Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové normy pro tuhá biopaliva již v platnosti

Od 1. listopadu 2014 vstoupily v platnost nové mezinárodní normy pro tuhá biopaliva ISO 17225 pro pelety, brikety, štěpku a dřevo. Jedná se o soubor sedmi norem, který nahrazuje původní evropské normy EN 14961, dnes již neplatné.

Celý systém přešel pod mezinárodní standardy ISO v sedmi již schválených specifických normách (později přibude osmá pro torefikovaná biopaliva) viz tabulka:

Číslo normyOznačení normyPlatnost
ISO 17225-1Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky1. 11. 2014
ISO 17225-2Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety1. 11. 2014
ISO 17225-3Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Tříděné dřevní brikety1. 11. 2014
ISO 17225-4Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Tříděná dřevní štěpka1. 11. 2014
ISO 17225-5Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo1. 11. 2014
ISO 17225-6Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Tříděné nedřevní pelety1. 11. 2014
ISO 17225-7Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 7: Tříděné nedřevní brikety1. 11. 2014
ISO 17225-8Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 8: Torefikovaná biopalivav průběhu 2015

Znamená to, že původní evropské normy EN 14961-1 až EN 14961-7 již nejsou platné. Přechodem pod standardy ISO došlo k harmonizaci řady nejasných termínů a celý systém stanovování tříd a parametrů biopaliv se zprůhlednil. Z velké většiny došlo k převzetí stávajících parametrů z původních CEN norem (EN 14961), výrobci ani dodavatelé se tedy nemusejí obávat velkých změn. Největší práce pro zainteresované strany bude přepsat technologické a katalogové listy, manuály, webové stránky a veškeré tiskoviny, kde se dnes již neplatné normy EN 14961 objevují.

Také došlo ke sjednocení některých výrazů, které se napříč stávajícími normami objevovaly v různých variantách. Nejdůležitější sjednocení nejspíše nastalo pro dřevní-dřevěná paliva. Nadále je jediný správný normativní výraz „dřevní“ – dřevní palivo, dřevní peleta, dřevní briketa, dřevní štěpka. Používání přídavného jména „dřevěná“ není ve spojení s palivy v souladu s platnými standardy. Výjimku tvoří pouze termín „dřevěné uhlí“.

Dřevní pelety

Dřevní pelety a brikety, zdroj Biomac
Dřevní pelety a brikety, zdroj Biomac

V případě dřevních pelet (ISO 17225-2) jsou nově do jedné normy sloučeny standardy pro průmyslové a neprůmyslové pelety (neprůmyslové = použití v malých domovních zdrojích tepla). Třídy neprůmyslových pelet zůstávají (A1, A2, B) a k nim se přidávají třídy průmyslových pelet (I1, I2, I3). A v tomto duchu se adaptuje i mezinárodní certifikace pelet ENplus, pod kterou se vyrábí více než 50 % všech dřevních pelet na světě. V České republice, Rakousku, Itálii nebo Německu je to více než 3/4 všech dřevních pelet.

Neprůmyslové dřevní pelety tříd A1 a A2 se stejně jako průmyslové dřevní pelety tříd I1 a I2 smějí produkovat pouze z původního dřeva nebo chemicky neupravených zbytků dřeva. Rozdíl mezi třídami A1 a A2 spočívá především v povoleném obsahu popela a dusíku. Vlastnosti tříd I1 a I2 mají podobný obsah popela a dusíku jako A2. Pelety třídy B a I3 mohou být vyráběny z chemicky upravených průmyslových dřevních zbytků a z chemicky neupravené použitého dřeva (s vyloučením kontaminovaného dřeva těžkými kovy, barvami, lepidly apod.).

Dřevní brikety

Dřevní brikety se podle ISO 17225-3 rozdělují do tří jakostních tříd A1, A2 a B. A1 a A2 jsou brikety vyráběné výhradně z původního dřeva a chemicky neupravených zbytků dřeva. Rozdíl mezi třídami A1 a A2 především spočívá v povoleném obsahu popela a dusíku. Brikety třídy B je povoleno vyrábět z chemicky upravených průmyslových zbytků dřeva a z chemicky neupraveného použitého dřeva. Vyloučeno je dřevo kontaminované těžkými kovy, laky, impregnací apod.

Dřevní štěpka

Pro dřevní štěpku (ISO 17225-4) jsou vytvořeny čtyři kvalitativní třídy A1, A2, B1 a B2. Třída A1 představuje paliva s nižším obsahem popela poukazující na to, že se jedná o štěpku bez kůry nebo s malým množstvím kůry a nižším obsahem vody, zatímco třída A2 má povolen vyšší obsah popela a obsah vody.

Vlastnosti tříd s označením A představují přírodní dřevo a chemicky neošetřené dřevní zbytky. Ve třídách s označením B je možno zahrnout další materiály, jako jsou rychle rostoucí dřeviny, dřevo ze zahrad a plantáží a chemicky neošetřené průmyslové vedlejší produkty a zbytky nebo chemicky neošetřené použité dřevo.

Palivové dřevo

Norma ISO 17225-5 pro palivové dřevo uvádí rozdělení do tří jakostních tříd. Třída A1 a A2 je vhodná pro použití v kamnech a krbech a palivové dřevo třídy B v kotlích na polena. Množství palivového dřeva se uvádí v metrech krychlových nebo kilogramech. Prostorový metr rovnaný (krychlový metr rovnaného dřeva) znamená naskládané dřevo, které zabírá prostor jednoho metru krychlového. Prostorový metr sypaný (metr krychlový nasypaného dřeva) se rovná krychli o velikosti jednoho metru krychlového, do které jsou naštípaná polena nasypána. Převodní poměry mezi těmito objemy budou ovlivňovány velikostí polen a jejich poskládáním. Norma ISO 17225-5 též uvádí informativní porovnání různých prostorových metrů dřeva používaných v obchodní praxi.

Nedřevní pelety

Nedřevní pelety mohou být podle normy ISO 17225-6 vyráběny z bylinné (rostliny bez dřevitého stonku), dále pak z ovocné a vodní biomasy. Do této normy se řadí také různé směsi surovin na bázi biomasy. Nedřevní pelety se normativně dělí do dvou tříd A a B, ve třídě A jsou přísnější parametry pro obsah vody, popele a některých prvků. Průměr nedřevních pelet může být dle ISO 17225-6 od 6 až do 25 mm.

Norma také identifikuje několik specifických typů nedřevních pelet podle vstupní suroviny, která se pro jejich výrobu nejčastěji používá: pelety z obilné slámy, pelety z chrastice rákosovité a pelety z ozdobnice čínské.

Nedřevní brikety

Nedřevní brikety (ISO 17225-7) jsou vyráběny stejně jako u předchozí normy z jiné nežli dřevní biomasy nebo směsí. Jedná se o slisované biopalivo ve tvaru krychlí, hranolů nebo válců s průměrem větším než 25 mm. Dělí se podle kvality do třídy A (vyšší jakost) a třídy B (nižší jakost). Parametry obou tříd se liší především povoleným obsahem vody, popele, stupněm slisování (hustotou částic) a obsahem síry, chloru a dusíku.

Normy pro tuhá paliva z biomasy jsou nyní mezinárodně harmonizovány pod Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO (International Organization for Standardization) a povyšují tak původní evropské standardy CEN (European Committee for Standardization) na jednotné mezinárodní normativy.

Nové normy ISO 17225 pro tuhá biopaliva budou na TZB-info podrobně popsány včetně limitních parametrů a tříd jakosti v rámci připravovaného projektu Kotle kamna krby, chystaného na rok 2015.

English Synopsis
New standards for solid biofuels already in force

From November 2014 entered into force the new international standards for solid biofuels ISO 17225 for pellets, briquettes, wood chips and wood. This is a set of seven standards, which replaces the original European standard EN 14961.

 
 
Reklama