Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Valná hromada Společenstva kominíků České republiky 2018

Společenstvo kominíků České republiky uspořádalo svou každoroční valnou hromadu 11. května na dnes již tradičním místě, v kongresovém hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.


Letošní valná hromada se konala ve znamení připrav na významnou historickou událost, a to 150. výročí založení Jednoty kominíků v Praze. Tyto oslavy budou zahájeny v pátek 25. května pro členy Společenstva kominíků ČR a pozvané hosty. K nejvýznamnějším bodům programu patří páteční odpoledne, kdy budou Rada SKČR, představitelé Jednoty kominíků v Praze a naši zahraniční kolegové z Evropské federace kominických mistrů přijati předsedou Poslanecké sněmovny ČR.  Veřejná část oslav je plánována na sobotu 26. května. Zahájeny budou mší svatou ke cti Sv. Floriána, patrona kominíků, v katedrále Sv. Víta. Mši bude sloužit kardinál Dominik Duka. Na 13.00 hodinu je plánováno zahájení slavnostního průvodu Prahou za doprovodu historických hasičských vozidel. Průvod bude doprovázet i dechová kapela. Zahájení odpoledního program je plánováno na 14.00 hodin na pražské Kampě.

Za možností uspořádat tak velkolepou oslavu stojí uznání celospolečenského významu kominického řemesla, tedy činnosti všech kominíků, kominických mistrů, revizních techniků spalinových cest. Vzhledem k plánovaným oslavám proběhla valná hromada více v pracovním duchu, bez účasti zahraničních hostů.

Hosté valné hromady

 • poslanec Ing. Josef Hájek
 • čestný člen a nositel řádu Sv. Floriána za zásluhy o rozvoj kominického řemesla Ing. Václav Klučka, náměstek generálního ředitele HZS
 • náměstek gen. ředitele HZS plk. doc. JUDr. František Vavera,
 • zástupce vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku požárů GŘ HZS Mgr. Jakub Škoda
 • vrchního komisaře odboru prevence oddělení zjišťování příčin požárů Ing. Kpt. David Schön
 • předseda správní rady České agentury pro standardizaci Mgr. Karel Novotný
 • za MMR Ing. Žanet Hadžič
 • za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu generální ředitel Ing. Josef Kubeš
 • za Českou komoru architektů ředitelka Ing. arch. Marie Špačková
 • ředitel Výzkumného ústavu pozemních staveb Ing. Lubomír Keim, CSc.
 • a mnohé další významné osobnosti.

Z projevu Ing. Jaroslava Schöna, prezidenta SKČR


Spolkový, cechovní život kominíků na území dnešní České republiky v různých podobách funguje již od začátku 17. století. Od roku 1993 (tedy letos je tomu 25 let) fungujeme v podobě SKČR, jako dobrovolné profesní sdružení. Toto období dělím na dva úseky.

Prvním je období, kdy jsme bojovali za to, aby se vůbec podařilo naše řemeslo zachovat. Tehdejší politici liberálního zaměření nedokázali, a hlavně nechtěli pochopit, že čištění a kontrola komínů je činnost, kterou je nutno chápat jako činnost sice vynucenou, ale pouze na základě oprávněného zájmu státu o bezpečnosti obyvatel.

O tom, že historie se opakuje, mám jeden příklad. V roce 1859 zrušil stát kominickému cechu veškeré pravomoci s odůvodněním, že svoboda podnikání zajistí zákazníkům lepší kvalitu za lepší ceny. No a jak to dopadlo? Zvýšeným počtem požárů a úpadkem řemesla. Stejně jako naši předchůdci, i my jsme v devadesátých letech náš boj se zástupci lidu ve sněmovně prohráli. A tak se z požárního zákona vytratila povinnost čistit a kontrolovat komíny prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Trvalo 17 let, než se nám podařilo vrátit našemu řemeslu jeho zasloužené postavení. Byla to doba, kdy jsme bez ohledu na to, zda se kdy v budoucnu podaří naše investice do vzdělávání nějak zúročit, začali provádět zkoušky revizních techniků, kdy se nám dařilo každým rokem úspěšně bojovat za to, aby pro nedostatek učňů nebyl zrušen učební obor kominík, což je vždy jen krůček od toho, aby byla zrušena i kominická živnost.


A druhé období? Vzpomeňte si na události, které následovaly po vydání Nařízení vlády v roce 2011. Na ty tvrdé a nevybíravé mediální i další útoky na řemeslo. Nejeden státní úředník z Ministerstva průmyslu a obchodu tehdy nechápal naše argumenty, proč by péči o komíny neměli převzít plynaři, kamnáři, případně další stavební, či jinak technicky zaměřená řemesla. Pro mnohé úředníky nebylo těžko si představit, že komín by se stal součástí zařízení, které je k němu připojeno. Tak zněly argumenty například plynařů, z nichž někteří tvrdili, že komín je možno přirovnat k elektrickým rozvodům. Důležitá je péče o připojený spotřebič, jeho servisní prohlídky a rozvody elektřiny jednou v domě jsou a žádnou zvláštní péči, či dokonce revize při připojení nějakého nového spotřebiče přece nepotřebují. Byl to samozřejmě zcela nevhodný argument a nevhodné přirovnání. Spalinová cesta musí odvést od spotřebiče spaliny, jejichž vlastnosti se mění a mění se provozní podmínky.

Ve druhém období se nám na jeho začátku podařilo vrátit do právních předpisů (myslím tím Nařízení vlády 91/2010 Sb.) opět pojem kominík, čištění, kontrola a revize komínů. Nicméně, pak jsme museli prokázat užitečnost naší práce, zejména jako prevenci požární a provozní bezpečnosti. Poučení jsme si z toho určitě vzali. Nikdy si nesmíme myslet, že máme vyhráno. Vždy, v každém čase, se najde někdo, kdo začne zpochybňovat vše fungující a užitečné.
A tak se v těchto měsících připravujeme na třetí období. Je to období relativního klidu - právní předpisy a technické normy máme podle mne na dobré úrovni. A my toho klidu musíme využít k tomu, abychom za použití srozumitelných a jasných argumentů (např. výsledků zkoušek a měření) mohli odpovědět komukoliv, kdo si vzpomene, že napadne stávající systém a bude zpochybňovat význam práce kominíků a odpověď podložit nezpochybnitelnými důkazy.

Jistě je co zlepšovat i v právních předpisech a technických normách, na to nezapomínáme. A tak vše, na čem v tomto období pracujeme využíváme už teď k tomu, abychom připravovali argumenty, které bychom v případném legislativním procesu (tedy v procesu tvorby zákonů) mohli úspěšně využít.


Jak vyplývá z historie i ze současných poznatků, jedním z nejdůležitějších prvků v našich profesních životech je naše odborná úroveň. Děkuji vám všem, že se poctivě a aktivně účastníte našeho projektu celoživotního vzdělávání členů SKČR. Díky i lektorům a partnerským firmám. Věřím, že se nám i nadále bude dařit do CŽV zařazovat témata, která budou ve vaší práci užitečné.

S vizí, nebo chcete-li koncepcí rozvoje řemesla se musí ztotožnit všichni zainteresovaní. Např. k čemu by nám bylo, kdybychom předstoupili před tvůrce a předkladatele novely zákona o požární ochraně s tím, že je třeba do zákona zakotvit institut revizního technika, kdybychom v té době žádného neměli? Kdyby se většina z vás už v té době neztotožnila s naší vizí a dobrovolně nezúčastňovala vzdělávání a zkoušek? My tuto nástavbovou kvalifikaci již několik let zaběhnutou, a dokonce se nám ji podařilo začlenit do právního předpisu.

Kominíci zajišťují svou prací bezpečnost osob a chrání jejich majetek. Je to oprávněný zájem státu, a proto i nadále budeme respektovat skutečnost, že nám z toho vyplývají nejen výhody (naše činnost je vynucena zákonem) ale i spousta povinností a závazků. O závazku vzdělávat se ani nemluvě. A pokud se stát rozhodne, že si úroveň našeho vzdělávání a ověřování znalostí revizních techniků zajistí jiným způsobem, než je tomu doposud, budeme to respektovat. Určitě si dovedu představit, že zkoušky revizních techniků budou prováděny pod dohledem státu, a ne jak všechny ostatní kvalifikace autorizovanými osobami různých kvalit. Ale to je budoucnost, chcete-li vize.


Po dlouhých letech našeho snažení se nám, tedy HKČR společně se Svazem průmyslu a dopravy a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a dalšími, podařilo změnit systém v oblasti tvorby a distribuce technických norem. Od začátku letošního roku vznikla na základě změny zákona Česká agentura pro standardizaci, jejímž úkolem je tvorba, vydávání a distribuce technických norem. Oproti původnímu modelu, kdy byly příjmy z prodeje technických norem příjmem státního rozpočtu, jsou od letošního roku příjmem agentury, která je podle její zakládací listiny musí použít zpětně k tvorbě a distribuci technických norem. Takže zjednodušeně, co my podnikatelé do nákupu technických norem vložíme, to bude použito pro tvorbu a překlady nových, či revize stávajících. Agentura začne vydávat i další publikace, po kterých už léta voláme. Jsou to především komentovaná znění norem apod.

Informace posbírané z vystoupení

Sdružení kominíků má tradici, ale důležité a optimistické je to, že činnost kominíků má další perspektivu rozvoje, jeho důležitost roste.

Zásadním bodem pochopení významu kominíků byla práce na novele zákona o požární ochraně. Novelou převzali kominíci velkou odpovědnost, neboť prokázali schopnost ji nést. Pokud budou komíny, tak lidé, jejich majetky, musí být chráněni proti nebezpečí, které s jejich provozem souvisí.

Právní předpisy, normy, vyhlášky, jsou nyní adekvátně nastaveny. Teoretický základ je položen, vytvořen. Nyní jde o praxi. Zlepšení úrovně práce kominíků snižuje náklady hasičům. I ti potřebují další dobře vzdělané odborníky.

Vzdělávání nikdy nekončí. Předpisy se neustále mění a je nutné se jim přizpůsobovat. Rovněž je nová technika a bez nových znalostí ji nelze zvládnout.

Důležitým cílem České agentury pro standardizaci je také zvýšit překlady norem vydaných v cizích jazycích a rovněž tak úroveň překladů. Je nutné zařadit téma standardizace norem i do vzdělávacího procesu, aby se pro tito činnost školili noví lidé.

Připravuje se smlouva České agentury pro standardizaci s SKČR na vydání komentáře kominických norem. SKČR bude první společenstvo, které takový zásadní a důležitý dokument zpracuje.

Od ledna 2018 je účinná novela stavebního zákona. Někteří stavebníci získali pocit, že nemusí mít revize, protože nemusí tzv. kolaudovat stavbu. To je pocit mylný, před užíváním budovy je nutné provést zkoušky a revize. K tomu patří povinnost provést revizi spalinové cesty, pokud v domě je. Připravuje se rekodifikace celého stavebního práva.

Mezi pojmy „technická norma“ a „pokyn výrobce“ je velký právní rozdíl. Pokyny výrobce jsou důležité, ale nenahradí technickou normu.

Připravuje se návrh profesního pojištění činnosti kominíků.

HK ČR připravuje institut Mistrovské zkoušky. Do „Mistrovské kvalifikace“ se jako první zapojují kamnáři. Jedním z cílů je vytvořit předpoklad k tomu, aby jedině mistři mohli pracovat na veřejných zakázkách. Což zvýrazní význam dobrých řemeslníků, jejich ocenění na trhu.

Mimo pravidelné činnosti je třeba zmínit veřejné prezentace SKČR na veletrzích Infotherma v Ostravě a Aquatherm v Praze a dále na regionálních výstavách v Olomouci a Zlíně.

Velký zájem je o vydanou publikaci Než si doma zatopíme, a to nejen mezi členy SK ČR, ale i hasičskými sbory a především veřejností.
Technická pravidla prochází složitým projednávacím procesem za účasti mnoha odborníků. Proto jde o významné dokumenty. Po revizi spalinových cest se zpracovávají témata analýzy popela, čištění spotřebičů, a další.

Mít dostatečné znalosti je dnes zásadním požadavkem i pro ochranu kominíka, neboť zákon umožňuje ukládat velmi citelné pokuty, když hasiči zjistí chybu. Potřeba vzdělávání roste i s novými technologiemi. Toto se musí projevit i v postupu při kontrole spalinové cesty, nejen při revizi spalinové cesty po jejím zřízení nebo změně.

Na trh jsou uváděny zcela nové výrobky, emisní třídy 4 a 5. Teplota spalin klesá pod rosný bod, ale to neznamená, že lze pro spalinovou cestu použít stejné řešení, jako pro plyn.

Motto na závěr

Vzdělaný a orientovaný poskytovatel kominických služeb

 
 
Reklama