění dostatečné kvality dokumentů, které jsou součástí stavebního řízení,
  • zefektivnění a zjednodušení systému průběžného vzdělávání energetických specialistů a zvýšení odbornosti energetických specialistů.

Zhodnocení korupčních rizik

Vyhláška upravuje ingerence veřejné moci. Nastavením jasných a transparentních pravidel a administrace, např. uveřejňování testových otázek na webových stránkách ministerstva, přehledně definované okruhy pro ústní část odborné zkoušky, dostatečný počet členů Zkušební i Odborné komise, by však měla zajistit prostředí, ve kterém není prostor pro korupci. Udělování oprávnění se mimo jiné řídí správním řádem, a tudíž v případě pochybností může uchazeč podat rozklad proti rozhodnutí ministerstva, které je přezkoumáno rozkladovou komisí.

Organizátor zkoušky

Žadatel zasílá žádost o získání oprávnění energetického specialisty na Ministerstvo. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, je žadatel pozván k odborné zkoušce. V souladu se zákonem pořádá odbornou zkoušku Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“). Vyhláška standardizuje, v jakém nejzazším termínu musí být žadatel o konání odborné zkoušky informován.

Režim zkoušky

Současná praxe umožňuje skládat odbornou zkoušku pro všechny typy oprávnění v jeden den. Tento přístup se ukazuje jako neefektivní, proto je nově stanoveno, že lze v jeden den skládat odbornou zkoušku jen pro jeden typ oprávnění. K této změně se ministerstvo uchýlilo z důvodu časové a věcné náročnosti zkoušky. Skládal-li žadatel odbornou zkoušku na více než jedno oprávnění, zvláště bylo-li jedno oprávnění k provádění energetického auditu a energetického posudku, pak z důvodu neúměrné časové délce zkoušky a následného vyčerpání a ztráty koncentrace docházelo k neúspěšnému absolvování ústní části zkoušky a opakovanému předkládání žádostí (neúměrná finanční a administrativní zátěž na uchazeče). Tomuto chce ministerstvo předejít, a proto ustanovuje možnost skládání odborné zkoušky jen pro jeden typ oprávnění v jeden den.

Dále se v praxi ukázalo jako problematické, že není legislativně stanoveno, že písemná a ústní část se konají v jeden den, příp. že lze zkoušku rozložit. V takových případech bylo problematické uchazečům argumentovat, že není možné přijít pouze složit písemnou část a pak ústní část v jiném termínu. Z tohoto důvodu je nově stanoveno, že zkouška se absolvuje jako celek v jednom dni.

Vyhláška stanovuje, že odborná zkouška se skládá ze dvou částí. Písemné a ústní. V písemné části zkoušky se ověřují znalosti právních předpisů a norem pro oblast výkonu činnosti. Ústní část je vedena rozpravou nad vylosovanými okruhy otázek definovaných v příloze č. 3 vyhlášky. Tímto přesným vymezením obsahu ústní a písemné zkoušky by se mělo uchazeči dostatečně připravit a vytvořit transparentní prostředí pro absolvování zkoušky. Zároveň návrh reflektuje skutečnost, že vedle věcných znalostí musí mít energetický specialista pro svůj výkon činnosti znalost souvisejících právních předpisů a dalších technických dokumentů. Z praxe se ukázalo, že praktické, technické otázky je vhodnější řešit v rámci rozpravy z důvodu umožnění uchazeči zdůvodnit své odpovědi.

Účinnost

Zákonné změny budou pravděpodobně účinné od 1. 1. 2020. Rozsah změn je významný a je potřeba přizpůsobit těmto změnám prováděcí právní předpis. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o vytvoření nové vyhlášky namísto její novelizace. Nová vyhláška zajistí soulad zákonné úpravy s jejím prováděcím právním předpisem.

 
 
Reklama