Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TEST: profesní kvalifikace Topenář – montér kotlů na biomasu. Část 1. – zadání

Zvládli byste složit zkoušku k profesní kvalifikaci Topenář — montér kotlů na biomasu? Vyzkoušejte si to! Správné odpovědi zveřejníme zítra.

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále jen Zákon) mohou vybrané zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje instalovat pouze osoby, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Fyzická osoba provádějící instalaci kotlů na biomasu musí být držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci „Topenář — montér kotlů na biomasu“. Před udělením osvědčení musí žadatel složit zkoušku z teoretických i praktických znalostí z oboru. V následujícím testu si můžete ověřit, jaké jsou vaše vědomosti o této problematice. Je to jen malá ukázka z reálných testů, na které si můžete ověřit, jak byste u zkoušek obstáli.

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, aby tuto instalaci provedly pouze osoby oprávněné k instalaci těchto zdrojů podle § 10d zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Tato povinnost se týká

 1. všech druhů zařízení
 2. pouze dotovaných zařízení, tedy financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů
 3. pouze zařízení instalovaných mimo obytné budovy

2) Jako vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie jsou podle Zákona myšleny

 1. kotle a kamna na biomasu, tepelná čerpadla vzduch/voda a solární tepelné systémy
 2. kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla
 3. teplovodní kotle na biomasu, kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla všech typů

3) Jak dlouho platí oprávnění k instalaci kotlů na biomasu vydané podle § 10a Zákona?

 1. maximálně 5 let
 2. bez omezení
 3. maximálně 3 roky

4) Který zákon upravuje legislativní požadavky na provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů, konkrétně požadavky na emisní limity, požadavky na kvalitu paliv a podmínky provozování teplovodních kotlů na pevná paliva?

 1. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 2. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v platném znění
 3. Zákon č. 22/1996 Sb. o technických požadavcích na výrobky

5) Pokud máte řešit dopravu pelet ke kotli ze skladu pelet v budově, který je od kotle vzdálen 15 metrů, který z dopravníku použijete

 1. pneumatický dopravník pelet
 2. šnekový dopravní k pelet
 3. ruční manipulace

6) Hrotovým vlhkoměrem jsme naměřili vlhkost palivového dřeva 30 %, kterou je nutné přepočíst na obsah vody v palivu, tedy energetickou vlhkost. Označte hodnotu energetické vlhkosti, která odpovídá vlhkosti dřevařské 30 %

 1. 43 %
 2. 30 %
 3. 23 %

7) Typická výhřevnost kvalitní dřevní pelety pro malé teplovodní kotle na biomasu je

 1. 16,0 MJ/kg
 2. 14,7 MJ/kg
 3. 17,1 MJ/kg

8) U uzavřených otopných soustav musí být funkčním bezpečnostním zařízením pro odvod tepla (dochlazovací smyčkou) vybaveny

 1. všechny teplovodní kotle na pevná paliva bez ohledu na konstrukci
 2. všechny teplovodní kotle na uhlí
 3. všechny ručně přikládané teplovodní kotle na pevná paliva

9) Jaké maximální třídy mohly dosáhnout kotle na pevná paliva vyrobené před rokem 2000?

 1. maximálně třídy 2
 2. maximálně třídy 3
 3. žádné

10) Jaký postih hrozí právnické a podnikající fyzické osobě, která provede instalaci vybraného dotovaného zařízení na výrobu energie z OZE bez oprávnění podle § 10d Zákona?

 1. 50 000 Kč
 2. 200 000 Kč
 3. 5 000 000 Kč

Řešení testu.

 
 
Reklama