Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Budoucnost tepelných čerpadel v Evropě a v ČR

Tepelná čerpadla (TČ) přecházejí do nové fáze pohledu společnosti. Už to nejsou jakési drahé technologie pro nadšence nebo pro bohaté, ale běžná zařízení pro vytápění a ohřev vody, spojené s případnou akumulací do vody, do základů budovy nebo zemského masivu. Ve skandinávských zemích „budoucnost už nastala“, poučme se u nich.

Přehled vývoje instalací TČ v Evropě

Ve svém příspěvku čerpám ze statistik1 vydávaných Evropskou asociací tepelných čerpadel, jejíž součástí je také naše Asociace. Informace z minulého roku nejsou ještě zpracovány, ale předběžné výsledky ukazují, že se naplňují předpoklady uveřejněné v tomto článku.

Na prvním grafu je vývoj počtu instalací s rozdělením podle jednotlivých systémů. Po krátkém zaváhání kolem krize se segment tepelných čerpadel dále rozvíjí. Poslední 4 roky roste evropský trh s tepelnými čerpadly každoročně o 15%. Již v roce 2016 se přiblížil hranici 1 miliónu ročně nainstalovaných čerpadel a 6. prosince minulého roku Evropská asociace oslavila jednak překročení miliónu instalací ročně, a pak zejména dosažení 10 miliónu nainstalovaných tepelných čerpadel v Evropě. Jistě, jednalo se o propagační akci, ale i ta ukazuje, jak se obor úspěšně rozvíjí. Na grafu je dále vidět současný příklon k tepelným čerpadlům se zdrojem tepla ze vzduchu.

Obr. 1	Vývoj počtu instalací TČ v Evropě
Obr. 1 Vývoj počtu instalací TČ v Evropě

Na druhém grafu je vývoj počtu instalací tepelných čerpadel pro ohřev vody, tedy jednotek, které jsou v posledních letech populární i u nás.

Obr. 2	TČ pro ohřev vody - vývoj počtu instalací v Evropě
Obr. 2 TČ pro ohřev vody - vývoj počtu instalací v Evropě

Třetí graf ukazuje rozdělení instalací mezi jednotlivé státy.

Obr. 3  TČ instalovaná v roce 2016 – státy Evropy
Obr. 3 TČ instalovaná v roce 2016 – státy Evropy

Vývoj instalací TČ v ČR

Podle statistiky MPO2 bylo v roce 2016 nainstalováno necelých 13 tis. tepelných čerpadel a v loňském roce necelých 16 tis. jednotek. Meziročně došlo k celkovému nárůstu prodaných tepelných čerpadel o 24 %, z čehož tepelná čerpadla vzduch-voda tvořila asi 88 % celého trhu s nárůstem prodeje o 27 %. Prodej tepelných čerpadel země-voda stagnuje. V současné době je v České republice v provozu přes 80 tis tepelných čerpadel.

Obr. 4	Vývoj počtu instalací v ČR [1]
Obr. 4 Vývoj počtu instalací v ČR [1]

Prognóza vývoje

Odhad vývoje trhu s tepelnými čerpadly vychází z posouzení budoucího vývoje cen energií, vývoje stavebnictví a ekonomického růstu v jednotlivých zemích. Pro tyto podmínky Evropská asociace vytvořila předpokládané průběhy prodejů v příštích letech:

Obr. 5	Odhad vývoje instalací v ČR a v Evropě (dole)
Obr. 5 Odhad vývoje instalací v ČR a v Evropě (dole)

Ve skandinávských zemích „budoucnost už nastala“, poučme se u nich.

Ve skandinávských zemích se každoročně instaluje kolem 30 tepelných čerpadel na 1000 domácností, u nás je to jen desetina této hodnoty.

Obr. 6	Počet prodaných TČ v roce 2016 na 1 000 domácností ve státech Evropy
Obr. 6 Počet prodaných TČ v roce 2016 na 1 000 domácností ve státech Evropy

Celkově je například v Norsku nainstalováno skoro 440 jednotek na 1000 domácností, tedy 44% domácností má TČ. Proč je v zemích se studenými a dlouhými zimami technologie tepelných čerpadel tak populární? Možná proto, že potomci Vikingů byli vždy chytří.

Potenciál vývoje trhu s TČ

Odborníci v Evropské asociaci provedli takový malý myšlenkový experiment a aplikovali situaci právě v Norsku na jednotlivé státy Evropy. Jak by to vypadalo, kdyby byla celá Evropa jako Norsko - neboli jaký je, i když teoretický, potenciál pro obor tepelných čerpadel. Výsledek je na následujícím grafu. Vzdálenost tečky od konce sloupečku ukazuje, jak daleko je ten který stát od jeho potenciálu (vodorovný sloupeček). Z grafu je patrné, že počet instalací by se v České republice mohl zdesetinásobit.

Obr. 7	Potenciál rozvoje TČ
Obr. 7 Potenciál rozvoje TČ

Z této úvahy je vidět obrovský potenciál ve velkých evropských zemích tj. v Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii. Rychlé nasazení tepelných čerpadel na těchto vyspělých trzích by vedlo k poměrně revolučním změnám s nečekanými výhodami v oboru zaměstnanosti a přínosy pro životní prostředí.

 r. 2016Potenciál
Počet instalací ročně1 mil.6,8 mil.
Počet TČ celkem9,5 mil.89,9 mil.
Vyrobená obnovitelná energie106 TWh1 001 TWh
Snížení emisí CO227 Mt257 Mt
Ušetřená energie135 TWh1 277 TWh
Počet pracovních míst54 098512 634

Tab. 1 Potenciál rozvoje tepelných čerpadel v Evropě – možné dopady

Vliv cen energií

Výše uvedené úvahy předpokládají poměrně optimistický vývoj dalších ukazatelů. Jedním z nich jsou i ceny energií na trhu a jejich poměr. Na obrázku je závislost předpokládaného růstu prodeje v závislosti na změně poměru cen elektřiny a plynu v Německu. Zemní plyn je jak v Německu tak u nás relativně levný a zpomaluje rozvoj oboru tepelných čerpadel. Jeho cena v budoucnosti je proto důležitá a z grafu si můžeme vytvořit představu o jejím vlivu.

Obr. 8	Růst trhu TČ v závislosti na ceně energií – příklad Německa
Obr. 8 Růst trhu TČ v závislosti na ceně energií – příklad Německa

Překážky v rozvoji tepelných čerpadel v České republice

V České republice je stále hlavním zdrojem vytápění rodinných a bytových domů plynové kotle a kotle na pevná paliva.

Úřady

Rozvoj tepelných čerpadel brzdí špatná práce stavebních úřadů. Stavební úřady mají v některých regionech zpřísněné požadavky na doložení úrovně hluku u tepelných čerpadel systému vzduch-voda a někde je získání stavebního povolení k zahájení vrtů pro zemní tepelná čerpadla složitý proces.

Chladiva

Nepříjemností je také důsledek snižování množství skleníkových plynů omezováním či zákazem použití některých chladiv. Tuto nepříjemnost z velké míry řeší nově vyvinutá chladiva a provozovatel menších tepelných čerpadel, především pro oblast rodinných domů, se s ní ani nesetká.

Dotace

Další překážkou většího rozšíření tepelných čerpadel je nastavení systému státní podpory. Program „Nová zelená úsporám“ zaměřený na stavbu nových domů čisté energetice příliš nepomáhá. Podporuje spíše zateplování a k instalacím obnovitelných zdrojů tepla motivuje výrazně méně. Podání žádostí není jednoduché a žadatelé často naráží na administrativní překážky při žádosti o státní podporu. Významným zdrojem podpory TČ tak zůstává jen takzvaná kotlíková dotace, která je určená pro domácnosti, které stále ještě používají kotle na pevná paliva.

Propagace

K horší pozici tepelných čerpadel v rámci obnovitelných zdrojů přispívá i menší propagace těchto zdrojů. Například v porovnání se spalováním biomasy nebo větrnými elektrárnami je o tepelných čerpadlech daleko méně slyšet.

Vzdělávání

V mnohých zahraničních firmách se technici dozví jen základní pokyny k instalaci zařízení bez toho, aby hlouběji porozuměli problematice tepelných čerpadel.

Všechny tyto překážky se snažíme v naší Asociaci pro využití tepelných čerpadel odstraňovat a přispívat k dalšímu rozvoji oboru.

Budoucnost

V současné době lze sledovat velký rozvoj hybridních tepelných čerpadel, tedy zařízení kombinující elektricky poháněné TČ s dalším zdrojem energie. Roste prodej malých jednotek specializovaných na ohřev teplé vody. Obecně se provedení tepelných čerpadel přizpůsobuje snižování tepelné ztráty v budovách rozšířením nabídky k menším výkonům. Trendem je integrování všech funkcí potřebných pro dům, tedy vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání, při zachování minimálních rozměrů zařízení. Výhodná je kombinace tepelného čerpadla se sluneční fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy.

V budoucnosti bude pokračovat zlepšování parametrů tepelných čerpadel. Jistě se rozšíří využití odpadního tepla (větrání, odpadní vody, technologické procesy). Obecně se bude snižovat energetická nezávislost budov – tzv. „nulové domy“. Čeká nás integrace tepelných čerpadel do staveb. Zásobování teplem bude stále více doplňováno tepelnými čerpadly a vzniknou decentrální zdroje tepla pro sídliště s využitím tepelných čerpadel. Lze také očekávat růst zájmu o kombinaci TČ s fotovoltaickými elektrárnami. Pilotní projekty a simulace provozu ukazují, že tato kombinace může vést až k dosažení soběstačnosti v pokrytí potřeby tepla v RD, ale zatím je tento způsob ekonomicky velmi nákladný.

Literatura

  1. EHPA European Heat Pump Market and Statistics Report 2017, EHPA, Brussels, Belgium, 2018.
  2. MPO, Statistika prodejů tepelných čerpadel za rok 2017, Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, Praha, květen 2018.
 
 
Reklama