Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotlíková kalkulačka 2016 – Opravdu v novém kotli spálíme méně paliva než ve starém?

Rozložení a práce s aplikací, pokyny k vyplnění

Dobře provozované moderní kotle na pevná (tuhá) paliva mají vyšší účinnost, tedy míru využití energie paliva, než kotle staré konstrukce. Opravdu v novém kotli spálíte méně paliva než ve starém? Tato „kotlíková kalkulačka“ vám umožní orientačně vypočítat, kolik a zda vůbec ušetříte za topnou sezónu.

Úvod

Přestože se v poslední době výrazně zmenšuje množství sněhu a průměrná venkovní teplota v topné sezóně roste, dá se předpokládat, že ještě nějakou dobu budeme muset naše domy vytápět. Potřeba tepla pro dosažení tepelné pohody v obydlích se odvíjí hlavně od jejich velikostí, konstrukce a hodnoty požadované teploty. Způsobů vytápění je nepřeberné množství a není nikterak snadné rozhodnout se, který je ten pravý.

V tomto článku se budeme zabývat pouze tradičním způsobem ústředního teplovodního vytápění (převážně radiátory a podlaha) na pevná paliva. Topná voda je pouze nosič energie, je ohřáta ve zdroji tepla, tedy např. v kotli, a rozvedena do prostor, které mají být vytápěny.

Neumíme žádnou energii vyrobit, pouze umíme měnit její formu

Dřevo, peleta, či uhlí jsou vlastně takové akumulátory či baterky, ve kterých je uložena energie ze slunce, kterou následně používáme např. pro vytápění. Jako lidé (stejně tak zvířata) neumíme žádnou energii vyrobit, pouze umíme měnit její formu. Tato přeměna je vždy zatížena nějakou ztrátou, která zvyšuje potřebu vstupní energie (množství paliva).

Míra využití energie paliva je výrazně ovlivněna účinností kotle, a proto je obecnou snahou všech výrobců kotlů zvyšovat jejich účinnost. Za moderní kotle na pevná paliva je možné považovat kotle automatické (pelety, uhlí) a zplyňovací (špalky dřeva, uhlí).

Účinnost kotle se dá zvýšit tak, že se minimalizují kotlové ztráty

Účinnost kotle představuje poměr mezi energií využitou – ohřátá topná voda (výkon) a energií přivedenou (přiloženou) v palivu do kotle (příkon). Účinnost kotle se dá zvýšit tak, že se minimalizují kotlové ztráty. U dobře pracujících kotlů je největší ztráta citelným teplem spalin, tedy tzv. ztráta komínová (kolik tepla mi vyletí komínem). Vše má samozřejmě své technické a provozní limity, např. extrémně nízká teplota spalin způsobuje snížení komínového tahu a kondenzace vody a dehtů obsažených ve spalinách.

Obecně můžeme konstatovat, že moderní kotle (automatické a zplyňovací) mají větší účinnost než kotle staré konstrukce (prohořívací a odhořívací).

 • I moderní kotle se dají provozovat „špatně“, takže jejich provozní parametry budou velmi vzdálené údajům uvedeným na štítku kotle, o tom se více můžete dočíst ve článku KOTLÍKGATE.
 • Když se budete řídit SMOKEMANovým desaterem správného topiče může se tento rozdíl zmenšovat.
 • Pokud byste si chtěli orientačně změřit účinnost vašeho kotle, můžete postupovat dle zjednodušeného postupu.

Pokud uvažujete o výměně starého kotle za nový např. v rámci kotlíkových dotací, můžete počítat s tím, že pokud budete kotel správně provozovat, tak při stejné potřebě tepla (podobná zima) spálíte menší množství paliva. Co to znamená v penězích, vám odpoví kotlíková kalkulačka (dále aplikace), kde si můžete orientačně spočítat roční úsporu palivových nákladů.

Vypočtená úspora palivových nákladů představuje maximum možného

Aplikace vychází z předpokladu, že spotřeba tepla (před a po výměně) je podobná, včetně tepelné pohody (tedy i nepohody). Jednou z výhod moderních spalovacích zařízení je, že se může zvýšit tepelná pohoda. Zdroj tepla dodává teplo, přestože není obsluha delší dobu doma (dům nevymrzá), takže nenastávají tak velké teplotní skoky (zátop, provoz, vyhasnutí, vychladnutí objektu apod.).

Nic není zadarmo, lepší tepelná pohoda ale může představovat větší potřebu tepla, a tím také větší spotřebu paliva. Je pak na každém provozovateli, co je pro něj důležité a jaké si stanoví priority. To, jak se k vypočtené úspoře přiblížíme, záleží hlavně na způsobu provozu a řízení celé topné soustavy.

K čemu aplikace slouží

Aplikace umožňuje získat informaci o výsledné výši dotace, orientační vyhodnocení případné finanční úspory za palivové náklady a návratnosti při realizaci výměny starého zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech za nový nízkoemisní zdroj na pevná paliva. Vyplněním informací o současném a novém stavu po dotaci získá uživatel informaci o:

 • celkové výši dotace na výměnu kotle, na kterou má nárok, a to na základě typu zvoleného zdroje tepla, celkové vložené finanční částky a lokality;
 • orientační dosažitelné finanční úspoře vypočtené na základě používaných paliv a jejich nákladů na pořízení, typu stávajícího a nového kotle;
 • orientační návratnosti investice vypočtené na základě celkové investice, výše dotace a orientační finanční úspory.

Za moderní kotle na pevná paliva je možné považovat kotle automatické (pelety, uhlí) a zplyňovací (špalky dřeva, uhlí).

1. Kolik peněz se dá ušetřit výměnou starého kotle na tuhá paliva za kotel nový? Orientační výpočet.

Aplikace vychází z předpokladu, že spotřeba tepla (před a po výměně) je podobná, včetně tepelné pohody (tedy i nepohody). Jednou z výhod moderních spalovacích zařízení je, že se může zvýšit tepelná pohoda. Zdroj tepla dodává teplo, přestože není obsluha delší dobu doma (dům nevymrzá), takže nenastávají tak velké teplotní skoky (zátop, provoz, vyhasnutí, vychladnutí objektu apod.).

Pozn.: lepší tepelná pohoda ale může představovat větší potřebu tepla, a tím také větší spotřebu paliva. Je pak na každém provozovateli, co je pro něj důležité a jaké si stanoví priority. To, jak se k vypočtené úspoře přiblížíme, záleží hlavně na způsobu provozu a řízení celé topné soustavy.

1.1 Rozložení a práce s aplikací

Aplikace je rozdělena celkem do osmi oblastí s označením 1 až 8.

Pro dobrou orientaci v aplikaci je nutné zdůraznit, že

 • levá část aplikace představuje stav před výměnou;
 • pravá část aplikace představuje stav po výměně.

Oblasti 1, 5, 8 nejsou děleny a představují společné oblasti pro oba stavy.

Uživatel výpočtu vyplňuje požadované hodnoty pouze do políček se žlutou výplní a tyto hodnoty představují základní vstupní informace nutné pro orientační výpočet výše dotace, celkové roční úspory a návratnosti investice. Hodnoty ve světle modrých políčkách jsou automaticky vyplněny a jsou uzamčeny pro úpravu. Ta políčka, která nejsou uživatelem vybrána na základě zadání, mají šedou výplň.

 

Dále aplikace umožní uživateli pracovat se:

Seznamy
Přepínači
Zaškrtávacími políčky

1.2 Kompatibilita

Aplikace „VYHODNOCENÍ VÝMĚNY STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“ je kompatibilní pouze s tabulkovým procesorem Microsoft Excel verze 2003 a novějšími verzemi. V aplikaci jsou použity ovládací prvky formulářů, které nejsou kompatibilní s alternativními tabulkovými nástroji. V těchto nástrojích se ovládací prvky formulářů nezobrazí správně a ztrácí se jejich funkčnost.

2. Pokyny k vyplnění

2.1 Oblast 1 „VÝPOČET VÝŠE DOTACE“

2.1.1 Zadání vstupních informací 

Typ nového dotovaného kotle – vyberte typ nového kotle, který zvažujete pořídit v rámci dotace, a to z následujících možností:

 • Kotel spalující pouze uhlí
 • Kotel spalující uhlí a biomasu
 • Kotel spalující pouze biomasu

Pozn.: Vybrané volbě přísluší základní procento dotace dle Základních pravidel pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši:

 • 70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze uhlí.
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa).
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno OZE (kotel pouze na biomasu).

Místo realizace – kraj – vyberte kraj, ve kterém chcete výměnu stávajícího kotle realizovat.

Místo realizace – město, obec – vyberte město nebo obec zvoleného kraje.

Pozn.: Podpora může být navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden v Příloze č. 1 Základních pravidel pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí.

Způsob dopravy paliva nového kotle – vyberte způsob dopravy paliva nového kotle, a to z následujících možností:

 • Automatický kotel – kotel s automatickou dopravou paliva do spalovací komory – akumulační nádrž není nutná.
 • Kotel s ručním přikládánímakumulační nádrž je nutná. V aplikaci doplňte předpokládanou cenu za akumulační nádrž.

 

Pozn.: V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení Komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určené výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, kterou jsou určeny výrobcem. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Je potřeba Průkaz energetické náročnosti budovy? Vyberte ze dvou možností:

 • Ano – zatrhněte v případě, že budete dokazovat, že došlo ke snížení energetické náročnosti budovy v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“. V tomto případě, doplňte do políčka „Cena za Průkaz energetické náročnosti budovy“ cenu v Kč (obvykle do 5000 Kč). V případě, že již průkaz máte, zadejte do tohoto políčka hodnotu 0.

 • Ne – v tomto případě je nutné provést při výměně zdroje také minimálně jedno tzv. mikro energetické opatření (MEO). Zadejte cenu do políčka „Cena za mikroenergetická opatření (MEO)“. Jedná se o celkovou částku, která zahrnuje již služby energetického specialisty související s MEO.

Pozn.: Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). Postačí realizovat pouze jedno z mikro energetických opatření níže uvedeného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.

Seznam technických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření):
Číslo opatřeníTyp opatření
1Zateplení střechy nebo půdních prostor
2Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6Dílčí výměna oken
7Výměna vstupních a balkonových dveří
8Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Cena za nový kotel a otopnou soustavu (Kč) – zadejte cenu za kotel a otopnou soustavu v Kč.


Pozn.: Cena příslušného zdroje vytápění a otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

Upravená cena za mikroenergetická opatření (Kč) – automaticky vyplněno. Uznatelné náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). V případě, že zadaná částka uživatelem za mikro energetická opatření je vyšší, tak částka v tomto políčku je automaticky upravena na maximální možnou částku, tedy 20 tis. Kč.

Celková vložená částka fyzickou osobou (Kč) – automaticky vyplněno. Jedná se o součet uvedené ceny za kotel a otopnou soustavu + cena za akumulační nádrž + cena za mikroenergetická opatření, resp. cena za Průkaz energetické náročnosti budovy.

Celkové vynaložené způsobilé výdaje (Kč) – automaticky vyplněno. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. V případě, že celková vložená částka fyzickou osobou je vyšší, tak částka v tomto políčku je automaticky upravena na maximální možnou částku, tedy 150 tis. Kč.

2.1.2 Výše dotaceZákladní výše dotace (%) – automaticky vyplněno na základě zvoleného Typu nového dotovaného kotle.

Navýšení dotace vzhledem k lokalitě (%) – automaticky vyplněno na základě Místa realizace – město, obec.

Navýšení dotace (kraj), (Kč) – vyplňte ručně hodnotu v procentech v případě dalšího navýšení dotace krajem.

Navýšení dotace (obec), (Kč) – vyplňte ručně hodnotu v procentech v případě dalšího navýšení dotace obcí.

Pozn.: Některé obce mohou navyšovat dotaci pevnou částkou v Kč. V tomto případě přepněte pomocí přepínače z % na Kč a zadejte částku v korunách.


Celkové procento dotace (%) – automaticky vyplněno. Jedná se o součet Základní výše dotace + Navýšení dotace vzhledem k lokalitě + Navýšení dotace (kraj) + Navýšení dotace (obec). Hodnota celkového procenta dotace musí být menší nebo rovna 100 %, v opačném případě, bude uživatel vyzván ke kontrole zadání.

Pozn.: V případě, že v políčku Navýšení dotace (obec) je navýšení vyjádřeno v korunách, tak celkové procento dotace je rozděleno na navýšení vyjádřeno v % + navýšení obcí v Kč.

Celková výše dotace (Kč) – automaticky vyplněno. Celkové procento dotace se aplikuje na Celkové vynaložené způsobilé výdaje.

Fyzická osoba zaplatí celkem (Kč) – automaticky vyplněno. Rozdíl mezi Celkovou vloženou částkou fyzickou osobou a Celkovou výši dotace.

2.2 Oblast 2 „KONSTRUKCE KOTLE“

2.2.1 Popis stavu před výměnou


V části „Popis stavu před výměnou“ zvolte stávající starý zdroj na pevná paliva ze tří možostí:

 • Prohořívací kotel – spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, přirozeným přívodem spalovacího vzduchu (bez ventilátoru), u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva.
 • Odhořívací kotel – spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, přirozeným přívodem spalovacího vzduchu (bez ventilátoru), u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva.
 • Starý zplyňovací kotel – odhořívací spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žárovzdornou spalovací komorou.

Pozn.: Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním. V rámci dotace nelze podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Nelze také podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.

2.2.2 Popis stavu po výměně


Části Popis stavu po výměně je automaticky přiřazena volba Způsob dopravy paliva nového kotle z Oblasti 1, a to:

 • Nový zplyňovací kotel – moderní typ kotle, který je konstruován pro spalování pevných paliv na principu zplyňování a následného dohoření vzniklých plynů ve spalovací komoře.
 • Automatický kotel – moderní typ kotle s plně automatickým řízením spalování pevných paliv.

Pozn.: Budou podporovány pouze moderní kotle splňující Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na Ekodesign kotlů na tuhá paliva. Těmto požadavkům vyhovují pouze moderní automatické a zplyňovací kotle.

2.3 Oblast 3 „Účinnost kotle“

2.3.1 Popis stavu před výměnou


Na základě výběru konstrukce starého kotle je tomuto kotli automaticky přiřazena orientační účinnost, a to:

 • 55 % pro prohořívací kotle,
 • 65 % pro odhořívací kotle,
 • 70 % pro staré zplyňovací kotle.

Pozn.: V případě, že uživatel chce použít jinou hodnotu pro účinnost starého kotle (např. ze štítku kotle), má možnost zadat hodnotu pro účinnost ručně pomocí přepínače „Zadat ručně“.

2.3.2 Popis stavu po výměně


Na základě výběru konstrukce nového kotle je kotli automaticky přiřazena orientační účinnost, a to:

 • 90 % pro automatické kotle,
 • 88 % pro zplyňovací kotle,

Pozn.: V případě, že uživatel chce použít jinou hodnotu pro účinnost nového kotle (např. ze štítku kotle), má možnost zadat hodnotu pro účinnost ručně pomocí přepínače „Zadat ručně“.

2.4 Oblast 4 „POUŽÍVANÁ PALIVA“

2.4.1 Popis stavu před výměnou


V prvním kroku zatrhněte druhy základních paliv, která spalujete ve starém kotli. Následně doplňte do žlutých políček množství spáleného paliva za rok v PRMr (PRMr – prostorový metr rovnaný suchého dřeva, platí pro měkké a tvrdé dřevo) nebo v tunách (t – platí pro ostatní paliva). Hmotnostní podíl používaných paliv je potom vyplněn automaticky (modrá políčka).

Pozn.: Uživatel má u dřeva možnost zvolit následující druhy dřeva:

 • Měkké dřevo – sem patří smrk, jedle, borovice, lípa apod. Orientační hmotnost 1 PRMr měkkého dřeva (obsah vody 20 %) pro přepočet na tuny je stanovena na 320 kg/PRMr.
 • Tvrdé dřevo – sem patří buk, dub, habr, bříza apod. Orientační hmotnost 1 PRMr tvrdého dřeva (obsah vody 20 %) pro přepočet na tuny je stanovena na 500 kg/PRMr.

Jednotky měření dřeva:

 • PRMr – prostorový metr rovnaný. Jedná se o prostor 1 × 1 × 1 metr, ve kterém jsou polena rovnaná s co nejmenším podílem volného místa.
 • PRMs – prostorový metr sypaný. Jedná se o prostor 1 × 1 × 1 metr, do kterého jsou polena volně sypaná.
 • PRMr obsahuje díky uložení polen přibližně o 30 až 40 % více dřeva než PRMs.

2.4.2 Popis stavu po výměně


V prvním kroku zatrhněte druhy paliva, která chcete spalovat v novém podporovaném kotli. Na základě volby z oblasti 1 (typ kotle a způsob dopravy paliva) jsou zvýrazněná ta paliva, která jsou pro danou kombinaci vhodná. Např. pro kotel s ručním přikládáním spalující pouze uhlí se mezi vhodná paliva řadí černé uhlí, hnědé uhlí a hnědouhelné brikety. V druhém kroku doplní uživatel předpokládaný podíl použití jednotlivých paliv. Na základě této informace je vypočítáno množství jednotlivého paliva dle účinnosti nového kotle (Oblast 3), výhřevnosti (Oblast 5) a vypočtené roční spotřeby tepla (Oblast 6) v PRMr (platí pro měkké a tvrdé dřevo) nebo v tunách (platí pro ostatní paliva).

Pozn.: Celkový podíl (součet jednotlivých podílů) musí být vždy 100 %! V opačném případě nelze vypočítat roční úsporu a návratnost investice. Uživatel je při vyplňování upozorněn, že je nutné upravit celkový podíl na 100 %:

 • CHYBA – Celkový podíl je menší než 100 %:

 • CHYBA – Celkový podíl je větší než 100 %:

 • SPRÁVNĚ – Celkový podíl je v pořádku 100 %:

2.5 Oblast 5 „CENA A VÝHŘEVNOST PALIVA“

Oblast platí pro oba stavy, tj. pro stav před a po výměně:


Na základě volby paliv v oblasti 4 „Používaná paliva“ jsou zvýrazněna vybraná paliva a automaticky jsou k těmto palivům přiřazené doporučené hodnoty pro cenu (Kč/PRMr, Kč/t) a výhřevnost jednotlivých paliv (MJ/kg).


Pozn.:

 • Cenu uvádějte včetně DPH.
 • Cena a výhřevnost použitých paliv se může výrazně lišit v závislosti na obsahu vody, popeloviny, původu paliva, jeho stáří, dodavateli apod. Z tohoto důvodu má uživatel možnost zvolit ceny a výhřevnosti paliv ručně pomocí přepínače „Ručně“ dle konkrétní situace, za kterou uživatel palivo nakupuje.
 • Cenu za nakoupené dřevo uvádějte v Kč za prostorový metr rovnaný (PRMr).
 • Hodnota výhřevnosti pro jednotlivá paliva je závislá na složení, zejména obsahu vody a popeloviny. Výhřevnosti uvedené v tabulce jsou proto orientační a jsou obvyklými hodnotami pro paliva, která jsou běžně dostupná v ČR s ohledem na vhodný obsah vody pro dané zařízení (např. dřevo 20 %, pelety 8–10 % apod.).

2.6 Oblast 6 „ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA“

2.6.1 Popis stavu před výměnou


Roční spotřeba tepla (GJ) je vypočtena automaticky na základě množství spáleného paliva za rok (Oblast 4), výhřevnosti jednotlivých paliv (Oblast 5) a stanovené účinnosti starého kotle (Oblast 3).

Pozn.: V případě, že neznáte množství spáleného paliva za rok, lze velmi orientačně vypočítat roční spotřebu tepla tak, že zadáte množství konkrétního paliva v Oblasti 4 u stavu před výměnou (starý kotel) způsobem, aby se hodnota roční spotřeby tepla pohybovala následovně:

 • Přibližně 45 GJ/rok – pro menší zateplený dům, popř. byt.
 • Přibližně 70 GJ/rok – pro částečně zateplený rodinný dům.
 • Přibližně 110 GJ/rok – velký rodinný dům, nezateplený.

2.6.2 Popis stavu po výměně


Roční spotřeba tepla (GJ) je vypočtena automaticky a je rovna roční spotřebě tepla stavu před výměnou ponížené o Snížení tepelných ztrát (%).

Pozn.: Snížení tepelných ztrát (%) představuje odhad pro hodnotu snížení tepelných ztrát po realizaci mikro energetických opatření uvedených v 2.1.1 Jedná o určité zjednodušení a doporučené rozmezí pro tuto buňku je 1 až 10 %. Čím vyšší bude hodnota snížení tepelných ztrát, tím více se sníží roční spotřeba tepla pro „Stav po výměně“.

2.7 Oblast 7 „ROČNÍ NÁKLADY“


Oblast je vyplněna automaticky. V této oblasti jsou shrnuty roční náklady na jednotlivá paliva a celkové roční náklady za palivo (Kč/rok).

2.8 Oblast 8 „ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY ZA PALIVOVÉ NÁKLADY A NÁVRATNOSTI INVESTICE“

V poslední oblasti je automaticky vypočtena roční úspora palivových nákladů, resp. navýšení ceny za palivo (Kč/rok), a dále návratnost investice při realizaci výměny starého zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech za nový nízkoemisní zdroj na pevná paliva.

Pozn.: Návratnost investice je orientační a vychází z porovnání palivových nákladů při změně používaného druhu paliva a změně účinnosti zdroje. Ve výpočtu nejsou zahrnuty náklady na odvoz popele, revize, údržbu, cena práce obsluhy apod., dále se neuvažuje s meziročním nárůstem ceny paliva.

Příklad: V případě, že celková cena za palivo je vyšší před realizaci výměny:


Příklad: V případě, že celková cena za palivo je vyšší po realizaci výměny:


3. Modelový příklad

Majitel rodinného topí v 15 let starém prohřívacím litinovém kotli s ručním přikládáním. Majitel má nyní v plánu pořídit automatický kotel, ve kterém bude převážně spalovat hnědé uhlí (75% hmotnostní podíl) a příležitostně dřevní pelety (25% podíl):

 • Rodinný dům se nachází v Nošovicích (MS kraj). Navýšení dotace vzhledem k lokalitě je tedy o 5 %. Moravskoslezský kraj navíc přispívá k dotaci bonusem ve výši 5 % a obec dalšími 5 %.
 • Ve starém kotli majitel spálil za předchozí rok hnědé uhlí v množství 3 t, černé uhlí v množství 1 t a měkké dřevo v množství 6 PRMr.
 • Při volbě automatického kotle nemusí majitel instalovat akumulační nádrž. Nemá ani v plánu její pořízení z důvodu nedostatku prostor.
 • V domě nedošlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).
 • Majitel tedy musí oslovit Energetického specialistu a nechat si u něj vypracovat posudek s doporučením, jaké mikro energetické opatření by měl realizovat.
 • Majiteli je doporučena instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří (viz seznam mikro energetických opatření v kapitole 2.1.1) v celkové výši 12 tis. Kč včetně služeb Energetického specialisty. Bylo odhadnuto snížení tepelných ztrát vlivem realizace mikro energetických opatření o 5 %.
 • Při vyplňování aplikace vychází majitel z přednastavených a doporučených hodnot pro účinnost, cenu a výhřevnost použitých paliv.
 • Celková cena za kotel a otopnou soustavu včetně služeb spojené s realizací je stanovena ve výši 120 tis. Kč.
 • Vynaložené způsobilé výdaje tedy činí celkem 120 tis. Kč + 12 tis. Kč = 132 tis. Kč.

Po vyplnění majitel rodinného domu zjistí, že:

 • Má nárok na celkové procento dotace 90 % (75 + 5 + 5 + 5 %).
 • Celková výše dotace je potom 118 800 Kč z celkových vynaložených způsobilých výdajů (132 000 Kč).
 • Za realizaci výměny zdroje tepla zaplatí majitel celkem 13 200 Kč.

Z pohledu roční úspory a návratnosti investice je tato výměna pro majitele výhodná, protože:

 • Roční úspora za palivo je 8 093 Kč.
 • Návratnost investice po dotaci (13 200 Kč) se bude pohybovat okolo dvou let.

Uvedený modelový příklad je k dispozici ve druhém sešitu aplikace:


4. Poděkování

Tuto výpočtovou aplikaci vytvořili autoři pro Moravskoslezský kraj, který se podílel na jejím financování. Tento článek vznikl také díky řešení projektu INEF-G“ (NPUI).

 
Komentář recenzenta Ing. Zdeněk Lyčka

Velice kvalitně a důkladně zpracovaná výpočtová aplikace je jistě velkou pomůckou pro zájemce o kotlíkovou dotaci. Zvláště, pokud jsou zadána opravdu relevantní data. V opačném případě by mohly někdy vycházet až příliš optimistické výpočty. Je například důležité si uvědomit, že reálná provozní účinnost kotlů se liší od účinnosti deklarované výrobcem. U účinností starých nahrazovaných kotlů bych se rozhodně držel doporučení autorů (automatická volba).

U nově instalovaných kotlů bych doporučil použít podobnou metodiku, jaké je použito při stanovování sezónní energetické účinnosti dle Ekodesignu. V tomto případě se tabulková (štítková) účinnost deklarovaná výrobcem sníží o 4–5 %. Hovořím o účinnosti uvedené na výrobním štítku kotle (vztažené k výhřevnosti paliva), nikoliv k sezónní energetické účinnosti uvedené v seznamu dotovaných kotlů (vztažené ke spalnému teplu). Takže pokud například výrobce kotle deklaruje účinnost kotle 93 %, jeho reálná provozní účinnost se pohybuje na hranici 88 %.

Ovšem samotný rozdíl v provozních účinnostech nelze ve všech případech „přenést“ na úsporu paliva. Především matematicky neplatí často užívaná přímá úměra mezi rozdílem v účinnostech kotlů a úsporou paliva (tedy že když mám o 20 % vyšší účinnost, mám o 20 % nižší spotřebu). Například prostým výpočtem zjistíme, že zvýšením účinnosti kotle z 60 % na 80 % bychom měli teoreticky ušetřit až 25 % paliva. Ale realita je často velice rozdílná. Vím to z vlastní praxe, protože se bezmála 20 let zabývám výměnou starých „plecháčů“ za moderní kotle. A velice často se stává, že úspora paliva vychází podstatně nižší, než teoretické výpočty, zvláště při záměně obyčejného odhořívacího kotle za kotel automatický v běžném nezatepleném RD. Čím to?

Automatický kotel „pracuje“ kontinuálně 24 hodin denně a u nezatepleného RD spotřebuje cca 40 kg paliva/den (cca 1,7 kg/hod). Ve starém kotli se často topí jen odpoledne a večer. Na jeho obsluhu připadá tedy 7–9 hodin a za tu dobu lze do něj přiložit maximálně 45–50 kg paliva. Automat pravděpodobně topí s účinností vyšší o 25 %, ale spotřebuje jen o méně než 20 % paliva. Ten rozdíl je ovšem „dorovnán“ nesrovnatelnou tepelnou pohodou, kdy u automatu se doma pohybujeme celý den v režimu „teplo“, kdežto u plecháče je to režim „velká zima/teplo/horko/teplo/zima“. Samozřejmě to neplatí plošně pro všechny případy, ale kdo doma někdy topil v „ručním“ režimu, ví určitě, o čem mluvím.

English Synopsis
Boiler’s calculator – Really the new boiler will burn less fuel than the old one?

The well-operated modern boilers for solid fuels have higher efficiency thus, the utilization of the energy in the fuel is better than at the boilers with old construction. This should mean that the new boiler has lower consumption of the fuel and the costs of the heating season should be reduced (for the same heat demand). But is it true? Will the new boiler really burn less fuel than the old one? This calculator allows us to calculate whether and how much we can save for the heating season.

 
 
Reklama