Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Který zdroj tepla je perspektivní pro rodinný dům?

Nově stanovené podmínky programu NZÚ ukazují perspektivní zdroje tepla pro vytápění. A to nejen pro případy povinných výměn kotlů. Obecně však platí, že neperspektivní neznamená zakázaný.

O výměnách kotlů

Zákaz provozu kotlů do výkonu 300 kW na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy platí od 1. září 2022. To znamená, že tyto kotle musí být nekompromisně odstaveny z provozu a nahrazeny jiným zdrojem tepla. Tato povinnost uložená Zákonem na ochranu ovzduší je známá již několik let. Přesto si mnozí provozovatelé takových kotlů myslí, že se jí vyhnou. Osobně se domnívám, že těžko. Úřady musí prošetřovat i anonymní podání a ten, kdo vynaložil své peníze, aby povinnost splnil, nebude nečině přihlížet, jak ji jiní neplní.

Zákaz provozovat neekologické kotle se týká zdrojů na pevná paliva do příkonu 300 kW, které vytápí dům teplovodní otopnou soustavou s radiátory, konvektory, podlahovým či stropním vytápěním.

Zákaz se vztahuje pouze pro kotle. Je to dáno definicí „zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace“. Jde tedy jen o kotle, které teplo předávají výhradně jen do vody, mají kompletní tepelně izolovaný plášť s velmi malým, přesně definovaným únikem tepla . Na rozdíl od lokálních topidel, pro které je zásadní, že vytápí i místnost, ve které jsou umístěna.

Povinnosti výměny se vyhnou jen kotle, u kterých se jednoznačně prokáže, že jsou zařazeny do třídy 3, 4 nebo 5. Třída je vyznačena na výrobním štítku a v technické dokumentaci ke kotli. Každý kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW musí být ze zákona jednou za 36 měsíců povinně zkontrolován k tomu odborně způsobilou osobou. Zjednodušeně řečeno topenářem, který byl na daný typ kotle proškolen. Pro majitele kotlů zakoupených před touto lhůtou, má proto zásadní význam doklad o kontrole kotle. V dokladu kontrolor uvádí, zda lze kotel provozovat i po 1. 9. 2022 nebo ne. U kotlů zakoupených v posledních třech letech lze předpokládat, že se na ně povinnost výměny nevztahuje, protože nevyhovující kotle v této době již nesměly být prodávány.

Perspektivní zdroje

A nyní jsme u odpovědi otázky, jaký nový kotel nebo jiný zdroj tepla si pořídit? Který je perspektivní? Velmi dobrou nápovědu nám poskytují podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, které byly vyhlášeny 21. září 2021. Především následující tabulka obsahující i maximální dotační částky.


Z podmínek NZÚ vyplývá, že mezi perspektivní zdroje tepla byla nově zařazena tepelná čerpadla vzduch-vzduch, zjednodušeně řečeno reverzibilní klimatizace, které umí nejen chladit vnitřní prostředí, ale i vytápět. Jejich využití je zajímavé zejména v moderních rodinných domech s velmi nízkou tepelnou ztrátou, v bytech v zateplených bytových domech nebo ve vestavbách podkrovních bytů.

Mezi perspektivní zdroje tepla byla nově zařazena i lokální topidla na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s předáváním tepla sáláním, popřípadě teplovzdušně, a rovněž i s teplovodním výměníkem s rozvodem tepla do dalších místností s otopnými tělesy. Se samočinnou dodávkou paliva se lze setkat například u kamen na dřevní peletky.

Pro rodinné domy, okolo kterých prochází rozvod tepla z teplárny, z okrskové kotelny, tedy soustava pro zásobování tepelnou energií, byla nově zařazena dotace na připojení. Tento případ se může vyskytovat nejen ve městech, ale i v některých obcích.

Z výše uvedeného vyplývá, že z pevných paliv je perspektivní jen dřevo a dřevní peletky. To znamená čisté palivové dřevo, nikoliv odřezky z dřevotřísek, rámy starých oken atp. Možnost využití peletek z jiných druhů biomasy, ze zemědělství atp., je zásadně omezena pokynem výrobce v návodu k použití! Využití paliva, které výrobce neuvedl, je porušením zákona.

Perspektivní je zemní plyn. Rovněž i zkapalněný zemní plyn, ale jeho využití nelze předpokládat u rodinného domu. Perspektivní je rovněž zkapalněný propan nebo směs propan-butan, neboť na jeho či její spalování lze snadno upravit plynové kondenzační kotle, pokud je tato možnost uvedena v návodu od výrobce.

Perspektivní je rovněž elektřina prostřednictvím tepelných čerpadel, ale nikoliv v přímotopné verzi.

Neperspektivní, ale nezakázané

Skutečnost, že některé zdroje tepla nejsou perspektivní neznamená, že by byly zakázány. Může jít o přímotopnou verzi využití elektřiny k vytápění, například sálavými panely, teplovzdušnými konvektory, podlahovým či stropním vytápěním a při zásadním poklesu potřeby tepla k vytápění se toto řešení může jevit s ohledem na nízké pořizovací náklady jako zajímavá varianta. V novostavbách však musí být, v souladu s požadavky na energetickou náročnost budov, kompenzována využitím obnovitelných zdrojů energie. Varianty nabízí například pomocné lokální topidlo na dřevo, dřevní pelety + bojler pro přípravu teplé vody pracující s tepelným čerpadlem + fotovoltaická elektrárna na střeše domu + tepelné solární kolektory. Ani uhlí není všude zakázáno, přestože obce možnost zákazu již několik let mají. Dokonce i extralehký topný olej (topná nafta) může být pro někoho zajímavou variantou, třeba jako komfortní náhrada za uhlí.

Případný zákaz pro určitý zdroj energie ze strany státu, místní samosprávy, musí být vydán v dostatečném časovém předstihu, aby nedošlo ke znehodnocení investice, tedy k nutnosti vyřadit zdroj před jeho předpokládaným ukončením životnosti. U kotlů lze předpokládat životnost cca 10 let. Pokud chce stát tento proces urychlit, musí poskytnout finanční náhradu. Tuto situaci plní například oprogramy Nová zelená úrporám nebo Kotlíkové dotace.

V současné době se dá spíše očekávat cesta zvyšování daňového zatížení neperspektivních způsobů vytápění. Osobně si však v této chvíli nedovedu představit výši daňového zatížení, které by vyrovnalo avizovaný (říjen 2021) růst cen energií využitelných perspektivními zdroji tepla.

 
 
Reklama