Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Doporučený pravidelný servis plynového spotřebiče s přidanou hodnotou (I)

Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Článek uvádí příklad kontroly tepelné soustavy se staršími atmosférickými plynovými kotli v rodinném domku bez zateplení. Technické detaily z kontroly jsou doplněny i závěrečnou zprávou jako výsledkem kontroly.

Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření. Úvodní informace k problematice jsem zveřejnili v článku Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Zajímavé jsou i zkušenosti z Německa.

Příklad kontroly tepelné soustavy se staršími atmosférickými plynovými kotli v rodinném domku bez zateplení

Odborná veřejnost každým rokem upozorňuje na důležitost provádění pravidelného servisu na plynových spotřebičích. Nejedná se jen o bezpečnost, ta je samozřejmě na prvním místě, ale i vyčištění, seřízení a zajištění optimálního hospodárného provozu zdroje. Spolu s touto kontrolou je možné s minimální přidanou hodnotou provést základní diagnostiku celé otopné soustavy. Výstupem je jednoduchý, srozumitelný protokol, který bodově ohodnotí prvky v otopné soustavě od kvality stávajícího zdroje, izolace, úroveń regulace i posouzení výkonu s ohledem na skutečnou potřebu budovy.

Pro příklad byla vybrána kontrola, která byla provedena v domku z roku 1939 v Praze. Jedná se o typický příklad staré rodinné zástavby s více bytovými jednotkami. V objektu jsou dvě otopné soustavy, jedna etážová v 2. NP s kotlem 12,5 kW a druhá v 1. NP s kotlem 20 kW umístěným ve sklepě. Teplá (užitková) voda je připravována jen u kotle ve sklepě, pro 2. NP je používána karma. Konstrukce objektu jsou původní, zdivo cihelné tloušťky 450 mm okna dvojitá špaletová.

REKLAMA
Prohlédněte si instruktážní videa výrobků společnosti REMS


Závitnice

REMS Puma VE

Ohýbání

Kontrola tepelné soustavy v 2. NP


Jedná se o starší kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu. Umístěn je v koupelně.

 

Byla zkontrolována správná funkce zařízení, spaliny odchází do spalinové cesty a za kotlem je osazena čtyřcestná směšovací armatura, která je skutečně nastavena pro směšování zpětné vody s vodou z výstupu.

 

Na kotli nastavena teplota cca 55 °C, což by mělo být u dostatečné pro zabránění kondenzace spalin na výměníku.

 

Vizuálně byl zkontrolován kotel (např. stav hořáku, barva plamene, nepřítomnost stop po kondenzátu apod.).

 

Na štítku kotle byl zjištěn typ a výkon kotle 12,5 kW. Výkon není příliš větší než odhad tepelné ztráty vytápěného podlaží (3 pokoje, hala kuchyň a koupelna, nad podlažím půdní prostor, pod podlažím vytápěný prostor).

 


Do spalinové cesty před přerušovačem tahu byl vyvrtán otvor o průměru 8 mm, do kterého byla zasunuta sonda analyzátoru spalin. Čidlo má být uprostřed proudu spalin.

 

Bylo provedeno měření parametrů spalin při plném výkonu kotle. U tohoto typu kotle s jednostupňovým hořákem to nebyl problém, plného výkonu se dosáhne nastavením vyšší teploty na kotli. Tím se určila komínová ztráta.

 

Poté byla od měřicího přístroje odpojena sonda analyzátoru spalin a připojeno příložné teplotní čidlo. Tím byla změřena teplota na všech stranách kotle, víku i soklu. Je vhodné použít čidlo s ohybatelným čidlem pro snadnější měření u zdí. Před samotným měřením teplot bylo třeba nutno změřit rozměry kotle (nutno mít vlastní metr) a také změřit teplotu vzduchu v okolí kotle. Z měření se určí ztráta povrchem.

 

Po odpojení příložného teplotního čidla se připojí Prandlova sonda (v části zasouvané do kouřovodu nemá teplotní čidlo) a kotel se uvede do plného výkonu. Na měřicím přístroji se spustí program měření ventilační ztráty, na požadovaný povel přístroje je nutno hořák (případně celý kotel) vypnout a během 30 sekund proběhne měření ventilační ztráty. Tato hodnota se ale ve skutečnosti liší od naměřené hodnoty, v závislosti jak často a na jak dlouho dochází k vypínání hořáku, přesnější hodnoty lze získat pouze dlouhodobějším kontinuálním monitoringem provozu kotle (hlavně u kotlů, které v létě připravují TV).

 

Potom byl zkontrolován rozvod tepla.

Otopná soustava nemá vyvažovací armatury.

Čerpadlo je třírychlostní a je nastaveno na stupeň 2, což odpovídá potřebě soustavy.

 

Rozvody jsou neizolované, ale jsou přímo ve vytápěném prostoru, takže jejich ztráta je převážně využita pro vytápění vytápěného prostoru.

Nakonec bylo zkontrolováno předávání tepla.

Otopná tělesa jsou ocelová článková, pouze s ruční uzavírací armaturou.

 

Regulace dodávky tepla z kotle do vytápěného prostoru je zajištěna pouze jedním ručně ovládaným prostorovým termostatem v obývacím pokoji situovaném na severozápad.

 

Kontrola tepelné soustavy v 1. NPKotel pro vytápění a přípravu TV přízemí je 20kW kotel Dakon s atmosférickým hořákem a bez spalinové klapky.

 

Připojen je na otopnou soustavu přes nastavenou čtyřcestnou armaturu, oběhové čerpadlo je třírychlostní (nastaveno na stupeň 2), teplota otopné vody na kotli byla v době kontroly 65 °C, do soustavy vstupovala voda o 50 °C. Zásobník teplé vody připojen ke kotli bez nabíjecího čerpadla, funguje samotížně.

 

Měření komínové ztráty, ztráty povrchem i ztráty ventilací byly provedeny identicky jako u kotle v 2. NP.

Rozvody v suterénu jsou izolovány vatou a překryty sádrou, bez vyvažovacích armatur.

 

Otopná tělesa litinová článková s ručními armaturami.

 

Regulace spínání oběhového čerpadla je zajištěna programovatelným prostorovým termostatem umístěném v severně situované hale.

 

Výstupní zprávy vygenerované softwarem dodávaným spolu s měřicím zařízením


2. NP


 

1. NP


English Synopsis
Recommended regular servicing of gas appliances with value-added (I)

Regular inspection is focused on boilers and smoke flue, its accessories, security and regulation. The article presents an example of inspection of the thermal system with older atmospheric gas boiler in a house without insulation. Technical details of the revision are completed with final report as a result of the inspection .

 
 
Reklama