Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bosch Termotechnika: Pozice tepelných čerpadel na evropském trhu s tepelnou technikou

Elektrifikace rezidenčního bydlení je podle společnosti Bosch Termotechnika nejdůležitější cesta vedoucí k udržitelnosti a vysokému komfortu. Jsou i jiné možnosti, například kombinace různých zdrojů energií, ale pro domácnosti je elektrifikace nejjednodušší. Základním kamenem jsou tepelná čerpadla.

 • Bosch a CO2 neutralita v roce 2020
  Základem cesty k uhlíkové neutralitě je omezení uhlíkové stopy z vlastních aktivit, jak ukazuje příklad společnosti Bosch Termotechnika. Zvláště ve výrobních podnicích hraje významnou roli využití odpadního tepla. Průmysl tepelné techniky, speciálně sektor vytápění, nabízí řadu řešení.

Sektor rezidenčního bydlení je zodpovědný za přibližně 30 procent všech emisí uhlíku. Přechod na udržitelnější systémy vytápění je zásadním prostředkem k dosažení cílů v oblasti změn klimatu stanovených Evropskou unií.

Společnost Bosch Termotechnika rozpoznala důležitost výzkumu a vývoje progresivních technologií již před desítkami let, kdy aktuální problematika uhlíkové stopy nebyla tak důrazně řešena. Veřejnosti představila své první tepelné čerpadlo, technologii, která k ochraně životního prostředí využívá opět životní prostředí, již v roce 1974. Opírajíce se o své znalosti a zkušenosti, společnost zorganizovala on-line rozhovor expertů zaměřený na problematiku tepelných čerpadel, jejich pozici na evropském trhu a o možnostech a předpokladech jejich prodejů. Rozhovoru se za Bosch Termotechniku zúčastnili Thomas Finke, viceprezident pro rezidenční tepelná čerpadla společnosti Bosch a člen vedení EHPA (Evropské asociace tepelných čerpadel), Styrbjorn Drugge za oblast Residential Heating Electrification North Europe, Gűnther Schlachter za Residential Heating Electrification Middle Europe a Marco Bastian za Residential Heating Electrification South Europe Základní témata rozhovoru byla:

 1. Zastřešující vize, poslání a strategie pro tepelná čerpadla v Evropě
 2. Pohledy na trh tepelných čerpadel v severní Evropě s ohledem na jejich výkon
 3. Pohledy na trh tepelných čerpadel ve střední Evropě se zvláštním zaměřením na jejich systémy
 4. Pohledy na trh tepelných čerpadel v jižní Evropě s ohledem na finanční aspekty

Po krátkodobé stagnaci prodejů v období 2008 až 2014 zájem o tepelná čerpadla v Evropě rok od roku kontinuálně roste. Jak ukazuje prezentovaný graf, tak počet prodaných tepelných čerpadel země/voda je více méně konstantní. Zásadně však roste sektor tepelných čerpadel vzduch/voda a vzduch/vzduch.

Graf 1: Prodeje tepelných čerpadel v Evropě v letech 2006 až 2018 (Bosch, EHPA)
Graf 1: Prodeje tepelných čerpadel v Evropě v letech 2006 až 2018 (Bosch, EHPA)

Z údajů prezentovaných Thomasem Finke je pro Českou republiku zajímavý fakt vyplývající z dalšího grafu 2. V roce 2019 u nás připadalo průměrně 4,1 tepelného čerpadla na 1 000 domácností. V tomto směru máme za evropskými premianty, například Norskem, Švédskem, Dánskem a Finskem s jejich podílem přes 20 tepelných čerpadel na 1 000 domácností, dost velké zpoždění. Drobnou satisfakcí by mohlo být vyšší zastoupení tepelných čerpadel u nás, než v sousedním Německu, ale tam nyní startují silné podpůrné programy.

Graf 2 Počty prodaných tepelných čerpadel připadajících na 1000 domácností v evropských státech za rok 2019
Graf 2 Počty prodaných tepelných čerpadel připadajících na 1000 domácností v evropských státech za rok 2019

Thomas Finke uvedl, že hlavní vize společnosti Bosch Termotechnika zní: „Elektrifikujme evropské domy pro lepší život“. K realizaci této vize Bosch rozšiřuje své portfolio nabízených výrobků i služeb. Do vývoje vkládá 100 mil euro. Nejde však jen o tepelná čerpadla, jsou zde i možnosti, které nabízí například využití vodíku, fotovoltaika aj.

Vizi nelze chápat jen úzce. K jejímu naplnění vede i nepřímá cesta přechodu přes hybridní řešení, která navazují na současně nejvíce zastoupené technologie výroby tepla. A i tuto formu zařízení Bosch Termotechnika podporuje. Navíc tento postup umožňuje i reálnou transformaci současné zákaznické základny a fondu budov.

Obr. „Řídíme změnu“, říkají experti Bosch. I proto, že preference zákazníků se v geografických pásmech Evropy trochu liší
Obr. „Řídíme změnu“, říkají experti Bosch. I proto, že preference zákazníků se v geografických pásmech Evropy trochu liší

Na jedné straně stojí nastavené cíle evropské environmentální politiky, na druhé konkrétní, osobní, preference zákazníků. A ty se v rámci evropského prostoru podle poznatků společnosti Bosch i EHPA liší. Proto je nutný náš regionální přístup, když sever Evropy upřednostňuje kritérium výkonu, střed Evropy systémové řešení a jih primárně náklady, upozornil Thomas Finke.

Styrbjörn Drugge posuzuje severský trh tepelných čerpadel jako nejvíce vyspělý. Tomu odpovídá skutečnost, že tepelná čerpadla (Heat Pumps) mají více než 60 % podíl na vytápění rezidenčních domů. V severnějších oblastech dominuje druh země/voda, v jižnějších vzduch/voda. V novostavbách mají velké zastoupení i tzv. ventilační tepelná čerpadla, která odnímají teplo ze vzduchu odváděného při větrání z budov a využívají ho k přípravě teplé vody. Klimatizační jednotky se často uplatňují při záměně přímotopných elektrických otopných těles.

Graf 3 Podíly zdrojů tepla využívaných ve švédském rezidenčním bydlení v roce 2018 (Zdroj: Švédská energetická agentura)
Graf 3 Podíly zdrojů tepla využívaných ve švédském rezidenčním bydlení v roce 2018 (Zdroj: Švédská energetická agentura)

Podíly zdrojů tepla využívaných ve švédském rezidenčním bydlení v roce 2018, viz graf 3, v dělení na existující budovy (vlevo) a novostavby (vpravo) ukazují, že v novostavbách v podstatě vymizela pevná paliva (Solid Fuel), že poměrně významně poklesl podíl soustav zásobování teplem (District Heating) a trendem je příklon k tepelným čerpadlům.

Za trhem tepelných čerpadel v evropském středním klimatickém pásu, kam patří i Česká republika, stojí podle Günthera Schlachtera především:

 • Nízký podíl tepelných čerpadel ve stávajících budovách, ale příznivě rostoucí v novostavbách
 • Pro úspěch je nezbytná nabídka systémových řešení ve všech případech použití
 • Německo má silný růst díky subvencím. Nizozemsko, Švýcarsko a Rakousko zpřísnily předpisy k prosazování (tichých) systémů se sníženými emisemi hluku

Vzhledem k výše uvedenému je ve středoevropském geografickém pásmu:

 • Vysoký potenciál i dvojciferného (v %) růstu u tepelných čerpadel vzduch/voda
 • Hlavní zájem je soustředěn na monobloková tepelná čerpadla vzduch/voda od výrobců z EU (nízký hluk, systémové řešení, snadná instalace a zprovoznění)
 • Velký potenciál je v přechodu ze současných fosilních zdrojů na elektrifikované zdroje tepla
Obr. Zájem o tepelná čerpadla ve středoevropském pásu podporuje poptávka zákazníků požadujících systémová řešení. Jde o propojení fotovoltaického systému na střeše domu se všemi elektrickými spotřebiči včetně tepelného čerpadla. Zde příklad formou systému Bosch Energy Manager.
Obr. Zájem o tepelná čerpadla ve středoevropském pásu podporuje poptávka zákazníků požadujících systémová řešení. Jde o propojení fotovoltaického systému na střeše domu se všemi elektrickými spotřebiči včetně tepelného čerpadla. Zde příklad formou systému Bosch Energy Manager.
Obr. Zájem o tepelná čerpadla pro rezidenční bydlení ve středoevropském pásu roste napříč všem cenovými a technickými kategoriemi. Proto značky Bosch a Buderus pokrývají všechny možné případy.
Obr. Zájem o tepelná čerpadla pro rezidenční bydlení ve středoevropském pásu roste napříč všem cenovými a technickými kategoriemi. Proto značky Bosch a Buderus pokrývají všechny možné případy.

Marco Bastian dělí jižní pás evropských zemí na západní část, kde lze očekávat až dvouciferný (v %) růst poptávky, zatímco v balkánských zemích je masová poptávka limitována kupní silou. Největší růstový potenciál mají tepelná čerpadla vzduch/voda. Velkou část poptávky nyní pokrývají tepelná čerpadla konstruovaná na bázi klimatizací. Perspektivní řešení tepelných čerpadel přechází na nová ekologičtější chladiva.

Velmi rychlý růst poptávky jak u existujících, tak nových budov, do roku 2025, se očekává ve Velké Británii s jejím ambiciózním cílem zásadně omezit fosilní zdroje energií. V existujících budovách bude limitem možnost provozu s instalovanými otopnými tělesy, tedy vyššími provozními teplotami.

Ve Francii a Itálii poptávku generuje opouštění fosilních zdrojů především v existujících budovách. Primárně se zájem u nových budov bude soustředit na levnější řešení, přičemž u existujících budov se předpokládá růst zájmu i o řešení ve středních a vyšších technických i cenových relací. Zásadním mottem poptávky jsou nízké provozní náklady. Zájem roste rovněž o kombinace s chlazením.

Obr. Nejen pro jižní evropský pás společnost Bosch Termotechnika přizpůsobila nabídku v segmentu tepelných čerpadel vzduch/voda. Výkonově jsou od 4 do 15 kW. Vnitřní jednotky jsou s doplňkovým elektrickým zdrojem nebo i jiným (kotel aj.), s integrovanou přípravou teplé vody, využitím solární soustavy aj.
Obr. Nejen pro jižní evropský pás společnost Bosch Termotechnika přizpůsobila nabídku v segmentu tepelných čerpadel vzduch/voda. Výkonově jsou od 4 do 15 kW. Vnitřní jednotky jsou s doplňkovým elektrickým zdrojem nebo i jiným (kotel aj.), s integrovanou přípravou teplé vody, využitím solární soustavy aj.

K zodpovězení otázky, zda se v konkrétním případě tepelné čerpadlo vyplatí, doporučujeme kontaktovat odbornou firmu, která vše spočítá, podá vysvětlení a vybrané tepelné čerpadlo předvede,“ radí expert české pobočky Bosch Termotechnika, Ing. Jiří Šubrt. „Většina firem dnes nabízí zpracování nezávazné nabídky zdarma.

 
 
Reklama