Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co přinesla konference Meranie a rozpočítanie tepla 2021

Konference Meranie a rozpočítanie tepla patří tradičně mezi nejdůležitější v oboru vytápění na Slovensku. Diskutovány byly důsledky legislativy předepisující způsob rozúčtování, výhody moderních měřidel s dálkovým odečtem dat, motivace k úporným opatřením, jejich možnosti aj.

Obr. Konferenci zahájil Ing. Michal Piterka, který je jejím odborným garantem od samého počátku
Obr. Konferenci zahájil Ing. Michal Piterka, který je jejím odborným garantem od samého počátku

Navázat přímé osobní kontakty, získat poznatky o vývoji legislativy, dozvědět se o novinkách na trhu měřicí techniky a systémů pro rozúčtování nákladů za teplo a vodu, přišlo na slovenskou jubilejní 20. mezinárodní odbornou konferenci MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021, uspořádanou Slovenskou společností pro techniku prostředí na tradiční místě v hotelu Senec, téměř 140 účastníků. A to i přes dramatické zpřísnění protiepidemiologických opatření na omezení šíření covidu.

Z úvodníku sborníku ke konferenci, jehož autorem je Ing. Michal Piterka, SBD Komárno:

20. ročník konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021 sa koná po dvojročnej vynútenej prestávke. Koná sa však za podstatne inej spoločenskej situácie ako to bolo v uplynulých rokoch. Pandémia má dopad aj na priebeh nášho jubilejného podujatia. Namiesto bezstarostnej oslavy, sa k uplynulým ročníkom vrátime krátkou pripomienkou histórie podujatia a pokúsime sa nezabudnúť na tých, ktorí podujatie ovplyvnili svojim prínosom, a tak aj vďaka nim je dnes konferencia Meranie a rozpočítanie tepla dobrou značkou…

Pozornosť budeme venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla…

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Význam tohtoročnej konferencie je umocnený skutočnosťou, že jeho generálnymi partnermi zostávajú dve najväčšie firmy – lídri v oblasti merania a rozpočítania, a to ISTA Slovakia, s.r.o. a TECHEM spol. s r.o…

Odbornosť, profesionalita, kvalita, pracovná a priateľská atmosféra sú už dlhé roky znakmi tohto podujatia a charakterizujú aj jeho účastníkov…

Prajem všetkým účastníkom konferencie, aby sa ich očakávania ktoré voči podujatiu majú, naplnili. Osobne si rovnako prajem zdravý priebeh podujatia a zdravie všetkým, nielen účastníkom podujatia. Prosím, dôverujme si navzájom, dôverujme lekárskej vede, len tak sa vieme vrátiť k normálnemu životu…

Přečtěte si také Konference Energetická náročnost budov 2021 již příští týden a prezenčně Přečíst článek

Legislativa

Slovenská energetická legislativa včetně legislativy týkající se měření a rozúčtování nákladů probíhá intenzívním procesem změn. Jak uvedl Ing. Michal Piterka, odborný garant konference, pokud se sejdou stovky připomínek k návrhu znění, není možné prověřit jejich dopad a reagovat v řádu několika dnů. Je otázkou, zda má smysl provádět novelu, zda není nutné vypracovat zcela nový předpis. V tom ale není Slovensko samo, děje se tak i v České republice. Možnost dávat připomínky je demokratických právem, nicméně je otázkou, jak se mají takové připomínky rychle vypořádat, pokud se týkají technických záležitostí a jsou v rozporu s možnostmi techniky, s působením fyzikálních zákonů.

Legislatívu s ktorou sa v oblasti dodávky energií a médií v bytovo komunálnej sfére stretávame môžeme rozdeliť v zásade do nasledovných kategórií:

Regulácia v sieťových odvetviach 250/2012 Z. z.
Energetika 251/2012 Z. z.
Tepelná energetika 657/2004 Z. z.
Energetická efektívnosť 321/2014 Z. z.
Energetická hospodárnosť 555/2005 Z. z.
Kontrola vykurovacích systémov 314/2012 Z. z.
Podpora obnoviteľných zdrojov energie 309/2009 Z. z.
Metrológia 157/2018 Z. z.

Výše uvedené základní předpisy ve znění pozdějších změn doplňuje velmi rozsáhlá legislativa. Jen její stručný výpis, který zpracoval Ing. Michal Piterka, zabírá téměř 15 stran ve sborníku ke konferenci.

Výhody dálkových odečtů

Legislativní požadavek na častější informování uživatelů bytů o spotřebách a nákladech a přechod na odečítání dat z měřidel a indikátorů dálkovou správou přináší nabídku nových služeb. Jednou z nich je například sledování spotřeby vody a odhalování nežádoucích netěsností. Z prezentovaných konkrétně zachycených příkladů společností ISTA šlo řádově o 500 až 800 litrů vody denně z jedné protékající armatury, tedy dost na to, aby tím byl uživatel bytu velmi nepříjemně finančně zasažen. ISTA takto hodnotí výhody:

 • konečný spotrebiteľ má prehľad o spotrebe a môže ju efektívnejšie regulovať;
 • reklamácie a nezrovnalosti vo vyúčtovaní sa jednoduchšie vysvetlia;
 • monitoring chýb včas odhalí poruchy na meračoch a nežiaduce stavy;
 • technická podpora isty chyby na prístrojoch vyhodnocuje a aktívne rieši;
 • jednoduchý prenos dát do externých softvérov rozpočítania nákladov;
 • k dispozícii sú dáta pre medziodpočty (napr. pri zmene vlastníka);
 • správca má prehľad o energetickom hospodárení v budovách pod jeho správou.
Přečtěte si také Webinář TZB-info: Dálková správa domu Přečíst článek

Čtyřtrubkový systém

Na Slovensku je i v soustavách CZT stále poměrně silně zastoupen čtyřtrubkový systém, tedy přívod a zpátečka pro dodávku tepla k vytápění a přívod a cirkulační potrubí pro rozvod teplé vody. Přesné rozdělení nákladů za odebranou teplou vodu jednotlivými byty je v těchto systémech poměrně složité, protože vyžaduje neměřit jen objem spotřebované teplé vody, ale i tepla v ní, tepla ztraceného v rozvodech nejen při dopravě vody do objektů ale i při nutné cirkulaci jak mimo objekt, tak v objektu. Problém je podrobně analyzován Asociací rozpočitavatelov tepla a vody Slovensko s cílem vytvořit podklad pro tvorbu legislativy. Technicky smysluplným řešením je přechod na přípravu teplé vody v domech jen z dodávky tepla. Nicméně přechod na objektové předávací stanice není z pohledu slovenské legislativy a investic pro dodavatele teplé vody zajímavý, někdy se mu brání i majitelé bytů aj.

Měřiče

V rámci přenášek Ing. Patrik DURDIAK, V.I.Trade s.r.o., zmínil toto rozdělení měřičů tepla:

Podľa druhu teplonosnej kvapaliny sa merače tepla delia na:

 • Merače tepla pre teplonosné médium voda
 • Merače tepla pre teplonosné médium para

Podľa konštrukcie sa rozdeľujú na:

 • Kombinované merače – všetky členy sú navzájom oddeliteľné
 • Kompaktné merače – členy nie sú oddeliteľné, členy tvoria nerozoberateľný celok

Členy merača tepla pre teplonostné médium voda:

 • Prietokomerná časť merača tepla – prietokomer
 • Snímače teploty – spárované
 • Kalorimetrické počítadlo

Čidla

Zástupcem značky Kamstrup, Ing. Gustávem Kebískem, Nobius Metering,  byla podrobně diskutována například i otázka správného umístění snímačů teploty pro maximální přesnost měření a rovněž význam délky času jejich odezvy na změnu teploty. Například při odběrech teplé vody mohou být změny velmi rychlé a vyžadují i rychlou odezvu čidel.

Obr. Přímá čidla teploty mají rychlejší odezvu než čidla do pouzder. Pro představu, v přednášce uvedeném případě šlo o časy odezvy od 2 do 16 sekund.
Obr. Přímá čidla teploty mají rychlejší odezvu než čidla do pouzder. Pro představu, v přednášce uvedeném případě šlo o časy odezvy od 2 do 16 sekund.

Kvalifikace, certifikace, platnost

S instalací, opravami a ověřováním kalorimetrů, vodoměrů, měřidel a indikátorů je spojena řada povinností, kvalifikačních předpokladů, a ne vše může provádět každý, jak zdůraznil RNDr. Dušan Boško. V praxi se tak mohou vyskytnout i měřidla, která jsou sice opatřena plombou, ale neodpovídají požadavkům legislativy, mají poškozenou značku schváleného typu, shody CE atp. Toto by si měl, i ve vlastním zájmu, hlídat majitel objektu, respektive osoba za toto odpovědná a využít příležitost danou dobíhají dobou platnosti ověření přesnosti měřidel na jejich generační výměnu.

Výměny měřidel

Na Slovensku jsou v povozu ve sféře bydlení odhadem 3 milióny mechanických měřičů, bez možnosti dálkového odečtu. To vytváří velkou příležitost k zásadní generační výměně. Prof. Dušan Petráš zdůraznil, že měřič tepla není v současnosti něco výjimečného, a cenově nedostupného. Je to zásadní nástroj ke sledování spotřeby energií, možnosti provedení analýzy, ověření skutečných úspor tepla a lze jej využít i pro regulaci.

Únik tepla do nevytápěných bytů

Byt, které majitel dlouhodobě nevyužívá, nebo jej nechá výrazně vychladnout, negativně ovlivňují spotřebu tepla v okolních bytech. V některých případech to může být až takovou mírou, že instalovaná otopná tělesa ve vytápěném bytě ani nedokážou únik tepla do sousedních nevytápěných bytů pokrýt, jak na konkrétním příkladu ukázala Mária Kurčová, PhD. Nehledíc na neúměrně zvýšené náklady ve vytápěném bytě. Tento fenomén není ojedinělý, podporuje jej nejen růst cen tepla ale i investiční nákupy bytů, které majitelé z nejrůznějších důvodů nechávají nevyužité.

Komfort versus náklady

Souvislost komfortní teploty v budovách a energetické náročnosti připomenula Ing. Barbora Junasova. Energetické úspory nelze vykazovat tam, kde dojde k omezení komfortu.

Potenciál úspor ve větrání

Energeticky úsporná opatření v budovách jsem hledána především v zateplovaní obálek budov. Velký potenciál úspor je však i ve větrání bytových domů, ale je většinou přehlížen. Je to zarážející, neboť tepelné ztráty bytů únikem tepla ven se snižují a blíží ztrátám na pokrytí potřeby dohřevu vzduchu. Rekuperací lze tuto potřebu tepla zásadně snížit bez nehygienického omezení větrání. Například, jak uvedla doc. Zuzana Straková, v bytě s 80 m2 plochy při 0,6-násobné výměně vzduchu, respektive 0,5-násobné, je na dohřev přiváděného venkovního vzduchu o teplotě −11 °C (suchý vzduch) zapotřebí tepelný výkon cca 1,3 kW, respektive 1,1 kW. Se zohledněním vlhkosti, tedy obsahu vodních par ve vzduchu (od −11 °C, relativní vlhkost 95 % na 20 °C, r.v. 40 %), jde o výkony až 1,79 kW, resp. 1,48 kW. Přitom tento byt po zateplení, respektive po zateplení obálky celého domu, má za daných podmínek potřebu tepla na krytí ztrát tepla únikem přes stavební konstrukce okolo 1,9 kW, tedy téměř shodnou s potřebou tepla na dohřev vzduchu. Je-li je účelem rozúčtování nákladů za teplo i vytvářet motiv k úsporám energií, tak význam větrání by měl být zásadně posílen.

Obr. „Určenie hodnôt entalpie vlhkého vzduchu v Mollierovom h-x diagrame“
Obr. „Určenie hodnôt entalpie vlhkého vzduchu v Mollierovom h-x diagrame“

Energeticky téměř soběstačný bytový dům

Jestliže je legislativně poměrně výrazně omezena možnost se od soustav zásobování teplem a teplou vodou odpojit, jak zdůraznil Ing. Ján Šmelík, nejsou omezeny úspory a zpětné využití tepla, jeho regenerace. Potřebu tepla na krytí ztrát jeho únikem přes stavební konstrukce lze snižovat jejich zateplením a regulací otopných soustav. Dále je možné využít teplo z odpadních vod a odváděného vzduchu. A není ho málo, když se pro regeneraci tepla využije tepelné čerpadlo, jak ukázal již realizovaný případ bytového domu se 40 byty. V první fázi se využilo teplo z odpadní vody, následně z centrálně odváděného vzduchu.

Dodávka TV na 100 % už bola samozrejmosťou, dodávku tepla do vykurovacej sústavy sme zabezpečili v ročnej bilancii na 38 % len teplom z odpadovej vody a vzduchu…

Při výpočtové potřebě tepla objektem 68 kW při te = −13 °C a průměrné denní potřebě teplé vody 3,7 m3/h se instalovaným systémem regenerace tepla plně pokrývá potřeba tepla domu do průměrné venkovní teploty +2,5 °C s vlastní spotřebou elektrické energie do 14 kW. Teprve pod touto teplotou je nutné odebírat teplo od dodavatele.

… komplexnou modernizáciou objektu v Medzilaborciach bude dosiahnuté zníženie energie na vykurovanie a prípravu TV o 79,34 %, pričom zvyšok energie, ktorú treba do objektu dodať tvorí 9,63 % teplo od centrálneho dodávateľa tepla (9,63 % z pôvodnej spotreby tepla) a 11,0 % tvorí elektrická energia.

Odpojení od CZT vyžaduje podíl OZE

Možnost odpojení bytového domu od dodavatele tepla je na Slovensku, podle slov Ing. Martiny Mudré, podmínečná:

Ak sa odberateľ rozhodne ukončiť odber tepla, môže tak urobiť na základe zákona alebo dohodou [9].

Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 60 % tepla vyrobeného z OZE, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z OZE v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyrobeného z OZE, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z OZE s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení OZE fosílnym palivom [Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike].

Primárním cílem by však měla být realizace úsporných řešení a odpojení by mělo být až to poslední. Neboť CZT (v Česku nyní moderně SZTE) mj. umožňují distribuci, a tedy využití odpadního tepla z různých technologií, které by jinak muselo být mařeno.

Pokuta za znemožnění odečtu

K čemu může vést odsouhlasení poměru 20 % základní složka a 80 % spotřební složka v rozúčtování? O tom by referoval Jozef Buzaši, pokud by se mohl zúčastnit: „… V rozpočítavaní nákladov za rok 2016 mal tento byt v spotrebnej zložke … náklady 466,02 EUR. Vlastník bytu podal na rozpočítavanie nákladov písomnú reklamáciu. Po neúspešnom posúdení reklamácie sa vlastník bytu rozhodol nesprístupňovať v čase ročných odpočtov svoj byt a neumožnil odčítanie údajov z pomerových rozdeľovačov tepla. Z uvedeného dôvodu mu bola spotrebná zložka určená náhradným výpočtom … Za rok 2017 mu bola vypočítaná spotrebná zložka v sume 237,70 EUR, za rok 2018 v sume 238,95 Eur a za rok 2019 v sume 260,82 EUR. Oproti reálnym nákladom v spotrebnej zložke za rok 2016, náklady vypočítané náhradným spôsobom boli od 430 Eur do 520 EUR nižšie, čo predstavuje zníženie vyúčtovaných nákladov v priemere o 47—49 %. … Osobne zastávam názor, že znenie § 7, odseku 4, citovanej vyhlášky by malo jednoznačne zaviesť finančnú sankciu za neumožnenie odčítania pomerových rozdeľovačov tepla a rozlíšiť špekulatívne konanie od možnej poruchy prístrojov.

Bytové stanice, projekt a realizace

Pri obnove bytového fondu a v novostavbách sa stretávame s požiadavkou odberateľov tepla – užívateľov jednotlivých bytov, aby sa dodávka tepla na vykurovanie (VYK) a prípravu teplej vody (TV) merala priamo v mieste pripojenia bytu. Tejto požiadavke sa najviac blížia tzv. bytové odovzdávacie stanice tepla (BOST),“ uvedl prof. Ján Takáč. Pro jejich správnou funkci je však zásadně nutný detailní a odborný projekt řešící hydraulické poměry, profesionální instalace včetně aplikace správných tepelných izolací.

Obr. Příklad, v praxi méně častého, zapojení souproudé otopné soustavy bytu na bytovou předávací stanici systémem Tichelmann vytvářející výhodné provozní poměry pro otopná tělesa v bytě.
Obr. Příklad, v praxi méně častého, zapojení souproudé otopné soustavy bytu na bytovou předávací stanici systémem Tichelmann vytvářející výhodné provozní poměry pro otopná tělesa v bytě.

Závěr

Vedle uvedených témat byly diskutovány rovněž výhody různých variant zdrojů tepla a otopných soustav, otázka, zda vůbec existuje trh s teplem, varianty přímotopného elektrického a teplovodního podlahového vytápění bytového domu a možnost splnění kritérií energetické náročnosti aj.

Jubilejní 20. konference MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA organizovaná Slovenskou společností pro techniku prostředí opětovně prokázala důležitost základního tématu. A zvláště v době, kdy se na Slovensku diskutuje o vyhlášce „MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla,“ s účinností změn od 15. 5. 2021.