Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Porovnanie nákladov na energie v domácnosti pri rôznych druhoch paliva

Rastúce ceny energií nás nútia sa hlbšie zamyslieť nad ich celkovou ekonomickou bilanciou. V prvom rade nás zaujíma, koľko finančných prostriedkov nám odčerpá z našich peňaženiek. Pre porovnanie si zvoľme priemernú rodinu s 3 členmi v domácnosti bývajúcej v rodinnom dome.

Najvyššiu položku v rozpočte tvoria ceny za teplo na vykurovanie. Určenie predpokladanej potreby tepla na ÚK sa popisuje v STN 38 3350, ktorú si zoberieme na pomoc na výpočty pre porovnanie.

kde

Qr,vyk - ročná spotreba tepla (energie) na vykurovanie. [J.r-1]
Qmax - celková tepelná strata objektu, ktorá sa dá zistiť prepočtom z tepelných strát (STN 06 0210). Veľmi zjednodušene možno tento výkon nahradiť výkonom kotla na vykurovanie. (Spravidla je výkon kotla o cca 20~50 % vyšší ako tepelná strata). [W]
ε - pri výpočte tepelných strát, alebo návrhu kotla sa vychádza z najnepriaznivejšieho stavu, v ktorom pôsobenie infiltrácie (prevetrávanie) je maximálne. Keďže počas roka je pôsobenie vetra premenlivé, jeho celoročné pôsobenie sa koriguje hodnotou v rozsahu 0,65 ~ 0,8. Zároveň hodnotou ε je možné definovať aj vplyv prerušovaného vykurovania [ - ]
d - počet vykurovacích dní počas roka. Je to údaj z dlhodobých meraní, udaný v STN 06 0210. Možno ho definovať ako počet dní, v ktorých priemerná teplota vonkajšieho vzduchu poklesne pod +13 °C (predtým sa vyžadovalo + 12 °C). Pri veľmi kvalitne zateplených domoch je možné túto teplotu znížiť až na +10 °C. Pre výpočet použijeme oblasť Košice, kde d = 218 dní. [ - ]
ti - je priemerná teplota vzduchu vo vykurovanom objekte a uvažuje sa 18 °C. [°C]
te - je najnižšia výpočtová teplota (priemerná najnižšia teplota v troch po sebe idúcich dňoch) je určená opäť z dlhodobých pozorovaní. Pôvodná -15 °C sa upravila v revidovanej STN 73 0540 na hodnotu - 13 °C pre Košice. [°C]
tepr - priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období určená z dlhodobých pozorovaní, pre náš prípad +3 °C. [°C]
Qmax - pre náš modelový domček si zvolíme potrebný výkon 15 kW, s polohou v Košiciach. (Pre porovnanie bežný panelákový byt sa pohybuje v rozpätí 3 ~ 7 kW - ovplyvňuje ho objem bytu, zasklené plochy, poloha bytu v rámci objektu, kvalita obalových konštrukcií.)

Qr,vyk = 24 . 3600 . 0,73 . 15000 . 218 . ((18-3)/(18+13)) = 99,7.109 J ≈ 100 GJ.r-1

Nasledujúca tabuľka nám ukáže porovnanie ceny na teplo pri vykurovaní s rôznymi druhmi paliva. Významným prvkom v danej bilancii je účinnosť premeny energie na teplo (účinnosť spaľovania a vykurovacieho systému)

DRUH PALIVA Sk / mj Účinnosť Výhrevnosť/mj Cena / GJ
Drevo 0,80 Sk/kg 0,55 0,0146 GJ/kg 99,63
Peletky 3,80 Sk/kg 0,85 0,0185 GJ/kg 241,65
Hnedé uhlie 3,10 Sk/kg 0,55 0,0180 GJ/kg 313,13
Koks 5,23 Sk/kg 0,62 0,0275 GJ/kg 306,74
Zemný plyn (ZP) 6,50 Sk/m3 0,89 0,0338 GJ/m3 215,82
ZP kondenzačný kotol 6,50 Sk/m3 1,01 0,0338 GJ/m3 190,18
Elektrina sadzba B 982,00 Sk/Gj 1,00 1,0 GJ/GJ 982,00
Elektrina sadzba BP 380,00 Sk/Gj 1,00 1,0 GJ/GJ 380,00
Tepelné čerpadlo 380,00 Sk/Gj 3,00 1,0 GJ/GJ 126,67
Centralizovaný Zdroj CZT 470,00 Sk/Gj 0,98 1,0 GJ/GJ 479,59
Propán 26,00 Sk/m3 0,89 0,0464 GJ/kg 629,60

Tabuľka č. 1: Prepočet ceny energie na rôzne druhy paliva, vrátane účinnosti premeny energie


Graf č. 1 - porovnanie ročných nákladov na vykurovanie na rodinný dom so spotrebou 100 GJ

Ďalšou významnou položkou je ohrev TÚV. Pri našich troch členoch v domácnosti sa potreba TÚV podľa STN 06 0320.

Qtuv - ročný odber tepla pre zásobovanie teplou úžitkovou vodou [ W ]
a - potreba vody na jedného obyvateľa (50 - 130 l/deň) [ kg ]
b - počet obyvateľov [ - ]
tSV - priemerná teplota studenej vody počas roka (+10 - +12°C) [°C]
T - počet hodín prevádzky systému ohrevu TÚV (24 hod) [hod]
cvo - merná tepelná kapacita vody (4200) [J.kg-1.K-1]
n - počet dní ohrevu teplej vody (cca 350 dní) [ - ]

V našom príklade uvažujeme 3 osoby trvale žijúce v domácnosti s odberom na osobu cca 85 l na deň.

Cena za teplo na ohrev TÚV sa dá určiť priamo prepočtom podľa Tab. č. 1, kde sú udané ceny za 1 GJ podľa použitého paliva.

Doterajšie výpočty popisujú dve najvyššie veličiny, ktoré priamo vplývajú na potrebu tepla. Energia sa však spotrebúva aj na iné činnosti: varenie, svietenie, domáce spotrebiče, ... Do cien na teplo pre ohrev ÚK, alebo TÚV neboli zahrnuté trvalé poplatky (za tzv. pripojenie), ktoré sú v prípade plynu a elektrickej energie.

Pri rozhodovaní sa o druhu vykurovania pri výstavbe nových domov sa často zabúda na investičné náklady na zrealizovanie vykurovacieho systému, ktoré v súčastnosti nie sú zanedbateľné. Do ceny tepla sa nám dostanú vo forme odpisov. Pri predpoklade životnosti vykurovacieho systému 15 rokov na zdroj tepla a cca 20 rokov na vykurovací systém, uvažujme priemernú hodnotu životnosti cca na 17 rokov.

Predpokladané potreby energie na iné činnosti ako varenie osvetlenie ... sú určené odhadom.
- Varenie 4,5 GJ
- Odber elektro na iné činnosti v domácnosti 7,9 GJ


Graf č. 2 - porovnanie ročných nákladov na energie na rodinný dom za rok

Legenda:
Poplatky - stále poplatky podľa odberu v prípade plynu a elektrickej energie
Elektro NT - pri sadzbe BP je to nízka tarifa využívaná 20 hod denne (osvetlenie, varenie)
Elektro VT - pri sadzbe BP je to vysoká tarifa využívaná 4 hod denne (osvetlenie, varenie)

Z prezentovaných grafov je jasné, že výhodná prevádzka vykurovania ešte nemusí znamenať najvýhodnejší systém z hľadiska pohľadu na celkovú energiu. Často prevádzkovaný spôsob ohrevu v zime spolu s vykurovaním, v lete len elektricky, môže v lete znamenať výrazný nárast výdavkov na TÚV. Je výhodnejšie pri zainvestovaní minimálnych nákladov do systému vykurovania (montáž čerpadla, prípadne trojcestného ventilu) znížiť výdavky na ohrev pomocou paliva, ktoré sa používa aj na ÚK celoročne.

Z hľadiska presnosti je treba údaje brať ako orientačné, nakoľko potreby energie sa môžu odlišovať (iný životný štandard, iný počet ľudí v domácnosti, iná kombinácia spôsobu ohrevu TÚV a ÚK, ... Možno ale vám pomôžu pri rozhodovaní sa o spôsobe vykurovania a ohrevu TÚV pri novostavbách, prípadne možnosti prehodnotenia úpravy, resp. zámeny spôsobu dodávky energie do vášho objektu. Keďže trend do budúcnosti je rast ceny energií, treba sa vážne zamyslieť nad výdavkami za energiu. Prajem Vám pri rozhodovaní šťastnú ruku.

 
 
Reklama