Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové produkty VIADRUS pro rok 2017

Nejnovější kotel s ručním přikládáním

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

Fosilní paliva pro vytápění jsou na obecně ústupu, přesto stále zbývá dost zájemců, pro které jde o zajímavé řešení. A to i v té nejjednodušší formě kotlů s ručním přikládáním. I tyto kotle musí splňovat zpřísňující se ekologické podmínky. Od roku 2014 nejsou na český trh uváděny kotle v emisní třídě 1 a 2, od roku 2018 skončí kotle emisní třídy 3 a od roku 2020 budou na trh uváděny kotle splňující dosud nejpřísnější podmínky směrnice o ekodesignu.

Kotel VIADRUS U32 je nejnovějším typem kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Jde o článkový kotel s 5, 6 nebo 7 články. Splňuje požadavky emisní třídy 3 na palivo dříví a emisní třídu 5 na hnědé a černé uhlí. To znamená, že je již připravený i na podmínky, které budou platné od roku 2020.

Omezením pro užití kotle U32 je jeho hmotnost a jmenovitý výkon 15 nebo 20 kW na všechna doporučená paliva a 25 kW v 7článkové verzi pouze na uhlí. Splnění podmínek ekodesignu pro vyšší výkony je aktuálně ve stádiu testování.

Všechny kotle VIADRUS jsou zkoušeny u autorizované zkušebny SZÚ v Brně.

Podmínkou možnosti exportu kotle na velmi náročný německý trh je plnění podmínek emisního nařízení Bundesimmissionsschutzverordnung (BimScV) 2. na hnědouhelné brikety.
Od začátku roku 2017 obsahuje každé balení kotle návod na jeho instalaci. Zde je uvedena povinnost instalace kotle s akumulační nádrží. Pokud není kotel z hlediska produkce emisí měřen ve sníženém výkonu, tak platí povinnost instalace s nádrží. Výpočet její velikost je v návodu k instalaci. Obecně na 1 kW patří 55 litrů vodního objemu nádrže. Pokud není instalována akumulační nádoba, jsou porušeny záruční podmínky.

Hmotnost kotle se pohybuje okolo 370 až 470 kg podle typu, ale výhodou je použití silné, kvalitní litiny a maximální životnosti. Proto se kotel dodává demontovaný v několika částech.

Předepsaný komínový tah je 22 Pa až 25 Pa. Toto je maximálně důležité pro dodržení parametrů spalování.

Vysoké emisní parametry pomáhá plnit zdokonalená keramická výplň v součinnosti s řízením přívodu spalovacího vzduchu dvířky a klapkou terciálního vzduchu, která se nastavuje na pevno podle druhu paliva. Kotel neobsahuje klapku na výstupu do komína, kterou uživatelé často na noc uzavírali s cílem snížit výkon kotle a prodloužit jeho činnost až do rána. Při tom se vždy významně zhoršily parametry spalování, kotel se zanášel. Toto nyní není nutné, ale ani žádoucí, vzhledem k povinnosti instalace kotle společně s akumulační nádobou.

Ke kotli patří komín. Na to pamatují ustanovení v návodu k instalaci, kde jsou doporučené způsoby napojení, například i instalace regulátoru komínového tahu, pokud je tah nadměrný. Teplota spalin 130 °C, maximálně 170 °C, jednoznačně vyžaduje dokonalou tepelnou izolaci spalinové cesty, a to i její části za kotlem a komína nad střechou. Nejde jen o správný výpočet komínového tahu, ale i o správný návrh konstrukce spalinové cestky a jeho důslednou realizaci. Bez výpočtu to nelze odpovědně provést.

Povinností je instalace DBV ventilu, který řeší dochlazení v případě výpadku odběru tepla z kotle a rizika přetopení.

Preferovaným způsobem zapojení je uzavřený systém s uzavřenou expanzní nádobou v kotelně. I nadále lze však používat otevřený systém s otevřenou expanzní nádobou. V takovém případě je doporučeno zajistit přiměřeně velkou cirkulaci otopné vody přes otevřenou expanzní nádobu z místa zpátečky ke kotli, aby nádoba, která často bývá v nevytápěném prostoru, byla chráněna před zamrznutím, zejména přepadu z ní.

Poznámka na závěr první části: Pokud nemáte prostor na umístění akumulační nádrže a přesto potřebujete použít kotel na tuhá paliva, je zde k dispozici ještě varianta kotlů Hercules U24 nebo Hercules U26 ECO, které jsou oba ve 3. emisní třídě (tedy je lze zatím bez omezení používat i v budoucnu). Ty byly certifikovány pro provoz na sníženém výkonu, akumulační nádrž tedy nepotřebují. Avšak pozor, vyrábí se pouze do konce roku 2017.

Na webu VIADRUS ve složce Pro partnery jsou uvedeny všechny informace a doporučená schémata.
Automaticky pracující kotel

Protipólem ke kotli s ručním přikládáním je například kotel A3C vyráběný od minulého roku. Splňuje požadavky kladené podpůrným programem Kotlíkové dotace. Na trh byl uveden až po získání jistoty, že kotel plní požadavky ekodesignu, a to prohlášením autorizované zkušebny SZÚ Brno. Nikoliv tedy jen prohlášením výrobce, jak bylo možné, a proto nebyl dostupný již od počátku první vlny Kotlíkových dotací. Důvodem byl zvýšený důraz na ochranu zájmů zákazníků, a tedy i na dobré pověsti tradičního českého výrobce.

Standardní verze kotle umí ekvitermní regulaci, řídit 2 směšované okruhy a bojler.

Zvýšená verze umí navíc přepnout na náhradní zdroj, řídit kaskádu až 4 kotlů, místo jednoho směšovaného okruhu může řídit natápění akumulační nádoby. Základní doporučená schémata jsou v návodu k instalaci, všechna jsou pak na webu VIADRUS. Kotel lze ovládat přes internet pomocí aplikace.

Výkonové verze obsahují 4, 5, 6 nebo 7 článků pro jmenovité výkony od 23 kW do 35 kW.

Kotel má modulačně řízený ventilátor a to, mimo jiné, snižuje požadavek na komínový tah.

Napojení kotle na soustavu má nyní rozměr 5/4“.

Násypka má objem až 526 litrů paliva a na ní je napojen plynule řízený šnekový podavač. Konstrukční řešení podavače, obsahující nerezovou trubku pro zvýšenou odolnost, umožňuje vyrovnání drobných osových odchylek.

Nízké emisní parametry umožňuje konstrukce vodou chlazeného roštu, cesta plamene zaručující spalování i malých prachových částic, keramika udržující potřebnou teplotu během spalování, vícetahová komora, konstrukce výměníku tepla a následné dochlazení spalin posledním článkem se zvětšenou přestupní plochou na teplotu max. 150 °C, což je řízeno automaticky s využitím teplotního čidla. Kotel nelze řídit ručně.

Plášť kotle je z lakovaného plechu s minerální tepelnou izolací o tloušťce 5 až 7 cm.

Všechny základní prvky kotle jsou řešeny robustně, strojírensky dokonale, pro záruku dlouhé životnosti v řádu 20 i více let.

Kotel potřebuje dostatek spalovacího vzduchu. Na to se musí myslet při jeho instalaci. Zohlednit se musí moderní těsná okna bez infiltrace. Regulace sice kotel v případě nedostatku vzduchu i odstaví z provozu. Obecně u všech kotlů bez ohledu na výrobce pak platí, že nejde o poruchu kotle, nýbrž o zanedbání požadavků na přívod vzduchu a provozovatel se vystavuje riziku zbytečných nákladů na servis a nespokojenosti s výkonem kotle.

Pro projektanty jsou určena doporučená schémata zapojení obsahující např. umístění pojistných ventilů, řešení okruhů s trojcestnými ventily, čtyřcestným ventilem aj.

Podle poznatků z praxe je nutné věnovat velkou pozornost správné instalaci teplotních čidel, neboť jsou podmínkou funkce regulace.

Firmware regulátoru kotle je možné aktualizovat pomocí SD karty.

Velká aktualizace informací, včetně doporučených schémat, proběhla na webu VIADRUS v květnu, a proto se doporučuje se s případnými změnami seznámit.

A novinka na závěr: kotel A3C je nyní vyráběn i ve verzi 2017, která je zařazena do druhého kola kotlíkových dotací.

 
 
Reklama