Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bosch a CO2 neutralita v roce 2020

Základem cesty k uhlíkové neutralitě je omezení uhlíkové stopy z vlastních aktivit, jak ukazuje příklad společnosti Bosch Termotechnika. Zvláště ve výrobních podnicích hraje významnou roli využití odpadního tepla. Průmysl tepelné techniky, speciálně sektor vytápění, nabízí řadu řešení.


Z pohledu na areál Bosch v Lollaru se nepozná, že zahrnuje i slévárnu kovů

Cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality znamená, že lidskou činností se nebude zvyšovat podíl oxidu uhličitého ve vzduchu. Není to výzva jen pro oblast vytápění budov, která má na současné produkci tohoto plynu velký podíl. Je to výzva pro každého, kdo nějakou energii spotřebovává, kdo vyrábí zařízení, která ke svému chodu energii potřebují. Po česku se říká, že „každý si má nejdříve zamést před svým prahem“ a rovněž „nekázat vodu a sám pít víno“. Příkladem komplexního přístupu a skutečnosti, že příležitosti jsou, že existují i vhodné technologie, je společnost Bosch Termotechnika.

O potenciálu, který nabízí výroba vodíku s využitím obnovitelných zdrojů energie s následným zapojením vodíku do procesu výroby tepla jeho přimícháváním do zemního plynu nebo využitím čistého vodíku, o připravenosti na tento proces hovořili experti v listopadovém webináři rozhovoru expertů, který uspořádala centrála společnosti Bosch Termotechnika, viz článek Bosch Termotechnika a vodík (H2) ve vytápění.

V navazujícím webináři 15. prosince 2020 se experti zaměřili na uhlíkovou neutralitu v širším kontextu se zaměřením na bilanci uhlíkových emisí celé společnosti Bosch Termotechnika.

Obr. Předpokladem dosažení uhlíkové neutrality je důkladná analýza činností každého z nás, nejen domácností, ale i průmyslu, služeb atp.
Obr. Předpokladem dosažení uhlíkové neutrality je důkladná analýza činností každého z nás, nejen domácností, ale i průmyslu, služeb atp.

Ve spojení s uhlíkovou neutralitou v EU se velmi často hovoří o nebezpečí, že environmentálně nevýhodné výrobní procesy budou přeneseny do států, které této problematice věnují menší pozornost. Uwe Vild, který odpovídá za koordinaci zvyšování energetické efektivity ve společnosti Bosch Termotechnika zdůraznil, že toto rozhodně není jejich cíl.

V procesu vedoucímu k neutrálnímu chování vůči životnímu prostředí je východiskem analýza, čím vším podnik životní prostředí negativně ovlivňuje. A výsledek se sleduje z více rozsahů. Prvním a firmě nejbližším a přímo ovlivnitelným rozsahem jsou její interní procesy. Z pohledu uhlíkové neutrality je to energetické chování vlastních budov, dopravy a preference nákupu „zelené“ elektřiny. Tomu předchází nepřímo ovlivnitelný rozsah zahrnující aktivity nákupu energií a paliv, materiálů, jejich distribuce a dopravy včetně souvisících činností zabezpečení zaměstnanců, pronajatých budov atp. A za rozsahem přímo ovlivnitelných aktivit následuje opět nepřímo ovlivnitelný rozsah, a to je například způsob transportu a distribuce výrobků, zpracování a využití prodané produkce – výrobků, likvidace – recyklace, zájem o progresivní technologie, investování atp.

Stanovili jsme si cíle v oblasti klimatu v celém hodnotovém řetězci. Nechali jsme je externě potvrdit iniciativou Science Based Targets (SBTi), která poskytuje nezávislé hodnocení cílů společností v oblasti snižování emisí s využitím vědecky podložených osvědčených postupů jako referenčních bodů. Ke konci roku 2020 jsou emise v naší přímé sféře vlivu celosvětově uhlíkově neutrální.

Obr. Přímo ovlivnitelný rozsah Bosch Termotechnika dělí do čtyř sekcí, a to účinnost využití energií, využití čistých zdrojů energií, nákup certifikované „zelené“ elektřiny a jako poslední přichází v úvahu offset emisí CO2
Obr. Přímo ovlivnitelný rozsah Bosch Termotechnika dělí do čtyř sekcí, a to účinnost využití energií, využití čistých zdrojů energií, nákup certifikované „zelené“ elektřiny a jako poslední přichází v úvahu offset emisí CO2.

Dosažení první fáze uhlíkové neutrality je založeno na více zásadních opatřeních. Jedním z nich bylo uplatnění zpětného získávání tepla v klimatizaci a větrání výrobního závodu ve městě Worcester, Velká Británie. Jak uvedl Mike Cope, tak činnost 8 jednotek instalovaných v roce 1990 a pracujících s přímým ohřevem vzduchu plynovými hořáky byla v roce 2018 identifikována jako největší zdroj uhlíkové stopy.

Po modernizaci je prostřednictvím čidel teploty a CO2 sledována kvalita vzduchu na pracovištích a podle ní zónově a plynule měněn výkon klimatizace. V konstrukci jednotek jsou použity vysoce účinné motory podle IE na úrovni 92,3 %. Přemístění jednotek z podstropního prostoru na střechu zásadně usnadnilo údržbu. Celková energetická efektivita stoupla na 92 %. Úspory na straně spotřeby elektrické energie jsou 53 600 euro/rok a celkové snížení uhlíkových emisí je 306 tun/rok. Dalším cílem tohoto závodu, na kterém se pracuje, je zpětně využít teplo z testovacích okruhů otopných zařízení.

Zvýšeným využitím odpadního tepla ve slévárně kovů skupiny Bosch v závodě v Lollaru, které vzniká při výrobě částí kotlů z ocelové litiny a disků pro brzdy vozidel, byla nahrazena velká část spotřeby zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé vody pro celý areál. Zařízení stručně popsal Diogo Salta. Od instalace původního systému využití odpadního tepla byla zvýšena kapacita slévárny a přitom se čtyřikrát navýšilo množství odpadního tepla. Proto bylo v roce 2020 instalováno nové, výkonnější zařízení. Teplo je získáváno z horkých plynů o teplotě 720 °C, které se ve speciálním výměníku ochladí na cca 130 °C. Výkon nového výměníku je 7 MW a z cca 15 GWh/rok odpadního tepla může být pro vytápění využito 9,7 GWh/rok. Oproti předchozímu zařízení se emise CO2 celého areálu v Lollaru snížily o dalších 1 522 tun ročně.

Obr. Nově byly instalovány 4 střešní jednotky využívající zpětné získávání tepla.
Obr. Nově byly instalovány 4 střešní jednotky využívající zpětné získávání tepla.
Obr. Modernizací a zvýšením výkonu zařízení na zpětné získávání tepla z horkých plynů odváděných ze slévárenských pecí v roce 2020 skupina Bosch ušetří okolo 240 000 euro ročně. Výkon je 7 MW, představu o velikosti dává výška 12 metrů.
Obr. Modernizací a zvýšením výkonu zařízení na zpětné získávání tepla z horkých plynů odváděných ze slévárenských pecí v roce 2020 skupina Bosch ušetří okolo 240 000 euro ročně. Výkon je 7 MW, představu o velikosti dává výška 12 metrů.

Další příklad, jak Bosch Termotechnika se zahrnutím všech svých působišť dosáhla uhlíkové neutrality, lze nalézt v Kyjevě na Ukrajině. Například v rámci objektu zahrnujícího i rozsáhlý wellness komplex s bazény kombinací využití solární tepelné soustavy a tepelných čerpadel vzduch-voda, jak uvedl Vitalii Bulda. Solární technologie pokrývá v celoročním průměru 60 % potřeby teplé vody, od května do září 90 %.

Obr. Ve shodě s rozsahem přímo ovlivnitelných aktivit skupina Bosch investuje do fotovoltaické výroby elektřiny i mimo své areály, aby tuto čistou elektřinu mohla započíst do své uhlíkové bilance.
Obr. Ve shodě s rozsahem přímo ovlivnitelných aktivit skupina Bosch investuje do fotovoltaické výroby elektřiny i mimo své areály, aby tuto čistou elektřinu mohla započíst do své uhlíkové bilance.

Ke snížení uhlíkové stopy skupiny Bosch přispěje její investice do fotovoltaické elektrárny v Indii, která bude uvedena do provozu ve 2. čtvrtletí 2021. Investice probíhá v rámci dlouhodobého kontraktu s externí organizací. Před dokončením je výstavba velké fotovoltaické elektrárny i v portugalském městě Aveiru, která má po zahájení provozu v 1. čtvrtletí 2021 pokrýt 20 % místní potřeby elektřiny s adekvátním snížením produkce uhlíkových emisí.

Závěr

Nelze než konstatovat, že pokud by v přístupu společnosti Bosch ke snižování uhlíkové stopy našla inspiraci většina podniků, tak se dosažení uhlíkové neutrality přiblíží. I bez stěhování energeticky náročných výrob mimo Evropskou unii.

Z pohledu vytápění a energetické náročnosti budov, jak je v České republice nyní nastavena, se rušení energeticky náročných výrob může jevit i jako kontraproduktivní. Neboť teplo dodávané mimo budovu, kde vzniká, má podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie dokonce na záporné úrovni −1,3. To znamená, že pokud podnik dokáže své odpadní teplo vhodně transformovat a propojit s vytápěním okolních budov, tak pro tyto budovy bude splnění limitů energetické náročnosti velmi jednoduché. Mnohem jednodušší, než například se zemním plynem s faktorem 1,0 nebo dokonce než při napojení na „účinnou soustavu zásobování tepelnou energií s vyšším než 80 % podílem obnovitelných zdrojů“, která má faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie na úrovni 0,2.

 
 
Reklama